Structuur van een scriptie | Duidelijke voorbeelden | Template

Hoe begin je als je een scriptie moet schrijven? Vooraf de opbouw van je scriptie in Word zetten, bijvoorbeeld met de Scribbr-template, kan je veel tijd en moeite besparen.

Je hebt zo een goed overzicht van alles wat je nog moet doen en de structuur fungeert als een kapstok waaraan jij je teksten kunt ophangen.

Structuur van een scriptie

Iedere opleiding stelt vaak net iets andere eisen aan de structuur en hoofdstukindeling van je scriptie. Daarom is het goed om uit te zoeken welke eisen jouw opleiding stelt. Wel is het zo dat de structuur van verschillende soorten scripties veel overeenkomsten vertoont.

Scribbr-scriptietemplate

Om het je makkelijker te maken, hebben wij een template ontwikkeld voor je scriptiestructuur.

In deze template staan alle hoofdstukken en onderdelen in de volgorde die wij aanbevelen. Bovendien wordt per hoofdstuk en onderdeel uitgelegd wat je moet schrijven en hoeveel woorden je ongeveer moet schrijven. Ook is er al een inhoudsopgave voor je gemaakt.

Download Word-sjabloon Download Google Docs-sjabloon

Ontvang feedback op taal, structuur, lay-out en bronvermelding

Professionele Scribbr-editors kijken je scriptie na op:

 • Academisch taalgebruik
 • Onduidelijke zinnen
 • Grammaticale fouten
 • Interpunctie
 • Verboden woorden

Bekijk het voorbeeld

Titelpagina

De titelpagina is de voorpagina en dus de eyecatcher van je scriptie. Hier presenteer je de titel (en ondertitel) en eventueel een mooie bijpassende illustratie*. Ook kun je hier je naam, opleiding en studentnummer vermelden.

* Pas op: niet iedere onderwijsinstelling stelt een illustratie op prijs.

Informatiepagina

De informatiepagina geeft meer informatie dan de titelpagina. Hier vermeld je:

 • wederom de titel (en ondertitel);
 • informatie over je begeleiders;
 • informatie over jezelf (naam, studentnummer en email);
 • informatie over je opleiding;
 • de inleverdatum.

Voorwoord

Het voorwoord is een persoonlijke noot in je scriptie. Hierin kun je de lezer informeren over jouw persoonlijke achtergrond in de context van je scriptie. Daarnaast wordt het voorwoord ook gebruikt om iedereen te bedanken die je heeft geholpen met het realiseren van je scriptie.

Dankwoord

Net als in het voorwoord is in het dankwoord ruimte om iedereen te bedanken die je heeft geholpen met het schrijven van je scriptie. Het dankwoord lijkt dus veel op het voorwoord, maar in het dankwoord vermeld je verder geen andere informatie.

Wij raden je aan alleen voor een voorwoord te kiezen en hierin een dankbetuiging toe te voegen. Alleen wanneer je ruimte wilt nemen om veel mensen te bedanken kan een dankwoord een uitkomst voor je zijn (bijvoorbeeld in een proefschrift).

Samenvatting (abstract)

Een van de functies van een samenvatting is om als lezer te kunnen inschatten of de inhoud van je thesis interessant genoeg is om te lezen. Je introduceert het onderwerp daarom direct in de eerste zin.

In je samenvatting beantwoord je kort en bondig vijf vragen:

 1. Wat is het onderwerp?
 2. Hoe (met welke methoden) is het onderwerp onderzocht?
 3. Wat zijn de resultaten van je onderzoek?
 4. Wat is het antwoord op je hoofdvraag, oftewel je conclusie?
 5. Wat betekent dit voor vervolgonderzoek en/of aanbevelingen?

Inhoudsopgave

In de inhoudsopgave som je alle hoofdstukken op en vermeld je daarbij het paginanummer. De inhoudsopgave zorgt ervoor dat de lezer van je scriptie het overzicht heeft en direct kan zien op welk paginanummer een bepaald hoofdstuk begint. Je zet alle onderdelen van je scriptie in de inhoudsopgave, inclusief de bijlagen. Je kunt de inhoudsopgave eenvoudig automatisch genereren in Word.

Figuren- en tabellenlijst

In de figuren- en tabellenlijst staan alle figuren en tabellen opgesomd die je in je scriptie gebruikt. Wanneer je gebruikmaakt van de functie “Bijschrift invoegen” in Word kun je de lijst automatisch genereren.

Lijst met afkortingen

In de lijst met afkortingen vermeld je alle afkortingen van belangrijke begrippen in je scriptie. Door de lijst te alfabetiseren kan de lezer eenvoudig een afkorting opzoeken.

Het ligt aan jouw persoonlijke voorkeur of je de lijst van afkortingen vooraan in je scriptie plaatst of pas na de literatuurlijst. Lijsten die niet al te lang zijn, worden meestal vooraan in de scriptie geplaatst.

Begrippenlijst

De begrippenlijst, ook wel verklarende woordenlijst genoemd, vormt een opsomming van alle begrippen in je scriptie die een beknopte uitleg nodig hebben. In de begrippenlijst som je de begrippen alfabetisch op en leg je de begrippen uit.

Inleiding

In de inleiding introduceer je het onderwerp, de probleemstelling, de doelstelling, je onderzoeksvraag (en eventueel deelvragen) en beschrijf je kort de onderzoeksopzet. Een krachtige heldere inleiding zorgt ervoor dat je de lezers voor je wint en ze graag de rest van je scriptie willen lezen.

Maak eventueel gebruik van onze tips voor het schrijven van je leeswijzer om ervoor te zorgen dat je tekst nog beter leesbaar is.

Theoretisch kader en literatuuronderzoek

In het theoretisch kader probeer je alle beschrijvende onderzoeksvragen te beantwoorden. Deze kun je bijna altijd beantwoorden met een literatuurstudie. Voor elke onderzoeksvraag kun je een aparte paragraaf maken.

Als je toetsend onderzoek doet en hypothesen opstelt of al hebt opgesteld kun je de literatuur gebruiken om een hypothese te ontkrachten of te bevestigen. Je kunt ook het literatuuronderzoek gebruiken om een hypothese op te stellen. Later, tijdens kwalitatief of kwantitatief onderzoek, test je de hypothesen.

In universitaire scripties schrijf je altijd eerst je theoretisch kader en daarna de methodologie. Als hbo-student moet je soms eerst je methodologie presenteren en daarna pas je theoretisch kader. Controleer de richtlijnen van je studie om te bepalen welke volgorde jij moet hanteren.

Methodologie, onderzoeksmethode of onderzoeksopzet  (research design)

In dit onderdeel beschrijf je de methodologie die je hebt gebruikt om jouw onderzoek uit te voeren. Je presenteert welk soort onderzoek je hebt gedaan, hoe je data hebt verzameld, de data-kenmerken, het onderzoeksverloop en de wijze van data-analyse.

Je grijpt hierbij ook kort terug op je onderzoeksopzet, het deel van je onderzoeksplan dat je in je research proposal of plan van aanpak hebt behandeld.

Hoe je dit doet, kun je vinden in ons voorbeeld van een methodologie.

Standaardzinnen om aan te geven welk onderzoek je hebt gedaan

 1. De data voor dit onderzoek zijn verzameld door …
 2. Vijf stukken worden onderzocht, die allemaal …
 3. De onderzoeksgegevens in deze scriptie zijn afkomstig uit vier belangrijke bronnen, namelijk …
 4. Door kwalitatieve methoden te gebruiken, wordt … uitgelicht.
 5. De data zijn verzameld met een enquête, waarbij data is verzameld via …
 6. Dit onderzoek kent een gemengde aanpak, gebaseerd op …
 1. Data for this study were collected using …
 2. Five works will be examined, all of which …
 3. The research data in this thesis is drawn from four main sources: …
 4. By employing qualitative modes of enquiry, … gets emphasized.
 5. The data were collected using a survey, with data being gathered via …
 6. The approach in this study is a mixed methodology based on …
Voor meer standaardzinnen bekijk je ons uitgebreide artikel.

Onderzoeksresultaten

In het resultatenhoofdstuk noteer je de belangrijkste resultaten die je met behulp van je onderzoek hebt achterhaald. Je beschrijft ter aanvulling op de methode kort hoe het onderzoek is verlopen en rapporteert de resultaten.

Voor de analyse van je onderzoeksresultaten kun je gebruikmaken van onze artikelen over SPSS, standaarddeviatie en correlatie.

Conclusie

In de conclusie geef je antwoord op de hoofdvraag die je hebt opgesteld naar aanleiding van je probleemstelling. Je doet dit op basis van de antwoorden die je hebt gevonden op je deelvragen in je theoretisch kader en in je resultaten.

Aan de hand van deze antwoorden en overige belangrijke resultaten schrijf je een duidelijke conclusie, waarin geen nieuwe informatie meer aan bod komt.

Discussie

Vaak zijn de resultaten uit de conclusie voor meerdere interpretaties vatbaar. Daarom schrijf je ook een discussie. In de discussie geef je mogelijke interpretaties en visies weer en geef je suggesties voor vervolgonderzoek. Ook noem je eventuele beperkingen van het onderzoek.

Bekijk een voorbeeld van een discussie of gebruik onze standaardzinnen om beperkingen te bespreken.

Aanbevelingen, adviesrapport en implementatieplan

Veel studenten die een afstudeerstage lopen bij een bedrijf moeten ook nog aanbevelingen of een adviesrapport schrijven. In deze aanbevelingen of dit adviesrapport doen ze aanbevelingen voor het bedrijf naar aanleiding van de conclusies van het onderzoek.

Let op: Je neemt alleen aanbevelingen op die te maken hebben met je onderzoeksvraag. De aanbevelingen voor vervolgonderzoek beschrijf je niet hier, maar in de discussie van je scriptie.

Nawoord, evaluatie of reflectie

Het nawoord wordt net als het voorwoord vaak gebruikt om mensen te bedanken. Als je al een voorwoord hebt geschreven, is het nawoord vaak overbodig. Een andere functie van het nawoord is reflecteren op je eigen werk (een evaluatie).

Als je de scriptie samen met iemand anders hebt geschreven, kun je in het nawoord aangeven hoe de samenwerking is verlopen en waarvan je geleerd hebt. Veel studenten zijn bovendien verplicht om een reflectieverslag te schrijven. Het reflectieverslag wordt vaak apart geschreven en niet toegevoegd aan de scriptie.

Literatuurlijst

Alle bronnen die je gebruikt, zet je in de literatuurlijst. De onderwijsinstelling geeft vaak aan welke stijl je moet hanteren voor de bronvermelding. De APA-stijl komt het vaakst voor.

We hebben voor de APA-stijl en voor de MLA-stijl een gratis APA Generator en MLA Generator gemaakt, zodat je eenvoudig alle bronnen kunt genereren. Wanneer je een juridische opleiding doet, krijg je waarschijnlijk te maken met de juridische leidraad om bronnen te vermelden.

Bijlagen

In je scriptie zelf staan enkel kernzaken. Veel documenten die je wel gebruikt hebt, maar niet direct in je scriptie hoeven te staan, voeg je toe als bijlage. Indien documenten bijdragen aan jouw onderzoek moet je ze opnemen in de bijlage, zodat lezers kunnen controleren hoe je onderzoek is uitgevoerd en waar het op is gebaseerd. Veel voorkomende bijlage-onderdelen zijn: interviews, enquêtes, tabellen en figuren, en analyses.

De bovenstaande structuur is zeer handig bij het schrijven van je scriptie, maar er mag van worden afgeweken. Hoe andere studenten hiermee zijn omgegaan kun je zien in deze scriptievoorbeelden.

Mis geen enkel onderdeel

Twijfel je of je scriptie de juiste structuur of opbouw heeft? Onze Scribbr-editors helpen je graag. Zij geven feedback op de structuur van je tekst, op de rode draad en kijken je scriptie na op taal.

Gratis collegeslides

Ben jij een docent of professor die studenten wil onderwijzen over de 7de editie APA-stijl? Of ben je student en op zoek naar een bondig overzicht? Top! Je kunt onze slides gratis downloaden, aanpassen en verspreiden.

Open Google SlidesDownload PowerPoint

Bekijk ook onze collegeslides over andere onderwerpen in het Nederlands en Engels.

Veelgestelde vragen

Welke informatie staat op de informatiepagina van een scriptie?

Op de informatiepagina vermeld je de titel (en ondertitel), evenals belangrijke informatie over jezelf (naam, studentenadministratienummer en e-mail), jouw begeleiders en de opleiding. Je sluit af met de datum waarop de scriptie wordt ingeleverd.

Wanneer kies je voor een dankwoord?

In de meeste gevallen kies je alleen voor een los dankwoord als je heel veel mensen wilt bedanken. Bij een scriptie is dit meestal niet het geval, waardoor je het dankwoord beter kunt opnemen in je voorwoord.

Waarvoor gebruik je een voorwoord?

In je voorwoord kun je ingaan op je persoonlijke achtergrond, ervaringen tijdens het schrijven en de doelgroep van je scriptie. Daarnaast is dit de plek om mensen te bedanken die je met je scriptie hebben geholpen als je geen los dankwoord schrijft.

Waarvoor wordt een afkortingenlijst gebruikt?

In de afkortingenlijst, ook wel verklaring van afkortingen genoemd, vermeld je alfabetisch afkortingen van belangrijke begrippen in je scriptie. Op deze manier kan de lezer deze makkelijk terugvinden.

Is een figuren- of tabellenlijst verplicht?

Een figuren- en tabellenlijst is vaak niet verplicht, maar wordt wel geadviseerd als je van veel figuren of tabellen gebruikmaakt en je scriptie aan de lange kant is.

In welk hoofdstuk voeg je de leeswijzer toe?

De leeswijzer om de structuur van je scriptie te verduidelijken plaats je in de inleiding. Je kunt dit onderdeel eventueel opnemen in een aparte paragraaf op het eind van de inleiding.

Welke informatie neem je op in het hoofdstuk met aanbevelingen?

In de aanbevelingen geef je je opdrachtgever adviezen over het vraagstuk dat je hebt onderzocht. Je beschrijft welke concrete oplossingen mogelijk zijn op de korte en/of lange termijn en welke maatregelen jij aanraadt op basis van je onderzoek.

Wat vind jij van dit artikel?

Geen taalfouten en pijnlijke missers in je scriptie?

Schakel snel een professionele editor van Scribbr in.
Meer info & prijzen »
Trustpilot score van 4.8

Meer interessante artikelen