Statistiek

Wat zijn ordinale data?

Ordinale data hebben twee eigenschappen:

 • De data kunnen worden verdeeld over verschillende categorieën van de variabele.
 • De categorieën kunnen op een logische, natuurlijke manier worden gerangschikt.

Het ordinale meetniveau verschilt van het intervalmeetniveau, omdat de afstand tussen twee categorieën niet gelijk is of onbekend is.

Stel je hebt de categorieën beginner, gevorderde en expert. Het is niet mogelijk om aan te geven of een beginner net zoveel verschilt van een gevorderde als een gevorderde van een expert.

Wat zijn nominale data?

Nominale data kunnen worden verdeeld over categorieën (waarbij ieder datapunt maar in één categorie hoort) en de categorieën kunnen niet worden gerangschikt op een logische of natuurlijke manier.

Een voorbeeld van een nominale variabele is “vervoersmiddel”. Deze zou bijvoorbeeld uit de categorieën fiets, auto, bus, trein, metro en tram kunnen bestaan. Die vervoersmiddelen kunnen niet op een logische manier worden geordend, want het maakt bijvoorbeeld niet uit of je start met de fiets of de auto.

In het geval van een ordinale variabele, zoals “opleidingsniveau” zou je de opleidingsniveaus vmbo, havo, vwo wel op een logische manier kunnen rangschikken.

Het nominale meetniveau is het minst complexe en minst precieze meetniveau.

Wat zijn de verschillen tussen nominale en ordinale data?

Het nominale meetniveau verschilt van het ordinale meetniveau, omdat nominale data alleen gecategoriseerd kunnen worden, maar ordinale data ook gerangschikt kunnen worden.

Een voorbeeld van een nominale variabele is “Kledingwinkels”. Je kunt de data bijvoorbeeld verdelen over Zara, H&M, Only en Primark, maar je kunt die kledingwinkels niet op een natuurlijke, logische manier rangschikken.

Een voorbeeld van een ordinale variabele is “Leeftijd”. Je kunt de data bijvoorbeeld verdelen over 0-18, 19-34, 35-49 en 50+, en deze categorieën kun je in een logische volgorde zetten.

Wat is het verschil tussen interval- en ratiodata?

Hoewel interval– en ratiodata beide kunnen worden gecategoriseerd, gerangschikt en gelijke afstanden hebben tussen aangrenzende waarden (gelijke intervallen), hebben alleen ratiodata een absoluut of betekenisvol nulpunt.

De temperatuur in Celsius of Fahrenheit is een voorbeeld van een intervalschaal, omdat nul niet de laagst mogelijke temperatuur is. Je kunt namelijk ook nog te maken hebben met min-temperaturen. Een Kelvin-temperatuurschaal is een voorbeeld van een ratioschaal, omdat nul het absolute nulpunt is. Er zijn geen min-temperaturen.

Onderzoeksmethoden

Wat is een gestratificeerde steekproef (stratified sample)?

Bij gestratificeerde steekproeven verdelen onderzoekers participanten over subgroepen (strata) op basis van een of meerdere gemeenschappelijke kenmerken (zoals etniciteit, gender, opleidingsniveau, et cetera).

Eenmaal verdeeld, wordt een aselecte steekproef getrokken voor iedere subgroep.

 

Wat is een semigestructureerd interview?

Een semigestructureerd interview is een kwalitatieve onderzoeksmethode.

Een deel van de gestelde vragen wordt vooraf door de interviewer bepaald. De volgorde waarin de vragen worden gesteld is flexibel en de respondenten kunnen volledig vrij antwoorden. Ook kan de interviewer bij deze onderzoeksmethode doorvragen op de antwoorden van de geïnterviewde.

Wat is een empirisch onderzoek?

Je onderzoek is empirisch van aard als je het onderzoek zelf uitvoert, waardoor je nieuwe resultaten verkrijgt. Je beantwoordt je onderzoeksvraag door systematisch data te verzamelen met behulp van een empirische onderzoeksmethode. Vervolgens analyseer je de data.

Een empirisch onderzoek is de tegenhanger van een literatuuronderzoek.

Wat is een systematische steekproef (systematic sampling)?

Een systematische steekproef (systematic sampling) is een aselecte steekproefmethode waarbij onderzoekers leden van de populatie selecteren op basis van een regelmatig interval. Zo kunnen ze bijvoorbeeld iedere 20e persoon op een lijst van de populatie selecteren.

Als de volgorde van participanten op de lijst willekeurig is, kun je hiermee het willekeurige karakter van een enkelvoudige aselecte steekproef nabootsen. Dit draagt bij aan de validiteit van je resultaten.

Wat is het verschil tussen externe en confounding variabelen?

Een externe variabele is een variabele waarin je niet geïnteresseerd bent (die je niet onderzoekt), maar die wel van invloed kan zijn op de afhankelijke variabele in je onderzoek.

Een confounding variabele valt onder externe variabelen. Dit type beïnvloedt niet alleen de afhankelijke variabele, maar is ook gerelateerd aan de onafhankelijke variabele.

Om het verschil beter te illustreren, gebruiken we het voorbeeld van de hand: alle duimen zijn vingers, maar niet alle vingers zijn duimen. In het geval van deze variabelen zijn alle confounding variabelen externe variabelen, maar niet iedere externe variabele is een confounding variabele.

Wat is het verschil tussen een confounding en mediërende variabele?

Een storende variabele (confounding variabele) is een derde variabele die de relevante variabelen beïnvloedt, waardoor ze gerelateerd lijken terwijl ze dat niet zijn.

Een mediërende variabele verklaart daarentegen hoe twee variabelen gerelateerd zijn.

Wat is het verschil tussen een mediërende en modererende variabele?

Een mediërende variabele verklaart het proces waardoor twee variabelen gerelateerd zijn, terwijl een modererende variabele de sterkte en richting van die relatie beïnvloedt.

Waarom zijn controlevariabelen belangrijk voor je onderzoek?

Controlevariabelen helpen je om een ​​correlatie of causaal verband tussen variabelen vast te stellen door de interne validiteit te verbeteren.

Als je niet controleert voor relevante externe variabelen, kunnen deze de uitkomsten van je onderzoek beïnvloeden en kun je mogelijk niet aantonen dat de resultaten daadwerkelijk het gevolg zijn van een manipulatie van de onafhankelijke variabele.

Wat is een controlevariabele in je onderzoek?

Controlevariabelen zijn alle variabelen die constant worden gehouden in een onderzoek. Het zijn variabelen waarin je niet geïnteresseerd bent, maar waarvoor wordt gecontroleerd, omdat ze resultaten kunnen beïnvloeden.

Wanneer gebruik je een gestratificeerde steekproef (stratified sample)?

Als je een gestratificeerde steekproef wilt gebruiken, moet je je populatie volledig kunnen verdelen in subpopulaties die elkaar uitsluiten. Dat betekent dat elk lid van de populatie duidelijk in maar één subgroep kan worden ingedeeld.

Een gestratificeerde steekproef is de beste keuze als je denkt dat subgroepen verschillende gemiddelde waarden zullen hebben voor de variabele(n) die je bestudeert.

Wat is een gestructureerd of gestandaardiseerd interview?

Een gestructureerd of gestandaardiseerd interview is een interviewvorm waarbij de vragen van tevoren worden opgesteld (en waarvan niet wordt afgeweken). Ook ligt de volgorde van vragen vast en geef je respondenten meestal maar enkele antwoordopties waaruit ze kunnen kiezen.

Een gestructureerd interview gaat over het algemeen gepaard met een hogere betrouwbaarheid en interne validiteit dan een semigestructureerd of ongestructureerd interview.

Wat is een quasi-experimenteel design?

Met een quasi-experimenteel design probeer je een oorzaak-gevolgrelatie vast te stellen. Het belangrijkste verschil met een echt experiment is dat de participanten niet willekeurig worden verdeeld over controlegroepen en experimentele groepen. Er is dus geen sprake van randomisatie.

Wat is een meta-analyse?

Een meta-analyse is een onderzoek naar al bestaande studies over een bepaald onderwerp. Het is een kwantitatieve of statistische onderzoeksmethode. Bij dit type analyse vergelijk je de resultaten van diverse onderzoeken (primaire studies) om je eigen hoofdvraag te beantwoorden.

Wat is een geclusterde steekproef (cluster sampling)?

Geclusterde steekproeven vallen onder de aselecte steekproefmethoden. Je deelt een populatie op in clusters, zoals districten of scholen, en kiest dan willekeurig (aselect) enkele clusters om je steekproef te vormen.

In het ideale geval is ieder cluster een mini-versie van de populatie als geheel.

Wat zijn voordelen en nadelen van geclusterde steekproeven?

Geclusterde steekproeven zijn goedkoper en efficiënter dan andere aselecte steekproefmethoden, zeker als het gaat om een populatie die een groot geografisch gebied beslaat.

Helaas biedt deze methode ook minder statistische zekerheid dan andere methoden, zoals een enkelvoudige aselecte steekproef, omdat het moeilijk is om te bepalen of de clusters representatief zijn voor de gehele populatie.

Hoe pas je randomisatie toe om participanten over groepen te verdelen?

Als je gebruik wilt maken van randomisatie, ken je ieder lid van de steekproef een nummer toe.

Vervolgens gebruik je bijvoorbeeld een random number generator om ieder nummer willekeurig toe te wijzen aan een controlegroep of experimentele groep. Je kunt ook andere methoden gebruiken, zoals de loterijmethode, het opgooien van een muntje, of de dobbelsteenmethode.

Wanneer gebruik je randomisatie in experimenteel onderzoek?

Randomisatie wordt gebruikt bij experimenten met een between-subjects design. Bij zulke designs is er meestal sprake van een controlegroep en een of meerdere experimentele groepen. Randomisatie zorgt ervoor dat de groepen vergelijkbaar zijn aan het begin van het onderzoek.

Over het algemeen gebruik je altijd randomisatie bij dit type experimenteel onderzoek, mits het bij het onderwerp van je onderzoek past en het ethisch is.

Wat is randomisatie in experimenteel onderzoek?

Bij experimenteel onderzoek is randomisatie een manier om participanten uit je steekproef over verschillende groepen te verdelen. Door deze methode te gebruiken, heeft ieder lid van de steekproef een even grote kans om in een controlegroep of experimentele groep te worden geplaatst.

Hebben Likertschalen een ordinaal of intervalmeetniveau?

Je data kunnen twee meetniveaus hebben: ordinaal of interval. De data-analysemethode is afhankelijk van het meetniveau van de data.

 • data van de individuele Likertvragen zijn ordinaal.
 • data van de totale Likertschaal worden beschouwd als intervaldata.

Bij ordinale schalen zijn de verschillen tussen de antwoordopties niet gelijk verdeeld of onbekend. Zo weet je bijvoorbeeld niet zeker of het verschil tussen “Helemaal mee oneens” en “oneens” even groot is als het verschil tussen “oneens” en “neutraal”.

Bij intervalschalen zijn deze verschillen tussen antwoordopties wel gelijk. Zo is het verschil tussen “1” en “2” bijvoorbeeld net zo groot als het verschil tussen “2” en “3”.

De data van de totale Likertschaal worden vaak gezien als intervaldata, omdat het een totaalscore is waarbij scores van vier of meer vragen bij elkaar zijn opgeteld.

Wat is het verschil tussen de interne en externe validiteit?

Interne validiteit is de mate waarin je met zekerheid kunt stellen dat een vastgestelde oorzaak-gevolgrelatie (causaal verband) niet door andere factoren kan worden verklaard.

Externe validiteit is de mate waarin je je resultaten kunt generaliseren naar andere omstandigheden of groepen.

De validiteit van je experiment is afhankelijk van je experimentele design.

Moet je een bronvermelding toevoegen voor algemene kennis?

In de meeste gevallen hoef je geen bronvermelding toe te voegen als je iets bespreekt dat tot algemene kennis behoort. Hierbij is het wel van essentieel belang dat de informatie echt als algemene kennis kan worden gezien.

Algemene kennis is informatie die de gemiddelde lezer als waar beschouwt zonder de behoefte aan een bronvermelding. Het moet hierbij om bekende, controleerbare en eenduidige kennis gaan.

Let op: Als je twijfelt, kun je beter wel een bronvermelding toevoegen om te voorkomen dat je plagiaat pleegt.

Is plagiaat plegen illegaal?

Plagiaat plegen gaat gepaard met serieuze gevolgen en kan illegaal zijn in sommige gevallen.

Plagiaat wordt bijzonder serieus genomen in een professionele academische setting. Zowel plagiaat als zelfplagiaat kunnen leiden tot juridische stappen, omdat vaak sprake is van een schending van auteursrecht of fraude. De meeste wetenschappelijke tijdschriften staan onderzoekers niet toe om hun werk in meerdere tijdschriften of boeken te publiceren.

De gevolgen van plagiaat verschillen per setting en per onderwijsinstelling, maar ze kunnen variëren van een onvoldoende voor een opdracht of vak tot een permanente uitschrijving.

Kun je per ongeluk plagiaat plegen?

Onbedoeld plagiaat is een van de meest voorkomende soorten plagiaat. Vaak wordt een bronvermelding vergeten of lijkt een parafrase te sterk op het origineel.

Ook als plagiaat per ongeluk gaat, kunnen de gevolgen ernstig zijn. Zorg ervoor dat je nauwkeurig omgaat met bronvermeldingen en gebruik eventueel een plagiaat checker voordat je je werk inlevert.

Welke soorten plagiaat zijn er?

Over het algemeen genomen zijn er vier soorten plagiaat:

 • Een bron of idee (gedeeltelijk) overnemen zonder (correcte) bronvermelding, waarbij de tekst niet wordt aangepast.
 • Een bron of idee (gedeeltelijk) overnemen zonder (correcte) bronvermelding, waarbij de tekst een beetje wordt aangepast.
 • Per ongeluk een bronvermelding of verwijzing vergeten (onbedoeld plagiaat).
 • Verkeerd citeren of parafraseren.

Zelfplagiaat is officieel geen vorm van plagiaat, omdat je gebruikmaakt van je eigen teksten in plaats van die van anderen.

Wat is clone plagiaat?

Clone plagiaat (ook wel global plagiarism genoemd) betekent dat je iemand anders werk kopieert en inlevert onder je eigen naam. Dit is een van de meest ernstige gevallen van plagiaat, omdat je opzettelijk liegt over het auteurschap van een tekst.

Wat zijn voorbeelden van plagiaat?

Voorbeelden van plagiaat zijn:

 • Informatie uit een andere bron kopiëren en plakken in je eigen scriptie
 • Uit een bron citeren zonder een bronvermelding toe te voegen
 • Parafraseren zonder daadwerkelijk je eigen woorden te gebruiken (te dicht bij het origineel blijven)
 • Doen alsof een idee van iemand anders jouw eigen idee is
 • Per ongeluk bronvermeldingen vergeten
Wat is plagiaat?

Plagiaat is het bedoeld of onbedoeld presenteren van andermans werk of ideeën als je eigen werk of ideeën. Plagiaat is daarmee een schending van het intellectuele eigendom van een ander en kan ernstige gevolgen hebben.

Het is belangrijk dat je je bronnen goed bijhoudt en dat je de juiste bronvermeldingen toevoegt om plagiaat te voorkomen.

Wat zijn de twee soorten externe validiteit?

De twee soorten externe validiteit zijn populatievaliditeit (of je je resultaten naar andere groepen kunt generaliseren) en ecologische validiteit (of je je resultaten naar andere contexten kunt generaliseren).

Wat is externe validiteit?

Externe validiteit is de mate waarin je de resultaten van je onderzoek kunt generaliseren naar andere omstandigheden en groepen.

Wat zijn Likertschalen en waarvoor worden ze gebruikt?

Een Likertschaal wordt ook wel een waarderingsschaal of gedwongen-keuzeschaal genoemd (zeker als er geen neutrale antwoordoptie is). Likertschalen worden gebruikt om meningen, houdingen of gedrag te onderzoeken. Ze worden meestal ingezet bij enquêteonderzoek, omdat dit type schaal het mogelijk maakt om persoonlijkheidskenmerken of waarnemingen eenvoudig te operationaliseren.

Wat is interne validiteit?

De interne validiteit is de mate waarin je met zekerheid kunt stellen dat een gevonden causale relatie niet kan worden uitgelegd door andere, externe factoren. Als de interne validiteit hoog is, is het aannemelijk dat de gevonden causale relatie tussen je onafhankelijke variabele en afhankelijke variabele daadwerkelijk aanwezig is.

Hoe kun je de wetenschappelijke integriteit waarborgen?

Je kunt de wetenschappelijke integriteit waarborgen door onderzoek te verrichten dat voldoet aan de vijf principes (eerlijkheid, zorgvuldigheid, transparantie, onafhankelijkheid, verantwoordelijkheid). Hiervoor kun je onder andere letten op de volgende punten:

 • Verzin geen resultaten of bronteksten.
 • Gebruik wetenschappelijke methoden voor je onderzoek.
 • Werk, meet en rapporteer zo zorgvuldig mogelijk.
 • Leg uit op welke data je je baseert en hoe je tot je resultaten komt.
 • Bespreek eventuele belangenverstrengelingen van betrokkenen.
 • Maak je data openbaar (indien mogelijk).
 • Zorg ervoor dat je werk gecontroleerd (gerepliceerd) kan worden.
Waarom is wetenschappelijke integriteit belangrijk?

Wetenschappelijk onderzoek ligt ten grondslag aan vele belangrijke beslissingen, bijvoorbeeld op medisch, sociaal of politiek vlak. Daarom is het essentieel dat de wetenschappelijke integriteit niet wordt geschaad, zodat anderen op de resultaten kunnen vertrouwen (of ze kunnen controleren door te repliceren).

Wat is wetenschappelijke integriteit (scientific integrity)?

De wetenschappelijke integriteit (scientific integrity) wordt gewaarborgd als onderzoek wordt verricht volgens vijf principes: eerlijkheid, zorgvuldigheid, transparantie, onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid.

De vijf principes zijn vertaald naar 61 normen voor goede onderzoekspraktijken (best practices).

Wat is een topiclijst en voor welke interviews wordt deze gebruikt?

Een topiclijst (topic list) is een lijst van alle onderwerpen die je tijdens je interviews wilt behandelen. Het is handig om deze alvast in een logische volgorde te zetten, maar tijdens het interview mag je afwijken van de bedachte structuur.

Een topiclijst wordt als houvast gebruikt tijdens semigestructureerde en ongestructureerde interviews. Voor een gestructureerd interview gebruik je een vragenlijst.

Wat is het verschil tussen inductief en deductief redeneren?

Het belangrijkste verschil tussen inductief en deductief redeneren is dat je bij inductief redeneren een nieuwe theorie probeert te creëren, terwijl je bij deductief redeneren een bestaande theorie probeert te toetsen.

Wat is deductief redeneren?

Deductief redeneren is een top-down onderzoeksmethode, waarbij je op basis van een generalisatie naar specifieke gevallen zoekt. Met behulp van deductief onderzoek toets je theorieën en hypothesen. Het proces bestaat over het algemeen uit dezelfde vier stappen: er is een theorie (generalisatie), je formuleert een hypothese, je observeert of analyseert, je bevestigt of ontkracht de hypothese.

Wat is inductief redeneren?

Inductief redeneren is een bottom-up onderzoeksmethode, waarbij je onderzoekt of je op basis van een specifieke observatie resultaten kunt generaliseren. Het proces bestaat over het algemeen uit dezelfde vier stappen: een observatie doen, data verzamelen, een patroon ontdekken en een hypothese of theorie formuleren (generalisatie).

Wat is een ongestructureerd of open interview?

Een ongestructureerd interview is een interview waarin alleen trefwoorden en onderwerpen vaststaan, maar de vragen niet van tevoren worden geformuleerd. Het interview is vergelijkbaar met een alledaags gesprek en heeft als doel zoveel mogelijk over een onderwerp te weten te komen.

Dit type interview gaat over het algemeen gepaard met een lagere betrouwbaarheid en validiteit dan gestructureerde en semigestructureerde interviews.

Wat zijn de voor- en nadelen van een between-subjects design?

Hoewel een between-subjects design vaak gepaard gaat met een hogere interne validiteit dan een within-subjects design, heb je wel meer participanten nodig voor dezelfde hoge statistische power.

Voordelen

 • Voorkomt carryover-effecten, zoals een leereffect of vermoeidheidseffect.
 • Zorgt voor kortere experimenten, waardoor participanten wellicht eerder willen meedoen.

Nadelen

 • Vereist grotere steekproeven voor hoge statistische power.
 • Vereist meer middelen om participanten te werven, onkosten te vergoeden, et cetera.
 • Individuele verschillen tussen participanten kunnen alternatieve verklaringen vormen voor de resultaten.
Wat zijn onafhankelijke en afhankelijke variabelen?

Je kunt onafhankelijke (independent variables) en afhankelijke variabelen (dependent variables) beschouwen als oorzaken en gevolgen:

 • De onafhankelijke variabele is de variabele waarvan je denkt dat deze de oorzaak is.
 • De afhankelijke variabele is de variabele waarvan je denkt dat deze het gevolg is.

In een experiment manipuleer je de onafhankelijke variabele en meet je de afhankelijke variabele. Je wilt onderzoeken of de onafhankelijke variabele invloed uitoefent op de afhankelijke variabele.

Een voorbeeld is een onderzoek naar het effect van verschillende soorten muziek op de productiviteit op werk. De onafhankelijke variabele (vermoedelijke oorzaak) is de muziek en de afhankelijke variabele (vermoedelijk gevolg) is de productiviteit op werk.

 

 

Wat is correlationeel onderzoek?

Correlationeel onderzoek wordt gebruikt om de relatie tussen twee (of meer) variabelen te onderzoeken zonder dat de onderzoeker de variabelen manipuleert of controleert. Het is een niet-experimentele variant van kwantitatief onderzoek, waardoor je geen causaliteit kunt vaststellen.

 

Wat is een correlatie?

Een correlatie laat zien of er een verband is tussen twee of meerdere variabelen. Een correlatiecoëfficiënt kan de richting van het verband (positief, negatief) laten zien en geeft ook aan hoe sterk het verband is.

 • Een positieve correlatie betekent dat beide variabelen samen toenemen of afnemen.
 • Een negatieve correlatie betekent dat de ene variabele toeneemt, terwijl de andere variabele afneemt.
 • Als de correlatiecoëfficiënt gelijk is aan 0, is er geen verband tussen de variabelen (zero correlation).

Correlationeel onderzoek is een niet-experimentele variant van kwantitatief onderzoek.

Wat is het verschil tussen correlatie en causaliteit?

Een correlatie is een statistische indicator voor een verband tussen variabelen: als de ene variabele verandert, verandert de andere variabele ook, maar er hoeft geen oorzaak-gevolgrelatie te zijn. Correlaties worden onderzocht in correlationeel onderzoek.

Causaliteit betekent dat een verandering in de ene variabele een verandering in de andere variabele veroorzaakt. Er is dus wel sprake van een oorzaak-gevolgrelatie. De variabelen correleren én er is een causaal verband. Causaliteit wordt onderzocht in experimenteel onderzoek.

Waarom impliceert een correlatie geen causaliteit?

Er zijn twee hoofdredenen voor het gebrek aan causaliteit bij correlaties.

 1. Andere variabelen (third variable problem): er zijn confounding variabelen die de twee onderzochte variabelen kunnen beïnvloeden, waardoor er onterecht een causaal verband lijkt te bestaan.
 2. Directionaliteit of richting (directionality problem): twee variabelen correleren en zouden een causale relatie kunnen hebben, maar het is niet mogelijk om vast te stellen of variabele A invloed uitoefent op variabele B, of andersom.
Wat is het verschil tussen correlationeel en experimenteel onderzoek?

Met gecontroleerde experimenten kun je causaliteit aantonen, terwijl je met correlationeel onderzoek alleen verbanden tussen variabelen kunt aantonen.

 • In een experimenteel onderzoek manipuleer je een onafhankelijke variabele en meet je de invloed op een afhankelijke variabele. Je controleert voor andere variabelen, zodat deze geen invloed kunnen uitoefenen op de resultaten.
 • In correlationeel onderzoek meet je de variabelen zonder ze te manipuleren. Je kunt hierdoor vaststellen dat de variabelen samen veranderen (allebei toename, allebei afname of de een neemt toe en de ander neemt af), maar je kunt niet vaststellen of de verandering in variabele A de verandering in variabele B veroorzaakt.

Over het algemeen wordt correlationeel onderzoek gekenmerkt door een hoge externe validiteit, terwijl experimenteel onderzoek gepaard gaat met een hoge interne validiteit.

Wat zijn de voor- en nadelen van een within-subjects design?

Within-subjects designs gaan over het algemeen gepaard met een hoge statistische power, maar de eigenschappen van het design kunnen wel de interne validiteit schaden.

Voordelen

 • Kleine steekproef nodig;
 • Grote statistische power;
 • Geen effect van verschillen in participant-eigenschappen (want je test dezelfde participanten meerdere keren).

Nadelen

 • De interne validiteit is vaak lager, omdat variabelen direct gerelateerd (niet onafhankelijk) zijn.
 • Tijdgerelateerde effecten, zoals fysieke en mentale veranderingen, kunnen de uitkomsten beïnvloeden.
 • Carryover effects (overdraagbaarheidseffecten) kunnen ervoor zorgen dat de uitkomsten beïnvloed worden door de specifieke volgorde van condities.

 

 

Wat is een factorieel design (factorial design)?

In een factorieel design (factorial design) worden meerdere onafhankelijke variabelen onderzocht.

Als je twee variabelen onderzoekt, wordt ieder niveau van de ene onafhankelijke variabele gecombineerd met ieder niveau van de andere variabele om verschillende condities te creëren.

Kun je een between-subjects en within-subjects design combineren?

Ja, je kunt een between-subjects design en een within-subjects design combineren in hetzelfde onderzoek als je twee of meer onafhankelijke variabelen hebt (factorieel design). In een mixed factorial design wordt (minimaal) één variabele between-subjects gevarieerd en (minimaal) één variabele within-subjects.

Wat zijn voorbeelden van onafhankelijke en afhankelijke variabelen?

Je wilt onderzoeken hoe de bloedspiegel wordt beïnvloed door cola light enerzijds en gewone cola anderzijds. Daarom neem je een experiment af.

Je manipuleert het type cola (light of gewoon), dus dat is de onafhankelijke variabele.

Je meet de bloedspiegel, dus dat is je afhankelijke variabele.

Hoe bepaal ik welk meetniveau ik moet gebruiken?

Sommige variabelen gaan gepaard met een vaststaand meetniveau. Zo worden gender of etniciteit altijd op nominaal niveau gemeten, omdat je de categorieën niet kunt rangschikken.

Bij andere variabelen kun je het meetniveau wel kiezen. De variabele “studenteninkomen” kan bijvoorbeeld op ordinaal of rationiveau worden gemeten.

 • Op ordinaal niveau zou je vijf groepen kunnen creëren met een bepaald bereik (bijvoorbeeld 0 – 499, 500 – 799, 800 – 1099, 1100 – 1999 en 2000 – 2299). Participanten kruisen dan het juiste bereik aan.
 • Op rationiveau zou je naar het exacte inkomen vragen.

Als je kunt kiezen, is het beter om op rationiveau te meten, zodat je de data op meer manieren kunt analyseren. Hoe hoger je meetniveau, hoe preciezer de data.

Waarom zijn meetniveaus van belang?

Het niveau waarop je een variabele meet, bepaalt hoe je je data kunt analyseren.

Afhankelijk van het meetniveau kun je diverse descriptieve statistieken gebruiken om je data samen te vatten. Ook kun je inferentiële statistiek (ook wel toetsende of verklarende statistiek genoemd) gebruiken om te bepalen of je resultaten de hypothese ondersteunen of weerleggen.

Wat zijn de vier meetniveaus?

Meetniveaus laten zien hoe precies variabelen worden gemeten. Er zijn vier meetniveaus (of meetschalen) die van laag naar hoog kunnen worden gerangschikt.

 • Nominaal: De data kunnen alleen worden gecategoriseerd (geen rangorde).
 • Ordinaal: De data kunnen worden gecategoriseerd en gerangschikt.
 • Interval: De data kunnen worden gecategoriseerd en gerangschikt en er zijn gelijke intervallen tussen de categorieën.
 • Ratio: De data kunnen worden gecategoriseerd en gerangschikt, de intervallen zijn gelijk, en er is een absoluut of betekenisvol nulpunt.
Wat is het verschil tussen een experimentele groep en een controlegroep?

Participanten die tot de experimentele groep behoren krijgen een of meerdere experimentele condities aangeboden, terwijl participanten in de controlegroep geen enkele experimentele conditie aangeboden krijgen. Zo kun je controleren welk effect optreedt als je niets manipuleert. De samenstelling van de experimentele groep moet zo gelijk mogelijk zijn aan die van de controlegroep.

Voorbeeld: Experimentele groep versus controlegroep
Je wilt onderzoeken welke voorleesmethode beter werkt om kinderen nieuwe woorden te leren. Daarom ontwerp je een experiment met drie groepen:

 • Groep 1 wordt interactief voorgelezen (eerste experimentele groep)
 • Groep 2 wordt passief voorgelezen (tweede experimentele groep)
 • Groep 3 wordt helemaal niet voorgelezen (controlegroep)

Groep 3 krijgt geen enkele experimentele conditie of manipulatie aangeboden, waardoor je kunt onderzoeken hoeveel nieuwe woorden kinderen zouden aanleren zonder voorgelezen te worden. Het zou bijvoorbeeld kunnen voorkomen dat beide voorleesmethoden niet voor een toename in het aantal geleerde woorden zorgen.

Wat is het verschil tussen een between-subjects en within-subjects design?

In een between-subjects design ervaart iedere participant maar één conditie en onderzoekers bekijken de verschillen tussen de gemiddelden van de groepen.

In een within-subjects design ervaart iedere participant alle condities van een experiment en onderzoekers testen dezelfde participanten meerdere keren (na iedere conditie) om verschillen te onderzoeken.

Voorbeeld: Between-subjects design vs within-subjects design
Stel je doet onderzoek naar het effect van verschillende muziekstijlen op de snelheid waarmee scholieren hun huiswerk maken.

Bij een between-subjects design zou je de ene groep bijvoorbeeld naar rockmuziek kunnen laten luisteren, terwijl je de andere groep klassieke muziek aanbiedt. De leden van een groep krijgen dus of alleen rockmuziek of alleen klassieke muziek. Op het eind vergelijk je de gemiddelde huiswerksnelheid van beide groepen met elkaar.

Bij een within-subjects design zou je de participanten eerst naar de ene muziekstijl kunnen laten luisteren en daarna naar de andere muziekstijl. Het ene deel van de participanten start met rockmuziek en het andere deel met klassieke muziek, zodat je zeker weet dat de volgorde geen invloed heeft. Je meet de participanten meerdere keren en kijkt wanneer ze sneller zijn: na rockmuziek of na klassieke muziek.

Hoe maak je een experimenteel design?

Een experimenteel design bestaat uit een set procedures om relaties tussen variabelen te onderzoeken. Om een gecontroleerd experiment te ontwerpen, heb je het volgende nodig:

 • Een toetsbare hypothese;
 • Minstens één onafhankelijke variabele die je nauwkeurig kunt manipuleren;
 • Minstens één afhankelijke variabele die je nauwkeurig kunt meten.

Als je het experiment ontwerpt, beslis je:

 • Hoe je de variabele(n) manipuleert;
 • Hoe je controleert voor mogelijke confounding variabelen;
 • Hoeveel participanten of gevallen je meeneemt in je onderzoek;
 • Hoe je je participanten verdeelt over de experimentele condities

Het design van je experiment is essentieel voor de interne en externe validiteit van je resultaten.

Hoe analyseer je kwalitatieve data in je scriptie?

Je kunt kwalitatieve data op meerdere manieren analyseren, maar de methoden hebben vijf stappen gemeen:

 1. Bereid je data voor
 2. Bekijk en verken je data
 3. Ontwikkel een codeersysteem voor je data
 4. Ken codes toe aan de data
 5. Identificeer terugkerende thema’s

De uitvoering van iedere stap hangt af van de focus van je analyse. Veelvoorkomende analyses zijn tekstuele analyse, thematische analyse en discourseanalyse.

Wat zijn de belangrijkste kwalitatieve onderzoeksbenaderingen?

Er zijn vijf belangrijke kwalitatieve onderzoeksbenaderingen:

 • Grounded theory: Onderzoekers verzamelen rijke data over het onderwerp en ontwikkelen theorieën op inductieve wijze
 • Etnografie: Onderzoekers dompelen zich onder in groepen of organisatie om de heersende cultuur te begrijpen
 • Actieonderzoek: Onderzoekers en participanten verbinden gezamenlijk theorie aan de praktijk om sociale verandering teweeg te brengen
 • Fenomenologisch onderzoek: Onderzoekers onderzoeken een fenomeen of gebeurtenis door de ervaringen van participanten te beschrijven en te interpreteren
 • Narratief onderzoek: Onderzoekers bekijken hoe verhalen worden verteld om te begrijpen hoe participanten deze waarnemen en interpreteren
Wat is het verschil tussen kwantitatief en kwalitatief onderzoek?

Kwantitatief onderzoek heeft betrekking op getallen en statistiek, terwijl kwalitatief onderzoek over woorden en betekenissen gaat.

Met kwantitatieve onderzoeksmethoden kun je een hypothese toetsen door systematisch data te verzamelen en te analyseren, terwijl je met kwalitatieve methoden diepgaand onderzoek kunt doen naar ideeën en ervaringen.

Wat is een case study?

Een case study is een gedetailleerd onderzoek naar een specifiek onderwerp, zoals een persoon, groep, plaats, gebeurtenis, organisatie of fenomeen. Case studies worden veelal gebruikt in sociaal, onderwijskundig, medisch, klinisch of business-gerelateerd onderzoek.

Hoelang duurt een longitudinaal onderzoek?

Longitudinale onderzoeken kunnen weken, maar ook tientallen jaren duren, omdat je dezelfde participanten op meerdere tijdstippen test. Over het algemeen nemen ze minimaal een jaar in beslag. Daarom is dit type onderzoek vaak minder geschikt voor scripties.

Wat zijn de voordelen en nadelen van een longitudinaal onderzoek?

Longitudinale onderzoeken zijn heel handig om de juiste volgorde van gebeurtenissen vast te stellen. Ook kun je veranderingen door de tijd heen onderzoeken en krijg je inzicht in oorzaak-gevolgrelaties.

Helaas zijn longitudinale onderzoeken over het algemeen wel duurder en tijdrovender dan andere soorten onderzoek.

Wat zijn de nadelen van een cross-sectioneel onderzoek?

Je kunt met cross-sectionele onderzoeken geen oorzaak-gevolgrelaties (causaliteit) vaststellen. Ook is het niet mogelijk om veranderingen als gevolg van tijd te onderzoeken. Om causaliteit te onderzoeken, moet je een longitudinale of experimentele studie uitvoeren.

Waarom zou je voor een cross-sectioneel onderzoek kiezen?

Cross-sectionele onderzoeken zijn vaak minder duur en minder tijdrovend dan andere soorten onderzoek. Je kunt nuttige inzichten verkrijgen in de eigenschappen van een populatie. Ook is het mogelijk om correlaties vast te stellen die je in een vervolgonderzoek kunt onderzoeken.

Soms zijn er alleen cross-sectionele data beschikbaar voor je onderzoek, maar in andere gevallen zijn cross-sectionele data ook daadwerkelijk voldoende om een onderzoeksvraag te beantwoorden.

Wat is het verschil tussen een cross-sectioneel onderzoek en een longitudinaal onderzoek?

Longitudinale onderzoeken en cross-sectionele onderzoeken zijn twee soorten onderzoeksdesigns. Bij een cross-sectioneel onderzoek verzamel je data van een populatie op één moment in de tijd, terwijl je bij een longitudinaal onderzoek data verzamelt van dezelfde participanten op meerdere momenten in de tijd.

Longitudinaal onderzoek Cross-sectioneel onderzoek
Herhaalde observaties Observaties op één moment
Je observeert dezelfde groep meerdere keren Je observeert verschillende groepen (een “cross-sectie”) in de populatie één keer
Je onderzoekt veranderingen door de tijd heen Je geeft een momentopname van de maatschappij op een specifiek punt
Wat is een sampling bias?

Een sampling bias treedt op als bepaalde individuen uit een populatie een grotere kans hebben om in de steekproef te worden opgenomen dan andere individuen uit die populatie.

Waarom worden er steekproeven gebruikt in onderzoek?

Het is bijna altijd nodig om een steekproef te gebruiken, omdat populaties over het algemeen te groot zijn om ieder individueel lid te onderzoeken. Door een representatieve subsectie (steekproef) te onderzoeken en een valide en betrouwbaar onderzoek uit te voeren, kun je uitspraken doen over een grotere populatie.

Wat is een enkelvoudige aselecte steekproef (simple random sampling)?

Een enkelvoudige aselecte steekproef (simple random sampling) is de eenvoudigste versie van een aselecte steekproef. De onderzoeker kiest willekeurig participanten uit een populatie om een steekproef te vormen. Ieder lid van de populatie heeft een even grote kans om in de steekproef te belanden. Vervolgens vindt de dataverzameling plaats.

Je kunt bijvoorbeeld willekeurig participanten kiezen door een random number generator te gebruiken.

Wat wordt bedoeld met tekstuele analyse?

Tekstuele analyse is een overkoepelende term voor verschillende onderzoeksmethoden die worden gebruikt om teksten te beschrijven, interpreteren en te begrijpen. Er zijn veel soorten informatie die je kunt afleiden uit een tekst. Vaak ben je op zoek naar de letterlijke betekenis, subtekst, symbolisme, aannames en normen en waarden die in de tekst naar voren komen.

Een tekst hoeft niet per se een traditionele tekst te zijn. Het kan ook gaan om een film, afbeelding of plaats.

Wat is het verschil tussen beschrijvend onderzoek en verkennend onderzoek?

Beschrijvend onderzoek kan een verkennend karakter hebben, bijvoorbeeld als er nog weinig bekend is over het onderzoeksonderwerp. Toch zijn er enkele verschillen tussen beschrijvend/descriptief onderzoek en verkennend/exploratief onderzoek.

 • Het doel
 • Flexibiliteit van het design
 • Einde van de tekst
Beschrijvend of descriptief onderzoek Verkennend of exploratief onderzoek
Het doel is om inzicht te krijgen in mensen, gebeurtenissen, objecten of fenomenen Het doel is om informatie te verzamelen, zodat je je onderzoeksvraag en -doel kunt bepalen
Het onderzoeksdesign staat vast Het onderzoeksdesign is flexibel
Je eindigt met een conclusie Je hoeft nog niet te eindigen met een conclusie
Wat is deskresearch en welk type data verzamel je?

Bij deskresearch of bureauonderzoek verzamel je zelf geen nieuwe data (zoals bij veldonderzoek of fieldresearch wel het geval is). In plaats daarvan gebruik je data die al verzameld zijn door anderen, zoals interne documenten van je stagebedrijf.

Wat is veldonderzoek (fieldresearch) en welk type data verzamel je?

Met veldonderzoek (of fieldresearch) verzamel, analyseer en interpreteer je primaire data, ofwel nieuwe informatie, door bijvoorbeeld enquêtes af te nemen, interviews te houden of observaties uit te voeren. Je doel is om zo een antwoord te vinden op je onderzoeksvragen.

Wat is het verschil tussen veldonderzoek en bureauonderzoek?

Het verschil tussen veldonderzoek (fieldresearch) en bureauonderzoek (deskresearch) is dat je bij veldonderzoek zelf het “veld” betreedt om data te verzamelen, terwijl je bij bureaonderzoek gebruikmaakt van eerder verzamelde data door anderen.

Hoe plot je verklarende en responsvariabelen in een grafiek?

In grafieken wordt de verklarende variabele over het algemeen op de x-as (horizontale as) geplaatst, terwijl de responsvariabele op de y-as (verticale as) wordt geplaatst.

 • Als je kwantitatieve variabelen hebt, gebruik je een scatterplot of lijndiagram.
 • Als je responsvariabele categorisch is, gebruik je een scatterplot of lijndiagram.
 • Als je verklarende variabele categorisch is, gebruik je een staafdiagram.
Wat is het verschil tussen verklarende en onafhankelijke variabelen?

In sommige gevallen gebruiken onderzoekers liever de term “verklarende variabele” in plaats van “onafhankelijke variabele“, omdat onafhankelijke variabelen in natuurlijke situaties toch vaak worden beïnvloed door andere variabelen. Dat betekent dat ze niet zuiver onafhankelijk zijn.

Wat zijn verklarende variabelen en responsvariabelen?

Een verklarende variabele (explanatory variable) is de variabele die je manipuleert of waar je veranderingen in waarneemt, terwijl de responsvariabele (response variable) verandert als gevolg van die manipulatie.

Kan ik meerdere onafhankelijke of afhankelijke variabelen onderzoeken in mijn onderzoek?

Het is mogelijk om meerdere variabelen te onderzoeken in een experiment, maar je dient dan ook meerdere onderzoeksvragen te formuleren.

Je bent bijvoorbeeld geïnteresseerd in het effect van dieet op gezondheid. Je kunt meerdere maten gebruiken om de gezondheid te meten, zoals de bloedsuikerspiegel, hartslag en bloeddruk. Iedere maat is een aparte afhankelijke variabele die gepaard gaat met een eigen onderzoeksvraag.

Je bent niet alleen geïnteresseerd in iemands dieet, maar ook in de mate van fysieke activiteit (of zelfs het effect van een combinatie van die twee). Je spreekt dan van twee onafhankelijke variabelen.

In een experiment manipuleer je slechts één onafhankelijke variabele per keer om de interne validiteit te waarborgen.

Kan een variabele zowel onafhankelijk als afhankelijk zijn?

In één experiment kan een variabele niet zowel onafhankelijk als afhankelijk zijn. Je variabele wordt of gezien als vermoedelijke oorzaak of als gevolg.

Het kan wel voorkomen dat een variabele in het ene onderzoek een onafhankelijke variabele is en in een ander, ongerelateerd onderzoek een afhankelijke variabele.

 • Als je onderzoekt of iemands zelfbeeld een effect heeft op het aantal berichten dat iemand plaatst op sociale media, is het zelfbeeld de onafhankelijke variabele.
 • Als je onderzoekt of het aantal complimenten dat iemand ontvangt een effect heeft op het zelfbeeld, is het zelfbeeld de afhankelijke variabele.

Leidraad voor juridische auteurs

Waar vind ik een lijst van standaard afkortingen volgens de Juridische Leidraad?

We hebben een kleine selectie van veelvoorkomende afkortingen opgenomen in ons artikel over afkortingen. De volledige lijst bestaat uit honderden afkortingen en deze kun je vinden in paragraaf 6.6 van de Leidraad voor juridische auteurs.

De lijst is alfabetisch geordend, maar je kunt deze ook doorzoeken met de toets F3, Ctrl + F (Windows) of Command + F (Mac).

Hoe verwijs ik volgens de Juridische Leidraad naar rapporten, scripties en niet-uitgegeven teksten?

Je gebruikt voor rapporten, scripties en niet-uitgegeven teksten hetzelfde voetnoot– en bronvermeldingsformat als voor boeken. Eventueel voeg je tussen haakjes extra informatie toe over het publicatietype. Indien de bron geen auteur heeft, vermeld je de titel op de auteursplaats.

Verwijzing naar rapport
Rapport toekomst zorgstelsel 2020
Rapport over de toekomst van het Nederlands zorgstelsel, bijlage bij Kamerstukken II 2017/18, 38162, 12.
Hoe verwijs ik volgens de Juridische Leidraad naar bronnen zonder auteurs?

Als de auteur van een bron onbekend is, vermeld je de titel op de plaats van de auteursnaam. Dit geldt zowel voor de verkorte verwijzing in de voetnoot als voor de volledige bronvermelding in de literatuurlijst. In tegenstelling tot de auteursnaam wordt de titel gecursiveerd.

Een bron zonder auteur wordt alfabetisch gesorteerd op basis van de titel.

Voorbeeld: Verwijzing naar een bron zonder auteur
Het recht van de sterkste 2021, p. 21
Het recht van de sterkste, Apeldoorn: Spinhuis 2021.
Waar vind ik afkortingen van juridische tijdschriften?

De Leidraad voor juridische auteurs biedt een zeer compleet overzicht van afkortingen, waaronder die van tijdschriften. Het is belangrijk dat je de juiste afkorting kiest, omdat je nergens de volledige naam van het tijdschrift noemt.

De volledige lijst met afkortingen kun je vinden in subparagraaf 6.6.2 van de Juridische Leidraad. Dit zijn veelvoorkomende afkortingen van tijdschriften en andere publicatiebronnen:

Naam tijdschrift Afkorting
Advocatenblad Adv.bl.
BMM Bulletin BMM Bulletin
European Journal of International Law EJIL
Familie & Recht F&R
Jurisprudentie: Onderneming & Recht JOR
Jurisprudentie: Personen- en Familierecht JPF
Jurisprudentie: Vreemdelingenrecht JV
Jurisprudentienieuwsbrief Bestuursrecht JnB
Juristenkrant Juristenkrant
Milieu & Recht M en R
Modern Law Review MLR
Nederlands Internationaal Privaatrecht NIPR
Nederlands Juristenblad NJB
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht NTB
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht NTBR
Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten NTM/NJCM-bull.
Nederlands Tijdschrift voor Internationaal Recht NTIR
Nederlandse Jurisprudentie NJ
Nederlandse Jurisprudentie Feitenrechtspraak civiele uitspraken NJF
Nederlandse Jurisprudentie Feitenrechtspraak Strafzaken NJFS
Publicatieblad van de Europese Unie PbEU
Publications of the European Court of Human Rights

 • Judgments and decisions (A)
 • Pleadings, Oral Arguments and Documents (B)

 • ECHR Series A
 • ECHR Series B
Rechtskundig Weekblad RW
Staatsblad Stb.
Staatscourant Stcrt.
Tijdschrift Recht en Arbeid TRA
Tractatenblad Trb.

 

Wat is een persistente identifier? (Handle, DOI, JCDI)

Een persistente identifier is een uniek label dat wordt toegewezen aan een online informatiebron. De labels maken het makkelijk om een bron op te zoeken op basis van een verwijzing. De Juridische Leidraad maakt onderscheid tussen drie soorten persistente identifiers, namelijk een Handle, DOI en JCDI. Deze kunnen er als volgt uitzien:

Voorbeeld: Persistente identifiers
 • hdl.handle.net/1887/135756
 • dx.doi.org/10.1016/j.jfludis.2020.105746
 • judoreg.nl/doc/JCDI:AAE168:1/
Moet ik volgens de Juridische Leidraad bronvermeldingen voor websites opnemen in de literatuurlijst?

Als je verwijst naar een webpagina of website, neem je geen bronvermelding op in de literatuurlijst. Je verwijst wel naar deze bronnen in een voetnoot. Hierbij zet je de naam van het artikel tussen enkele aanhalingstekens, gevolgd door een komma en de kortste versie van het webadres.

Voorbeeld: Verwijzing naar een webpagina
‘Reproduceerbaarheid, repliceerbaarheid en herhaalbaarheid’, scribbr.nl
Hoe verwijs ik volgens de Juridische Leidraad naar online versies van gedrukte bronnen?

Als je een online versie van een gedrukte bron raadpleegt, verwijs je in principe gewoon naar de gedrukte versie. Het format hangt dan af van het type bron (zoals een boek of tijdschrift). De verkorte verwijzing in de voetnoot en de bronvermelding in de literatuurlijst voor een online boek zouden hetzelfde zijn als voor een gedrukt boek.

Je voegt alleen (online, bijgewerkt [datum]) toe aan de bronvermelding voor een online bron als deze heel frequent geactualiseerd wordt.

Voorbeeld: Verwijzing naar een frequent geactualiseerde bron
Borman 2020
T.C. Borman, commentaar op art. 10:15 Awb, in: T.C. Borman & J.C.A. de Poorter (red.), Tekst & Commentaar Algemene wet bestuursrecht, Deventer: Wolters Kluwer 2017 (online, bijgewerkt 16 januari 2020).
Waar vind ik de citeertitel van een regeling?

Niet alle regelingen krijgen een citeertitel. Als een regeling deze wel heeft, kun je de citeertitel meestal vinden in het slotartikel van de regeling. Vaak wordt de titel voorafgegaan door de zinsnede: “Deze wet wordt aangehaald als:”.

citeertitel juridische leidraad

Wat zijn Eerste en Tweede Kamerstukken?

Kamerstukken zijn schriftelijk uitgewisselde stukken tussen de Regering en het Parlement, en worden ook wel ‘witte stukken’ of ‘gedrukte stukken’ genoemd. Alle Kamerstuknummers zijn voorzien van een uniek kamerstuknummer. Kamerstukken die onder een ander Kamerstuk met hoofdnummer vallen, krijgen een vervolg- of ondernummer.

Hoe verwijs ik volgens de Juridische Leidraad naar een Eerste of Tweede Kamerstuk?

Je verwijst op de volgende manier naar een Kamerstuk:

Kamerstukken I (of II, schuingedrukt), gevolgd door het parlementaire zittings- of vergaderjaar, een komma, het dossiernummer, een komma, de afkorting ‘nr.’, het ondernummer, een komma, de afkorting ‘p.’ en het paginanummer.

Voorbeeld: Verwijzing naar Eerste en Tweede Kamerstukken
 • Kamerstukken I 2020/21, 34430, nr. AB, p. 7.
 • Kamerstukken II 2020/21, 35815, nr. 2, p. 4.
Hoe verwijs ik volgens de Juridische Leidraad naar (antwoorden op) Kamervragen?

Als je wilt verwijzen naar Kamervragen of antwoorden op Kamervragen, verwijs je naar ‘Aanhangsel Handelingen I (of II)’, gevolgd door het zittingsjaar, de afkorting ‘nr.’, en het nummer.

Voorbeeld: Verwijzing naar antwoorden op Kamervragen
Aanhangsel Handelingen I 2020/21, nr. 4.
Hoe verwijs ik volgens de Juridische Leidraad naar vertaalde werken?

Bij een verwijzing naar een vertaald werk voeg je het oorspronkelijke publicatiejaar toe aan de voetnoot. Bovendien neem je de originele titel, het oorspronkelijke publicatiejaar en de naam van de vertaler op in de bronvermelding in de literatuurlijst. De informatie staat in beide gevallen tussen haakjes.

Voorbeeld: Verwijzing naar een vertaling
Haidar (1973) 2020
S.A. Haidar, Over gerechtigheid, Meppel: Boom 2020 (On Justice 1973, vertaald door T. Szabo).
Hoe introduceer ik afkortingen volgens de Juridische Leidraad?

Je introduceert de afkorting net als bij APA door de volledige term eerst uit te schrijven en de afkorting tussen haakjes te plaatsen. Daarna gebruik je alleen nog de afkorting.

Voorbeeld: Het introduceren van een afkorting
Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM).

Afkortingen die gebruikelijk zijn in het Nederlandse taal, zoals art. en e.d., hoef je niet te introduceren en neem je niet op in een afkortingenlijst. Afkortingen in voetnoten worden ook niet geïntroduceerd.

Mag ik volgens de Juridische Leidraad afkortingen gebruiken?

Je kunt op twee plaatsen afkortingen gebruiken: in de lopende tekst en in de voetnoten. In de lopende tekst kun je afkortingen beter vermijden, zodat deze goed leesbaar blijft. In de voetnoten gebruik je juist afkortingen om deze zo kort mogelijk te houden.

Je mag wel afkortingen gebruiken als de afkorting:

 • ook in de spreektaal wordt gebruikt;
 • ook gebruikelijk is in de Nederlandse taal;
 • voorkomt dat je een lange term veelvuldig herhaalt.

De Juridische Leidraad hanteert een lijst met standaard afkortingen die je kunt vinden in paragraaf 6.6 van de Leidraad.

Wanneer gebruik ik volgens de Juridische Leidraad hoofdletters?
 • Als je volgens de Nederlandse taalregels een hoofdletter moet gebruiken;
 • Als je afkortingen zonder punt gebruikt;
 • Als je citeertitels van regelingen noemt;
 • Als je naar unieke staatsinstellingen verwijst;
 • Als je naar internationale instellingen verwijst;
 • Als je namen van ministeries aanhaalt;
 • Als je naar ministers en staatssecretarissen verwijst in combinatie met de naam van het ministerie.
Voorbeeld: Correct hoofdlettergebruik
 • De rechtbank Noord-Holland
 • HvJ
 • Verdrag van Faro
 • Tweede Kamer
 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens
 • De directie Kansengelijkheid en Onderwijsondersteuning van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • De Minister van Defensie
Hoe verwijs ik volgens de Juridische Leidraad naar meerdere bronnen voor één tekstdeel?

Als je naar meerdere bronnen wilt verwijzen om je tekst te ondersteunen, gebruik je maar één nootnummer. De bijbehorende voetnoot kan vervolgens meerdere verwijzingen bevatten voor verschillende bronnen. Je plaatst dus nooit meerdere nootnummers achter een tekstdeel.

De volgorde voor de verwijzingen mag je zelf kiezen, maar het is goed om belangrijke bronnen eerst te noemen.

Voorbeeld: Meerdere verwijzingen in één voetnoot
2. Oostervink 2020, p. 23. Smits, NJB, 2020/783. Pellet & Kurz 2021.
Hoe verwijs ik volgens de Juridische Leidraad naar bronnen zonder auteur?

Als een bron geen auteur heeft, begin je de voetnoot met de (verkorte) titel (schuingedrukt). Vervolgens noteer je de overige broninformatie die wel beschikbaar is.

Voorbeeld: Verwijzing naar een bron zonder auteur
Aansprakelijkheid werkgevers 2021, p. 23.
Mag ik volgens de Juridische Leidraad meerdere keren naar één voetnoot verwijzen?

Volgens de Leidraad voor juridische auteurs mag je een nootnummer maar één keer gebruiken. Als je meerdere keren naar één voetnoot wilt verwijzen, moet je de voetnoot herhalen en deze een nieuw nootnummer geven. Zo hoeft de lezer niet terug te bladeren om de voetnoot te zoeken.

Hoe verwijs ik volgens de Juridische Leidraad naar Europese jurisprudentie?

Verwijzingen naar Europese jurisprudentie lijken sterk op verwijzingen naar Nederlandse jurisprudentie. Je voegt wel altijd het zaaknummer toe na de datum, en indien mogelijk de roepnaam. Je vermeldt geen website.

EHRM 25 maart 1999, ECLI:CE:ECHR:1999:0325 (Iatridis/Griekenland).

Hoe verwijs ik volgens de Juridische Leidraad naar een buitenlandse regeling?

Als je wilt verwijzen naar een buitenlandse regeling, vermeld je het artikelnummer, de titel of citeertitel van de regeling in de oorspronkelijk taal, een eventuele vertaling tussen haakjes (voorafgegaan door ‘=’ of de naam van het land), het jaartal, het nummer en/of de datum van de regeling op een voor dat land gebruikelijke wijze, en eventueel de vindplaats.

Voorbeeld: Verwijzing naar een buitenlandse regeling
Art. 2. Kaffeesteuergesetz (= Koffiebelasting) 2009 BGBl. I S. 1870, 1919 gesetze-im-internet.de.
Waar kan ik Europese jurisprudentie vinden?

Met de CLI-zoekmachine kun je jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie vinden. Ook kun je eur-lex.eu, curia.eu en niet-digitale uitgaven van het hof raadplegen. De meest belangrijke bron voor jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en de Europese Commissie voor de Rechten van de Mens is hudoc.echr.coe.int.

Hoe verwijs ik volgens de Juridische Leidraad naar een online bron (website)?

Het format voor de verwijzing naar een online bron hangt af van het type bron. Als je wilt verwijzen naar een stabiele, niet-veranderlijke publicatie die ook in gedrukte vorm bestaat, zoals een tijdschrift, hanteer je het format voor de gedrukte versie van de bron.

Als je wilt verwijzen naar een veranderlijke publicatie die ook in gedrukte vorm bestaat, hanteer je het format voor de gedrukte versie van die bron. Echter, in dit geval voeg je (online, bijgewerkt …) toe aan de volledige verwijzing in de literatuurlijst, met op de plaats van … de meest recente bijwerkdatum.

Als je wilt verwijzen naar een website of webpagina voeg je alleen de naam van de website of de titel van de pagina toe, gevolgd door het webadres (zo kort mogelijk, dus zonder www.).

Verwijzen naar een frequent geactualiseerde bron of een website
 • Borman 2020
  T.C. Borman, commentaar op art. 10:15 Awb, in: T.C. Borman & J.C.A. de Poorter (red.), Tekst & Commentaar Algemene wet bestuursrecht, Deventer: Wolters Kluwer 2017 (online, bijgewerkt 16 januari 2020).
 • ‘Samenvatting Leidraad voor juridische auteurs’, scribbr.nl.
Moet ik volgens de Juridische Leidraad een jurisprudentielijst toevoegen?

Als je verwijst volgens de Leidraad voor juridische auteurs, hoef je in principe geen jurisprudentielijst toe te voegen. De verwijzingen naar jurisprudentie in de voetnoten zijn al volledig, waardoor de lezer de bron goed kan terugvinden. Ook wordt jurisprudentie niet opgenomen in de literatuurlijst.

Als je document erg lang is of als je heel veel naar jurisprudentie verwijst, kun je wel een jurisprudentielijst toevoegen. Verder kan je begeleider aangeven een voorkeur te hebben voor een lijst. Ook in dat geval adviseren we om toch een jurisprudentielijst toe te voegen.

Hoe sorteer ik bronnen in de jurisprudentielijst volgens de Juridische Leidraad?

Een jurisprudentielijst is volgens de Leidraad voor juridische auteurs niet nodig, omdat de verwijzingen in een voetnoot al volledig zijn. Als je je toch een jurisprudentielijst toevoegt aan je scriptie, kun je de bronnen het beste sorteren op basis van instantie. Zo vormt de lijst ook direct een jurisprudentieregister.

Volgens de Leidraad voor juridische auteurs hanteer je in dit geval een territoriaal-hiërarchische volgorde (zie onderstaande lijst), waarbij je meerdere bronnen van één instantie chronologisch ordent.

 • Internationaal Gerechtshof
 • Internationaal Strafhof
 • Permanent Hof van Arbitrage
 • VN-Mensenrechtencomité
 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens
 • Europese Commissie voor de Rechten van de Mens
 • Hof van Justitie van de Europese Unie
 • Gerechten van de Europese Unie
 • Hoge Raad
 • Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
 • Centrale Raad van Beroep
 • College van Beroep voor het bedrijfsleven
 • Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao en Sint-Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba.
 • Gerechtshoven
 • Rechtbanken
 • Kantonrechters
 • Kroon
 • Nationale ombudsman
 • College voor de Rechten van de Mens
 • Nederlands Arbitrage Instituut
 • Raad van Arbitrage voor X
Wat is een European Case Law Identifier (ECLI)?

Een ECLI wordt toegevoegd aan rechterlijke uitspraken om ze te nummeren, zodat ze makkelijk kunnen worden opgezocht via de ECLI-zoekmachine. De ECLI bestaat altijd uit dezelfde onderdelen: ECLI:landcode:instantiecode:uitspraakjaar:volgnummer

Een paar voorbeelden van ECLI’s zijn:

 • ECLI:NL:RVS:2020:2533
 • ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191119.2N10
 • ECLI:NL:PHR:2021:80
 • Je kunt een ECLI beter niet zelf reconstrueren. In plaats daarvan kun je de ECLI opzoeken.

Wie gebruikt de Leidraad voor juridische auteurs?

De Leidraad wordt vooral gebruikt door redacties van juridische boeken en tijdschriften, juridische auteurs, en door rechtenstudenten en -academici.

De Juridische Leidraad is opgesteld, omdat er een gebrek was aan eenduidige gedragsregels. Hierbij is rekening gehouden met bestaande richtlijnen en de praktijk. Met behulp van de Leidraad kun je volledig en consistent verwijzen. Wij hebben de richtlijnen zo goed mogelijk afgestemd op brongebruik in scripties.

Wat is het format voor een bronvermelding volgens de Juridische Leidraad?

Het format voor een bronvermelding hangt af van het type bron (zoals een boek, tijdschrift of online bron). Een bronvermelding in de literatuurlijst bestaat in ieder geval altijd uit:

 • een lemma (herhaling van de verkorte verwijzing in de voetnoot: dikgedrukt en zonder punt);
 • een volledige verwijzing (zonder bijzondere opmaak, met afsluitende punt).
Voorbeeld: Bronvermelding boek
De Hullu 2021, p. 34
J. de Hullu, Materieel strafrecht. Over algemene leerstukken van strafrechtelijke aansprakelijkheid naar Nederlands recht, Deventer: Wolters Kluwer 2021.
Wat is het format voor een voetnoot volgens de Juridische Leidraad?

Het format voor een voetnoot hangt af van het type bron (zoals een boek, tijdschrift, online bron, jurisprudentie of regeling). Een voetnoot is altijd zo kort mogelijk, maar moet wel essentiële informatie bevatten, zodat lezers een bron kunnen opzoeken.

Een voetnoot begint met een hoofdletter, eindigt met een punt, en bevat meestal de auteursnaam, het jaartal en eventueel de vindplaats (zoals de locatie in een tijdschrift) of een specificering (zoals een paginanummer).

Voorbeeld: Literatuur in de voetnoot
 • Bacchus 2021, p. 34.
 • Shevchenko e.a. 2020.
 • Geertsema e.a., NJB 2021/979

In het geval van jurisprudentie is de verwijzing in de voetnoot veel vollediger, omdat de jurisprudentie in de regel niet wordt opgenomen in een lijst.

Voorbeeld: Jurisprudentie in de voetnoot
ABRvS 14 april 2021, ECLI:NL:RVS:2021:786.
Wanneer gebruik ik volgens de Juridische Leidraad ‘e.a.’?

Als je naar een bron verwijst met een, twee of drie auteurs, vermeld je alle auteursnamen in de voetnoot en in de bronvermelding.

Voorbeeld: Bronvermelding met drie auteurs
Al Hamad, Neeltjes & Gjoka 2021, p. 34
H.S. al Hamad, J.L.L.C. Neeltjes & A. Gjoka, Recht van spreken, Dokkum: Juridische Pers 2021.

Als je naar een bron verwijst met vier of meer auteurs, vermeld je alleen de eerste auteursnaam, gevolgd door ‘e.a.’. Dit geldt zowel voor de voetnoot als de bronvermelding in de literatuurlijst.

Voorbeeld: Bronvermelding met vier of meer auteurs
Felixen e.a. 2020, p. 198
W.A.C. Felixen e.a., Rechtspraak in het digitale tijdperk, Woudsend: Baten juridisch 2020.
Hoe verwijs ik volgens de Juridische Leidraad naar een boek?

De voetnoot voor een boek bevat de achternamen van de auteurs, het jaartal en eventueel een paginanummer. De bronvermelding in de literatuurlijst bevat de initialen en achternamen van de auteurs, de titel en eventuele ondertitel van het boek (schuingedrukt), de plaats en naam van de uitgever en het jaartal.

Voorbeeld: Bronvermelding voor een boek
Van Drongelen & Fase 2004, p. 178
J. van Drongelen & W.J.P.M. Fase, CAO-recht. Het recht met betrekking tot CAO’s en de verbindendverklaring en onverbindendverklaring van bepalingen ervan, Deventer: Wolters Kluwer 2004.
Hoe verwijs ik volgens de Juridische Leidraad naar een tijdschrift ?

De voetnoot voor een tijdschrift bevat de achternamen van de auteurs, de verkorte titel van het tijdschrift (schuingedrukt), het jaartal en het publicatienummer. Als het publicatienummer ontbreekt, gebruik je het paginabereik.

De bronvermelding in de literatuurlijst bevat de initialen en achternamen van de auteurs, de titel van het artikel (tussen aanhalingstekens), de verkorte titel van het tijdschrift (schuingedrukt), het jaartal, publicatienummer, afleveringsnummer en paginabereik.

Bronvermelding voor een tijdschrift
Bauw, Van Dijk & Van Delden, NJ 2007/82
E. Bauw, F. van Dijk & A.H. van Delden, ‘Kwaliteit van rechtspraak’, NJ 2007/82, afl. 3, p. 144-151.
Welke bronnen moet ik volgens de Juridische Leidraad opnemen in de literatuurlijst?

Volgens de Leidraad voor juridische auteurs neem je alleen bronvermeldingen op voor boeken, tijdschriften en online bronnen. De literatuurlijst bevat geen bronvermeldingen voor wet- en regelgeving en jurisprudentie.

Hoe verwijs ik volgens de Juridische Leidraad naar jurisprudentie?

Een verwijzing naar jurisprudentie heeft een vaste basisvorm die de afkorting van de instantie, de datum en de ECLI bevat. Je kunt echter nog aanvullende informatie toevoegen aan de voetnoot om de verwijzing te specificeren, zoals de plaats van de instantie, een paragraafnummer, de vindplaats, annotaties en de roepnaam.

Voorbeeld: Verwijzen naar jurisprudentie
 • ABRvS 12 mei 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1015.
 • PHR 29 september 2020, ECLI:NL:PHR:2020:841 (concl. A-G B.F. Keulen), JM 2020/152, m.nt. S. Pieters.

Je neemt jurisprudentie niet op in de literatuurlijst.

Moet ik volgens de Juridische Leidraad een voetnoot opnemen voor wetten en regelingen?

In veel gevallen is een verwijzing in de voetnoot niet nodig voor wet- of regelgeving. Of je wel of geen voetnoot toevoegt, hangt af van het onderwerp van de tekst, de aard van de regeling en het lezerspubliek.

Voorbeeld: Verwijzen naar een wetsartikel in de lopende tekst
Volgens artikel 1:4 van de Algemene wet bestuursrecht heeft de term ‘bestuursrechter’ betrekking op een onafhankelijk orgaan.

Wetten en regelingen neem je niet op in de literatuurlijst.

Hoe verwijs ik volgens de Juridische Leidraad naar een regeling met citeertitel?

Voor regelingen met citeertitels hoef je geen datum, plaats of vindplaats te vermelden. De vindplaats in het tijdschrift en het jaartal vermeld je alleen bij een nieuwe regeling met citeertitel.

Voorbeeld: Verwijzing naar een regeling met citeertitel
Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (Stb. 2021, 193).
Hoe verwijs ik volgens de Juridische Leidraad naar een regeling zonder citeertitel?

Als de citeertitel ontbreekt, vermeld je de totstandkomingsdatum van de regeling en het tijdschrift waarin de regeling gepubliceerd is.

Voorbeeld: Verwijzing naar een regeling zonder citeertitel
Artikel II van de wet van 29 januari 2021 (Stb. 2021, 45).
Wat zijn de verschillen tussen de Juridische Leidraad 2016 en de Juridische Leidraad 2019?

In 2019 werd een nieuwe editie van de Leidraad voor Juridische auteurs uitgegeven. Deze bevat twee belangrijke wijzigingen ten opzichte van de versie uit 2016:

Je probeert in de voetnoot altijd zo kort mogelijk te verwijzen naar bronnen.
De toevoeging ‘online’ vermeld je alleen nog bij frequent geactualiseerde internetbronnen.

Daarnaast zijn enkele cosmetische aanpassingen gedaan:

 • Bij Kamerstukken en Handelingen wordt het ondernummer voorafgegaan door ‘nr.’.
 • ‘Algemene maatregel van bestuur’ wordt afgekort tot ‘ambv’ (geen hoofdletters).
 • De woorden ‘gerechtshof’, ‘rechtbank’, ‘kantonrechter’, ‘provincie’ en ‘gemeente’ worden niet meer met een hoofdletter geschreven.
 • Als je verwijst naar interviews zet je de naam van de geïnterviewde vooraan.
Hoe sorteer ik bronnen alfabetisch volgens de Juridische Leidraad?

De bronvermeldingen in je literatuurlijst komen op alfabetische volgorde te staan. Je baseert de plaats in de rangschikking op het eerste woord van de verkorte verwijzing in de voetnoot. Het maakt hierbij niet uit of dit een auteursnaam of titel is.

Tussenvoegsels maken deel uit van de achternaam, dus een bron van “De Rooy” komt voor een bron van “Lamers”.

Voorbeeld: Volgorde bronvermeldingen
 • Snijders & Castermans 2021 
  G. Snijders & A.G. Castermans, De gelede normstelling in het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht (VASR, deel 5), Deventer: Wolters Kluwer 2021.
 • Van Aards 2019, p. 3
  Z. van Aards, Rechtspraak in Nederland door de jaren heen, Leeuwarden: Elikser 2019.
Hoe verwijs ik volgens de Juridische Leidraad naar een bron met meerdere auteurs?

Bij een boek of tijdschrift met meerdere auteurs plaats je de auteursnamen in dezelfde volgorde als op het titelblad. Bij twee of drie auteurs plaats je een ampersand (&) voor de achternaam van de laatste auteur, zowel in de voetnoot als in de volledige bronvermelding.

Voorbeeld: Verwijzen naar een bron met twee of drie auteurs
 • Namutebi & Wassink 2021
 • Karper, De Man & Sjöberg 2020

Bij vier of meer auteurs vermeld je alleen de eerste auteursnaam, gevolgd door ‘e.a’ (wat ‘en anderen betekent). Dit doe je ook zowel in de voetnoot als in de literatuurlijst.

Verwijzen naar een bron met vier of meer auteurs
Jones e.a.
Hoe verwijs ik volgens de Juridische Leidraad naar een latere bewerking van een boek?

Om naar een latere bewerking van een boek te verwijzen, noem je de achternaam van de oorspronkelijke auteur, gevolgd door een schuine streep (/) en de achternaam van degene die het boek bewerkt heeft.

Voorbeeld: Voetnoot voor een latere bewerking van een boek
Kamerling-te Pas/Konings 2021

Dit zou een verwijzing zijn voor de bewerking van een boek van Kamerling-te Pas door Konings.

Hoe verwijs ik volgens de Juridische Leidraad naar een bijdrage uit een boek of bundel?

De bronvermelding in de literatuurlijst voor een bijdrage uit een boek of bundel bevat de initialen en achternaam van de auteur, de initialen en achternaam van de redacteur, de afkorting ‘red’ (tussen haakjes), de titel en eventuele subtitel (cursief), de plaats van uitgave, de uitgever, het jaartal en het paginabereik van de bijdrage.

Lagerhand 2019
K.T Lagerhand, ‘Het recht van spreken’, in: A.R. Bernts e.a. (red.), Spreekrecht voor nabestaanden. Een evaluatie, Apeldoorn: Spinhuis 2019, p. 111-134.

Nakijkdienst

Kan ik een moment reserveren om mijn tekst te laten nakijken?

Het is niet nodig om te reserveren als je je document wil laten nakijken. Zodra je tekst klaar is om geredigeerd te worden, kun je deze uploaden via onze website.

Op basis van de deadline die je kiest, zorgen wij dat een of meerdere editors je tekst nakijken binnen 24 uur, 3 dagen of 7 dagen.

Als je niet zeker bent of onze diensten open zijn of als je van plan bent een erg groot document (>13.000 woorden) te uploaden met een deadline van 24 uur, raden we je aan om ons van tevoren te contacteren via de chat of per e-mail.

Kan ik een voorproefje krijgen?

Ja, als je document langer dan 30.000 woorden is krijg je een voorproefje van ongeveer 2.000 woorden. Het voorproefje geeft je een eerste indruk van de manier waarop de editor je document nakijkt. Je krijgt dan ook de kans om feedback te geven of vragen te stellen.

Hoe werkt een voorproefje?

Je ontvangt het voorproefje binnen 24 uur nadat je je order hebt geplaatst. Je hebt daarna 24 uur om ons te laten weten of je tevreden bent met het voorproefje of dat je nog feedback voor de editor hebt.

Lees meer over het voorproefje

Wat is een voorproefje en waar wordt dit voor gebruikt?

Als je een groot document uploadt (30.000 woorden of meer), vragen we je editor om een voorproefje van ongeveer 2.000 woorden te sturen. 

Dit voorproefje, die je binnen 24 uur na het uploaden ontvangt, geeft je een indruk van de nakijkstijl van de editor. Zo weet je wat je kunt verwachten van het nakijkwerk.

Waarom sturen we je een voorproefje?

We doen ons best om te zorgen dat je helemaal tevreden bent, en de nakijkdienst is complex. Daarom willen we ervoor zorgen dat aan je verwachtingen wordt voldaan voordat de editor de rest van je document redigeert. Je kunt feedback geven op het voorproefje om aan te geven of je tot nu toe blij bent met het werk van de editor of dat er iets is wat je graag anders zou zien.

Onze editors kijken na volgens het Scribbr-Verbetermodel. Het kan echter zo zijn dat je andere voorkeuren hebt wat betreft de academische stijl. Als je ons dit laat weten nadat je het voorproefje hebt ontvangen, doet onze editor extra haar best om je feedback te verwerken in het nakijkwerk.

Hoe werkt het?

Zodra je editor het voorproefje heeft afgerond, ontvang je een email. Dan heb je 24 uur om te antwoorden op dit bericht en feedback te geven. Als we je feedback op tijd ontvangen, neemt je editor dit mee bij het nakijken van de rest van je document.

Hoe kan je feedback eruitzien? 

Dit zijn voorbeelden van feedback die je kunt geven: 

 • “Ik ben helemaal tevreden. De editor kan op dezelfde manier doorgaan.” 
 • “Ik was vergeten te melden dat mijn universiteit de volgende richtlijnen aanhoudt voor genderneutraal taalgebruik […]. Kan hier rekening mee gehouden worden bij het nakijken?” 
 • “De editor gaf feedback over de schrijfwijze van term X, maar dit heb ik zo afgesproken met mijn begeleider. Dit hoeft in de rest van het document dus niet aangepast te worden.”
Kan ik een Structuur Check, Rode Draad Check, Lay-out Check of de Bronvermeldingservice afnemen zonder Nakijken op taal?

De Lay-out-, Structuur- en Rode Draad Check kunnen alleen worden gekocht in combinatie met Nakijken op taal.

Feedback geven op structuur en rode draad vereist veel kennis van de tekst, die de editor verwerft tijdens het nakijken van jouw tekst.

De Bronvermeldingservice, Plagiaat Checker en APA Checker zijn geen aanvullende diensten en kunnen dus ook afzonderlijk worden afgenomen.

Mijn document bevat een samenvatting in een andere taal. Kijkt Scribbr deze samenvatting ook na?

Ja, Scribbr kijkt de samenvatting in een andere taal ook na.

Wie kijkt de samenvatting na?

Als je document een samenvatting in een andere taal bevat, sturen we deze samenvatting naar een andere editor, die die taal als moedertaal heeft. De editor zal je samenvatting nakijken volgens de standaard van onze Nakijken op taal dienst.

Als je aanvullende diensten geboekt hebt, zoals de Structuur Check of Rode Draad Check, zal de editor deze niet toepassen op de samenvatting. Dit komt omdat de samenvatting een vertaling is van je samenvatting in de originele taal, je krijgt dus al feedback op de structuur en rode draad in de originele taal. Daarom zal de editor zich in de anderstalige samenvatting focussen op taalfouten en stijl.

Hoe werkt het?

We maken in je order een nieuwe opdracht aan en sturen je een bevestigingsmail. Dit betekent dat je ook een aparte e-mail en SMS notificatie krijgt als de editor klaar is met het nakijken van je samenvatting. Zodra de opdracht is afgerond kun je het document via je Scribbr account downloaden en de feedback inzien.

Is de nakijkservice van Scribbr beter dan die van andere bedrijven?

Wanneer je je document wilt laten nakijken, is het belangrijk om te letten op wie je document nakijkt en wat er precies wordt nagekeken. Scribbr heeft daarom de nakijkdiensten van andere aanbieders getest en de verschillen op een rij gezet.

 

Wie kijkt je document na?

Scripties nakijken is echt mensenwerk. Hierdoor kan de kwaliteit van het nakijkwerk per editor verschillen.

Om de kwaliteit zo hoog mogelijk te houden, moeten editors vaak aan bepaalde voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden verschillen voor iedere nakijkservice. Enkele voorwaarden op een rijtje:

Scribbr-nakijkservice De meeste andere nakijkservices
Diploma Minimaal een afgeronde universitaire bachelor Geen voorwaarden
Streng geselecteerd Scribbr Academy doorlopen Een enkel testdocument
Native speakers voor Engelse documenten Ja Nee

Wat wordt er nagekeken?

Scribbr-editors kijken je scriptie na met behulp van het Scribbr-Verbetermodel©. Je kunt per onderdeel precies zien waar op wordt gelet. Dit hebben we vergeleken met andere nakijkservices in de onderstaande tabel.

Scribbr-nakijkservice Andere nakijkservice 1 Andere nakijkservice 2
Taalfouten
Editors verbeteren spelfouten, typfouten, dubbele spaties en andere slordigheidsfoutjes. Spelfouten 20/23 11/23 20/23
Onder andere Dt-fouten, congruentiefouten, incomplete en overcomplete zinnen, samenstellingen en lidwoorden. Grammatica 8/10 2/10 5/10
Het gebruik van punten, komma’s, puntkomma’s of opsommingen. Interpunctie 17/18 8/18 17/18
Academische schrijfstijl
Verbeteren van spreektaalverboden woorden, subjectief en vaag taalgebruik en persoonlijke voornaamwoorden. Academisch taalgebruik 12/13 6/13 5/13
Regels voor afkortingen, werkwoordstijdengetallen en citaten in academische teksten worden toegepast. Academische conventies 3/4 1/4 3/4
Het verbeteren van omslachtige en lange zinnen, passief taalgebruik omzetten naar actief taalgebruik. Zinsbouw 3/4 2/4 3/4
Feedback
Editors schrijven opmerkingen bij zinnen die niet helemaal duidelijk zijn of waar je zelf een keuze moet maken voor een bepaalde schrijfwijze. Tips en opmerkingen 18 opmerkingen 30 opmerkingen 3 opmerkingen
In een persoonlijk verbetervoorstel geven editors aan welke fouten je structureel maakt. Dit helpt je om in de toekomst beter te schrijven. Persoonlijk verbetervoorstel Ja Ja Nee

Structuur Check

Scribbr-nakijkservice Andere nakijkservice 1 Andere nakijkservice 2
Met deze checklists wordt bekeken of alle onderdelen zijn behandeld en of het op de juiste plek staat. Checklists 8 handige checklists
Ieder hoofdstuk en elke alinea bevat de juiste informatie. Hoofdstuk- en paragraafindeling
Dekt de titel de lading van de hele alinea? Zijn de koppen consistent? Titels en koppen
De editor geeft het aan als je jezelf herhaalt. Herhaling

 

Lees de reviews van 2.752 Scribbr-klanten

Wie kan je beter vragen naar de service en kwaliteit van Scribbr dan studenten die hun scriptie al door ons hebben laten nakijken?

Lees de reviews

Wat is de Rode Draad Check?

De Rode Draad Check is een aanvullende dienst die je kunt kiezen als je je scriptie laat nakijken op taal.

Bij de Rode Draad Check geeft de editor concrete feedback over de logica en duidelijkheid van jouw verhaal in opmerkingen bij de tekst.

Ook controleert de editor met twee checklists of je verhaal wel begrijpelijk is, of je jezelf niet tegenspreekt en of je redenaties logisch zijn. Daarnaast kijkt de editor of de informatie die je presenteert ook logisch onderbouwd is.

Lees meer over de Rode Draad Check

Kan de editor de feedback van mijn docent verwerken?

Je editor verbetert de taalfouten en schrijft opmerkingen in de kantlijn om je verder te helpen. Daarmee helpt de editor je om fouten sneller te spotten en kun je snel zien waar je nog aandacht aan kunt besteden.

Als je begeleider ook feedback heeft gegeven, zijn er twee opties:

1. Je hebt aandachtspunten voor de editor die je wil meegeven op basis van de feedback die je hebt gekregen.

Alle feedback die je hebt gekregen over de taal, structuur of rode draad van je scriptie, kan je doorgeven aan je editor als je je order plaatst. Zo kan deze je aandachtspunten meenemen bij het nakijken. Houd het wel het liefst bij niet meer dan 5 punten: hoe minder je meegeeft, hoe meer tijd de editor heeft om naar je vragen te kijken.

2. Je begeleider heeft opmerkingen in je document geschreven en je wil dat de editor deze feedback doorvoert in de tekst.

De feedback die je begeleider bij de tekst schrijft is voor jou bedoeld, zodat je nog met de tekst aan de slag kunt. De editor kan deze feedback van je docent niet verwerken, want dan zou de editor jouw taak of opdracht overnemen.

Als je inhoudelijke feedback hebt gekregen en je hebt hulp nodig met de inhoud van je tekst, zijn er 3 opties die je kunt volgen.

Kan de editor ervoor zorgen dat mijn scriptie voldoet aan de beoordelingscriteria van mijn opleiding?

Als je beoordelingscriteria hebt gekregen op het vlak van taal dan kan de editor deze toepassen, bijvoorbeeld als je opleiding specifieke eisen heeft wat betreft de werkwoordstijden.

Je kunt deze eisen opschrijven in een bericht voor de editor bij het uploaden van je scriptie. Ook kun je een extra document toevoegen waarin deze eisen worden vermeld.

Structuur en rode draad

Als je opleiding eisen stelt die niet onder taal vallen, kan je editor hier rekening mee houden en ervoor zorgen dat je geen advies krijgt dat deze regels tegenspreekt.

De editor is namelijk bekend met algemene eisen die aan academische teksten gesteld worden en kijkt volgens deze regels na. De Structuur Check en Rode Draad Check zijn op deze regels gebaseerd.

Inhoud

Als je opleiding specifieke eisen stelt aan de inhoud van je scriptie kan de editor er in ieder geval voor zorgen dat zijn of haar advies de eisen van je opleiding niet tegenspreekt. De editor zal je inhoud alleen nooit zelf aanpassen, want dat is toch echt jouw taak. Aanpassingen (laten) doen aan de inhoud van je scriptie is fraude – dat mag dus niet.

Als je advies wil om je tekst logischer en duidelijker te maken, waardoor de inhoud beter uit de verf komt, dan zijn er 3 opties. Hier zie je wat de editor precies voor je kan doen.

Kan ik mijn nagekeken document gebruiken als laatste versie om in te leveren op school?

Ja, zodra je alle wijzigingen hebt geaccepteerd en de opmerkingen hebt verwijderd, is het document klaar om in te leveren.

Hoe je alle wijzigingen accepteert:

Wijzigingen Accepteren Word 2013
Wijzigingen accepteren (Word 2013)
Wijzigingen Accepteren Word 2010
Wijzigingen accepteren (Word 2010)
Wijzigingen Accepteren Word 2007
Wijzigingen accepteren (Word 2007)
Wijzigingen Accepteren Word 2003
Wijzigingen accepteren (Word 2003)
Wijzigingen Accepteren Word voor Mac 2011
Wijzigingen accepteren (Word voor Mac 2011)

Hoe je alle opmerkingen verwijdert:

Verwijderen Opmerkingen Word 2013
Opmerkingen verwijderen (Word 2013)
Verwijderen Opmerkingen Word 2010
Opmerkingen verwijderen (Word 2010)
Verwijderen Opmerkingen Word 2007
Opmerkingen verwijderen (Word 2007)
Verwijderen Opmerkingen Word 2003
Opmerkingen verwijderen (Word 2003)
Verwijderen Opmerkingen Word voor Mac 2011
Opmerkingen verwijderen (Word voor Mac 2011)

Als je hiermee klaar bent, kunnen anderen de wijzigingen niet meer zien.

Twee tips

 1. Lees je laatste versie een laatste keer door om te zorgen dat alles in orde is.
 2. Maak van je Word-document een pdf-document om professioneler over te komen en ervoor te zorgen dat de opmaak niet verspringt.
Worden de voetnoten ook meegerekend in het woordenaantal?

De voetnoten worden standaard niet meegerekend in het woordenaantal.

Als je wilt dat je voetnoten wel worden nagekeken op taal door je editor, dan kun je dit aangeven in stap 3 van het uploadproces. De woorden in de voetnoten worden dan automatisch opgeteld bij het totale woordenaantal.

Heb je hulp nodig bij de bronvermelding?

 • Voor APA-bronnen kun je gratis gebruikmaken van de APA Generator.
 • Voor de Leidraad voor Juridische auteurs kun je de Knowledge Base raadplegen.

Wil je liever dat wij de bronnen voor jou controleren? Kies dan voor de Bronvermeldingservice of de APA Checker.

Wat is Nakijken op taal?

Bij het Nakijken op taal maakt je editor je scriptie beter leesbaar door je taalfouten en zinsopbouw te verbeteren. Bovendien ontvang je persoonlijke feedback om jou te helpen een betere schrijver te worden.

Taalfouten worden verbeterd

Je editor verbetert:

 • Taal- en spelfouten
 • Grammatica
 • Stijlfouten
 • Interpunctie
 • Haperende en onduidelijke zinnen

Persoonlijke feedback met tips en suggesties

Je editor geeft feedback over:

 • Werkwoordstijden
 • Overtuigend schrijven
 • Getallen uitschrijven
 • Verboden woorden
 • En nog veel meer!

Je editor redigeert je document in Word met de functie ‘Wijzigingen bijhouden’. Na afloop kun je eenvoudig alle wijzigingen accepteren.

Lees meer over Nakijken op taal

Wat is de Structuur Check?

De Structuur Check is een aanvullende dienst die je kunt afnemen als je jouw scriptie laat nakijken op taal.

Bij de Structuur Check geeft de editor concrete feedback op de opbouw en structuur van je document.

De editor checkt of alle benodigde onderdelen in een hoofdstuk voorkomen en of deze op de juiste plek staan. Daarnaast stelt de editor een Persoonlijke brief en een Structuurrapport op waarin precies staat welke elementen nog ontbreken en welke wijzigingen je kunt doorvoeren om de structuur van je tekst te optimaliseren.

Lees meer over de Structuur Check

Wat voor soort teksten kan ik laten nakijken door Scribbr?

Scribbr is gespecialiseerd in het controleren van studiegerelateerde documenten (mbo, hbo, wo en postdoc). We kijken de volgende soorten teksten na:

Prijs berekenen

Wij controleren geen commerciële teksten zoals boeken of webpagina’s.

Wat is Scribbrs 100% tevredenheidsgarantie?

Bij Scribbr beloven we dat we iedere klant 100% tevreden maken met onze diensten. Onze filosofie is: iedere klacht is terecht.

Ons klantenserviceteam staat altijd klaar om een passende oplossing voor je te vinden, of het nou om het gratis opnieuw nakijken van je document of een terugstorting gaat.

Je kunt ons van maandag tot en met zondag tussen 09:00 en 23:00 bereiken. We zijn beschikbaar via de live chat, telefoon of e-mail en reageren direct.

Hoe krijg ik de gecorrigeerde scriptie terug?

Nadat je document is nagekeken krijg je een e-mail en een (gratis) sms. Je kunt hierna het nagekeken document downloaden door in te loggen op de website.

De editor heeft de wijzigingen in je document aangebracht door middel van de functie ‘wijzigingen bijhouden’ in Word. Dit betekent dat de wijzigingen direct in je document zijn doorgevoerd. Je kunt iedere wijziging één voor één accepteren of negeren.

Het  is mogelijk om alle wijzigingen van de editor in één keer te accepteren. Dit raden wij echter ten zeerste af om de volgende redenen:

 • Het is erg leerzaam om te zien welke fouten je hebt gemaakt.
 • Naast dat een editor veel verbeteringen aanbrengt, worden er ook opmerkingen bij onduidelijke en slechte passages neergezet. Het is zeer raadzaam om de opmerkingen door te lezen en het advies op te volgen.
 • Door het vele wijzigen kan het soms voorkomen dat er dubbele spaties, punten of andere kleine foutjes in een zin komen te staan. Door de wijzigingen één voor één door te lopen, haal je deze foutjes er eenvoudig uit.

We hebben een handleiding geschreven waarin we stap voor stap uitleggen hoe de functie ‘wijzigingen bijhouden’ werkt. Zie hier deze handleiding: wijzigingen accepteren editor.

Bekijk hier een Nederlands voorbeeld.

Bekijk hier een Engels voorbeeld.

Kan ik contact opnemen met de editor?

Nee, je kunt niet direct contact opnemen met de editor. Het contact met de editor verloopt altijd via het Scribbr-supportteam.

Vragen over onze diensten

Wanneer je vragen hebt over onze diensten dan kun je contact opnemen met ons supportteam via de chat, telefoon of e-mail (info@scribbr.nl). 

Stellen van vragen en doorgeven van vereisten opleiding bij uploaden van document

Je hebt alle ruimte om tijdens het uploaden van je document vragen te stellen aan de editor en de eisen van je opleiding door te geven. Je kunt ook je beoordelingsformulier naar ons mailen. Alle informatie komt bij de editor terecht.

Vragen over het nakijkwerk en de opmerkingen van de editor

Wanneer je vragen hebt over het nakijkwerk van de editor dan kun je deze vragen mailen naar info@scribbr.nl. Wij zorgen ervoor dat de editor je vragen beantwoordt.

Tip: Stel je vragen in opmerkingen in de kantlijn van je Word-document. De editor kan dan direct in je document je vragen beantwoorden.

Kan Scribbr garanderen dat mijn scriptie foutloos is?

Onze editors hebben veel ervaring en doen hun uiterste best om alle fouten uit je scriptie te halen. Voor onze huidige tarieven kan een editor echter maar eenmaal je scriptie nakijken. Het kan gebeuren dat een editor een foutje over het hoofd ziet. Wij kunnen dus niet garanderen dat je scriptie 100% foutloos is nadat je de scriptie hebt laten nakijken.

Kan ik kiezen of mijn thesis in Brits-Engels of Amerikaans-Engels wordt nagekeken?

Je kunt kiezen uit Brits-Engels of Amerikaans-Engels. Dit kun je aangeven tijdens het uploaden van je scriptie.

Als je niet weet welke Engelse spelling je moet kiezen dan kun je deze keuze ook overlaten aan de editor.

De editor zal op basis van de schrijfwijze die je al hebt gehanteerd in je scriptie kiezen voor Brits-Engels of Amerikaans-Engels. Het belangrijkste is namelijk dat je consistent bent in de schrijfwijze. De editor zal er altijd voor zorgen dat dit het geval is.

Kijken jullie ook Engelse scripties na?

Ja, hiervoor ben je bij Scribbr aan het goede adres! Het nakijken van je thesis door Scribbr heeft veel voordelen:
professor-scribbr

 • Je tekst wordt altijd door een native speaker nagekeken.
 • Nakijken kan al binnen 24 uur, 365 dagen per jaar.
 • Scribbr is gespecialiseerd in het nakijken van scripties.
 • We kijken na op taal en op de structuur en rode draad.
 • Van 9.00 tot 23.00 zijn wij iedere dag bereikbaar voor al je vragen.

 

Hoe werkt de functie ‘Wijzigingen bijhouden’ in Word?

De editor maakt gebruik van de functie ‘Wijzigingen bijhouden’ in Word. Weet je niet hoe deze functie werkt?

Lees dan de volgende handleiding door waarin we stap voor stap uitleggen hoe de functie ‘wijzigingen bijhouden’ werkt.

Handleiding ‘Wijzigingen bijhouden’

Kan ik een document met zowel Nederlandse als Engelse teksten uploaden?

Onze editors zijn gespecialiseerd in óf de Nederlandse óf de Engelse taal. Als jouw document zowel uit Nederlandstalige als Engelstalige stukken bestaat, dan dien je het document op te splitsen en apart te uploaden.

Indien jouw document uit meerdere talen bestaat en je wilt maar één taal na laten kijken, upload dan je volledige document en deselecteer de pagina’s in de andere taal.

Laat je scriptie corrigeren door ervaren professionele editors

Scribbr kan jouw scriptie of thesis corrigeren. Wij gaan zelfs nog een stapje verder. Corrigeren is namelijk enkel het verbeteren van taal- en stijlfouten. Scribbr kijkt ook naar de zinsopbouw en geeft je feedback.

Hiernaast kan je je document ook laten nakijken op structuur. Er wordt dan gekeken naar de argumentatie en opbouw van je scriptie.

Je kunt uiteindelijk zelf bepalen of je een door Scribbr aangebrachte correcties wilt accepteren of negeren. Wij maken bij het nakijken namelijk gebruik van de ‘wijzigingen bijhouden’ functionaliteit van Word.

Ben je benieuwd wat het corrigeren van je scriptie kost? Neem dan een kijkje op onze prijzenpagina.

Scriptie corrigeren bestaat uit:

 • Corrigeren taal- en spelfouten
 • Tips en opmerkingen
 • Persoonlijke feedback

Waarom scriptie corrigeren bij Scribbr?

 • Beoordeling van een 4.9 bij Trustilot
 • Corrigeren binnen 24 uur klaar
 • Aanbevolen door hogescholen en universiteiten

Scriptie laten corrigeren Prijs berekenen

 

Voorbeeld scriptie correctie

Kan ik mijn scriptie laten nakijken als ik dyslexie heb?

Ja, je kunt je scriptie laten redigeren door een editor van Scribbr als je dyslexie hebt.

De voordelen:

professor-scribbr

 • We zijn gespecialiseerd in scripties nakijken op taal
 • Alle taalfouten, spelfouten en kromme zinnen worden verbeterd
 • Je krijgt opbouwende persoonlijke feedback van de editor
 • Zowel nakijken op taal als nakijken op structuur
 • Iedere dag bereikbaar tussen 09:00 en 23:00 voor al je vragen

 

Bij het uploaden van je scriptie kun je aangeven dat je dyslexie hebt. De editor is dan hiervan op de hoogte en zal extra letten op veelvoorkomende fouten die studenten met dyslexie maken.

Scriptie laten nakijken
of bereken eerst je prijs

Heeft de editor verstand van mijn vakgebied/onderwerp?

Al onze Scribbr-editors zijn taalkundigen met affiniteit voor bepaalde vakgebieden.

Je kunt jouw vakgebied aanvinken tijdens het uploaden van je werk. Wij zorgen er dan voor dat de editor die jouw werk nakijkt, bekend is met je vakgebied en het jargon.

De vakgebieden:

 • Bedrijfskunde en Management: Bedrijfskunde, Hotel management, Accountancy, Marketing
 • Economie: Commerciële economie, Econometrie, Finance
 • IT en Techniek: ICT, Informatica, Kunstmatige intelligentie, Toegepaste wiskunde, Civiele techniek, Industrial design, Elektrotechniek
 • Natuur- en Levenswetenschappen: Biomedische wetenschappen, Biologie, Scheikunde, Psychobiologie
 • Geografie, Aarde en Milieu: Ecologie, Aardwetenschappen, Milieu, Urban planning
 • Medische Studies en Gezondheid: Geneeskunde, Verloskunde, Farmacie, Bewegingswetenschappen, Voeding en Tandheelkunde
 • Geesteswetenschappen: Filosofie, Geschiedenis, Kunst, Talen, Religie
 • Kunst en Cultuur: Filosofie, Theologie, Geschiedenis, Cultuurwetenschappen, Archeologie
 • Rechten en Beleid: Criminologie, Rechtsgeleerdheid, Politicologie, Human rights
 • Gedrag en Maatschappij: Communicatiewetenschappen, Journalistiek, Antropologie, Psychologie, Sociologie
 • Overig

Al onze editors hebben wij zorgvuldig geselecteerd en opgeleid om scripties na te kijken. We monitoren daarnaast hun werk constant om ervoor te zorgen dat we de beste kwaliteit kunnen leveren.

We werken alleen samen met taalspecialisten. Ons doel is namelijk om jouw taal te verbeteren en om je feedback te geven over de leesbaarheid, structuur, logica en duidelijkheid van je tekst. Hiervoor hoef je geen specialist te zijn op inhoudelijk gebied!

Uit ervaring weten wij dat editors die gespecialiseerd zijn in academisch schrijven, verhaalstructuren en argumentatieleer jou het beste kunnen helpen om je tekst te verbeteren.

Scriptie laten nakijken

Wie kijkt mijn scriptie na?

Je document wordt nagekeken door een van onze Scribbr-editors:

 • Professionele editors met universitaire (taalgerelateerde) studie afgerond
 • Gespecialiseerd in het geven van opbouwende feedback
 • Allemaal de Scribbr Academy doorlopen
 • Affiniteit met jouw vakgebied

Plagiaat Checker

Hoe kan ik irrelevante overeenkomsten van mijn plagiaatpercentage uitsluiten?

exclude-source
Soms vindt de Scribbr Plagiaat Checker overeenkomsten die geen plagiaat zijn, zoals bronvermeldingen en citaten met een correcte bronvermelding. Je kunt deze overeenkomsten uitsluiten van je totale plagiaatpercentage.

Overeenkomsten uitsluiten:
Stap 1: Open je plagiaatrapport.
Stap 2: Klik op de gemarkeerde overeenkomst die je wilt uitsluiten.
Stap 3: Klik op de “Bron uitsluiten” knop.

De bron is nu uitgesloten van je totale plagiaatpercentage.

Het gebeurt soms dat je plagiaatrapport een foutmelding toont als je meerdere overeenkomsten hebt uitgesloten. Helaas is dit een probleem dat we momenteel niet op kunnen lossen.

Als dit probleem zich voordoet kun je simpelweg alle irrelevante overeenkomsten tellen, en de totale score van je plagiaatpercentage aftrekken. Zo weet je toch wat je uiteindelijke percentage is.

Wat kan ik doen als ik niet tevreden ben met het resultaat van de Plagiaat Checker?

Ben je niet tevreden met het resultaat van de Scribbr Plagiaat Checker? Of heb je moeilijkheden met je document? Lees hier wat je moet doen als….

 • je een foutmelding in de koptekst van je document ziet staan:Geen zorgen, je kunt de foutmelding negeren.
 • je “Error! Bookmark not defined” in je inhoudsopgave ziet staan:Geen zorgen, dit heeft geen invloed op je resultaat.
 • je niet tevreden bent met je plagiaatpercentage:Het plagiaatpercentage geeft aan welk percentage van je tekst door de software is gevonden in bronnen uit de Turnitin database. Dit betekent dat we je score niet aan kunnen passen.

  Echter, je kunt de overeenkomsten zelf verlagen door onze handleidingen over het interpreteren van je plagiaatrapport en het voorkomen van plagiaat te raadplegen. Het plagiaatpercentage van je ingezonden document zal dan een stuk lager zijn. Als je na de wijzigingen je nieuwe score wilt zien kun je een tweede check kopen.

 • je niet 100% tevreden bent met onze dienst:Lees over onze 100% tevredenheidsgarantie en vul het formulier in. We nemen binnen 24 uur contact met je op.
Waarom heeft de Plagiaat Checker mijn gekopieerde fragment niet gevonden?

Er zijn vijf mogelijke redenen waarom de Plagiaat Checker jouw fragment niet herkend heeft:

Je hebt het fragment correct geparafraseerd

Zodra je de originele tekst netjes geparafraseerd hebt door de woorden en woordvolgorde aan te passen, zal het fragment niet herkend worden door de Plagiaat Checker. Je kunt dit makkelijk testen door een zin via Google op te zoeken: zet de zin tussen dubbele aanhalingstekens en plaats deze in de zoekbalk. Als er niets gevonden wordt, zit je goed. Als er wel iets gevonden wordt, maar de Plagiaat Checker heeft je tekst niet gemarkeerd, zit de bron waarschijnlijk niet in onze database.

De bron waarnaar je verwijst zit niet in onze database

De Turnitin database bevat meer dan 70 miljard webpagina’s, meer dan 69 miljoen wetenschappelijke artikelen en boeken van meer dan 1700 uitgevers. Echter, het kan zijn dat de publicatie die jij gebruikt hebt ontoegankelijk is of dat het een verslag van een student betreft. Deze zitten niet in de database.Weet je zeker dat de bron waarnaar je verwijst publiekelijk toegankelijk is? Turnitin blijft de database non-stop updaten. Je kunt ervan uitgaan dat de bron in de nabije toekomst toegevoegd wordt.

De instelling voor “kleine overeenkomsten” in je document staat te hoog ingesteld

Standaard toont het plagiaatrapport overeenkomsten van 9 woorden of meer. Als het fragment dat je gekopieerd hebt minder woorden bevat, wordt het niet herkend. Je kunt dit aantal handmatig aanpassen.

Je hebt het originele fragment vertaald

De Plagiaat Checker zoekt naar overeenkomsten. Als je het originele fragment vertaald hebt is er geen overeenkomst en wordt het fragment dus niet herkend.

Je bestand is niet leesbaar

Als je een pdf-bestand geüpload hebt, kan het zijn dat je bestand niet leesbaar is of naar een afbeelding is geconverteerd, in plaats van tekst. Hierdoor zou het kunnen dat er geen overeenkomsten getoond worden. Je kunt dit testen door de tekst in je document in een tekstverwerker (zoals Word of Kladblok) te plakken. Als de tekstverwerker dezelfde tekst toont, kan onze Plagiaat Checker het bestand ook lezen.

Als je zeker weet dat je een fragment gekopieerd hebt, maar het is niet gevonden door onze Plagiaat Checker, is het altijd handig om het alsnog te parafraseren. Better safe than sorry!
Hoe werkt het uitsluiten van kleine overeenkomsten in het plagiaatrapport?

Het plagiaatrapport toont standaard alleen overeenkomsten van 9 woorden of meer.

lengte van overeenkomst

Je kunt zelf de minimale lengte van een overeenkomst wijzigen om kleine overeenkomsten van het plagiaatrapport uit te sluiten.

Welke minimale lengte voor overeenkomsten kan ik het best instellen?

De beste minimale lengte van overeenkomsten verschilt per document. Over het algemeen krijg je veel kleine overeenkomsten die waarschijnlijk geen plagiaat zijn als het minimum op 8 woorden of lager staat. Daarom is de standaardwaarde ingesteld op 9 woorden.

Echter, als je vindt dat je document veel kleine overeenkomsten bevat die geen plagiaat zijn (zoals deze), kun je de minimale lengte wijzigen naar 10 of 11 woorden.

Pas wel op met het verhogen van de minimale lengte; dit verbergt mogelijk plagiaat in je rapport.

Hoe kan ik de instellingen voor het uitsluiten van kleine overeenkomsten aanpassen?

1. Klik op het tandwielpictogram rechtsboven in het plagiaatrapport.

Instellingen Scribbr Plagiaat Checker

2. Vul de gewenste minimale lengte van een overeenkomst in.

Kleine overeenkomsten aanpassen

3. Klik op “Gereed” om terug te gaan naar het bronnenoverzicht.

Wanneer moet ik de instellingen voor het uitsluiten van kleine overeenkomsten wijzigen?

In de meeste gevallen is het niet nodig om de standaardinstellingen te wijzigen. Als je echter meer controle wil over de overeenkomsten die in je rapport worden weergegeven en je denkt dat de meeste kleine overeenkomsten niet relevant zijn, kun je de waarde verhogen.

Pas wel op met het verhogen van deze waarde. Plagiaat kan hierdoor ook worden verborgen. We raden je af de waarde te verhogen.

Wat gebeurt er als je de waarde verlaagt?

Als je de waarde verlaagt, worden kortere overeenkomsten in het rapport ook getoond. Dit betekent dat je meer overeenkomsten en een hoger percentage plagiaat zult zien.

De meeste van deze extra overeenkomsten zijn waarschijnlijk echter geen plagiaat. Korte overeenkomsten zijn namelijk vaak het resultaat van veelvoorkomende zinnen die in verschillende bronnen voorkomen. We raden je daarom niet aan de waarde te verlagen.

Wat gebeurt er als je de waarde verhoogt?

Als je de waarde verhoogt, worden alleen langere overeenkomsten in het rapport getoond. Dit betekent dat je een lager percentage overeenkomsten zult zien.

Omdat de fragmenten langer zijn, is de kans groter dat de overeenkomsten die je nu ziet plagiaat zijn.

Welke technologie gebruikt de Scribbr Plagiaat Checker?

De Scribbr Plagiaat Checker maakt gebruik van de plagiaatsoftware en databases van Turnitin. Turnitin is marktleider op het gebied van plagiaatdetectie en wordt ook door veel onderwijsinstellingen gebruikt.

Ik heb de Scribbr Plagiaat Checker afgenomen in combinatie met de nakijkservice. Wanneer kan ik de Plagiaat Checker het beste starten?

Als je de Plagiaat Checker hebt afgenomen in combinatie met onze Nakijkservice, kun je deze check starten wanneer je wil.

Scribbr raadt je echter aan om de Plagiaat Checker pas te gebruiken nadat je het nagekeken document hebt ontvangen en alle wijzigingen hebt verwerkt. Dan kun je de meest recente versie van je scriptie uploaden en voorkom je dat je handmatig aanpassingen moet doen in je nieuwste versie.

Ik heb het verkeerde document geüpload in de Scribbr Plagiaat Checker. Kan ik gratis een nieuwe check krijgen?

Als je per ongeluk het verkeerde document hebt geüpload in de Plagiaat Checker kan Scribbr de kosten van deze check niet terugbetalen en ook geen korting geven op een nieuwe check. De check start automatisch na de betaling, waardoor we je document niet meer kunnen vervangen.

Mijn document bevat een samenvatting in een andere taal. Kijkt Scribbr deze samenvatting ook na?

Ja, Scribbr kijkt de samenvatting in een andere taal ook na.

Wie kijkt de samenvatting na?

Als je document een samenvatting in een andere taal bevat, sturen we deze samenvatting naar een andere editor, die die taal als moedertaal heeft. De editor zal je samenvatting nakijken volgens de standaard van onze Nakijken op taal dienst.

Als je aanvullende diensten geboekt hebt, zoals de Structuur Check of Rode Draad Check, zal de editor deze niet toepassen op de samenvatting. Dit komt omdat de samenvatting een vertaling is van je samenvatting in de originele taal, je krijgt dus al feedback op de structuur en rode draad in de originele taal. Daarom zal de editor zich in de anderstalige samenvatting focussen op taalfouten en stijl.

Hoe werkt het?

We maken in je order een nieuwe opdracht aan en sturen je een bevestigingsmail. Dit betekent dat je ook een aparte e-mail en SMS notificatie krijgt als de editor klaar is met het nakijken van je samenvatting. Zodra de opdracht is afgerond kun je het document via je Scribbr account downloaden en de feedback inzien.

Waarom kan ik de resultaten van mijn plagiaatcheck niet zien?

Als je de resultaten van de plagiaatcheck niet kunt zien, zijn er twee opties om alsnog toegang tot je resultaten te krijgen.

1. Gebruik je Google Chrome?

Als je Google Chrome gebruikt, treedt deze fout vaak niet meer op. Probeer daarom eerst de resultaten van de plagiaatcheck met Google Chrome te openen. Als je deze browser al gebruikt of als deze oplossing niet werkt, kijk dan bij optie 2.

2. Neem contact op met support om een pdf-versie van je bestand te ontvangen

Als optie 1 niet werkt, kun je contact opnemen met ons supportteam via de chat of via e-mail met het verzoek een pdf-versie van de resultaten op te sturen. Zo kun je alsnog met de resultaten aan de slag!

Waarom zie ik “Error! Bookmark not defined” in mijn inhoudsopgave?

Geen zorgen! Deze foutmelding beïnvloedt de nauwkeurigheid van jouw Plagiaatcheck niet.

Als je een automatische inhoudsopgave en/of lijst van tabellen en figuren hebt, is het mogelijk dat je een foutmelding ziet in plaats van de paginanummers. De foutmelding ziet er waarschijnlijk uit als “Error! Bookmark not defined”.

Helaas is dit een probleem dat we niet kunnen oplossen. Het kan zijn dat de Scribbr Plagiaat Checker deze foutmeldingen als overeenkomsten markeert. Je kunt deze overeenkomsten negeren.

Plagiarism check - Error! bookmark not found

Waarom staat er een foutmelding in de titels van mijn document?

Geen zorgen! Deze foutmelding beïnvloedt de nauwkeurigheid van jouw plagiaatcheck niet.

Als je de titel van je hoofdstuk in de koptekst hebt toegevoegd, kan dit resulteren in een foutmelding bij het verwerken van de plagiaatcheck.

Plagiarism error in header

In plaats van de hoofdstuktitel zie je een tekst die vergelijkbaar is met het screenshot hierboven. Helaas kunnen we dit niet oplossen.

De Plagiaat Checker ziet deze foutmelding in sommige gevallen als een overeenkomst. Je kunt deze overeenkomsten negeren.

Hoe kan ik de resultaten van de plagiaatcheck als pdf-bestand downloaden?

Je kunt eenvoudig een pdf met je resultaten downloaden. Volg daarvoor deze stappen:

Stap 1: open de orderpagina van je plagiaatcheck en klik op de knop “Pdf genereren”

download-pdf

Stap 2: wacht tot de knop groen is geworden en klik op “Pdf downloaden”

download-pdf-2

Wat moet ik doen als het plagiaatpercentage 0% is?

Een plagiaatpercentage van 0% betekent dat er geen overeenkomsten zijn gevonden met de Turnitin-database.

Gefeliciteerd! Dit is erg zeldzaam: dit zien we maar bij 1 op de 150 studenten.

Hoe laag moet het plagiaatpercentage zijn?

Je document mag helemaal geen plagiaat bevatten. Een score van 1% is dus eigenlijk al te hoog.

Alleen zijn in de praktijk niet alle gevonden overeenkomsten ook daadwerkelijk plagiaat. De Scribbr Plagiaat Checker markeert soms ook:

 • Geciteerde fragmenten
 • Referentielijsten
 • Standaardzinnen die vaak in scripties gebruikt worden

Daarnaast zijn ook overeenkomsten in bepaalde hoofdstukken in je scriptie minder belangrijk.

Je kunt daarom de volgende vuistregel aanhouden:

 1. Een score van meer dan 10% is niet goed. De kans is groot dat je plagiaat in je document hebt.
 2. Een score tussen 5% en 10% is een twijfelgeval.
 3. Een score van 5% of lager is goed.

Percentage-barometer

0%—————-5%———————10%—————————-100%

Zelfs met een score van 1% moet je voor de zekerheid elke gevonden overeenkomst bekijken en verbeteren waar nodig.

Wat moet ik doen met een gevonden overeenkomst?

Wat betekent het plagiaatpercentage?

Het plagiaatpercentage geeft aan welk percentage van jouw document is gevonden in de plagiaatdatabase.

Een percentage van 15% betekent dat 15% van jouw document overeenkomt met de plagiaatdatabase. Dit betekent nog niet meteen dat je ook plagiaat hebt gepleegd.

Zo zijn in de praktijk niet alle gevonden overeenkomsten ook daadwerkelijk plagiaat. De Plagiaat Checker markeert soms ook:

 • Geciteerde fragmenten
 • Referentielijsten
 • Standaardzinnen die vaak in scripties gebruikt worden

Iedere overeenkomst die in jouw document wordt gevonden moet je daarom analyseren.

Wat is een goed percentage?  Hoe verbeter ik overeenkomsten?

Wat moet ik doen met een gevonden overeenkomst?

Bekijk elke gevonden overeenkomst in het rapport. Per overeenkomst moet je zelf bepalen of dit plagiaat is of niet.

Met andere woorden: heb je de gevonden overeenkomst inderdaad gekopieerd uit de gevonden bron? Dan is het plagiaat.

 1. Bekijk de gevonden overeenkomst. Heb je het fragment gekopieerd?
 2. Herschrijf de gevonden overeenkomst. Zorg dat je correct parafraseert (in eigen woorden opschrijven) of citeert. Vergeet niet om een bronvermelding toe te voegen.

Stappenplan om gevonden overeenkomsten te verbeteren

Kan ik mijn document meerdere keren op plagiaat controleren?

De Scribbr Plagiaat Checker scant je document per upload één keer. We raden je aan om de twee simpele stappen hieronder te volgen, zodat je ieder stukje tekst dat mogelijk plagiaat is grondig kunt controleren.

Door deze stappen te volgen, kun je er zeker van zijn dat je alle plagiaat uit je document verwijderd hebt. Het is daarom niet nodig om je document nogmaals in de Plagiaat Checker te uploaden. Als je toch een tweede of derde check wilt doen, kun je deze tegen het reguliere tarief kopen.

Stap 1: Controleer elke overeenkomst die de Plagiaat Checker gemarkeerd heeft

Bedenk of de overeenkomst logisch is:

 • Is de overeenkomst een citaat met correcte bronvermelding, onderdeel van je literatuurlijst of een algemeen stukje tekst dat niet met een specifieke bron te maken heeft? Dan hoef je niets aan te passen. Je kunt de overeenkomst eenvoudig uitsluiten van je totale score.
 • Is de overeenkomst een woordgroep of zin die je gekopieerd hebt uit een bron zonder de bron te vermelden? Ga dan naar stap 2.

Stap 2: Pas ieder mogelijk geplagieerd stuk tekst aan

Er zijn twee manieren waarop je een overeenkomst kunt aanpassen.

 • Parafraseren: Herschrijf de tekst in je eigen woorden. Let op: simpelweg de woordvolgorde veranderen of een paar woorden door synoniemen vervangen is niet genoeg om plagiaat te verwijderen. Je kunt de tekst het beste helemaal opnieuw schrijven, zodat je zeker weet dat je zinsbouw origineel is.
 • Citeren: Als je de exacte woorden van de auteur wilt gebruiken, plaats de tekst dan tussen aanhalingstekens (“).

Of je nu parafraseert of citeert, bronvermelding is altijd vereist. Heb je meer hulp nodig bij het controleren en verbeteren van je overeenkomsten? Kijk dan in onze handleiding.

In welke bronnen zoekt de Scribbr Plagiaat Checker?

De Scribbr Plagiaat Checker vergelijkt de inhoud van je document, in samenwerking met Turnitin, met de grootste en snelst groeiende database ter wereld:

 • Meer dan 70 miljard huidige en historische webpagina’s.
 • Meer dan 69 miljoen wetenschappelijke artikelen en boeken van meer dan 1.700 uitgevers zoals Elsevier, Springer en Wiley-Blackwell.

De Scribbr Plagiaat Checker heeft geen toegang tot Turnitin’s database met opdrachten van studenten. Alleen universiteiten kunnen documenten aan deze database toevoegen en ermee vergelijken.

Wat doe ik met een citaat dat gevonden is door de plagiaatcheck?

Het komt soms voor dat een citaat wordt gevonden door de Plagiaat Checker.

Een citaat dat door de check wordt gevonden is geen plagiaat. Het is daarbij wel van belang dat je een bronvermelding aan het citaat hebt toegevoegd. Hieronder volgen in het kort de eisen voor een citaat volgens de APA-regels.

Citaat van minder dan 40 woorden

Bij het citeren van een tekst van minder dan 40 woorden maak je gebruik van dubbele aanhalingstekens direct voor en direct achter het citaat. Daarnaast vermeld je de auteur, het jaartal en een paginanummer.

Voorbeeld citaat minder dan 40 woorden
Zo kwam in het interview naar voren: “Het Haagse accent van Willy is erg fijn om in te spreken” (Van de Pavert, 2015, p. 2).

Citaat van meer dan 40 woorden

Bij een citaat van meer dan 40 woorden moet je de tekst in een apart blok zetten en dit blok laten inspringen. Je gebruikt geen aanhalingstekens.

Voorbeeld citaat meer dan 40 woorden

Uit de conclusie komt het volgende naar voren:

Het blijkt dat consumenten het bezoeken van fysieke winkels als plezierig ervaren wanneer ze op zoek gaan naar hightech-producten. Zo plezierig zelfs dat consumenten ook niet online naar productinformatie op zoek gaan. Voor producten die rond het midden van het continuüm liggen, wordt alleen de daadwerkelijke aankoop als plezierig ervaren. (Swaen, 2009, p. 24)

Zie het artikel over citeren volgens de APA-regels voor meer info.

Waarom wordt een bron in mijn literatuurlijst als overeenkomst aangemerkt?

De Plagiaat Checker zoekt het internet en wetenschappelijke bronnen af naar overeenkomsten met jouw document. Omdat veel studenten op dezelfde manier hun bronnen opschrijven in de literatuurlijst (bijvoorbeeld volgens de APA-stijl) betekent dit dat de check vaak overeenkomsten vindt met deze bronnen.

Een bronvermelding die is gevonden door de Scribbr Plagiaat Checker is nooit plagiaat. Je hoeft dus niets met deze overeenkomst te doen.

Hoe je ervoor zorgt dat je literatuurlijst niet wordt meegenomen in de resultaten

Je kunt overeenkomsten uit je literatuurlijst niet laten meetellen in het resultaat van je Plagiaatcheck. Dit is bij sommige documenten echter niet mogelijk. Je kunt het op deze manier proberen:

Stap 1: open het resultaat van je Plagiaatcheck
Stap 2: klik op de instellingenknop onder ‘Sources overview’ (zie afbeelding hieronder)
Stap 3: kies voor de optie om je literatuurlijst niet mee te rekenen (zie afbeelding hieronder)
Stap 4: klik op ‘Done’

Step 1 - Deselect Reference list Step 1 - Deselect Reference list

Welke talen ondersteunt de Scribbr Plagiaat Checker?

De Scribbr Plagiaat Checker ondersteunt bijna alle Europese talen. De check ondersteunt:

 • Nederlands
 • Engels
 • Duits
 • Frans
 • Spaans
 • Portugees
 • Italiaans
 • Fins
 • Zweeds
 • Noors
 • Deens
 • Pools
 • Russisch
 • Turks
 • Grieks
 • Kroatisch
 • Servisch
 • Bosnisch
 • Tsjechisch
 • Arabisch
Is het resultaat van de Scribbr Plagiaat Checker hetzelfde als op mijn school?

De Scribbr Plagiaat Checker gebruikt een soortgelijke techniek als de plagiaatcontrole op jouw school. Dit betekent dat het resultaat grotendeels overeenkomt. Er zijn twee belangrijke verschillen:

Toegang tot meer details

Omdat de Scribbr Plagiaat Checker gemaakt is voor studenten krijg je een gedetailleerd rapport met uitgebreide informatie over hoe je plagiaat kan oplossen en voorkomen.

Geen toegang tot privé-databases van scholen

Jouw school heeft mogelijk een privé-database met opdrachten die ingestuurd zijn door studenten waarmee jouw document vergeleken wordt. De Scribbr Plagiaat Checker (en iedere andere plagiaatcheck) heeft geen toegang tot deze database.

Wel zijn de meeste scripties publiekelijk toegankelijk op het internet. Publiekelijk toegankelijke documenten worden wel door de Scribbr Plagiaat Checker gedetecteerd.

Wordt mijn document in een (openbare) database opgeslagen?

Nee, in tegenstelling tot bij andere plagiaat checkers wordt je document niet in een openbare database opgeslagen.

Je scriptie wordt dus niet gepubliceerd en scholen en universiteiten zien niet dat je document door de Scribbr Plagiaat Checker is gecontroleerd.

Zodra je het resultaat van de plagiaatcheck hebt ontvangen, kun je direct alle gegevens en documenten van de Scribbr-server verwijderen.

Hoelang duurt de Scribbr Plagiaat Checker?

De Plagiaat Checker duurt ongeveer 10 minuten. Voor documenten groter dan 25.000 woorden kan de check iets langer duren. Je krijgt dan een tijdsinschatting te zien op de orderpagina.

Zodra de check is afgerond krijg je van ons een e-mail.

Welke bestandsformaten zijn geschikt voor de Scribbr Plagiaat Checker?

De volgende bestandsformaten zijn geschikt om een plagiaatcheck mee uit te voeren:

 • doc
 • docx
 • pdf
 • odt

Het resultaat wordt niet beïnvloed door het bestandsformaat dat je kiest.

Krijg ik een 100% overeenkomst bij mijn school als ik de Scribbr Plagiaat Checker gebruik?

Nee, je zult nooit een 100% overeenkomst krijgen, omdat de Scribbr Plagiaat Checker geen documenten in een openbare database opslaat.

APA Checker

Wat is het verschil tussen de APA Checker en de Bronvermeldingservice?

De APA Checker is een geautomatiseerde tool die je helpt met het detecteren en verbeteren van fouten in je verwijzingen in de tekst. De Bronvermeldingservice is een dienst die door onze bronvermeldingexperts wordt uitgevoerd. Zij verbeteren zowel je verwijzingen in de tekst als de bronvermeldingen in de literatuurlijst.

Kan ik mijn document meerdere keren checken?

Ja. Na het verbeteren van je fouten kun je je document gratis opnieuw uploaden. Zo weet je zeker dat je niet per ongeluk nieuwe fouten hebt gemaakt.

Welke referentiestijlen worden ondersteund?

De APA Checker ondersteunt momenteel de zesde (2009) en zevende (2019) editie van de APA-stijl. We zijn hard aan het werk om in de toekomst meer stijlen te ondersteunen.

Heb je hulp nodig met een andere stijl? Bekijk dan Scribbrs Bronvermeldingservice.

Welke talen worden ondersteund?

De APA Checker kan documenten in de volgende talen nakijken:

 • Nederlands
 • Engels
 • Duits
 • Frans
 • Spaans
Kijkt de APA Checker ook mijn bronvermeldingen in de literatuurlijst na?

Bronvermeldingen in de literatuurlijst worden vergeleken met de verwijzingen in de tekst om te zorgen dat ze consistent zijn en er geen bronnen ontbreken. De bronvermeldingen in de literatuurlijst worden echter nog niet nagekeken op inhoud en opmaak.

Bronvermeldingservice

Wat is de Bronvermeldingservice?

De Bronvermeldingservice is een dienst die door een bronvermeldingexpert wordt uitgevoerd. De expert zal al je verwijzingen in de tekst en bronvermeldingen in de literatuurlijst checken en verbeteren. Bovendien krijg je feedback over de stijl, inconsistentie en ontbrekende referenties. Zo leer je er ook wat van!

Wie voert de Bronvermeldingservice uit?

De Bronvermeldingservice wordt uitgevoerd door ons team van bronvermeldingexperts.

Onze specialisten hebben een uitgebreid selectieproces doorstaan en worden doorlopend getraind over de meest recente regels. Bovendien hebben ze al duizenden bronvermeldingen verbeterd.

Welke referentiestijlen kunnen nagekeken worden?

Scribbr bronvermeldingexperts zijn getraind in de volgende stijlen:

Gebruikt jouw opleiding een andere stijl? Geen probleem. Stuur ons de handleiding en wij zorgen voor de rest.

Let op: helaas is het niet mogelijk om bronvermeldingen volgens de Leidraad voor juridische auteurs na te kijken.

Wat is het verschil tussen de APA Checker en de Bronvermeldingservice?

De APA Checker is een geautomatiseerde tool die je helpt met het detecteren en verbeteren van fouten in je verwijzingen in de tekst. De Bronvermeldingservice is een dienst die door onze bronvermeldingexperts wordt uitgevoerd. Zij verbeteren zowel je verwijzingen in de tekst als de bronvermeldingen in de literatuurlijst.

Kan ik een Structuur Check, Rode Draad Check, Lay-out Check of de Bronvermeldingservice afnemen zonder Nakijken op taal?

De Lay-out-, Structuur- en Rode Draad Check kunnen alleen worden gekocht in combinatie met Nakijken op taal.

Feedback geven op structuur en rode draad vereist veel kennis van de tekst, die de editor verwerft tijdens het nakijken van jouw tekst.

De Bronvermeldingservice, Plagiaat Checker en APA Checker zijn geen aanvullende diensten en kunnen dus ook afzonderlijk worden afgenomen.

Kan Scribbr ook een gedeelte van mijn bronnenlijst nakijken met de Bronvermeldingservice?

Ja, het is mogelijk om een gedeelte van je bronnenlijst na te laten kijken door een bronvermeldingexpert.

In dat geval markeer je de bronnen die je graag nagekeken wilt hebben geel in je Word-document. Zo weten wij om welke bronnen het gaat.

Houd hier echter rekening mee:

 • We kijken enkel de bronnen na die je in je bronnenlijst geel hebt gemarkeerd.
 • We verbeteren de lay-out van je gehele lijst. Dit betekent dat we ervoor zorgen dat het lettertype, de lettergrootte, de regelafstand en het inspringen van de regels consistent zijn. De opmaak per bron (bijvoorbeeld het schuindrukken van de titel van een boek) wordt enkel aangepast bij de geselecteerde bronnen.
 • We zullen de verwijzingen in je tekst niet verbeteren. Om je verwijzingen goed te kunnen controleren, is het noodzakelijk om je verwijzingen in de tekst met je volledige bronnenlijst te vergelijken.

Daarom adviseren we je om de gehele bronnenlijst na te kijken.

Ik heb mijn literatuurlijst gemaakt met software. Kunnen jullie de lijst nakijken?

Wij kunnen enkel de bronnen controleren als je gebruikmaakt van de automatische bronvermelding in Word.

Wanneer je gebruikmaakt van andere automatische software (zoals Mendeley, RefWorks, Zotero of Endnote), kunnen we je alleen helpen als we de lijst omzetten naar een statische, handmatige lijst. Je kunt de literatuurlijst en verwijzingen in de tekst niet meer automatisch genereren, maar wij kunnen de lijst wel precies volgens de regels opstellen.

Er ontbreekt nog informatie in mijn literatuurlijst, kan Scribbr deze informatie toevoegen?

Ja, een bronvermeldingexpert zal informatie toevoegen wanneer dit mogelijk is. Wanneer er te veel informatie ontbreekt, weet een bronvermeldingexpert niet om wat voor type bron het gaat. In dat geval zal de expert een opmerking plaatsen en je vragen om zelf meer informatie aan de bron toe te voegen.

Ik heb de Bronvermeldingservice afgenomen. Kan Scribbr mijn bronnen omzetten naar een andere referentiestijl?

Nee, dat is helaas niet mogelijk. Onze bronvermeldingexpert zal je huidige lijst en verwijzingen in de tekst verbeteren, maar kan niet een nieuwe lijst creëren of een bestaande lijst omzetten.

Met de Bronvermeldingservice controleren we je bronnenlijst op consistentie en verbeteren we kleine foutjes. Ook verbeteren we de lay-out, geven we je feedback over verwijzingen die onvolledig zijn, vullen we ontbrekende informatie aan en vergelijken we je verwijzingen in de tekst met je bronnenlijst om te kijken of er nog bronnen ontbreken.

Kan Scribbr een literatuurlijst voor mij maken?

Nee, helaas is dat niet mogelijk. Onze Bronvermeldingservice is erop gericht een bestaande literatuurlijst te verbeteren en niet op het creëren van een lijst.

Als je moeite hebt met het opstellen van een literatuurlijst, kun je gebruikmaken van onze APA Generator of van artikelen over hoe je bronnen moet opschrijven.

Tijdens het nakijken

Ik heb het verkeerde document geüpload. Kan ik mijn document vervangen?

Nadat je je order plaatst, is het niet mogelijk het document te vervangen. Als je een andere versie van je document wilt indienen, neem dan meteen contact op met het supportteam.

Let op: Als de editor al is begonnen aan je document, zal je moeten betalen voor de extra woorden die moeten worden nagekeken.

Kan ik een extra dienst aan mijn order toevoegen?

Wil je een extra dienst toevoegen nadat je je order hebt geplaatst? Neem contact op met ons supportteam om te beoordelen of dit nog mogelijk is. Zolang je editor nog niet klaar is met het nakijken van je document is het meestal geen probleem om een extra dienst toe te voegen.

Scribbr vraagt je meteen te betalen voor de extra dienst, waarna we deze toevoegen aan je order. Misschien vragen wij je ook om verlenging van de deadline met een paar uur, afhankelijk van het aantal woorden van je scriptie en de resterende tijd tot de deadline.

Daarnaast sporen we onze editors aan om te melden wanneer zij denken dat een aanvullende dienst nuttig voor je is (bijvoorbeeld een Structuur Check of Rode Draad Check). Als dit het geval is, nemen wij altijd eerst contact met je op om dit te bespreken.

Hoe kan ik mijn order annuleren?

Wil je je nakijkorder annuleren voordat je de nagekeken tekst hebt ontvangen? Neem zo snel mogelijk contact met ons op.

Als de editor nog niet begonnen is, is het mogelijk om de order te annuleren. Dan betalen wij je het gehele bedrag terug, exclusief transactiekosten.

Als je order al is toegewezen aan een editor, is het niet mogelijk de order te annuleren.

In dit geval kan het supportteam de editor vragen om te stoppen met nakijken. Je zal moeten betalen voor de pagina’s die de editor tot nu toe heeft nagekeken. Je ontvangt bovendien geen persoonlijke feedback van de editor.

Let op: Het is niet mogelijk een plagiaatcheck te annuleren, omdat de controle automatisch start, direct nadat je de check bestelt.

Kan ik belangrijke informatie voor mijn editor toevoegen of updaten?

Nadat je je order hebt geplaatst, kun je niet zelf de orderdetails wijzigen.

Als je belangrijke informatie voor je editor wilt toevoegen of updaten, neem dan rechtstreeks contact met ons op. Ons supportteam stuurt de informatie dan door naar je editor.

Kan ik een extra document toevoegen aan mijn order?

Als je een order plaatst kun je extra documenten uploaden (zoals richtlijnen, feedback van je begeleider of een pdf-versie van je geconverteerde LaTeX-bestand). Wij zorgen ervoor dat de editor deze documenten kan bekijken.

Als er voor jou bijvoorbeeld bepaalde taalcriteria gelden, dan kan de editor ervoor zorgen dat je scriptie aan deze eisen voldoet. Wanneer je beoordelaar afwijkende criteria hanteert, dan kan je editor hier rekening mee houden en ervoor zorgen dat je geen advies ontvangt dat in tegenspraak is met deze vereisten.

Let op: Het is vaak beter om je feedback of criteria samen te vatten dan lange documenten te uploaden. Hoe meer informatie je geeft, hoe minder gedetailleerde feedback je editor kan geven op de vragen die voor jou het belangrijkst zijn.

Nadat je je order hebt geplaatst, is het niet mogelijk om je tekst of de extra documenten te wijzigen via je account.

Je kunt wel een e-mail sturen naar info@scribbr.nl met het extra document als bijlage. Ons supportteam zal vervolgens het document doorsturen naar de editor.

Als de editor al bijna klaar is of de deadline bijna bereikt is, dan kan de editor het extra bestand niet meer verwerken.

Haalt mijn editor de deadline?

Ja, je editor zal de deadline halen. Je kunt de deadline en de status van je order controleren in je account. Je ontvangt een sms-bericht en een e-mail zodra de editor klaar is.

In het zeldzame geval dat je order is vertraagd (bijv. wegens technische problemen) zullen wij meteen contact opnemen met jou en de editor om de best mogelijke oplossing te vinden.

Kan ik mijn deadline verkorten?

Scribbr biedt drie nakijktermijnen. Je kunt kiezen uit 24 uur, 72 uur en 7 dagen. Het is niet mogelijk om de deadline van een 24 uursorder te verkorten.

Als je op tijd contact met ons opneemt, is het wel mogelijk om de deadline van een 72 uurs- of 7 dagenorder te verkorten. Neem meteen contact met ons op om te vragen of het nog steeds mogelijk is de deadline te verkorten. Dit is afhankelijk van het woordenaantal van je order en de beschikbaarheid van onze editors.

Als de deadline kan worden verkort, zal je het prijsverschil zo spoedig mogelijk moeten betalen. Het supportteam zal je op de hoogte stellen van de nieuwe deadline en een link sturen om het resterende bedrag te betalen.

Kan ik alvast een deel van mijn nagekeken document terugkrijgen van de editor?

Nee, je kunt niet alvast een deel van de nagekeken tekst terugkrijgen als de editor nog niet klaar is met nakijken.

Onze editors gaan meerdere keren door je document en doen een laatste controle aan het eind. Als we een deel van het document al naar je zouden terugsturen, kan de editor deze laatste check niet doen. Dat betekent dat we werk van lagere kwaliteit zouden leveren en dat willen we natuurlijk niet. Daarom is het niet mogelijk je een deel van het nagekeken document te sturen.

Zodra de editor klaar is met nakijken, sturen we het document direct naar je toe, zodat je de wijzigingen en suggesties kunt doorvoeren.

Na het nakijken

Hoe kan ik een klacht indienen?

Als je niet tevreden bent met het werk van je editor, neem dan meteen contact met ons op door het klachtenformulier in te vullen. Wij nemen dan binnen een werkdag contact met je op en zorgen samen voor een passende oplossing.

Ik heb een vraag aan mijn editor. Hoe kan ik mijn editor bereiken?

Als je vragen hebt voor je editor kun je de volgende stappen volgen:

 1. Bekijk eerst het gehele document en lees de persoonlijke feedback die je hebt ontvangen.
 2. Verzamel je vragen in een e-mail en voeg de meest recente versie van je document toe als bijlage.
 3. Stuur de e-mail naar info@scribbr.nl.

Tip: Heb je vragen over bepaalde delen van je document? Gebruik opmerkingen om de vragen in het document toe te voegen. Op deze manier kan de editor je beter en sneller helpen. Ons supportteam zal je vragen naar de editor sturen en het antwoord zo spoedig mogelijk naar je doorsturen.

Onze editors beantwoorden met plezier specifieke vragen met betrekking tot de nagekeken tekst die je hebt ontvangen, zoals:

 • Wat bedoel je precies met deze opmerking?
 • Het lijkt erop dat je bent vergeten mijn vraag over het gebruik van persoonlijke voornaamwoorden te beantwoorden. Kun je hier nog op ingaan?

Ons kwaliteitsmanagementteam kan zorgen voor een snelle check van aangepaste zinnen en kan algemene vragen beantwoorden, zoals:

 • Wanneer gebruik ik ‘hoofdstuk’ en wanneer juist ‘paragraaf’?
 • Waarom is ‘hof’ in bepaalde zinnen met een hoofdletter geschreven, maar in andere niet?

Onze editors en ons kwaliteitsmanagementteam kunnen geen antwoord geven op de volgende vragen:

 • Ik heb mijn titel veranderd. Denk je dat hij zo beter is?
 • Ik heb mijn samenvatting ingekort op basis van de feedback. Is dit wat je bedoelde?
 • Kun je naar deze zinnen kijken? Ik heb ze herschreven op basis van jouw suggesties.
 • Kun je kijken naar hoe ik mijn probleemstelling heb geherformuleerd op basis van jouw feedback?
 • Klinkt deze zin goed?

Als je feedback wil over een nieuwe tekst kun je het best een nieuwe order uploaden.

Ik heb problemen met mijn Word-document. Wie kan ik om hulp vragen?

Heb je je Word-document ontvangen, maar lukt het niet het bestand te openen? Als je problemen hebt met het accepteren van de wijzigingen, lees dan onze handleiding. Bij andere problemen, neem contact met ons op.

Waarom zijn de opmerkingen in mijn tekst in de nacht geplaatst?

Het is mogelijk dat je editor in een andere tijdzone is dan jij. De opmerkingen in het document houden geen rekening met de plek waar de editor zich bevindt. Daardoor kan het voor jou lijken alsof de editor enkel tijdens de nacht aan je document heeft gewerkt, terwijl dat voor hem/haar overdag is.

Daarnaast is het mogelijk dat de editor het simpelweg fijner vindt om in de avond of nacht te werken, omdat hij/zij dan meer concentratie heeft of overdag aan een ander project werkt.

In principe zegt het tijdstip waarop de editor aan je document heeft gewerkt dus niets over de kwaliteit van het nakijken.

Doorvoeren van de wijzigingen

Word crasht zodra ik de wijzigingen accepteer

Als Word crasht of erg langzaam wordt, kan dit liggen aan het Revisievenster (Revision Pane). Door de vele wijzigingen en opmerkingen staat er veel content in het Revisievenster wat ervoor zorgt dat Word langzaam wordt en kan crashen.

Het Revisievenster is het venster aan de linkerkant dat je kunt uitklappen bij het tabblad Controleren (Review).

Sluit het Revisievenster af en werk zonder het Revisievenster door.

Lost dit het probleem niet op? Neem dan contact op met support via de chat of schrijf een mail naar info@scribbr.nl.

Ik krijg de rode streep aan de linkerkant niet weg

De rode streep wordt getoond doordat er nog een wijziging in het document zit die geaccepteerd moet worden.

Stap 1: Ga naar tabblad ‘Controleren’ en druk op ‘Accepteren’ (Word 2019).

Stap 2: Klik op ‘Alle wijzigingen accepteren’.

Wijzigingen weergeven Word 2019
Alle wijzigingen accepteren (Word 2019)
Wijzigingen weergeven Word 2013
Alle wijzigingen accepteren (Word 2013)
Wijzigingen weergeven Word 2010
Alle wijzigingen in document accepteren (Word 2010)
Wijzigingen weergeven Word 2007
Alle wijzigingen in document accepteren (Word 2007)
Wijzigingen weergeven Word 2003
Alle wijzigingen in het document accepteren (Word 2003)
Wijzigingen weergeven Word voor Mac 2011
Alle wijzigingen in het document accepteren (Word voor Mac 2011)
Als ik typ dan komt er een rode streep onder het woord te staan

Dit komt doordat de functie ‘Wijzigingen bijhouden’ nog aanstaat.

Stap 1: Ga naar het tabblad ‘Controleren’ en druk op de knop ‘Wijzigingen bijhouden’ (Word 2019). Hierdoor zet je de functie uit.

Wijzigingen bijhouden uitzetten Word 2019
‘Wijzigingen bijhouden’ uitzetten (Word 2019)
Wijzigingen bijhouden uitzetten Word 2013
‘Wijzigingen bijhouden’ uitzetten (Word 2013)
Wijzigingen bijhouden uitzetten Word 2010
‘Wijzigingen bijhouden’ uitzetten (Word 2010)
Wijzigingen bijhouden uitzetten Word 2007
‘Wijzigingen bijhouden’ uitzetten (Word 2007)
Wijzigingen bijhouden uitzetten Word 2003
‘Wijzigingen bijhouden’ uitzetten (Word 2003)
Ik zie geen opmerkingen in de kantlijn staan

Stap 1: Ga naar het tabblad ‘Controleren’ en selecteer in het drop-down menu ‘Alle markeringen’ (Word 2019).

Stap 2: Klik op ‘Markeringen weergeven’ en vink ‘Opmerkingen’ aan (Word 2019).

Opmerkingen weergeven Word 2019
Opmerkingen weergeven (Word 2019)
Opmerkingen weergeven Word 2013
Opmerkingen weergeven (Word 2013)
Opmerkingen weergeven Word 2010
Opmerkingen weergeven (Word 2010)
Opmerkingen weergeven Word 2007
Opmerkingen weergeven (Word 2007)
Opmerkingen weergeven Word 2003
Opmerkingen weergeven (Word 2003)
Opmerkingen weergeven Word voor Mac 2011
Opmerkingen weergeven (Word voor Mac 2011)
Ik zie geen rode strepen (wijzigingen)

Geen paniek. Heel soms kun je de wijzigingen niet zien bij het openen van het Word-document. De wijzigingen van de editor zitten er wel in.

Stap 1: Ga naar het tabblad ‘Controleren’ en selecteer in het drop-down menu ‘Alle markeringen’ (Word 2019).

Stap 2: Klik op ‘Markeringen weergeven’ (Word 2019) en zorg ervoor dat alle vinkjes zijn aangevinkt.

Wijzigingen weergeven Word 2019
Markeringen weergeven (Word 2019)
Wijzigingen weergeven Word 2013
Markeringen weergeven (Word 2013)
Wijzigingen weergeven Word 2010
Markeringen weergeven (Word 2010)
Wijzigingen weergeven Word 2007
Markeringen weergeven (Word 2007)
Wijzigingen weergeven Word 2003
Markeringen weergeven (Word 2003)
Markeringen weergeven Word voor Mac 2011
Markeringen weergeven (Word voor Mac 2011)

Document uploaden en betalen

Hoe lang duurt het voordat ik mijn refund krijg?

We boeken je het verschuldigde bedrag terug binnen 5 werkdagen. Zodra wij jouw terugboeking hebben verwerkt, kan dit nog een aantal dagen duren voordat het bedrag op je rekening staat. Hoe lang dit precies duurt is afhankelijk van jouw betaalmethode.

iDEAL
Direct.

CreditCard (Visa, MasterCard, American Express, Maestro en Diners Club)
Visa, MasterCard en Maestro Binnen 2 werkdagen.
American Express binnen 3 werkdagen.
Diners Club binnen 5 werkdagen.

Bancontact Mister Cash
Binnen 1 werkdag.

PayPal
Binnen 5 dagen.

IBAN
Binnen 24 uur.

Kost het nakijken van een document in het Engels meer?

Nee, we maken geen onderscheid tussen Nederlandse en Engelse documenten. Onafhankelijk van de taal waarin je document geschreven is bieden we onze dienst vanaf € 0,01 per woord aan.

Bereken gemakkelijk je prijs met onze prijscalculator.

Scribbr heeft me verteld dat mijn document moet worden verdeeld over meerdere editors. Wat houdt dit in?

Wanneer je je document uploadt en een deadline aangeeft, zal Scribbr bepalen of een editor het hele document in de geselecteerde tijdsperiode kan nakijken.

Als dat niet het geval is, vragen wij je de deadline te verlengen. Als dat voor jou niet mogelijk is, moet Scribbr het document over meerdere editors verdelen.

split order.nl

Je ontvangt een e-mail waarin staat welke editor welk deel nakijkt. De editors houden contact met elkaar om consistentie in de tekst te garanderen.

Dit betekent ook dat je een e-mail en sms van ons ontvangt wanneer een van de editors klaar is met nakijken. Je kunt op elk moment inloggen op je account om de status van je orders te controleren.

Let op: Meestal ontvang je het nagekeken documenten in delen, die je eenvoudig kunt samenvoegen. Als er hierbij iets misgaat, kun je altijd contact opnemen met ons supportteam. Wanneer er genoeg tijd is, kan Scribbr ook de onderdelen voor je samenvoegen. Ons supportteam zal je hierover informeren als het document opgedeeld wordt.

Hoe groot (MB’s) mag mijn document maximaal zijn?

De nakijkdienst

Voor de nakijkdienst is de maximale documentgrootte 40MB.

Grotere documenten kan de editor helaas niet nakijken. Dit komt doordat we het document dan niet meer beveiligd via onze server naar de editor kunnen sturen. Daarnaast is het document vanwege de grootte lastig te openen en te bewerken voor de editor.

De plagiaatcheck

De maximale documentgrootte om de Plagiaat Checker te kunnen uitvoeren, is 400 pagina’s per order. Als je bestand groter is, kun je je document in meerdere delen uploaden. Je kunt dan het best meerdere orders plaatsen. De extra orders zijn niet gratis, daar betaal je voor.

Het document kleiner maken voor de nakijkdienst

Als je document groter is dan 40MB, dan komt dat waarschijnlijk door grote afbeeldingen in je document. Er zijn verschillende manieren om de bestandsgrootte kleiner te maken.

1) Afbeeldingen comprimeren

Word heeft een functie om zonder zichtbaar kwaliteitsverlies je afbeeldingen te verkleinen.

In Word 2016 doe je dit door een afbeelding te selecteren en daarna op het tabblad Opmaak te klikken. Er verschijnt een nieuw venster waar Word vraagt wat je precies wilt doen. Stel dit in zoals op het screenshot en klik op OK.

afbeelding-comprimeren

In de meeste gevallen is het document nu klein genoeg.

2) Plaatjes verwijderen

Mocht je document na het comprimeren van de plaatjes nog steeds te groot zijn, dan kun je het beste de grootste plaatjes verwijderen totdat je onder het maximum zit.

Wanneer je het gevoel hebt dat de editor hierdoor soms het overzicht kwijt kan raken dan kun je een pdf-versie van je Word-document toevoegen in stap 4 van het uploadproces. Wij zorgen er dan voor dat de pdf-versie bij de editor terechtkomt, zodat de editor altijd de pdf kan bekijken als dit nodig is.

Is het mogelijk om achteraf óf in termijnen te betalen?

Nee, het is helaas niet mogelijk om achteraf of in termijnen te betalen. Voordat de editor kan beginnen met het nakijken van je scriptie moet de order betaald zijn.

Om het betalen zo makkelijk mogelijk te maken bieden wij de volgende betaalmethoden aan:

Zodra je de betaling voldoet krijgen wij hiervan direct bericht en we sturen je ook meteen een betaalbevestiging. De deadline start zodra we je betaling hebben ontvangen.

Kan ik de feedback van mijn begeleider of beoordelingsmodel meesturen?

Tijdens het uploaden van je scriptie kun je de feedback en het beoordelingsmodel als extra documenten uploaden. Wij zorgen ervoor dat deze informatie bij de editor terechtkomt.

Het is vaak beter om de feedback van je begeleider samen te vatten en gerichte vragen te stellen aan de editor. Zo kan de editor je antwoord geven op de vragen die voor jou het meest belangrijk zijn.

Je editor is al bekend met algemene eisen die aan scripties gesteld worden. Te veel informatie kan ertoe leiden dat de editor zich niet op jouw specifieke probleemgebieden kan focussen.

Kan ik een factuur downloaden?

Ja, je kunt via je account een factuur downloaden zodra je betaald hebt.

 1. Ga, nadat je de betaling hebt afgerond, naar je account.
 2. Klik op het tabblad ‘Facturen’.
 3. Kies de downloadknop naast je order.
 4. Voeg een referentie toe aan je factuur. Dit is handig wanneer je de factuur naar je opleiding of stagebedrijf wil sturen.
 5. Klik op ‘opslaan’ om je factuur te bewaren.

Invoice FAQ example

Hoe kan ik de factuur aanpassen?

Als je de factuur wil aanpassen (bijvoorbeeld de referentie), kun je een e-mail sturen naar info@scribbr.nl. Geef in deze e-mail duidelijk aan wat je graag aangepast wilt hebben op de factuur.

Het aanpassen van je factuur duurt maximaal 5 werkdagen.

Kan ik mijn scriptie in LaTeX-formaat laten nakijken?

Ja, het is mogelijk om je LaTeX-document te laten redigeren maar daarvoor moet het document wel worden omgezet naar .docx (Microsoft Word). Onze editors werken namelijk met de functie ‘Wijzigingen bijhouden’ in Word.

Het omzetten van een LaTeX-document naar een .docx-bestand is niet moeilijk maar kan er wel voor zorgen dat de lay-out van je document verspringt. Bovendien moet je na afloop zelf de wijzigingen nog doorvoeren in het originele LaTeX-document.

Converteren naar Word

Het omzetten van je thesis van LaTeX naar .docx gebeurt in 3 stappen.

 1. Sla je LaTeX-bestand op als pdf-bestand.
 2. Open het pdf-bestand met Microsoft Word. (Word zal automatisch het pdf-bestand omzetten naar een Word-document.)
 3. Sla het document op als .docx in Microsoft Word.

Lukt dit niet? Stuur dan je pdf-versie naar info@scribbr.nl. Wij converteren het document dan naar een Word-document en mailen je dit terug.

Pdf-versie als extra document uploaden

Tijdens het uploaden kun je ook je pdf-document als extra document uploaden. Mocht de lay-out van het Word-document zijn versprongen dan kan de editor altijd de pdf-versie bekijken om te zien hoe de originele lay-out van het document was. Dit kan van pas komen bij het nakijken.

Hoe wordt het tarief per woord opgebouwd?

Op de prijzenpagina kun je zelf eenvoudig de prijs berekenen voor het nakijken van je scriptie.

Het tarief per woord is als volgt opgebouwd:

Prijzen per woord: Een week 72 uur 24 uur
Universiteit, Hbo of lager Nakijken op taal € 0,01 € 0,015 € 0,02
Nakijken op taal + Structuur € 0,0135 € 0,02025 € 0,027
Nakijken op taal + Rode Draad € 0,0135 € 0,02025 € 0,027
Nakijken op taal + Structuur + Rode draad € 0,017 € 0,0255 € 0,034
PhD of MBA Nakijken op taal € 0,015 € 0,0225 € 0,03
Nakijken op taal + Structuur € 0,021 € 0,0315 € 0,042
Nakijken op taal + Rode Draad € 0,021 € 0,0315 € 0,042
Nakijken op taal + Structuur + Rode Draad € 0,027 € 0,0405 € 0,054

Naast het woordtarief is er een starttarief van € 20.

 

Bereken de prijs voor het nakijken van jouw scriptie

Hoe zet ik een .odt bestand om naar een .docx bestand?

Bij het nakijken van het document door de editor maken we gebruik van de functie ‘Wijzigingen bijhouden‘ in Microsoft Word. Dit is een erg handige functie waarbij je eenvoudig kunt zien welke wijzigingen zijn aangebracht door de editor.

Hiervoor is het wel van belang dat het document dat je uploadt het bestandstype .doc of .docx heeft. Helaas werkt de functie ‘Wijzigingen bijhouden’ niet goed in het bestandstype .odt.

Je kunt een .odt bestand eenvoudig omzetten naar een .docx bestand. Zie hieronder uitleg over hoe je dit doet.

Stap 1:

Open het .odt document met je tekstverwerker (dit kan bijvoorbeeld met Open Office software zoals LibreOffice of gewoon met Microsoft Word).

Stap 2:

Sla het document opnieuw op maar kies voor ‘opslaan als’ en sla het document op in de bestandstype docx. Dit kun je bij het ‘opslaan als’ selecteren onder de bestandsnaam van het document.
odt-opslaan-als-docx

Welke betaalmethoden zijn beschikbaar?

iDEAL
Betalen via iDEAL is gratis.

CreditCard (Visa, MasterCard, American Express, Maestro en Diners Club)
De transactiekosten voor creditcardbetalingen verschillen per kaart. Bij MasterCard en Visa brengen wij 2% transactiekosten in rekening en bij American Express 3,95%.

Bancontact MisterCash
Hiervoor brengen wij 2% transactiekosten in rekening.

PayPal
Voor betalingen met PayPal rekenen wij 2,9% aan transactiekosten.

IBAN
Mocht je niet kunnen betalen via bovenstaande betaalmethoden neem dan contact met ons op. Wij maken een factuur aan zodat je via een bankoverschrijving kunt betalen. Hou rekening met een langere verwerkingstijd. De editor begint pas met nakijken zodra we een bevestiging van de betaling hebben ontvangen.

 • IBAN: NL15 RABO 0143 194 968
 • BIC: RABONL2U

Apple Pay
Voor betalingen met Apple Pay rekenen wij 2% aan transactiekosten.

Hoe werkt het uploaden van mijn scriptie?

Hoe het uploaden van je scriptie, het selecteren van pagina’s die nagekeken moeten worden en hoe de betaling werkt leggen we uit op de hoe-werkt-het pagina: hoe werkt het uploaden van mijn scriptie?.

Welke bestandsformaten zijn geschikt voor de nakijkservice?

Als je je scriptie wilt laten nakijken door Scribbr kun je jouw scriptie enkel uploaden in het volgende formaat:

 • Microsoft Word formaat (.doc of .docx)

De editor verbetert je scriptie in Microsoft Word. Je krijgt dus altijd een .docx bestand terug. In dit Word-bestand kun je zelf de wijzigingen van de editor accepteren of negeren door middel van de ‘wijzigingen bijhouden‘ functionaliteit van Word.

Odt bestanden kun je in OpenOffice of LibreOffice omzetten naar docx.

Wil je je document laten checken op plagiaat, dan kun je jouw scriptie uploaden in .doc, .docx of .pdf-formaat. Voor meer informatie kun je terecht in het faq-item: Welke bestandsformaten zijn geschikt voor de Scribbr Plagiaat Checker?

Hoe snel kan Scribbr mijn document nakijken?

De kortste nakijktermijn is 24 uur.

Je kunt je document op ieder moment uploaden en kiezen tussen drie verschillende deadlines:

 • 24 uur
 • 3 dagen
 • 7 dagen

Zodra je de betaling hebt voltooid gaat de nakijktermijn in.

Kan ik mijn scriptie in meerdere delen uploaden?

Ja, je kunt je scriptie in meerdere delen uploaden. Wij proberen er dan ook voor te zorgen dat dezelfde editor alle delen nakijkt.

Op het moment dat je voor de tweede keer uploadt herkennen wij in ons systeem dat je een terugkerende student bent en polsen wij meteen dezelfde editor die jou eerder ook heeft geholpen.

We kunnen niet 100% garanderen dat dezelfde editor voor ieder deel beschikbaar is. Dit hangt af van de beschikbaarheid van de editor. Hoe korter de nakijktermijn hoe groter het risico is dat de editor niet beschikbaar is.

Als dezelfde editor niet beschikbaar is dan selecteren wij een andere editor. Hierover stellen we je van tevoren op de hoogte. Iedere editor die bij Scribbr is aangesloten kijkt op dezelfde wijze na volgens de Scribbr-richtlijnen en voldoet aan dezelfde strenge kwaliteitseisen.

Wordt mijn scriptie ook in het weekend en tijdens feestdagen nagekeken?

Ja, ongeacht de gekozen deadline kunnen de editors van Scribbr jouw document tijdens het weekend en de feestdagen nakijken.

Voorbeeld: Als je de 24-uursdienst kiest op zaterdagavond krijg je je document uiterlijk zondagavond terug.

Kan ik ook alleen een gedeelte van mijn scriptie laten nakijken?

Ja, je kunt er ook voor kiezen om alleen bepaalde gedeeltes van je scriptie te laten nakijken.

Tijdens het uploaden van je scriptie kun je bij stap 3 de pagina’s selecteren die je wilt laten nakijken.

scriptie nakijken upload proces

 

Kijk hoe het uploaden werkt

Privacy

How long will my details be saved?

Edited documents
Your original document and the edited version will be saved on our secured server for 12 months. After this period, the documents will automatically be deleted.

Plagiarism Check
The uploaded document will be saved on our server for 1 month. After 1 month the document will be deleted automatically. The result of the Plagiarism Check will be deleted automatically after 12 months.

Delete your documents quickly
You can delete your documents and the results of the Plagiarism Check via your account manually at all times.

Hoe kan ik mijn order verwijderen?

Ja, je kunt je order verwijderen uit je Scribbr-account. Het document dat je hebt geüpload, wordt automatisch al van onze server verwijderd.

Houd er rekening mee dat het verwijderen van je order een onomkeerbaar proces is. Het Scribbr-team heeft geen toegang meer tot je document en kan geen klachten over je order behandelen als je deze verwijdert. Verwijder je order dus pas als je 100% tevreden bent met onze service.

Hoe verwijder ik mijn order?

 1. Log in op de Scribbr-website.
 2. Open vanuit je account de order die je wilt verwijderen.
 3. Selecteer het tabblad “Gegevens”.
 4. Klik op ‘Verwijder order’.
 5. Er verschijnt een formulier op de pagina. Lees de informatie goed door en voer het ordernummer in.
 6. Klik op “Verwijderen” om je order te verwijderen.
Hoelang worden mijn gegevens bewaard?

Nakijkorders
Je originele document en de nagekeken versie worden 12 maanden bewaard op onze beveiligde server. Hierna worden de documenten automatisch verwijderd.

Plagiaatcheck
Het geüploade document wordt 1 maand op onze server bewaard. Hierna wordt het document automatisch verwijderd. Het resultaat van de Plagiaatcheck wordt na 12 maanden automatisch verwijderd.

Documenten versneld verwijderen
Je kunt je documenten en het resultaat van de Plagiaatcheck altijd handmatig verwijderen via je account.

Hoe kan ik mijn account verwijderen?

Log in op de website en ga naar ‘Account beheren’ en klik op ‘Account verwijderen’.

Hoe gaat Scribbr om met vertrouwelijke documenten?

We gaan uiterst vertrouwelijk om met je persoonlijke gegevens. Onze team en editors volgen strenge regels om te zorgen dat je gegevens veilig zijn:

 • Een geheimhoudingsverklaring
 • Een getekende overeenkomst die voorkomt dat je document met derden wordt gedeeld
 • De verplichting om bestanden te verwijderen
 • Een veilige verbinding (SSL)

Zowel het originele als het geredigeerde bestand wordt 12 maanden op onze server bewaard. Daarna worden de bestanden automatisch verwijderd. Je kunt je bestanden ook al eerder verwijderen in je gebruikersaccount.

delete-button

Tip: Als je je zorgen maakt over vertrouwelijke informatie in je document, kun je een aantal dingen doen om je tekst te anonimiseren:

 • Pas bedrijfsnamen en andere namen aan, bijvoorbeeld naar ‘Bedrijf X’
 • Verwijder data of onderdelen die niet nagekeken hoeven te worden

Kan Scribbr een geheimhoudingsverklaring tekenen?

Scribbr kan geen geheimhoudingsverklaringen ondertekenen. Elke geheimhoudingsverklaring is complex en uniek en ons juridische team is niet groot genoeg om elke verklaring die we ontvangen te onderzoeken.

We doen echter ons uiterste best om de vertrouwelijkheid van je documenten te garanderen.

Op onze pagina over privacy en veiligheid kun je hier meer over lezen.

Overige diensten

Wordt de bronvermelding in mijn scriptie ook gecontroleerd?

Met de Bronvermeldingservice controleren we je bronnen op consistentie.

Bronvermeldingservice

 1. We checken je bronnenlijst op consistentie en verbeteren kleine foutjes.
 2. We verbeteren de lay-out van je bronnenlijst.
 3. We geven feedback over referenties die mogelijk nog onvolledig zijn.
 4. We verbeteren je referenties in de tekst met behulp van de bronnenlijst om ontbrekende gegevens aan te vullen.
 5. We vergelijken je referenties in de tekst met je bronnenlijst om te kijken of er nog bronnen ontbreken.

De kosten bedragen € 2 per bron. De Bronvermeldingservice kan zowel apart als samen met Nakijken op taal worden afgenomen.

Lees meer over onze nakijkdienst

Zelf je bronnen genereren

Maak jij gebruik van de APA-stijl of de MLA-stijl? Met de gratis Scribbr APA Generator en de MLA Generator kun je eenvoudig je literatuurlijst genereren.

Uitzonderingen 

We kijken de meeste referentiestijlen na, maar er zijn een paar uitzonderingen. Literatuurlijsten op basis van de Leidraad voor juridische auteurs, OSCOLA en Bluebook kijken we niet na, omdat er in deze stijlen te veel specifieke of contextafhankelijke regels zijn om rekening mee te houden. 

Wordt de lay-out van mijn scriptie aangepast?

We kunnen de volgende aspecten voor je in orde maken:

De kosten hiervoor bedragen € 0,25 per pagina per onderdeel. De Lay-out Check kan alleen samen met Nakijken op taal worden afgenomen.

Scribbr-editor worden

Waarom moet ik de Academy doorlopen?

Scribbr is gespecialiseerd in het nakijken van allerlei soorten studiegerelateerde documenten. In de Academy fris je je kennis over taalregels op en leer je academische conventies (beter) kennen. Ook trainen we je in de Scribbr Academy hoe je nakijkt in de Scribbr-stijl en oefen je met de Structuur Check en Rode Draad Check.

Zo zorgen wij ervoor dat editors hetzelfde niveau en dezelfde nakijkstijl hebben. Dat is belangrijk om de kwaliteit van onze nakijkdienst hoog te houden en klachten te voorkomen.

Kan ik de antwoorden van de Scribbr-taalquiz inzien?

Het is helaas niet mogelijk om de antwoorden van de Scribbr-taalquiz in te zien.

Als je benieuwd bent naar de antwoorden van de quiz, spit dan eens onze artikelen over taal en de website beterspellen.nl en onzetaal.nl door.

Hoe kan ik Scribbr-editor worden?

Om Scribbr-editor te worden, dien je jezelf aan te melden op onze website en de aanmeldprocedure te doorlopen.

Op welke kennis en vaardigheden wordt getest tijdens de aanmeldprocedure?

Tijdens de aanmeldprocedure worden zes belangrijke punten getest:

 1. Je kennis over grammatica en academische stijl en het consistent toepassen van deze regels;
 2. Of je de inhoud en stijl van het document kunt respecteren. Het is belangrijk om documenten te redigeren en niet te herschrijven;
 3. Of je in staat bent om documenten uit verschillende vakgebieden te redigeren. Dit betekent ook het redigeren van bijvoorbeeld juridische teksten;
 4. Of je studenten van betekenisvolle feedback over hun tekst en hun schrijfvaardigheid kunt voorzien;
 5. Of je verzoeken van studenten kunt verwerken en hun vragen kunt beantwoorden;
 6. Of je in staat bent om met Word te werken, in het bijzonder met de functie ‘Wijzigingen bijhouden’.
Wat wordt er van een nieuwe editor verwacht?

Nieuwe editors moeten uitgebreide kennis hebben over taalregels en academisch taalgebruik. Deze kennis heb je niet alleen nodig om teksten te verbeteren, maar ook om de student van concrete tips en feedback te kunnen voorzien.

Daarnaast verwachten wij van editors dat zij kwalitatief goed werk leveren, ongeacht het onderwerp van de tekst. Dit betekent dat je teksten nakijkt uit verschillende studiegebieden, variërend van sociale wetenschappen tot juridische teksten. Daarnaast dien je bekend te zijn met de structuur van verschillende typen documenten, zoals scripties, proefschriften en essays.

Ten slotte dien je goed te kunnen werken met Microsoft Word, inclusief de functie ‘Wijzigingen bijhouden’.

Hoeveel verdien ik als Scribbr-editor?

Gemiddeld verdien je als Scribbr-editor ongeveer €20 tot €25 per uur.

De verdiensten worden berekend op basis van een vast woordtarief per opdracht. De exacte woordtarieven worden met je gecommuniceerd zodra je in de Scribbr Academy zit.

Het woordtarief wordt bepaald op basis van:

In onze Scribbr Academy trainen wij je om zo efficiënt mogelijk na te kijken, zodat je jouw nakijksnelheid eenvoudig kunt opschroeven. Zo hebben we onder andere een Scribbr Word-macro die je kunt gebruiken om eenvoudig standaardopmerkingen in te voegen op basis van een vast opmerkingenschema.

Waarom heb ik een universitair diploma nodig als Scribbr-editor?

Omdat Scribbr gespecialiseerd is in het nakijken van academische teksten voor studenten, is het belangrijk dat onze editors bekend zijn met de regels voor academisch schrijven en met de opbouw van scripties en andere studiegerelateerde teksten.

De meeste teksten die we ontvangen zijn scripties en onderzoeksverslagen. Onze voorkeur gaat daarom uit naar editors die zelf een academische scriptie hebben geschreven. Zij kunnen studenten van constructieve feedback en relevante adviezen voorzien.

Daarom behandelen we alleen aanmeldingen van sollicitanten met een universitair diploma.

Daarnaast verwachten we dat onze sollicitanten uitgebreide kennis hebben over grammatica, bekend zijn met de belangrijkste taalregels en over fundamentele redigeervaardigheden beschikken. Tot slot moeten alle sollicitanten de Scribbr Academy doorlopen voordat ze onderdeel kunnen worden van het team van Scribbr-editors.

Hoelang duurt de aanmeldprocedure?

De aanmeldprocedure bestaat uit drie stappen die je moet doorlopen om als actieve editor aan ons bestand te worden toegevoegd.

 1. Scribbr-taalquiz: 30 minuten.
 2. Scribbr-proefopdracht: 2,5 uur.
 3. Scribbr Academy: tussen de 5 en 16 uur, afhankelijk van je ervaring.

Afhankelijk van je niveau zal je de aanmeldprocedure sneller of langzamer doorlopen. Voor ons is het belangrijk dat je volgens onze richtlijnen nakijkt en je zelf het gevoel hebt over genoeg Scribbr-ervaring te beschikken om als actieve Scribbr-editor aan de slag te gaan.

Gedurende het hele proces ontvang je feedback van senior editors. Zeker geen weggegooide tijd dus!

Ik sta op de wachtlijst, wanneer nemen jullie contact met mij op?

Helaas is het nog niet mogelijk om aan te geven wanneer we precies contact opnemen.

Op dit moment zijn voldoende editors bij ons aangesloten.

Wanneer we ons editorteam gaan uitbreiden is afhankelijk van verschillende factoren, zoals het aantal verwachte orders en de activiteit van de huidige editors.

Je kunt er in ieder geval van uitgaan dat je aanmelding goed is ontvangen en dat we vanzelf contact opnemen.

Zodra we weer editors zoeken wordt iedereen op de wachtlijst gecontacteerd. Je positie op de wachtlijst speelt daarin geen rol.

Heb ik een KvK-nummer nodig als Scribbr-editor?

Nee, dit is niet nodig. Je kunt ook bij ons aan de slag zonder ingeschreven te staan bij de Kamer van Koophandel.

Moet ik woonachtig zijn in Nederland om als Scribbr-editor aan de slag te gaan?

Nee, dat hoeft niet.

Als editor werk je bij ons op freelance basis. Dit betekent dat je overal vandaan voor ons kunt werken, ongeacht de locatie of tijdzone.

Het is wel belangrijk dat je beschikking hebt over internet en een telefoon met internetverbinding. We nemen per e-mail en sms contact met je op zodra we een nieuwe opdracht voor je beschikbaar hebben.

Hoe en wanneer ontvang ik een opdracht?

Op het moment dat we een nieuwe opdracht ontvangen kiezen wij de meest geschikte Scribbr-editor uit.

Wij kiezen de meeste geschikte editor uit op basis van de volgende factoren:

 • Je beschikbaarheid. Als je graag veel opdrachten ontvangt, kun je aangeven dat je direct beschikbaar bent. Wij zullen een opdracht dan eerder aan jou koppelen.
 • Je interesse in het onderwerp. Opdrachten met onderwerpen waar je minder interesse in hebt, zullen wij minder snel aan je koppelen dan opdrachten over onderwerpen die je leuker vindt om na te kijken.
 • Terugkerende student. Wij zullen een opdracht van een terugkerende student altijd eerst sturen naar de editor die zijn opdrachten eerder heeft nagekeken, tenzij de student nadrukkelijk aangeeft dit niet te willen.

Op het moment dat we je polsen voor een nieuwe opdracht, krijg je een e-mail, een sms en een notificatie in je Scribbr-account op onze website. Je kunt direct aangeven of je de opdracht aan kunt nemen of dat je de opdracht weigert. Je mag altijd zelf bepalen of je een bepaalde opdracht aanneemt.

Kan ik zelf kiezen welke onderwerpen ik wil nakijken?

Alle opdrachten worden ingedeeld in een negental vakgebieden:

 • Bedrijfskunde en Management: Bedrijfskunde, Hotel management, Accountancy, Marketing
 • Economie: Commerciële economie, Econometrie, Finance
 • IT en Techniek: ICT, Informatica, Kunstmatige intelligentie, Toegepaste wiskunde, Civiele techniek, Industrial design, Elektrotechniek
 • Natuur- en Levenswetenschappen: Biomedische wetenschappen, Biologie, Scheikunde, Psychobiologie
 • Geografie, Aarde en Milieu: Ecologie, Aardwetenschappen, Milieu, Urban planning
 • Medische Studies en Gezondheid: Geneeskunde, Verloskunde, Farmacie, Bewegingswetenschappen, Voeding en Tandheelkunde
 • Geesteswetenschappen: Filosofie, Geschiedenis, Kunst, Talen, Religie
 • Kunst en Cultuur: Filosofie, Theologie, Geschiedenis, Cultuurwetenschappen, Archeologie
 • Rechten en Beleid: Criminologie, Rechtsgeleerdheid, Politicologie, Human rights
 • Gedrag en Maatschappij: Communicatiewetenschappen, Journalistiek, Antropologie, Psychologie, Sociologie
 • Overig

Je kunt vooraf aangeven naar welke vakgebieden je interesse uitgaat. Bij het sturen van een opdracht houden we altijd rekening met je voorkeuren.

Meer informatie over de vakgebieden

Overige

Is Scribbr beschikbaar ondanks COVID-19?

Scribbr volgt de adviezen van het RIVM op om de verspreiding van COVID-19 te helpen vertragen. Omdat we een online platform zijn, blijven al onze diensten beschikbaar en staan we zoals gewoonlijk voor je klaar.

Kan ik nog steeds een order plaatsen? Is mijn order klaar voor de deadline?
Ja, je kunt nog steeds orders plaatsen en orders worden binnen de afgesproken tijd opgeleverd. Onze nakijkdienst wordt uitgevoerd door editors die vanuit huis werken. Scribbr garandeert dat je order met net zoveel zorg en nauwkeurigheid wordt behandeld als altijd. Ook kun je net als altijd gebruikmaken van de Plagiaat Checker.

Kan ik contact opnemen met support?
Je kunt gewoon contact opnemen met support. Ons team in Amsterdam werkt vanuit huis en is beschikbaar van 9.00 tot 23.00 uur om al je vragen te beantwoorden!

Wat is een quickscan?

Bij een quickscan controleert je opleiding eerst steekproefsgewijs de taal van je scriptie voordat ze inhoudelijk naar je scriptie gaan kijken. De steekproef betreft een aantal pagina’s van je scriptie. Op deze pagina’s mogen maar een beperkt aantal taalfouten voorkomen.

Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat er drie pagina’s van je scriptie worden bekeken en dat hier maar vijf taalfouten op mogen staan. Als er meer taalfouten zijn dan toegestaan wordt je scriptie niet inhoudelijk beoordeeld en zal je eerst de taalfouten in je scriptie moeten herstellen.

Wil je zeker zijn dat je door de quickscan komt? Laat je scriptie dan nakijken door een professionele editor van Scribbr.

Laat je scriptie redigeren

Kan Scribbr mij helpen met de inhoud?

De editor kan je helpen met de structuur van je tekst en de duidelijkheid van je redeneringen en argumenten, maar kan niet beoordelen of je scriptie inhoudelijk correct is. Voor feedback over de structuur en rode draad kun je kiezen uit twee aanvullende diensten:

1. Structuur Check

Je editor controleert of alle benodigde onderdelen wel in je hoofdstukken voorkomen en of ze op de goede plek staan. In een persoonlijke brief en een Structuurrapport zie je welke wijzigingen je kunt aanbrengen om de structuur van je tekst te verbeteren. Verwerk alle feedback en zorg ervoor dat jouw structuur zo goed in elkaar zit dat je begeleider er niets (meer) op aan te merken heeft! Meer info »

2. Rode Draad Check

Met de Rode Draad Check helpen we je ervoor te zorgen dat je verhaal duidelijk en logisch is. We geven je feedback over jouw redenatie en argumentatie. Het doel is dat iedereen direct snapt waar je het over hebt! Meer info »

Concrete feedback 

Bij beide diensten krijg je veel feedback en tips. De editor zal niet de inhoud voor je aanpassen. Dit is en blijft jouw taak.

Wel krijg je genoeg handvatten waarmee je je scriptie naar een hoger niveau kunt tillen.

Lees meer over onze nakijkdienst

Proeflezen jullie ook mijn eindwerk, masterproef of bachelorproef?

Ja, de editors van Scribbr kunnen ook je masterproef, bachelorproef of eindwerk nalezen.

Een masterproef, eindwerk en bachelorproef  kan binnen 24 uur worden nagekeken. Je kunt op de prijzenpagina de kosten voor het nalezen berekenen.

Scriptie controleren, kan Scribbr mij daar mee helpen?

Ja, bij Scribbr kun je je scriptie laten controleren op taal, structuur en de rode draad.

Nakijken op taal

 • Fouten in taal passen we direct voor je aan.
 • We verbeteren de leesbaarheid van je tekst direct.
 • We helpen je met nuttige feedback om beter te schrijven.

Structuur Check

 • Met een Persoonlijke brief en Structuurrapport helpen we jou de structuur van je tekst te verbeteren!

Rode Draad Check

 • Met checklists en opmerkingen in de tekst zorgen we dat jouw verhaal voor iedereen direct begrijpelijk, duidelijk en logisch is!

Waarom Scribbr?

Scribbr is marktleider in Nederland en wordt aanbevolen door universiteiten en hogescholen.

Studenten die hun scriptie door Scribbr hebben laten controleren geven Scribbr een gemiddelde beoordeling van een 4.9.

Waar controleren jullie op?

Je editor let op taalfouten zoals spelfouten, grammaticale fouten, zinsbouw, interpunctie en academisch taalgebruik. Met tips en opmerkingen helpen we je verder je eigen schrijfstijl te verbeteren in de toekomst.

Een editor kan bovendien je scriptie al binnen 24 uur controleren!

Laat je scriptie controleren