Structuur en indeling van een scriptie

Hoe begin je als je een scriptie moet schrijven? Vooraf de opbouw van je scriptie typen in Word, bijvoorbeeld met het Scribbr-scriptiesjabloon, kan je veel hoofdpijn besparen.

Je hebt zo een goed overzicht van alles wat je nog moet doen dat fungeert als een kapstok waaraan jij je teksten kunt ophangen.

Structuur van een scriptie

Iedere opleiding stelt vaak net iets andere eisen aan de structuur en hoofdstukindeling van je scriptie. Daarom is het goed om uit te zoeken welke eisen jouw opleiding stelt. Wel is het zo dat de structuur van iedere scriptie veel overeenkomsten heeft.

Scribbr-scriptiesjabloon

Om het je makkelijk te maken, hebben wij voor je scriptie een docx-sjabloon ontwikkeld.

In dit sjabloon staan alle hoofdstukken en onderdelen in de volgorde die wij aanbevelen. Bovendien wordt per hoofdstuk en onderdeel uitgelegd wat je moet schrijven en hoeveel woorden je ongeveer moet schrijven. Ook is er al een inhoudsopgave voor je gemaakt.

Met dit sjabloon wordt het schrijven van je scriptie een invuloefening. Superhandig dus!

Download Word-sjabloon Download Google Docs-sjabloon

Titelpagina

De titelpagina is de voorpagina en dus de eyecatcher van je scriptie. Hier presenteer je de titel (en ondertitel) en eventueel een mooie bijpassende illustratie. Ook kun je hier je naam, opleiding en studentnummer vermelden.

Informatiepagina

De informatiepagina geeft meer informatie dan de titelpagina. Hier vermeld je:

 • wederom de titel (en ondertitel),
 • informatie over je begeleiders,
 • informatie over jezelf (naam, studentnummer en email)
 • en informatie over je opleiding.

Je sluit uiteindelijk af met de datum waarop de scriptie wordt ingeleverd.

Voorwoord

Het voorwoord is een persoonlijke noot in je scriptie. Hierin kun je de lezer informeren over jouw persoonlijke achtergrond in de context van je scriptie. Daarnaast wordt het voorwoord ook gebruikt om iedereen te bedanken die je heeft geholpen met het realiseren van je scriptie.

Dankwoord

Net als in het voorwoord is in het dankwoord ruimte om iedereen te bedanken die je heeft geholpen met het schrijven van je scriptie. Het dankwoord lijkt dus veel op het voorwoord, maar in het dankwoord vermeld je verder geen andere informatie.

Wij raden je aan alleen voor een voorwoord te kiezen en hierin een dankbetuiging toe te voegen. Alleen wanneer je veel ruimte wilt nemen om veel mensen te bedanken kan een dankwoord een uitkomst voor je zijn.

Samenvatting (abstract)

Een van de functies van een samenvatting is om als lezer in te kunnen schatten of de inhoud van je thesis interessant genoeg is om te lezen. Je introduceert daarom direct het onderwerp in de eerste zin.

In je samenvatting beantwoord je kort en bondig vijf vragen:

   1. Wat is het onderwerp?
   2. Hoe (met welke methoden) is het onderwerp onderzocht?
   3. Wat zijn de resultaten van je onderzoek?
   4. Wat is het antwoord op je hoofdvraag, oftewel je conclusie?
   5. Wat betekent dit voor vervolgonderzoek en/of aanbevelingen?

   Inhoudsopgave

   In de inhoudsopgave som je alle hoofdstukken op en vermeld je daarbij het paginanummer. De inhoudsopgave zorgt ervoor dat de lezer van je scriptie het overzicht heeft en direct kan zien op welk paginanummer een bepaald hoofdstuk begint. Je zet alle onderdelen van je scriptie in de inhoudsopgave, inclusief de bijlagen. Je kunt de inhoudsopgave eenvoudig automatisch genereren in Word.

   Figuren- en tabellenlijst

   In de figuren- en tabellenlijst staan alle tabellen en figuren die je in je scriptie gebruikt opgesomd. Wanneer je gebruikmaakt van de functie ‘Bijschrift invoegen…’ in Word kun je de lijst automatisch genereren.

   Lijst met afkortingen

   In de lijst met afkortingen vermeld je alle afkortingen van belangrijke begrippen in je scriptie. Door de lijst te alfabetiseren kan de lezer eenvoudig een afkorting opzoeken. Het ligt aan jouw persoonlijke voorkeur of je de lijst van afkortingen vooraan in je scriptie plaatst of pas na de literatuurlijst.

   Begrippenlijst

   De begrippenlijst, ook wel verklarende woordenlijst genoemd, is een opsomming van alle begrippen in je scriptie die een beknopte uitleg nodig hebben. In de begrippenlijst som je de begrippen alfabetisch op en leg je de begrippen uit door middel van een beknopte uitleg of definitie.

   Inleiding

   In de inleiding introduceer je het onderwerp, de probleemstelling, de doelstelling, je onderzoeksvraag (en eventueel deelvragen) en beschrijf je kort de onderzoeksopzet.

   Een krachtige heldere inleiding zorgt ervoor dat je de lezer voor je wint en hij/zij graag de rest van je scriptie wil lezen. Maak eventueel gebruik van onze tips voor het schrijven van je leeswijzer om ervoor te zorgen dat je tekst nog beter leesbaar is.

   Theoretisch kader  / Literatuuronderzoek

   In het theoretisch kader probeer je alle beschrijvende onderzoeksvragen te beantwoorden. Deze beschrijvende onderzoeksvragen kun je bijna altijd beantwoorden door middel van een literatuurstudie. Voor elke onderzoeksvraag kun je een aparte paragraaf aanmaken.

   Als je toetsend onderzoek doet en hypothesen opstelt of al hebt opgesteld kun je de literatuur gebruiken om een hypothese te ontkrachten of te bevestigen. Je kunt ook het literatuuronderzoek gebruiken om een hypothese op te stellen. Later tijdens het doen van kwalitatief of kwantitatief onderzoek test je de hypothesen.

   In universitaire scripties schrijf je altijd eerst je theoretisch kader en daarna de methodologie. Als hbo-student heb je ongeveer 25 procent kans dat je eerst je methodologie moet presenteren en daarna pas je theoretisch kader. Ga na in je studierichtlijnen welke volgorde jij moet hanteren.

   Methodologie / Onderzoeksmethode / onderzoeksopzet  (research design)

   In dit onderdeel beschrijf je de methodologie die je hebt gebruikt om jouw onderzoek ten uitvoer te brengen. Je presenteert welk soort onderzoek je hebt gedaan, hoe je data hebt verzameld, de data-kenmerken, het onderzoeksverloop en de wijze van data-analyse.

   Je grijpt hierbij ook kort terug op je onderzoeksopzet, het deel van je onderzoeksplan dat je in je proposal of plan van aanpak hebt behandeld.

   Hoe je dit doet, kun je vinden in ons voorbeeld van een methodologie.

   Standaardzinnen om aan te geven welk onderzoek je hebt gedaan

   1. De data voor dit onderzoek zijn verzameld door…
   2. Vijf stukken worden onderzocht, die allemaal…
   3. De onderzoeksgegevens in deze scriptie zijn afkomstig uit vier belangrijke bronnen, namelijk…
   4. Door kwalitatieve methoden te gebruiken probeer ik… uiteen te zetten/uit te lichten.
   5. De studie is uitgevoerd in de vorm van een enquête, waarbij data is verzameld via…
   6. De methode die gebruikt is in deze studie is een gemengde aanpak gebaseerd op…

   Meer standaardzinnen »

   1. Data for this study were collected using …
   2. Five works will be examined, all of which …
   3. The research data in this thesis is drawn from four main sources: …
   4. By employing qualitative modes of enquiry, I attempt to illuminate the …
   5. The study was conducted in the form of a survey, with data being gathered via …
   6. The methodological approach taken in this study is a mixed methodology based on …

   Meer standaardzinnen »

   Onderzoeksresultaten

   In het resultatenhoofdstuk schrijf je de belangrijkste resultaten op die je met behulp van je onderzoek hebt achterhaald. Je beschrijft hoe het onderzoek is verlopen en rapporteert de resultaten.

   Voor de analyse van je onderzoeksresultaten kun je gebruikmaken van onze artikelen over SPSS, standaarddeviatie en correlatie.

   Conclusie

   In de conclusie geef je antwoord op de hoofdvraag die je hebt opgesteld naar aanleiding van je probleemstelling. Je doet dit op basis van de antwoorden die je hebt gevonden op je deelvragen in je theoretisch kader en in je resultaten.

   Aan de hand van deze antwoorden en overige belangrijke resultaten schrijf je een duidelijke conclusie.

   Discussie

   Vaak zijn de resultaten uit de conclusie voor meerdere interpretaties vatbaar. Daarom schrijf je ook een discussie. In de discussie geef je mogelijke interpretaties en visies weer en geef je suggesties voor vervolgonderzoek. Bekijk een voorbeeld van een discussie.

   Aanbevelingen / Adviesrapport / Implementatieplan

   Veel studenten die een afstudeerstage lopen bij een bedrijf moeten ook nog aanbevelingen of een adviesrapport schrijven. In deze aanbevelingen of dit adviesrapport doen ze aanbevelingen voor het bedrijf naar aanleiding van de conclusies van het onderzoek.

   De aanbevelingen voor vervolgonderzoek beschrijf je niet hier, maar in de discussie van je scriptie.

   Nawoord / Evaluatie / Reflectie

   Het nawoord wordt net als het voorwoord vaak gebruikt om mensen te bedanken. Wanneer je al een voorwoord hebt geschreven, is het nawoord vaak overbodig. Een andere functie van het nawoord is reflectie. Daarom wordt het nawoord ook wel als evaluatie of reflectie bestempeld.

   Wanneer je de scriptie samen met iemand anders hebt geschreven kun je in het nawoord aangeven hoe de samenwerking was en waarvan je geleerd hebt. Veel studenten zijn bovendien verplicht om een reflectieverslag te schrijven. Het reflectieverslag wordt vaak apart geschreven en niet toegevoegd aan de scriptie.

   Literatuurlijst

   Alle bronnen waarvan je gebruikmaakt zet je in de literatuurlijst. Vanuit je opleiding wordt vaak aangegeven welke stijl je voor de bronvermelding moet hanteren. De stijl die het meest voorkomt is de APA-stijl.

   We hebben voor de APA-stijl en voor de MLA-stijl een gratis APA Generator en MLA Generator gemaakt, zodat je eenvoudig alle bronnen kunt genereren. Wanneer je een juridische opleiding doet zal je te maken krijgen met de juridische leidraad voor het vermelden van bronnen.

   Bijlagen

   In je scriptie zelf staan enkel kernzaken. Veel documenten die je wel gebruikt hebt, maar niet direct in je scriptie hoeven te staan, voeg je als bijlage toe. Indien documenten bijdragen aan jouw onderzoek moet je ze opnemen in de bijlage, zodat men kan controleren hoe je onderzoek is uitgevoerd en waar het op is gebaseerd. Veel voorkomende bijlage-onderdelen zijn: interview(vragen), tabellen en analyses.

   De bovenstaande structuur is zeer handig bij het schrijven van je scriptie, maar er mag van afgeweken worden. Hoe andere studenten hiermee zijn omgegaan kun je zien in deze scriptievoorbeelden.

   Mis geen enkel onderdeel

   Twijfel je of de opbouw van je scriptie de juiste structuur heeft? Onze Scribbr-editors helpen je graag. Zij geven feedback op de structuur van je tekst, op de rode draad en kijken je scriptie na op taal.

   Wat vind jij van dit artikel?

   Geen taalfouten en pijnlijke missers in je scriptie?

   Schakel snel een professionele editor van Scribbr in.
   Meer info & prijzen »
   Trustpilot score van 4.9

   Meer interessante artikelen