PRIVACYBELEID

Ingangsdatum: 1 januari 2023

Course Hero-bedrijven nemen je privacy serieus. Deze privacyverklaring beschrijft de persoonsgegevens die wij verzamelen, de doeleinden waarvoor deze worden gebruikt en je keuzes met betrekking tot het gebruik ervan.

Deze privacyverklaring bestaat uit twee delen:

 • Deel 1 In Deel 1 worden de privacypraktijken uiteengezet die van toepassing zijn op alle Course Hero-bedrijven.
 • Deel 2 In Deel 2 worden aanvullende privacyprocedures uiteengezet die specifiek zijn voor elk Course Hero-bedrijf.

Voor Deel 1 geldt:

Deze privacyverklaring heeft geen betrekking op de praktijken van bedrijven die wij niet bezitten of controleren, of van mensen aan wie wij geen leiding geven.

Deze verklaring is ook beschikbaar in een alternatieve vorm in het geval van een visuele of andere beperking. Deze is verkrijgbaar via [email protected].

Inhoudsopgave

DEEL 1: PRIVACY BIJ DE BEDRIJVEN VAN COURSE HERO

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERZAMELEN

Meer informatie over de gegevens die elk Course Hero-bedrijf verzamelt en de derden met wie je persoonlijke gegevens worden gedeeld, is beschikbaar in Deel 2.

Wij zullen geen aanvullende categorieën persoonsgegevens verzamelen of de door ons verzamelde persoonsgegevens voor wezenlijk verschillende, ongerelateerde of onverenigbare doeleinden gebruiken zonder je daarvan op de hoogte te brengen.

Informatie die geen persoonsgegevens betreft

We kunnen geaggregeerde, gedeïdentificeerde of geanonimiseerde gegevens creëren op basis van de persoonsgegevens die we verzamelen, onder meer door gegevens te verwijderen die je persoonlijk identificeerbaar maken. We kunnen dergelijke geaggregeerde, gedeïdentificeerde of geanonimiseerde gegevens gebruiken en uitwisselen tussen Course Hero-bedrijven onderling en met derden voor onze rechtmatige zakelijke doeleinden, waaronder het analyseren, bouwen en verbeteren van onze diensten en het promoten van ons bedrijf, op voorwaarde dat we dergelijke gegevens niet zullen delen op een manier die je zou kunnen identificeren.

OPSPORINGSINSTRUMENTEN, OP INTERESSES GEBASEERDE RECLAME EN OPT-OUT

Course Hero-bedrijven en onze externe leveranciers gebruiken cookies en andere trackingtechnologieën (“Cookies”) om informatie te verzamelen. Voor gedetailleerde informatie over de gebruikte cookies (inclusief het doel van het gebruik ervan), op interesses gebaseerde reclame, hoe je cookies kunt beheren, en “do not track”-signalen, kun je vinden in het cookiebeleid van de Course Hero bedrijven, dat is gelinkt in de privacyverklaring van het respectievelijke bedrijf in Deel 2.

WAAROM WIJ JE PERSOONLIJKE GEGEVENS DELEN MET ANDERE BEDRIJVEN

Onze gedeelde doelen

Course Hero-bedrijven delen je persoonlijke gegevens met elkaar:

 • Om samen onze diensten aan te bieden en te promoten, en onderling te verkopen.
 • Om te leren hoe je gebruikmaakt van en omgaat met onze diensten, met als doel onze diensten te verbeteren, ook door het verzamelen van commerciële gegevens en interne analyses over de unieke gebruikers die zich abonneren op alle of meer dan één van onze diensten, en het verzamelen van interne analyses over hoe je omgaat met een dienst wanneer deze geïntegreerd is in een andere dienst (bijvoorbeeld je gebruik van een Symbolab-functie geïntegreerd in coursehero.com).
 • Het meten van onze vooruitgang in de realisatie van bedrijfsdoelstellingen en de belangrijkste prestatie-indicatoren, met inbegrip van het verzamelen van commerciële gegevens met betrekking tot onze abonnementsdiensten.
 • Zodat Course Hero, Inc. het voor haar gebruikers mogelijk maakt om zich in één keer aan te melden voor en in te loggen bij meerdere diensten van Course Hero-bedrijven.
 • Om Course Hero, Inc. in staat te stellen te reageren op vragen van klanten over onze diensten, waaronder verzoeken om klantenondersteuning.
 • Om Course Hero, Inc. in staat te stellen te reageren op verzoeken van betrokkenen onder de van toepassing zijnde privacywetgeving.
 • Om content die je gebruikersnaam kan bevatten te verspreiden en weer te geven via een of meer van onze diensten. Voor de doeleinden van deze paragraaf, verwijst “content” alleen naar door gebruikers gegenereerde content die je op onze website(s) plaatst. Als je bijvoorbeeld een vraag of antwoord plaatst op coursehero.com, kan dit worden gedistribueerd en weergegeven worden op een andere Course Hero-site, waarbij je gebruikersnaam kan worden vermeld.
 • Om de rechten, eigendommen of de veiligheid van jou, Course Hero-bedrijven of een andere partij te beschermen, ook met het oog op fraudebescherming, beveiliging en de verwijdering van “bugs”.

Elk Course Hero-bedrijf is zelf verantwoordelijk voor het correct verwerken van persoonsgegevens voor de hierboven beschreven doeleinden.
Voor een beschrijving van andere doeleinden waarvoor elk Course Hero-bedrijf je persoonsgegevens verzamelt of verwerkt, anders dan voor de hierboven beschreven doeleinden, lees je Deel 2.

Hoe we je persoonlijke gegevens delen met andere Course Hero-bedrijven

Course Hero-bedrijven delen je persoonlijke gegevens als volgt:

 • Om de activiteiten uit te voeren die in het onderdeel Onze gedeelde doelen uiteen worden gezet.
 • Wij delen ook bepaalde systemen en technologie; zo delen wij bijvoorbeeld systemen die abonnementen beheren, zodat je ervoor kunt kiezen om je met één account op meer dan één dienst te abonneren en in te loggen, je te abonneren en in te loggen op systemen die vragen aan onze klantenservice en verzoeken van betrokkenen beheren, en op systemen die analyses leveren.

Hoe elk Course Hero-bedrijf je persoonlijke gegevens deelt met niet-gelieerde derden lees je in Deel 2.

MARKETINGCOMMUNICATIE

Als je je aanmeldt voor het ontvangen van marketingcommunicatie van een Course Hero-bedrijf, verzamelt dat Course Hero-bedrijf op vrijwillige basis je e-mailadres en andere gegevens om de communicatie op je af te stemmen. Je kunt je op elk moment afmelden door op de “unsubscribe”-link te klikken die onderaan elke e-mail staat. Je kunt er ook voor kiezen geen marketingberichten meer te ontvangen via je accountinstellingen of door contact met ons op te nemen (zie het gedeelte Contact hieronder). Houd er rekening mee dat je transactie- of accountgerelateerde berichten zult blijven ontvangen.

GEGEVENSBEVEILIGING

Met behulp van passende technische, organisatorische en administratieve beveiligingsmaatregelen, trachten wij je persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofd(e) toegang, gebruik en openbaarmaking. Het type maatregel is afhankelijk van het soort persoonlijke gegevens en de wijze waarop deze gegevens door ons verwerkt worden. Je dient ook zelf je gegevens te beschermen door je wachtwoord en/of een ander aanmeldmechanisme op de juiste wijze te selecteren en te beschermen, de toegang tot je computer of apparaat en browser te beperken, en je af te melden nadat je klaar bent in je account. Hoewel wij alles in het werk stellen om de veiligheid van je account en andere gegevens die wij in onze administratie bewaren te beschermen, dien je je ervan bewust te zijn dat geen enkele methode voor de overdracht van gegevens via het internet of de opslag van gegevens volledig veilig is.

Voorbeelden van maatregelen voor gegevensbeveiliging zijn onder meer het regelmatig scannen van de websites van Course Hero-bedrijven op veiligheidslekken en bekende kwetsbaarheden; het bewaren van je persoonsgegevens achter beveiligde netwerken die alleen toegankelijk zijn voor een beperkt aantal personen met speciale toegangsrechten tot dergelijke systemen en die verplicht zijn de informatie vertrouwelijk te houden; en het treffen van uiteenlopende beveiligingsmaatregelen wanneer een gebruiker zijn gegevens invoert, indient of opent. Op deze manier wordt je bezoek aan of gebruik van onze sites zo veilig mogelijk gemaakt.

BEWAREN VAN GEGEVENS

Voor diensten waarvoor een account nodig is, bewaart het betreffende Course Hero-bedrijf je persoonsgegevens zolang je een open account hebt of zolang dat anderszins nodig is om je diensten te verlenen. In sommige gevallen bewaren we persoonsgegevens langer indien dit noodzakelijk is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, geschillen op te lossen of verschuldigde vergoedingen te innen, of indien dit anderszins is toegestaan of vereist door de van toepassing zijnde wet- of regelgeving. Verder kunnen we informatie voor onbepaalde tijd bewaren in een niet-geïdentificeerde, anonieme of geaggregeerde vorm wanneer die informatie je niet persoonlijk kan identificeren, zoals beschreven in het beleid en toegestaan onder de van toepassing zijnde privacywetgeving.

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING

Wij verbeteren onze diensten voortdurend, dus het kan zijn dat wij deze verklaring van tijd tot tijd moeten wijzigen, maar wij zullen je op de hoogte brengen van alle wezenlijke wijzigingen door een update te plaatsen op de productspecifieke website waarop de wijzigingen van toepassing zijn, door je een e-mail te sturen en/of op een andere redelijke manier.

AANVULLENDE VOORWAARDEN VOOR INWONERS VAN CANADA

Als je in Canada woont, zijn de volgende aanvullende voorwaarden van toepassing. In geval van tegenstrijdigheden tussen dit onderdeel en een andere bepaling in deze verklaring, geldt de bepaling die de persoonsgegevens het best beschermt.

Het delen van persoonsgegevens buiten Canada

Wij kunnen je persoonsgegevens delen met andere Course Hero-bedrijven, met externe dienstverleners en andere derden die dergelijke informatie nodig hebben om ons te helpen om je diensten te verlenen. Om deze diensten te kunnen verlenen, kunnen je persoonsgegevens worden ingezien, verzameld, opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten (VS) of andere buitenlandse rechtsgebieden door een Course Hero-onderneming of haar externe dienstverleners. Course Hero-bedrijven en externe dienstverleners kunnen je persoonsgegevens bekendmaken als reactie op een huiszoekingsbevel of een ander rechtsgeldig verzoek of bevel of zoals anderszins vereist of toegestaan door Canadese, Amerikaanse of andere wetgeving (waaronder mogelijk bekendmaking aan Amerikaanse en buitenlandse rechtbanken, wetshandhavingsinstanties of overheidsinstanties). In het geval van overdracht van persoonsgegevens aan Course Hero-bedrijven of externe dienstverleners die persoonsgegevens verwerken of opslaan namens een Course Hero-bedrijf, hebben het Course Hero-bedrijf en/of de externe ontvanger toegezegd persoonsgegevens te beschermen en de informatie alleen te gebruiken voor het doel of de doelen waarvoor deze is verstrekt.

Rechten van Canadese ingezetenen

Behoudens de van toepassing zijnde wetgeving heb je het recht op toegang tot, actualisering van en correctie van onnauwkeurigheden in de persoonsgegevens die wij van je bewaren of beheren. Je kunt dit per e-mail of schriftelijk bij ons aanvragen via de contactgegevens in het gedeelte “Contact opnemen” hieronder. Wij kunnen persoonsgegevens opvragen om de identiteit te verifiëren van de persoon die toegang wil tot zijn of haar persoonsgegevensbestanden.

AANVULLENDE VOORWAARDEN VOOR INWONERS VAN CALIFORNIË

In dit gedeelte vind je informatie die in overeenstemming is met de California Consumer Privacy Act (“CCPA”), zoals gewijzigd door de California Privacy Rights Act voor inwoners van Californië over hoe Course Hero-bedrijven omgaan met persoonlijke gegevens die in de afgelopen 12 maanden zijn verzameld. Als je ingezetene bent van Californië, gelden de rechten die in dit gedeelte worden uiteengezet. Hoe je deze rechten kunt uitoefenen, lees je in het gedeelte Je CCPA-rechten uitoefenen hieronder. Wij kunnen persoonsgegevens opvragen om de identiteit te verifiëren van de persoon die toegang wil tot zijn of haar persoonsgegevensbestanden.

Rechten van ingezetenen van Californië volgens de CCPA

 • Toegang/Recht om te weten. Je hebt het recht om bepaalde informatie op te vragen over het verzamelen en het gebruik van je persoonlijke gegevens gedurende de afgelopen 12 maanden, waaronder:
  • de categorieën van persoonsgegevens die wij over je hebben verzameld;
  • de categorieën bronnen waaruit die persoonsgegevens zijn verzameld;
  • het zakelijke of commerciële doel voor het verzamelen of verkopen van je persoonsgegevens;
  • de categorieën van derden met wie wij je persoonsgegevens hebben gedeeld;
  • de specifieke persoonsgegevens die wij over je hebben verzameld.
 • Recht op correctie: Je hebt het recht om onjuistheden in je persoonsgegevens te corrigeren, afhankelijk van het soort persoonsgegevens en onze doeleinden voor de verwerking ervan.
 • Verwijdering. Je hebt het recht om ons te verzoeken de persoonsgegevens die wij over je hebben verzameld, te wissen. Onder de CCPA is dit recht onderhevig aan bepaalde uitzonderingen: het kan bijvoorbeeld nodig zijn dat wij je persoonsgegevens bewaren om je te voorzien van de diensten of om een transactie of andere actie die je hebt aangevraagd te voltooien. Zie het onderdeel Bewaren van gegevens over onze doeleinden voor het bewaren van beperkte persoonsgegevens.
 • Recht op Opt-out van bepaalde activiteiten. In bepaalde omstandigheden heb je het recht om af te zien van de verkoop van je persoonlijke gegevens of het delen van je persoonsgegevens specifiek voor cross-contextuele gedragsadvertenties. Wij verkopen je persoonlijke gegevens echter niet, of delen je persoonsgegevens voor cross-contextuele gedragsadvertenties, en hebben dit de afgelopen 12 maanden ook niet gedaan.

Je CCPA-rechten uitoefenen. Om de hierboven beschreven rechten uit te oefenen, moet jij of je gemachtigde agent (hieronder gedefinieerd) ons een verzoek sturen dat (1) voldoende informatie bevat om ons in staat te stellen te verifiëren dat je de persoon bent over wie wij persoonsgegevens hebben verzameld, en (2) voldoende gedetailleerd beschreven is, zodat wij het kunnen begrijpen, beoordelen en beantwoorden. Elk verzoek dat aan beide criteria voldoet, wordt beschouwd als een “geldig verzoek.” Het is mogelijk dat wij verzoeken die niet aan deze criteria voldoen weigeren, zoals toegestaan door de van toepassing zijnde wetgeving inzake gegevensprivacy. Je kunt in beroep gaan tegen een weigering door contact op te nemen met het Course Hero bedrijf dat relevant is voor je verzoek; je vindt de contactgegevens van het betreffende bedrijf in Deel 2 hieronder. Wij gebruiken de persoonsgegevens in een geldig verzoek alleen om je identiteit te controleren en je verzoek in te willigen. Je hoeft geen account te hebben om een geldig verzoek in te dienen. Wij brengen geen kosten in rekening voor het indienen van een geldig verzoek, tenzij je geldige verzoek buitensporig, repetitief of duidelijk ongegrond is. Als wij bepalen dat voor je geldige verzoek kosten in rekening moeten worden gebracht, stellen wij je op de hoogte van de kosten en lichten wij onze beslissing toe voordat wij je verzoek afhandelen. Zie het gedeelte Contact opnemen over waar je een geldig verzoek kunt indienen.

Gemachtigde agent. Je kunt een agent (een “gemachtigde agent”) machtigen om je rechten in jouw naam uit te oefenen. Om dit te doen, moet je je gemachtigde agent schriftelijk toestemming geven om je rechten namens jou uit te oefenen, en wij kunnen een kopie van deze schriftelijke toestemming vragen aan je gemachtigde agent wanneer hij/zij een verzoek namens jou indient.

Non-discriminatie. Wij zullen je niet discrimineren wegens het uitoefenen van je rechten onder de CCPA. We zullen je onze goederen of diensten niet ontzeggen, je geen andere prijzen of tarieven in rekening brengen, of goederen en diensten van een lagere kwaliteit leveren als je je rechten uitoefent. We kunnen onze diensten echter wel aanbieden zoals toegestaan door de van toepassing zijnde wetgeving inzake gegevensprivacy (inclusief de CCPA) met verschillende prijzen, tarieven of kwaliteitsniveaus in verhouding tot de waarde van de persoonsgegevens die wij van je ontvangen.

Categorieën van derden met wie wij je persoonsgegevens hebben gedeeld

Voor de categorieën derden waarmee elk Course Hero-bedrijf de persoonlijke gegevens deelt die het over je verzamelt en in de afgelopen 12 maanden heeft verzameld, lees je het productspecifieke gedeelte in Deel 2.

Je rechten onder de Shine-the-light-wet van Californië

Onder secties 1798.83-1798.84 van de California Civil Code hebben inwoners van Californië het recht om contact met ons op te nemen om de openbaarmaking van persoonlijke gegevens aan derden voor direct-marketingdoeleinden van deze derden te voorkomen. Om een dergelijk verzoek in te dienen, zie het Contact- gedeelte en vermeld “California Shine the Light Request” in de onderwerpregel.

AANVULLENDE VOORWAARDEN VOOR INWONERS VAN VIRGINIA

Dit gedeelte geeft informatie in overeenstemming met de Virginia Consumer Data Privacy Act (de “VCDPA”) voor inwoners van Virginia over hoe Course Hero bedrijven omgaan met bepaalde persoonlijke gegevens die we van je hebben verzameld. Als je ingezetene bent in Virginia, gelden de rechten die in dit gedeelte worden uiteengezet. Hoe je deze rechten kunt uitoefenen, lees je in het gedeelte Je VCDPA-rechten uitoefenen hieronder. Als er conflicten zijn tussen dit gedeelte en een andere bepaling van dit beleid, dan geldt het gedeelte waarin je persoonsgegevens beter worden beschermd.

Rechten van ingezetenen van Virginia volgens de VCDPA

 • Recht om te weten/toegang/overdraagbaarheid. Je hebt het recht om te bevestigen of wij je persoonsgegevens al dat niet verwerken en om toegang te krijgen tot deze persoonsgegevens. Je kunt een verzoek indienen om deze informatie aan je te verstrekken in een gemakkelijk te gebruiken bestand, voor zover dit technisch gezien mogelijk is.
 • Recht op correctie. Je hebt het recht om onjuistheden in je persoonsgegeven te corrigeren, afhankelijk van het soort persoonsgegevens en onze doeleinden voor de verwerking ervan.
 • Recht op verwijdering. Je hebt het recht om te verzoeken dat wij de persoonsgegevens die we over je hebben verzameld, verwijderen.
 • Recht op Opt-out van bepaalde activiteiten. In bepaalde omstandigheden heb je het recht om af te zien van (i) de verkoop van je persoonsgegevens, (ii) de verwerking van je persoonsgegevens voor gericht adverteren, (iii) de verwerking van je persoonsgegevens voor profilering ter bevordering van beslissingen die wettelijke of soortgelijke significante gevolgen voor je hebben. We verkopen je persoonsgegevens echter niet en hebben deze ook niet verkocht. Wij verwerken je persoonsgegevens ook niet voor de onder (i) en (ii) beschreven doeleinden en hebben dat ook nooit gedaan.

Je VCDPA-rechten uitoefenen. Om de hierboven beschreven rechten uit te oefenen, moet jij of je gemachtigde agent (hieronder gedefinieerd) ons een verzoek sturen dat (1) voldoende informatie bevat om ons in staat te stellen te verifiëren dat je de persoon bent over wie wij persoonsgegevens hebben verzameld, en (2) voldoende gedetailleerd beschreven is, zodat wij het kunnen begrijpen, beoordelen en beantwoorden. Elk verzoek dat aan beide criteria voldoet, wordt beschouwd als een “geldig verzoek.” Het is mogelijk dat wij verzoeken die niet aan deze criteria voldoen, weigeren. Je kunt in beroep gaan tegen een weigering door contact op te nemen met het Course Hero bedrijf dat relevant is voor je verzoek; je vindt de contactgegevens van het betreffende bedrijf in Deel 2 hieronder. Wij gebruiken de persoonsgegevens in een geldig verzoek alleen om je identiteit te controleren en je verzoek in te willigen. Je hoeft geen account te hebben om een geldig verzoek in te dienen. Wij brengen geen kosten in rekening voor het indienen van een geldig verzoek, tenzij je geldige verzoek buitensporig, repetitief of duidelijk ongegrond is. Als wij bepalen dat voor je geldige verzoek kosten in rekening moeten worden gebracht, stellen wij je op de hoogte van de kosten en lichten wij onze beslissing toe voordat wij je verzoek afhandelen. Zie het gedeelte Contact opnemen over waar je een geldig verzoek kunt indienen.

Non-discriminatie. Wij zullen je niet discrimineren wegens het uitoefenen van je rechten onder de VCDPA. We zullen je onze goederen of diensten niet ontzeggen, je geen andere prijzen of tarieven in rekening brengen, of goederen en diensten van een lagere kwaliteit leveren als je je rechten uitoefent. We kunnen onze diensten echter wel aanbieden zoals toegestaan door de van toepassing zijnde wetgeving inzake gegevensprivacy (inclusief de VCDPA) met verschillende prijzen, tarieven of kwaliteitsniveaus in verhouding tot de waarde van de persoonsgegevens die wij van je ontvangen.

ANDERE STAATSRECHTELIJKE PRIVACYRECHTEN

Rechten van ingezetenen van Nevada

Als je inwoner bent van Nevada, heb je het recht om af te zien van de verkoop van bepaalde persoonlijke gegevens aan derden die van plan zijn om die persoonlijke gegevens in licentie te geven of te verkopen. Wij wijzen je erop dat wij op dit moment je persoonlijke gegevens niet verkopen op de wijze die gedefinieerd is in hoofdstuk 603A van de Nevada Revised Statutes.

AANVULLENDE VOORWAARDEN VOOR INGEZETENEN VAN DE EER EN HET VERENIGD KONINKRIJK

Indien je woonachtig bent in de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen of IJsland (gezamenlijk de Europese Economische Ruimte of “EEA”) of het VK, zijn de volgende voorwaarden van toepassing. In geval van tegenstrijdigheden tussen dit gedeelte en enige andere bepaling van deze privacyverklaring, geldt de bepaling die de persoonsgegevens het best beschermt.

Rechtsgrondslag voor het gebruik van je persoonsgegevens

De persoonsgegevens die door Course Hero-bedrijven worden verwerkt, zoals beschreven in Deel 1 en Deel 2, worden verwerkt op basis van de volgende rechtsgrondslag:

   • Contractuele noodzaak: elk Course Hero-bedrijf verwerkt persoonsgegevens uit contractuele noodzaak, wat betekent dat wij de gegevens moeten verwerken om te kunnen presteren volgens onze productspecifieke gebruiksvoorwaarden of servicevoorwaarden, waardoor wij je de dienst kunnen verlenen. Ook om:
    • de gebruikers producten, diensten of informatie te leveren waar zij om vragen;
    • klanten ondersteuning en assistentie te bieden bij het afnemen en gebruiken van de diensten;
    • de diensten, webcontent en communicatie te personaliseren op basis van de voorkeuren van gebruikers;
    • gebruikersaccounts of -profielen aan te maken of te beheren;
    • bestellingen of andere transacties te verwerken, en facturen op te kunnen stellen;
    • correspondentie die wij van je ontvangen te beantwoorden, contact met je op te nemen wanneer dat nodig of gewenst is, en je informatie te sturen over Course Hero-bedrijven of -diensten.

Wanneer wij persoonsgegevens verwerken op grond van een contractuele verplichting, zal het niet verstrekken van deze persoonsgegevens ertoe leiden dat je geen gebruik kunt maken van sommige of alle onderdelen van de diensten waarvoor deze informatie vereist is.

   • Gerechtvaardigd belang elk Course Hero-bedrijf verwerkt persoonsgegevens wanneer er sprake is van een gerechtvaardigd belang. Dit omvat:
Doeleinden van de verwerking Gerechtvaardigd belang waarop men zich beroept
Het verlenen van steun en hulp bij het afnemen en gebruiken van de diensten. Het is in ons belang om klantenondersteuning uit te voeren en te beheren.
Leren hoe je een of meer van onze diensten gebruikt en ermee omgaat met het oog op verbetering van de diensten, met inbegrip van tests, onderzoek, interne analyses en productontwikkeling. Het is in ons belang om te begrijpen hoe onze klanten onze diensten gebruiken en om onze producten en diensten te verbeteren en te ontwikkelen.
Het meten van onze vooruitgang in de realisatie van de bedrijfsdoelstellingen en de belangrijkste prestatie-indicatoren, met inbegrip van het verzamelen van commerciële gegevens met betrekking tot onze abonnementsdiensten.

 

Het is in ons belang om te begrijpen hoe onze klanten onze diensten gebruiken en om onze producten en diensten te verbeteren en te ontwikkelen.
Het personaliseren van de diensten, webcontent en communicatie op basis van de voorkeuren van gebruikers. Het is in ons belang om onze producten en diensten voor onze gebruikers te verbeteren, en om de diensten voor gebruikers te personaliseren.
Marketing en verkoop van de diensten, met inbegrip van co-marketing, co-promotion en cross-selling. Het is in ons belang om onze producten en diensten op de markt te brengen, te promoten en aan andere Course Hero-bedrijven te verkopen.
Je advertenties tonen, met inbegrip van op interesses of online gedrag gebaseerde advertenties. Het is in ons belang om onze producten en diensten op de markt te brengen en te promoten bij gebruikers.
Het beantwoorden van correspondentie die wij van je ontvangen, contact met je opnemen wanneer dat nodig of gewenst is, en je informatie sturen over Course Hero-bedrijven of -diensten. In ons belang om onze activiteiten uit te voeren en te beheren, met inbegrip van het behandelen van je verzoeken en vragen.
Het versturen van e-mails en andere mededelingen aan jou als onze klant volgens je voorkeuren of met content waarvan wij denken dat die je zal interesseren. Het is in ons belang om onze producten en diensten voor onze gebruikers te verbeteren, inclusief om de diensten te personaliseren.
Het voorkomen, opsporen en onderzoeken van veiligheidsincidenten en potentieel illegale of verboden activiteiten (zoals fraude). Het is in ons belang, en in het belang van onze gebruikers, om de veiligheid en beveiliging van onze diensten te waarborgen.
Het beschermen van de rechten, eigendommen of veiligheid van jou, Course Hero, of een andere partij. Het is in ons belang om onze rechten en eigendommen, en de veiligheid van ons personeel te beschermen. Het is ook in ons belang, en het belang van onze gebruikers, om de rechten, eigendommen en veiligheid van onze gebruikers te beschermen.
Het afdwingen van overeenkomsten met jou, inclusief onze Gebruiksvoorwaarden of Servicevoorwaarden. Het is in ons belang om ervoor te zorgen dat onze diensten worden gebruikt in overeenstemming met onze voorwaarden.
Voltooiing van zakelijke transacties. Het is in ons belang om ons bedrijf te runnen en te beheren in het geval van een voorgestelde of feitelijke verkoop van ons bedrijf.
   • Toestemming: in sommige gevallen verwerkt een Course Hero-bedrijf persoonsgegevens op basis van de toestemming die je uitdrukkelijk aan het bedrijf verleent op het moment dat het dergelijke gegevens verzamelt (die je te allen tijde kunt intrekken nadat je ze hebt gegeven, zoals beschreven in deze verklaring). Wij verwerken je persoonsgegevens bijvoorbeeld om je marketingcommunicatie te sturen wanneer je toestemming hebt gegeven voor dergelijk gebruik. Wij kunnen je persoonsgegevens ook verkrijgen door het gebruik van reclame- of trackingcookies op basis van je voorafgaande toestemming en we kunnen je persoonsgegevens gebruiken om je reclame te tonen, waaronder op interesses of online gedrag gebaseerde reclame. Verder kunnen wij je persoonsgegevens met jouw toestemming delen met Course Hero-bedrijven voor marketingdoeleinden. Wanneer wij persoonsgegevens verwerken op basis van je toestemming, zal dit uitdrukkelijk aan je worden meegedeeld op het moment dat de gegevens worden verzameld. Je hebt het recht om je toestemming op elk gewenst moment in te trekken. Voor meer informatie verwijzen wij je naar het gedeelte over de rechten van ingezetenen van de EER en het VK hieronder.
   • Wettelijke verplichting:: Elk Course Hero-bedrijf verwerkt je persoonsgegevens wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan zijn wettelijke verplichtingen op grond van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, een rechterlijke uitspraak of een andere juridische afwikkelingsmethode (bijvoorbeeld een dagvaarding of bevelschrift). Dit geldt ook voor:
    • fraudebescherming, beveiliging en debugging;
    • het inspelen op verzoeken van betrokkenen in het kader van de van toepassing zijnde privacywetgeving;
    • het verwerken van bestellingen of andere transacties; facturering;
    • het voorkomen, opsporen en onderzoeken van veiligheidsincidenten en potentieel illegale of verboden activiteiten;
    • verplichtingen inzake gegevensbewaring en administratie;
    • gevolg geven aan verzoeken van bevoegde toezichthoudende autoriteiten en gerechtelijke instanties.
   • Andere verwerkingsgronden: van tijd tot tijd kan het ook nodig zijn dat een Course Hero-bedrijf persoonsgegevens verwerkt om de essentiële belangen van jou of anderen te beschermen, of als dat nodig is voor een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang.

Rechten van ingezetenen van de EER en het VK

   • Toegang: je kunt toegang vragen tot de persoonsgegevens die wij van je bewaren.
    Rectificatie: Als je van mening bent dat de persoonsgegevens die wij over je bewaren onjuist of onvolledig zijn, kun je ons verzoeken deze gegevens te corrigeren of aan te vullen. Je kunt sommige van deze gegevens rechtstreeks corrigeren door in te loggen op je account.
   • Wissen: je kunt ons verzoeken om sommige of al je persoonsgegevens uit onze systemen te wissen. Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de General Data Protection Regulation (GDPR) in het VK is dit recht onderhevig aan bepaalde uitzonderingen. Zie het gedeelte Gegevensbewaring voor de doeleinden waarvoor wij beperkte persoonsgegevens bewaren.
   • Intrekking van toestemming: indien wij je persoonsgegevens verwerken op basis van jouw toestemming (zoals aangegeven op het moment dat deze gegevens werden verzameld), heb je het recht om je toestemming op elk gewenst moment in te trekken. Wij wijzen je er echter op dat als je van dit recht gebruikmaakt, je mogelijk per geval uitdrukkelijke toestemming moet geven voor het gebruik of de openbaarmaking van bepaalde persoonsgegevens indien dit gebruik of deze openbaarmaking noodzakelijk is om je in staat te stellen gebruik te maken van sommige of al onze diensten.
   • Portabiliteit: je kunt vragen om je persoonsgegevens in een machineleesbaar formaat te ontvangen. Je kunt ons ook vragen om de gegevens door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, voor zover dat technisch haalbaar is.
   • Bezwaar: je kunt contact met ons opnemen om ons te laten weten dat je bezwaar hebt tegen het verdere gebruik of de openbaarmaking van je persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden, zoals voor direct-marketingdoeleinden.
   • Beperking van de verwerking: je kunt ons vragen de verdere verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Wij wijzen je erop dat wij in sommige omstandigheden niet volledig aan je verzoek kunnen voldoen, bijvoorbeeld indien het uiterst onpraktisch is, indien het de rechten van anderen in gevaar brengt, of indien het niet bij wet vereist is, maar in die omstandigheden zullen wij toch reageren om je van een dergelijke beslissing op de hoogte te brengen. In sommige gevallen kunnen wij je ook vragen om ons aanvullende informatie te verstrekken, waaronder persoonsgegevens, indien dit nodig is om je identiteit en de aard van je verzoek te verifiëren.

Indien je een van je rechten wenst uit te oefenen, verwijzen wij je naar het onderdeel Contact opnemen.

Het internationaal delen van persoonsgegevens

Course Hero-bedrijven zijn gevestigd in de VS, Israël, India, Nederland en Canada en kunnen in andere landen verder groeien. Wij hebben ook dienstverleners in de rest van de wereld. Als zodanig kunnen Course Hero-bedrijven en onze dienstverleners je persoonsgegevens doorgeven aan, of benaderen in, rechtsgebieden die mogelijk niet dezelfde mate van gegevensbescherming bieden als je eigen rechtsgebied. Wanneer wij informatie over personen die gevestigd zijn in de EER of het VK doorgeven naar landen buiten die landen, zullen wij passende maatregelen nemen om te waarborgen dat het doorgeven verloopt zoals vereist wordt door de van toepassing zijnde wetgeving, waaronder het gebruik van de door de Europese Commissie goedgekeurde contractuele standaardclausules voor gegevensbescherming of het volgen van een gelijkwaardigheidsbeschikking van de Europese -Commissie. Als je niet wilt dat je persoonsgegevens buiten de EER of het VK worden gedeeld, geef dan geen persoonsgegevens aan ons door en maak geen gebruik van onze diensten. Je kunt altijd contact met ons opnemen om een kopie op te vragen van de overdrachtsmaatregelen die wij hebben genomen om de overdracht van je persoonsgegevens te waarborgen.

Course Hero, Inc. is gecertificeerd voor, en houdt zich aan de principes van, de EU-VS- en Zwitserland-VS-Privacy-Shield-Frameworks, hoewel het zich hier niet op beroept als rechtsgrondslag voor de overdracht van persoonsgegevens naar de VS. De EU-VS- en Zwitserland-VS-Privacy-Shield-Frameworks zijn opgesteld door het U.S. Department of Commerce met betrekking tot het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens die respectievelijk vanuit de EU en Zwitserland naar de VS worden overgedragen. Meer informatie over het Privacy-Shield-programma en de certificering van Course Hero, Inc. is te vinden op www.privacyshield.gov. Course Hero, Inc. houdt zich aan de Privacy-Shield-beginselen van (1) kennisgeving, (2) toestemming, (3) verantwoording voor verder delen, (4) beveiliging, (5) gegevensintegriteit en doeleinden, (6) toegang en (7) verhaal, handhaving en aansprakelijkheid met betrekking tot alle persoonsgegevens die worden ontvangen uit de EU en Zwitserland op grond van het Privacy Shield. De Privacy-Shield-beginselen vereisen dat wij potentieel aansprakelijk blijven als een derde partij die namens ons persoonsgegevens verwerkt, deze Privacy-Shield-beginselen niet naleeft (behalve voor zover wij niet verantwoordelijk zijn voor de gebeurtenis die aanleiding geeft tot de vermeende schade). De naleving van het Privacy Shield door Course Hero, Inc. is onderworpen aan de onderzoeks- en handhavingsbevoegdheden van de U.S. Federal Trade Commission.

Klachten

Je hebt het recht om bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming een klacht in te dienen over onze praktijken met betrekking tot je persoonsgegevens.

CONTACT OPNEMEN

Als je je bij het afrekenen op meer dan één dienst hebt geabonneerd en een van de rechten van de van toepassing zijnde privacywetgeving wilt uitoefenen, kunt je je verzoek indienen bij Course Hero, Inc. en dit aangeven op het verzoek; Course Hero, Inc. zal het verzoek dienovereenkomstig verwerken. Of neem contact op met het Course Hero-bedrijf waarvoor je verzoek bestemd is.

Course Hero, Inc.
T.a.v.: Monique Ho, General Counsel
2000 Seaport Blvd, Floor 3
Redwood City, CA 94063 USA
866-634-9397
[email protected]
GDPR/CCPA/VCDPA-verzoekformulier

Inwoners van de EER en het VK kunnen contact opnemen met onze vertegenwoordiger in de EU en het VK voor alle verzoeken in verband met gegevensbescherming en privacy:

DP-Dock GmbH
Ballindamm 39
20095 Hamburg, Duitsland
www.dp-dock.com


DP Data Protection Services UK Ltd.,
16 Great Queen Street, Covent Garden
London, WC2B 5AH, Verenigd Koninkrijk
www.dp-dock.com

DEEL 2: PRODUCTSPECIFIEKE PRIVACYGEGEVENS

In dit deel wordt beschreven hoe elk Course Hero-bedrijf je persoonlijke gegevens verwerkt om zijn diensten aan je te leveren. Klik op de betreffende dienst voor meer informatie.

Scribbr B.V. is de verantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens ten behoeve van het leveren van onze diensten (zoals gedefinieerd in onze Gebruiksvoorwaarden). Je kunt contact met ons opnemen via:

Scribbr B.V.
T.a.v.: Monique Ho, General Counsel
Singel 542, 1017 AZ Amsterdam
Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67863019
[email protected]

Inhoudsopgave

Privacy van kinderen

We verzamelen geen persoonsgegevens van kinderen jonger dan 13 jaar en vragen ook niet om dergelijke gegevens; als je jonger bent dan 13 jaar, probeer je dan niet te registreren voor of anderszins gebruik te maken van onze diensten en stuur ons geen persoonsgegevens. Als we erachter komen dat we persoonlijke gegevens hebben verzameld van een kind dat jonger is dan 13 jaar, zullen we die informatie zo snel mogelijk verwijderen. Als je denkt dat een kind van jonger dan 13 jaar persoonlijke gegevens aan ons heeft verstrekt, neem dan contact op met Scribbr B.V. om dat door te geven (zie het gedeelte Contact opnemen).

Indien je jonger bent dan 16 jaar en inwoner bent van de EER of het Verenigd Koninkrijk, of jonger bent dan 18 jaar en inwoner bent van Israël, laat dan je ouder of voogd contact met ons opnemen om toestemming te verlenen voor de verwerking van je persoonsgegevens voordat je je probeert te registreren voor of anderszins gebruikmaakt van onze diensten of voordat je persoonsgegevens naar ons verzendt. Zie de paragraaf Contact met ons opnemen.

Verzamelde persoonsgegevens

Wanneer je je aanmeldt bij Scribbr

Wanneer je je aanmeldt om onze diensten te gebruiken, verzamelen wij:

 • Je naam, e-mailadres en telefoonnummer
 • Het gebruikerstype: student, docent of andere gebruiker
 • Opleidingsniveau
 • In welk land je studeert
 • Aan welke school je studeert
 • Het vakgebied en het studiejaar
 • De verwachte afstudeerdatum

Je hebt de mogelijkheid om ons je factureringsnaam, e-mailadres en adres te geven, indien deze afwijken van de naam en het e-mailadres die gebruikt zijn om een rekening bij ons aan te maken.

Verzameld via je gebruik van Scribbr

Wanneer je onze diensten gebruikt, verzamelen wij:

 • het IP-adres, om onder andere de van toepassing zijn belasting voor verleende diensten vast te stellen;
 • de browsinggeschiedenis;
 • bewegingen op onze websites of websites van derden, verzameld via trackingcookies. Voor gedetailleerde informatie over ons gebruik van cookies, zie ons Cookiebeleid.

Wij verzamelen alle identificeerbare informatie in de inhoud van het document of de documenten die je met ons deelt. Specifiek voor de nakijkdienst verzamelen we alle identificeerbare informatie die je met ons deelt om je de diensten te kunnen verlenen.

Betalingsinformatie, zoals je kaartnummer, wordt verzameld en wordt direct verwerkt door onze externe betalingsverwerkers. Onze betalingsverwerkers zijn Adyen, Chargebee, PayPal, Apple Pay, en Google Pay. Voor informatie over het verzamelen, gebruiken en opslaan van je persoonlijke gegevens door onze betalingsverwerker, verwijzen wij je naar het privacybeleid van de betreffende betalingsverwerker. Onze betalingsverwerkers delen je volledige betaalkaartgegevens niet met ons.

De Chrome-extensie van Scribbr verzamelt bepaalde informatie over de inhoud van bezochte websites, zoals de titel, naam van de auteur(s), naam van de bijdrager(s), publicatiedata en de naam van de website. Deze informatie wordt door ons in realtime gebruikt om een citaat te genereren. Afhankelijk van de website die je bezoekt wanneer je onze extensie gebruikt, kan dit je persoonlijke informatie als auteur bevatten, inclusief je volledige naam. Als je de Chrome-extensie van Scribbr gebruikt, verzamelen we ook bepaalde niet-identificerende informatie over je gebruik, zoals klikken en muispositie, die we bewaren om ons te helpen begrijpen hoe je deze service gebruikt en hoe we de service kunnen verbeteren. Je kunt de Scribbr-extensie op elk moment uitschakelen in de rechterbovenhoek van je browser.

Over je verzameld uit bronnen van derden

Als je ervoor kiest om je aan te melden bij Scribbr met behulp van een aanmeldservice van derden, verstrek je ons je persoonlijke gegevens of sta je toe dat de aanmeldservice ons je persoonlijke gegevens verstrekt zoals aangegeven door die aanmeldservice van derden. Als je je bijvoorbeeld aanmeldt met Facebook, verstrek je ons je persoonlijke gegevens of sta je Facebook toe ons deze gegevens te verstrekken, zoals je naam, je e-mailadres en de ID die aan je account is toegewezen, indien beschikbaar. Als je Google gebruikt, verstrek je ons je naam, e-mailadres, de aan je account toegewezen ID en je profielfoto, indien beschikbaar, of sta je ons toe dat Google ons deze gegevens verstrekt.

Voor meer informatie over de persoonsgegevens die met ons worden gedeeld, verwijzen wij je naar het privacybeleid van de inlogdiensten van derden (Facebook en Google).

Door jou verstrekt wanneer je met ons communiceert

Wanneer je contact opneemt met de klantenservice, verzamelen wij:

 • je IP-adres;
 • je naam, e-mailadres en telefoonnummer;
 • de inhoud van je bericht;
 • bijzonderheden met betrekking tot een eventuele follow-up.

Wij verzamelen je e-mailadres en andere persoonsgegevens die je ons verstrekt wanneer je reageert op enquêtes of vragenlijsten die wij voor onderzoeksdoeleinden of als onderdeel van onze diensten versturen, of wanneer je feedback geeft.

Onze toepassingen

In aanvulling op de paragraaf Onze gedeelde doelen in Deel 1 van dit beleid, gebruiken wij de persoonsgegevens die wij van je verzamelen voor de volgende doeleinden:

 • Het aanbieden, aanpassen en verbeteren van onze diensten
  • De producten, diensten of informatie leveren waar gebruikers om vragen.
  • Het verlenen van steun en hulp bij het afnemen en gebruiken van onze diensten.
  • De verbetering van onze diensten, met inbegrip van tests, onderzoek, interne analysen en productontwikkeling.
  • Het personaliseren van onze diensten, webcontent en communicatie op basis van de voorkeuren van gebruikers.
  • Fraudebestrijding, beveiliging en debugging.
  • Het nastreven van andere zakelijke doeleinden die worden vermeld bij het verzamelen van de persoonsgegevens van gebruikers of zoals anderszins uiteengezet in de van toepassing zijnde wetgeving inzake gegevensbescherming, zoals de CCPA en de AVG.
  • Het aanmaken en beheren van gebruikersaccounts of andere gebruikersprofielen.
  • De verwerking van bestellingen of andere transacties; facturering.
 • Marketing van de diensten
  • De marketing en verkoop van onze diensten.
  • Advertenties tonen, met inbegrip van op interesses of online gedrag gebaseerde reclame.
 • Correspondentie
  • Het beantwoorden van correspondentie die wij ontvangen, contact met je opnemen wanneer dat nodig of gewenst is, en je informatie sturen over ons of onze diensten.
  • Het versturen van e-mails en andere mededelingen volgens je voorkeuren of met inhoud waarvan wij denken dat die je zal interesseren.
 • Voldoen aan wettelijke eisen en handhaven van wettelijke voorwaarden
  • Het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen op grond van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, een rechterlijke uitspraak of een andere juridische afwikkelingsmethode (bijvoorbeeld een dagvaarding of bevelschrift), zoals het voorkomen, opsporen en onderzoeken van beveiligingsincidenten en mogelijk illegale of verboden activiteiten.
  • Het beschermen van de rechten, eigendommen of veiligheid van jou, Scribbr, of een andere partij.
  • Het afdwingen van alle overeenkomsten met jou, inclusief onze Gebruiksvoorwaarden.

Voor inwoners van het VK en de EER: zie Aanvullende voorwaarden voor inwoners van de EER en het VK in Deel 1 van deze verklaring voor de rechtsgrondslag voor onze verwerking van je persoonsgegevens voor de hierboven beschreven doeleinden.

Hoe wij je persoonlijke gegevens delen

In aanvulling op de paragraaf Hoe wij je persoonsgegevens delen met Course Hero-bedrijven Deel 1, delen wij je persoonsgegevens als dat redelijkerwijs noodzakelijk is voor de hieronder beschreven doeleinden:

 • Dienstverleners. Deze derden helpen ons onze diensten te verlenen of zakelijke functies namens ons uit te voeren. Zij omvatten:
  • Aanbieders van hosting, technologie en communicatie
  • Verkopers van ondersteuning en klantenservice
  • Analytics-providers die analyses maken van webverkeer of het gebruik van onze diensten (bijvoorbeeld tools die bijhouden wanneer gebruikers klikken of hoe bezoekers onze diensten hebben gevonden)
  • Betalingsverwerkers
   • Onze externe betalingsverwerkers worden vermeld in het gedeelte Verzameld via je gebruik van Scribbr. Zij verzamelen de betalingsgegevens die nodig zijn om je betaling te verwerken en delen beperkte betalingsgegevens met Course Hero, zoals beschreven bij ‘Betalingsgegevens’ in de onderstaande grafiek.
  • Reclamepartners. Deze derden helpen ons onze diensten op de markt te brengen en je andere aanbiedingen te doen die interessant voor je kunnen zijn. Zij omvatten:
   • Advertentienetwerken (inclusief advertentienetwerken voor sociale media)
  • Partijen die je machtigt, waartoe je toegang hebt of die je toestemming geeft wanneer je onze diensten gebruikt.
   • Inlogdiensten van derden
  • Wettelijke verplichtingen. Derden die de activiteiten uitvoeren die zijn uiteengezet onder Voldoen aan wettelijke vereisten en Afdwingen van wettelijke voorwaarden in de paragraaf Onze toepassingen hierboven.
  • Bedrijfsoverdrachten. Indien wij een fusie, overname, faillissement of andere transactie ondergaan waarbij een derde partij de controle over ons bedrijf overneemt (geheel of gedeeltelijk), kunnen je persoonlijke gegevens aan die derde partij worden overgedragen. Indien een van deze gebeurtenissen zich voordoet, zullen wij redelijke inspanningen leveren om je op de hoogte te brengen voordat je gegevens onderworpen worden aan een ander privacy- en veiligheidsbeleid en andere praktijken.

Hieronder vind je de categorieën van derden met wie wij gegevens delen die wij van je verzamelen en in de afgelopen 12 maanden hebben verzameld.

Categorie persoonsgegevens Voorbeelden van persoonsgegevens die wij verzamelen Categorieën van derden met wie wij deze persoonsgegevens kunnen delen:
Profiel- of contactgegevens
 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoon
 • Type gebruiker: student, docent of andere gebruiker
 • Factuurnaam, e-mailadres en adres
 • Opleidingsniveau
 • In welk land je studeert
 • Aan welke school je studeert
 • Het vakgebied en het studiejaar
 • De verwachte afstudeerdatum
 • Dienstverleners
Betalingsgegevens
 • Naam kaarthouder
 • Type betaalkaart
 • Eerste 6 en laatste 4 cijfers van betaalkaart
 • Dienstverleners
Commerciële gegevens
 • Aankoopgeschiedenis
 • Consumentenprofielen
 • Dienstverleners
 • Analytics-partners
Online-identificatiemiddelen
 • Unieke identificatiemiddelen zoals accountnaam en wachtwoorden
 • Partijen die gebruikers machtigen, toegang verlenen of toestemming geven
Apparaat-/IP-gegevens
 • IP-adres
 • Apparaat-ID
 • Domein server
 • Type apparaat/besturingssysteem/browser die worden gebruikt om toegang te krijgen tot de diensten
 • Dienstverleners
 • Reclamepartners
 • Analytics-partners
Webanalytics
 • Browsing- of zoekgeschiedenis
 • Interacties op webpagina’s
 • Voorgaande webpagina/bron via welke je toegang hebt verkregen tot de diensten
 • Niet-identificeerbare verzoek-ID’s
 • Statistieken met betrekking tot de interactie tussen apparaat of browser en de diensten
 • Analytics-partners
Inloggegevens van derden
 • E-mailadres
 • Naam en profielfoto
 • Dienstverleners
Demografische gegevens van de consument
 • Postcode
 • Opleidingsniveau
 • Dienstverleners
Geolocatiegegevens
 • Locatie-informatie op basis van IP-adres
 • Reclamepartners
 • Analytics-partners
Andere identificerende informatie die je vrijwillig verstrekt
 • Identificerende informatie in e-mails of brieven die je ons stuurt
 • Identificerende informatie in de inhoud van het document of de documenten die je met ons deelt
 • Specifiek voor de nakijkdienst: alle identificeerbare informatie die je met ons deelt om je van dienst te kunnen zijn
 • Dienstverleners

Hieronder vind je de locaties van derden met wie wij je persoonsgegevens delen:

Activiteit Ontvangers Locatie
Bezoek aan onze website Door ons ingeschakelde gegevensverwerkers, zoals reclamebureaus en hostingproviders. VS, Nederland, Duitsland, Ierland, België
Onze diensten gebruiken Door ons ingeschakelde gegevensverwerkers, zoals hostingproviders en aanbieders van plagiaatsoftware. VS, Nederland, Ierland
Klantenservice of anderszins met je corresponderen Door ons ingeschakelde gegevensverwerkers, zoals hostingproviders en leveranciers van CRM-software. VS, Nederland, Ierland, Duitsland
Andere algemene doeleinden Onderaannemers of dienstverleners, zoals accountantskantoren, advies- en advocatenkantoren, en verzekeringsmaatschappijen;

Door ons ingeschakelde gegevensverwerkers, zoals hostingproviders;

Relevante autoriteiten

VS, Nederland, Ierland, Duitsland

Aanvullende gegevensbeveiliging

Naast de veiligheidsmaatregelen die in het hoofdstuk Gegevensbeveiliging van deze verklaring worden genoemd, nemen wij de volgende veiligheidsmaatregelen om je persoonsgegevens te beschermen:

 • Alle documenten worden geüpload naar Scribbr via een beveiligde verbinding.
 • Logische en fysieke beveiliging (zoals een kluis, portier, firewall en netwerksegmentering).
 • Technische controle van machtigingen over wie toegang heeft tot de data (zo beperkt mogelijk) en het bijhouden van logbestanden.
 • Beheer van de technische kwetsbaarheden (patchmanagement).
 • Software up-to-date houden (bijvoorbeeld browsers, virusscanners en besturingssystemen).
 • Het maken van back-ups om de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de persoonsgegevens te waarborgen.
 • Het automatisch wissen van verouderde persoonsgegevens.

Voorbeelden van door ons genomen organisatorische beveiligingsmaatregelen:

 • Er zijn speciale richtlijnen waaraan alle werknemers en deskundigen zich moeten houden, waaronder vertrouwelijkheid.
 • Geüploade documenten worden nooit aan derden doorgegeven, noch gepubliceerd.
 • Editors en andere Scribbr-experts zijn verplicht je documenten te wissen nadat ze zijn bewerkt.
 • Er zijn verantwoordelijken aangewezen die de informatiebeveiliging waarborgen.
 • Het bewustzijn inzake privacy en veiligheid wordt bevorderd onder nieuwe en huidige werknemers.
 • Er zijn procedures vastgesteld om de beveiligingsmaatregelen periodiek te testen, te beoordelen en te evalueren.
 • Log files worden regelmatig gecontroleerd.
 • Er wordt een protocol gebruikt voor omgaan met inbreuk op de gegevensbeveiliging en andere veiligheidsincidenten.
 • Er worden overeenkomsten gesloten met betrekking tot vertrouwelijkheid, gegevensverwerking en gegevensbescherming.
 • Steeds wordt nagegaan of dezelfde doelstellingen met minder persoonsgegevens kunnen worden bereikt.
 • Zo weinig mogelijk mensen binnen de organisatie hebben toegang tot persoonsgegevens.
 • De besluitvorming en onderliggende overwegingen worden per verwerking van persoonsgegevens vastgesteld.

Wij hebben een intern beveiligingsbeleid waarin verder wordt beschreven hoe wij zorgen voor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Wij beschikken ook over een beleid inzake datalekken, waarin wordt beschreven hoe wij omgaan met een (mogelijk) datalek.

AANVULLENDE INFORMATIE OVER HET BEWAREN VAN GEGEVENS

In aanvulling op Deel 1 van deze verklaring, bewaren wij je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor wij deze verwerken. Wij hebben het volgende beleid ingevoerd om ervoor te zorgen dat je persoonsgegevens binnen een redelijke termijn worden gewist:

Activiteit Bewaartermijn
Bezoek aan onze website Zie ons cookiebeleid
Onze diensten gebruiken
 • Je account: 3 jaar na de laatste activiteit op je account.
 • Bewerkte documenten: 12 maanden na bewerking.
 • Op plagiaat gecontroleerde documenten:
  • Document in zijn geheel: 1 maand na de controle.
  • Resultaten van de controle: 12 maanden na de controle.
 • Citation Checker en Self Plagiarism Checker:
  • Snelle controles: 60 minuten na de controle.
  • Regelmatige controles: 90 dagen na de controle.
Klantenservice of andere correspondentie met je
 • Indien je een account hebt: tot de verwijdering van je account.
 • Als je geen account hebt: 6 maanden na de laatste datum waarop er contact heeft plaatsgevonden.
Vacatures 1 maand of, op jouw verzoek, 3 maanden nadat je je aanvraag hebt ingediend.
Andere algemene doeleinden De bewaartermijnen hangen af van het doel in kwestie. In ieder geval niet langer dan nodig.

Je kunt je documenten en resultaten altijd vóór de gestandaardiseerde bewaartermijnen handmatig verwijderen via je account. Documenten die zijn geüpload in de Citation Checker of Self-Plagiarism Checker kunnen worden verwijderd door contact met ons op te nemen. Je vindt onze contactgegevens in de paragraaf Contact.

Je account verwijderen

Als je je account wilt verwijderen van het Scribbr-platform, kun je dit direct doen door naar “Account” te gaan bij “Instellingen”. Als je ervoor kiest om je account te verwijderen: 1) worden je accountgegevens (voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, gebruikerstype en alle andere gegevens die je op je account hebt opgegeven) verwijderd van het Scribbr-platform, 2) worden al je geüploade documenten en ordergegevens automatisch verwijderd; dit is onherroepelijk en je kunt dit account nooit meer gebruiken; 3) heeft het Scribbr-team geen toegang meer tot je documenten. Dit betekent dat we eventuele klachten niet kunnen behandelen, aangezien we geen klachten kunnen behandelen van verwijderde accounts.

Als de CCPA, VCDPA, AVG of andere privacywetgeving je het recht geeft om je persoonsgegevens volledig van Scribbr te laten verwijderen en je wilt dat recht uitoefenen, lees dan Deel 1 van deze verklaring voor een beschrijving van hoe je je verzoek moet indienen.

Cookiebeleid
Bekijk ons cookiebeleid hier.

Course Hero, Inc. is de verantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens ten behoeve van het leveren van de diensten (zoals gedefinieerd in onze Gebruiksvoorwaarden). Je vindt onze contactgegevens in het gedeelte Contact. Termen met een hoofdletter die hierin niet zijn gedefinieerd, hebben de betekenis die daaraan is toegekend in onze Gebruiksvoorwaarden. Je kunt contact met ons opnemen via:

Course Hero, Inc.
T.a.v.: Monique Ho, General Counsel
2000 Seaport Blvd, Floor 3
Redwood City, CA 94063 USA
866-634-9397
[email protected]
GDPR/CCPA/VCDPA-verzoekformulier

Inhoudsopgave

Privacy van kinderen
We verzamelen geen persoonsgegevens van kinderen jonger dan 13 jaar en vragen ook niet om dergelijke gegevens; als je een kind bent jonger dan 13 jaar, probeer je dan niet te registreren voor of anderszins gebruik te maken van onze diensten of ons persoonsgegevens te sturen. Als we erachter komen dat we de persoonsgegevens hebben verzameld van een kind jonger dan 13, zullen we die informatie zo snel mogelijk verwijderen. Als je denkt dat een kind jonger dan 13 jaar persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, neem dan contact op met Course Hero Inc. om dat door te geven (zie het gedeelte Contact opnemen).

Als je jonger bent dan 16 jaar en inwoner van de EER of het Verenigd Koninkrijk, of jonger dan 18 jaar en inwoner van Israël, laat dan je ouder of voogd contact met ons opnemen om toestemming te verlenen voor de verwerking van je persoonsgegevens voordat je probeert je te registreren voor of anderszins gebruik te maken van onze diensten of voordat je persoonsgegevens naar ons verzendt. Zie Contact opnemen.

Verzamelde persoonsgegevens
Als je je aanmeldt bij Course Hero
Als je je aanmeldt bij Course Hero, verzamelen we je gebruikersnaam, e-mailadres, gebruikerstype (student of docent), en de school waaraan je verbonden bent.

Als je aangeeft dat je docent bent, registreren wij de school en het e-mailadres van de school waar je lesgeeft; die worden vervolgens geverifieerd door onze externe dienstverlener. Wij verzamelen ook je voor- en achternaam. Als je een persoonlijk e-mailadres opgeeft, maar een account als docent wilt aanmaken, of als je niet kunt worden geverifieerd door onze externe serviceprovider, verzamelen we een kopie van je door de school of faculteit uitgegeven identiteitsbewijs of een ander bewijs van je docentstatus, zoals een werkgeversverklaring, aanstellingsbrief of kopie van je loonstrookje. Wij eisen dat je persoonlijke gegevens (behalve je naam en werkgever) uit deze documenten verwijdert voordat ze met ons worden gedeeld.

Als je je aanmeldt als tutor, verzamelen we naast je gebruikersnaam en e-mailadres de volgende informatie: je vakgebied, je voor- en achternaam, het land waar je woont, je hoogst genoten opleiding, je professionele achtergrond, je mobiele nummer, en een bevestiging dat je 16 jaar of ouder bent. We verzamelen ook bewijsstukken van je opleiding, zoals je diploma, je beroepscertificaat/licentie, of je cijferlijst. Ten slotte verzamelen we, om je identiteit te verifiëren, een kopie van een identiteitsbewijs met foto, zoals je studentenkaart, rijbewijs of ander overheidsbewijs, evenals een foto van jezelf met het identiteitsbewijs. Als je identiteitsbewijs het equivalent van een burgerservicenummer bevat, vragen we je het nummer te verwijderen wanneer je je identiteitsbewijs bij ons indient. We verzamelen ook je PayPal-e-mailadres om je vergoedingen voor tutoring op Course Hero aan je over te kunnen maken.

Met je toestemming zullen wij je mobiele nummer gebruiken om je meldingen te sturen over veelgestelde studentenvragen.

Alleen inwoners van Canada: als je inkomsten als tutor wilt declareren, verzamelen wij je belastinggegevens, die bestaan uit je volledige naam of de naam van je bedrijfseenheid, het type ID (SIN voor een individu of programmarekeningnummer voor een bedrijf), het ID-nummer van de betrokken overheidsinstantie, en het permanente adres dat je gebruikt bij het declareren van inkomsten.

Als je je aanmeldt als betalende abonnee, worden betalingsgegevens, zoals je kaartnummer, verzameld en rechtstreeks verwerkt door onze externe betalingsverwerkers. Onze betalingsverwerkers zijn Google Pay, Apple Pay, PayPal, Braintree en Recurly. Voor informatie over het verzamelen, gebruiken en opslaan van je persoonlijke gegevens door onze betalingsverwerker, verwijzen wij je naar het privacybeleid van de betalingsverwerker. Onze betalingsverwerkers delen je volledige betaalkaartgegevens niet met ons.

Aanvullende persoonlijke gegevens die je aan ons kunt verstrekken

Als je je aanmeldt als student, kun je ervoor kiezen om ons je voor- en achternaam, telefoonnummer (als je ervoor kiest om sms-berichten in je accountinstellingen in te schakelen), afstudeerdatum (maand en jaar) en een profielfoto te geven.

Als je je aanmeldt als tutor, kun je ervoor kiezen om ons je afstudeerdatum (maand en jaar), een profielfoto, de naam van de school waar je op gezeten hebt, eerdere relevante ervaring en andere platforms waarop je tutor bent geweest (gezamenlijk “Profielgegevens tutor”) te verstrekken.

Als je je aanmeldt als docent, kun je ervoor kiezen ons te voorzien van gegevens over je academische positie en specialisatie/vakgroep, cv (om optionele gegevens aan je Course Hero-profiel toe te voegen), een profielfoto, een openbare profiellink (zoals een link naar je faculteits- of LinkedIn-profiel), gegeven cursussen, je biografie, opleiding (school, graad, vakgebied, data), onderwijservaring, publicaties en onderscheidingen (gezamenlijk “Profielgegevens tutor”).

Persoonsgegevens die openbaar toegankelijk zijn

De volgende gegevens zijn openbaar toegankelijk:

 • Als je een studentenaccount hebt: je gebruikersnaam en school, evenals je afstudeerdatum en profielfoto, indien beschikbaar.
 • Als je een tutoraccount hebt: je gebruikersnaam, informatie over je huidige status op Course Hero, en eventuele tutorprofielgegevens. Als je foto’s, video’s of opnames van je omgeving uploadt om een vraag van een student te beantwoorden, zullen de bijlage(n) (samen met je antwoord) ook openbaar toegankelijk zijn..
 • Als je een docentaccount hebt: je voor- en achternaam, de school waar je lesgeeft, en eventuele docentprofielgegevens.
 • Als je content uploadt op Course Hero, alle persoonlijke gegevens die in je inzending zijn opgenomen. Neem geen persoonlijke gegevens op in je inzending waarvan je niet wilt dat deze openbaar zijn.

Wedstrijden en sweepstakes

Als je meedoet aan een wedstrijd of prijsvraag van Course Hero, verzamelen we je e-mailadres, postadres (voor fysieke prijzen), en de school waar je op zit. Als je als winnaar wordt gekozen, verzamelen we ook een kopie van je rijbewijs en studentenkaart om je identiteit en geschiktheid te bevestigen, waarna de kopieën worden verwijderd. Voor geldprijzen vragen we winnaars een W-2-formulier in te vullen en informatie voor directe storting te verstrekken die uitsluitend wordt gebruikt om de betaling te verrichten.

Beurzen

Wanneer je een beurs aanvraagt bij Course Hero, verzamelen we je naam, e-mailadres, telefoonnummer, en andere persoonsgegevens, informatie over je opleiding, financiële situatie en informatie over je arbeidsverleden.

Evenementen

Van tijd tot tijd organiseert Course Hero offline en/of online evenementen voor docenten en studenten. Wanneer je je inschrijft voor deelname aan een evenement, kunnen wij je e-mailadres, school, naam, titel en het land waar je verblijft verzamelen.

Verzameld door je gebruik van Course Hero

Wanneer je onze diensten gebruikt, verzamelen wij het volgende:

 • Gebruiksinformatie (zoals de datum en tijd van bezoeken, bekeken pagina’s, links van/naar een pagina, en de tijd die een sessie in beslag neemt).
 • Apparaatinformatie (zoals je IP-adres, internetprovider, besturingssysteem en type webbrowser).
 • Locatie-informatie (gebaseerd op je IP-adres), om (onder andere) relevante inhoud te tonen, het van toepassing zijnde regionale abonnementsaanbod te identificeren en om fraude door middel van onze diensten op te sporen/te identificeren.

Course Hero verzamelt in bepaalde gevallen telefoonnummers tijdens je gebruik van onze diensten met als doel je account te verifiëren en fraude te voorkomen. Als je bijvoorbeeld geen betalende abonnee bent en voor de eerste keer een vraag wilt indienen op Course Hero, vragen we je je telefoonnummer te geven zodat we een bevestigingscode kunnen sturen, uitsluitend om je account te verifiëren. Als je tutor bent, zullen we je vragen om je mobiele nummer op te geven voordat je verdiensten ontvangt.

Wij verzamelen ook telefoonnummers om je berichten te sturen met je uitdrukkelijke toestemming op het moment van verzamelen. Bijvoorbeeld, tenzij je je telefoonnummer vrijwillig hebt verstrekt om sms-berichten in je accountinstellingen mogelijk te maken, geven wij je de optie het nummer te verstrekken nadat je een vraag hebt ingediend, zodat wij je, met je toestemming, sms-updates kunnen sturen over de reactie van de docent.

Van tijd tot tijd biedt Course Hero programma’s aan die een betaling van verdiensten of een andere betaling aan jou met zich meebrengen. In dergelijke gevallen kun je ervoor kiezen om ons bij deelname je PayPal-e-mailadres te verstrekken om betalingen van Course Hero te ontvangen.

Verzameld over jou uit bronnen van derden

Als je ervoor kiest om je aan te melden bij Course Hero met gebruikmaking van een aanmeldservice van derden, dien je ons je persoonsgegevens te verstrekken of toe te staan dat de aanmeldservice ons je persoonsgegevens verstrekt zoals gespecificeerd door die aanmeldservice. Als je je bijvoorbeeld aanmeldt via Facebook, verstrek je ons je persoonsgegevens of sta je toe dat Facebook ons je persoonsgegevens verstrekt, zoals je naam, e-mailadres, gebruikers-ID, profielfoto en opleidingsgegevens (school, schooltype, schoolnaam, afstudeerjaar), indien beschikbaar. Als je Google gebruikt, verstrek je ons je naam, e-mailadres en profielfoto, indien beschikbaar, of sta je Google toe ons deze gegevens te verstrekken. Als je Apple gebruikt, heb je de mogelijkheid om Apple toe te staan je e-mailadres aan ons te verstrekken.

Voor meer informatie over de persoonsgegevens die met Course Hero worden gedeeld, verwijzen wij je naar het privacybeleid van de inlogdiensten van derden (Facebook, Google en Apple).

Door jou verstrekt wanneer je met ons communiceert

Wanneer je contact opneemt met de klantenservice, verzamelen wij je voor- en achternaam, het e-mailadres dat bij je Course Hero-account geregistreerd staat en de laatste 4 cijfers van je creditcardnummer. Je kunt er ook voor kiezen om ons aanvullende informatie te verstrekken, zoals de naam op je creditcard en je telefoonnummer.

Wanneer je feedback geeft, verzamelen wij je e-mailadres en alle andere persoonlijke gegevens die je ons eventueel verstrekt.

Wanneer wij onderzoek doen om onze diensten te verbeteren

Van tijd tot tijd voeren wij onderzoek uit om onze diensten te verbeteren door je online enquêtes of vragenlijsten te sturen. In dergelijke gevallen kunnen wij demografische gegevens over je verzamelen, zoals je geslacht, leeftijd en opleidingsniveau, op vrijwillige en geanonimiseerde basis.

In sommige gevallen kan onderzoeksdeelnemers worden gevraagd sensorgegevens te verstrekken, zoals foto’s, video’s of opnamen van de omgeving van een deelnemer, die wij alleen voor onderzoeksdoeleinden gebruiken.

Onze toepassingen

In aanvulling op de paragraaf Onze gedeelde doelen in Deel 1, gebruiken wij de gegevens die wij over je verzamelen voor de volgende doeleinden:

 • Het aanbieden, aanpassen en verbeteren van de diensten
  • De producten, diensten of informatie leveren waar gebruikersnaam vragen.
   Het verlenen van steun en hulp bij de diensten.
  • Het verlenen van steun en hulp bij de diensten.
  • De verbetering van de diensten, met inbegrip van tests, onderzoek, interne analyses en productontwikkeling.
  • Het personaliseren van de diensten, webcontent en communicatie op basis van de voorkeuren van gebruikers.
  • Fraudebestrijding, beveiliging en debugging.
  • Andere zakelijke doeleinden nastreven die worden vermeld bij het verzamelen van de persoonsgegevens van gebruikers of zoals anderszins uiteengezet in de van toepassing zijnde wetgeving inzake gegevensbescherming, zoals de CCPA en de AVG.
  • Het aanmaken en beheren van gebruikersaccounts of gebruikersprofielen.
  • De verwerking van bestellingen of andere transacties; facturering.
 • Marketing van de diensten
  • Marketing en verkoop van de diensten.
  • Advertenties tonen, met inbegrip van op interesses of online gedrag gebaseerde advertenties.
 • Correspondentie
  • Het beantwoorden van correspondentie die we van je ontvangen, contact met je opnemen wanneer dat nodig of gewenst is, en je informatie sturen over Course Hero of onze diensten.
  • Het versturen van e-mails en andere mededelingen volgens je voorkeuren of met inhoud waarvan wij denken dat die je zal interesseren.
 • Voldoen aan wettelijke eisen en het handhaven van wettelijke voorwaarden
  • Het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen op grond van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, een rechterlijke uitspraak of een andere juridische afwikkelingsmethode (bijvoorbeeld een dagvaarding of bevelschrift), zoals het voorkomen, opsporen en onderzoeken van beveiligingsincidenten en mogelijk illegale of verboden activiteiten.
  • Het beschermen van de rechten, eigendommen of veiligheid van jou, Course Hero, of een andere partij.
  • Het afdwingen van alle overeenkomsten die met je zijn gesloten, inclusief onze Gebruiksvoorwaarden.

Voor inwoners van het VK en de EER: zie Aanvullende voorwaarden voor inwoners van de EER en het VK in Deel 1 voor de rechtsgrondslag voor onze verwerking van je persoonsgegevens voor de hierboven beschreven doeleinden.

Hoe wij je persoonlijke gegevens delen

In aanvulling op de paragraaf Hoe wij je persoonsgegevens delen met Course Hero-bedrijven in Deel 1, delen wij je persoonsgegevens als dat redelijkerwijs noodzakelijk is voor de hieronder beschreven doeleinden:

 • Dienstverleners Deze derden helpen ons onze diensten te verlenen of zakelijke functies namens ons uit te voeren. Zij omvatten:
  • Aanbieders van hosting, technologie en communicatie
  • Adviseurs op het gebied van beveiliging en fraudepreventie
  • Analytics-providers die analyses maken van webverkeer of het gebruik van onze diensten (bijvoorbeeld tools die bijhouden wanneer gebruikers klikken of hoe bezoekers onze diensten hebben gevonden).
  • Verkopers van ondersteuning en klantenservice
  • Betalingsverwerkers
   • Onze externe betalingsverwerkers staan vermeld in het gedeelte Als je je aanmeldt bij Course Hero. Zij verzamelen de gegevens die nodig zijn om je betaling te verwerken en delen beperkte betalingsgegevens met Course Hero, zoals beschreven in de onderstaande tabel bij ‘Betalingsgegevens’.
  • Verleners van identificatiediensten
 • Reclamepartners. Deze derden helpen onze diensten op de markt te brengen en om je andere aanbiedingen te doen die interessant voor je kunnen zijn. Zij omvatten:
  • Advertentienetwerken (inclusief advertentienetwerken voor sociale media)
 • Partijen die je machtigt, waartoe je toegang hebt of die je toestemming geeft wanneer je onze diensten gebruikt
  • Inlogdiensten van derden
 • Wettelijke verplichtingen. Derden die de activiteiten uitvoeren die zijn uiteengezet onder Voldoen aan wettelijke vereisten en afdwingen van wettelijke voorwaarden in de paragraaf Onze toepassingen hierboven.
 • Bedrijfsoverdrachten. Indien wij een fusie, overname, faillissement of andere transactie ondergaan waarbij een derde partij de controle over ons bedrijf overneemt (geheel of gedeeltelijk), kunnen je persoonlijke gegevens aan die derde partij worden overgedragen. Indien een van deze gebeurtenissen zich voordoet, zullen wij redelijke inspanningen leveren om je op de hoogte te brengen voordat je gegevens onderworpen worden aan een ander privacy- en veiligheidsbeleid en andere praktijken

Hieronder vind je de categorieën van derden met wie wij de gegevens delen die wij van je verzamelen en in de afgelopen 12 maanden hebben verzameld.

Categorie persoonsgegevens Persoonlijke gegevens die wij verzamelen Categorieën van derden met wie wij deze persoonsgegevens kunnen delen:
Profiel- of contactgegevens
 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoon
 • Postadres
 • School
 • Afstudeerdatum
 • Profielfoto
 • Cursussen
 • Dienstverleners
 • Reclamepartners
 • Analytics-partners
 • Betalingsverwerkers

 

Identifiers
 • SIN of programmarekeningnummer (alleen Canadezen die inkomsten declareren)
 • Dienstverleners
Betalingsgegevens
 • Naam kaarthouder
 • Factuurplaats, -staat, -postcode en -land
 • Type betaalkaart
 • Eerste 6 en laatste 4 cijfers van betaalkaart
 • Vervaldatum
 • Dienstverleners
 • Analytics-providers (alleen de eerste 6 cijfers van de kaart)
Commerciële gegevens
 • Aankoopgeschiedenis
 • Dienstverleners

 

Online-identificatiemiddelen
 • Unieke identificatiemiddelen zoals accountnaam en wachtwoorden
 • Dienstverleners
 • Analytics-partners
Apparaat-/IP-gegevens
 • IP-adres
 • Apparaat-ID
 • Type apparaat/besturingssysteem/browser dat wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de diensten
 • Sessie-ID’s en groepssessie-ID’s (samen met cookies)
 • Dienstverleners
 • Reclamepartners
 • Analytics-partners
Webanalytics
 • Browsing- of zoekgeschiedenis
 • Interacties op webpagina’s
 • Voorgaande webpagina/bron via welke je toegang hebt verkregen tot de diensten
 • Statistieken met betrekking tot de interactie tussen apparaat of browser en de diensten
 • Dienstverleners
 • Reclamepartners
 • Analytics-partners
Inloggegevens van derden
 • E-mailadres
 • Naam en profielfoto
 • Gebruikers-ID en onderwijsgegeven
 • Dienstverleners
 • Analytics-partners
 • Partijen die je machtigt, toegang verleent of verifieert
Beroeps- of werkgerelateerde gegevens
 • Curriculum vitae docent
 • Functie van docent
 • Werkervaring docent
 • Opleidingsniveau tutor
 • Diploma/cijferlijst tutor
 • Dienstverleners
 • Analytics-partners
Gegevens niet-openbaar onderwijs
 • Cijfers of cijferlijsten van tutor
 • Aanvrager van een beurs – financiële informatie over de student
 • Dienstverleners
Geolocatiegegevens
 • Locatie-informatie op basis van IP-adressen
 • Dienstverleners
 • Analytics-partners
 • Betalingsverwerkers
Sensorgegevens
 • Foto’s, video’s of opnamen van de omgeving van een gebruiker (deelnemers aan een onderzoek; vragen en antwoorden over de tutoringdienst)
 • Dienstverleners

Andere identificerende informatie die je vrijwillig verstrekt
 • Identificerende informatie in e-mails of brieven die je ons stuurt
 • Dienstverleners
 • Analytics-aanbieders

Aanvullende gegevensbeveiliging

Naast de beveiligingsmaatregelen die worden genoemd in het gedeelte over gegevensbeveiliging in Deel 1, worden de informatiebeveiligingscontroles die Course Hero uitvoert jaarlijks gecontroleerd door een externe, gecertificeerde Qualified Security Assessor op naleving van de beveiligingsnormen van de Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS).

Je account verwijderen

Indien je je account wil verwijderen, kun je dit rechtstreeks doen door naar “Mijn Account” te gaan in je Accountinstellingen. Als je ervoor kiest om je account te verwijderen: 1) worden je accountgegevens (gebruikersnaam en alle andere gegevens die je op je account hebt vermeld) verwijderd van het Course Hero-platform, maar je inzendingen blijven in overeenstemming met onze gebruiksvoorwaarden; 2) kunnen wij je geen diensten meer leveren en ontvang je geen e-mails meer van ons; en 3) kun je het e-mailadres dat aan je account bij Course Hero is gekoppeld, niet meer gebruiken.

Als je op grond van de CCPA, VCDPA, AVG of andere privacywetgeving het recht hebt om je persoonsgegevens volledig uit Course Hero te laten verwijderen en je wilt dat recht uitoefenen, lees dan Deel 1 voor een beschrijving van hoe je je verzoek moet indienen.

Cookiebeleid

Om ons cookiebeleid te bekijken klik hier.

LitCharts, LLC, exploitant van zowel de LitCharts als CliffsNotes Services, is de verantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens voor de doeleinden van het leveren van de diensten (zoals gedefinieerd in de LitCharts Terms of Service en CliffsNotes Terms of Service). Je kunt contact met ons opnemen via:

LitCharts, LLC
T.a.v.: Monique Ho, General Counsel
P.O. Box 1162
Madison, NJ 07940 USA
Contactpagina voor algemene privacygerelateerde kwesties
GDPR/CCPA/VCDPA verzoekformulier

Inhoudsopgave

Privacy van kinderen

Als je jonger bent dan 16 jaar (of jonger dan 18 jaar en inwoner van Israël), probeer je dan niet te registreren voor of anderszins gebruik te maken van de diensten van LitCharts of CliffsNotes, of persoonlijke gegevens via de diensten te verzenden. Als we vernemen dat persoonlijke gegevens van een kind van 16 of jonger (of van 18 of jonger in Israël) zijn verstrekt, zullen we die informatie zo snel mogelijk verwijderen. Als je denkt dat een kind van 16 of jonger (of van 18 of jonger in Israël) persoonsgegevens kan hebben verstrekt op LitCharts of CliffsNotes, gelieve LitCharts LLC hiervan direct op de hoogte te stellen (zie contact).

Verzamelde persoonsgegevens

Als je je aanmeldt bij LitCharts of CliffsNotes

Wanneer je een account aanmaakt op LitCharts of CliffsNotes, verzamelen we je e-mailadres, land van verblijf, en geboortedatum. Alleen op LitCharts verzamelen we ook het type gebruiker (student, docent/tutor, ouder, bibliothecaris, algemeen geïnteresseerde lezer) en je gebruikersnaam.

Als je je aanmeldt voor een betaald abonnement op LitCharts of CliffsNotes, worden betalingsgegevens, zoals je kaartnummer, verzameld en rechtstreeks verwerkt door onze externe betalingsverwerkers. Onze betalingsverwerkers zijn Stripe en PayPal (voor LitCharts Service) en Stripe (voor CliffsNotes Service). Voor informatie over de verzameling, het gebruik en de opslag van je persoonlijke gegevens door onze betalingsverwerker, verwijzen wij je naar het privacybeleid van de betalingsverwerker. Onze betalingsverwerkers delen je volledige betaalkaartgegevens niet met ons.

Verzameld via je gebruik van onze diensten

Wanneer je onze diensten gebruikt, verzamelen wij de volgende informatie:

 • Gebruiksinformatie (zoals de datum en tijd van bezoeken, bekeken pagina’s, links van/naar een pagina, en de tijd die een sessie in beslag neemt)
 • Apparaatinformatie (zoals je IP-adres, internetprovider, besturingssysteem en type webbrowser)
 • Locatiegegevens (gebaseerd op je IP-adres), om fraude door middel van onze diensten op te sporen/te identificeren.

Over je verzameld uit bronnen van derden (alleen LitCharts Service)

Als je ervoor kiest om een account bij ons aan te maken met behulp van een inlogdienst van derden (zoals Facebook of Google), dien je ons je persoonsgegevens te verstrekken of toe te staan dat de inlogdienst ons je persoonsgegevens verstrekt, zoals je e-mailadres, naam en/of gebruikersnaam, indien beschikbaar, en eventuele andere persoonsgegevens die door die inlogdienst van derden worden gespecificeerd. Voor meer informatie over de persoonsgegevens die met LitCharts worden gedeeld, verwijzen wij je naar het privacybeleid van de inlogdiensten van derden (Facebook of Google).

In sommige gevallen kunnen wij persoonsgegevens over je ontvangen van een derde partij, zoals je werkgever of academische instelling, om je account te kunnen instellen voor het gebruik van onze diensten.

Door jou verstrekt wanneer je met ons communiceert

Wanneer je contact opneemt met de klantenservice, verzamelen wij je voor- en achternaam, e-mailadres en alle andere persoonlijke gegevens die je ons verstrekt wanneer je ons formulier voor klantenondersteuning invult.

Wij verzamelen ook je e-mailadres en andere persoonsgegevens die je ons verstrekt wanneer je reageert op enquêtes of vragenlijsten die wij voor onderzoeksdoeleinden of als onderdeel van onze diensten versturen, of wanneer je feedback geeft.

Onze toepassingen

In aanvulling op de paragraaf Onze gedeelde doelen in Deel 1, gebruiken wij de persoonsgegevens die wij over je verzamelen voor de volgende doeleinden:

 • Het aanbieden, aanpassen en verbeteren van onze diensten.
  • De producten, diensten of informatie leveren waar de gebruikers om vragen.
  • Het verlenen van steun en hulp bij het afnemen en gebruiken van onze diensten.
  • Het personaliseren van onze diensten, webcontent en communicatie op basis van de voorkeuren van gebruikers.
  • De verbetering van onze diensten, met inbegrip van tests, onderzoek, interne analysen en productontwikkeling.
  • Fraudebestrijding, beveiliging en debugging.
  • Het nastreven van andere zakelijke doeleinden die worden vermeld bij het verzamelen van de persoonsgegevens van gebruikers of zoals anderszins uiteengezet in de van toepassing zijnde wetgeving inzake gegevensbescherming, zoals de CCPA en de AVG.
  • Het aanmaken en beheren van gebruikersaccounts of andere gebruikersprofielen.
  • De verwerking van bestellingen of andere transacties; facturering.
 • Marketing van de diensten
  • Marketing en verkoop van de diensten.
  • Advertenties tonen, inclusief op interesses of online gedrag gebaseerde advertenties (alleen CliffsNotes Service).
 • Correspondentie met jou of anderen, zoals door jou gemachtigd
  • Het beantwoorden van correspondentie die wij van je ontvangen, contact met je opnemen wanneer dat nodig of gewenst is, en je informatie sturen over ons of over de diensten.
  • Het versturen van e-mails en andere mededelingen volgens jouw voorkeuren of met inhoud waarvan wij denken dat die je zal interesseren.
  • Communicatie met personen die door jou gemachtigd zijn.

Voor inwoners van het VK en de EER: zie Aanvullende voorwaarden voor inwoners van de EER en het VK in Deel 1 voor de rechtsgrondslag voor onze verwerking van je persoonsgegevens voor de hierboven beschreven doeleinden.

Hoe wij je persoonlijke gegevens delen

In aanvulling op de paragraaf Hoe wij je persoonsgegevens delen met Course Hero-bedrijven in Deel 1, delen wij je persoonsgegevens als dat redelijkerwijs noodzakelijk is voor de hieronder beschreven doeleinden:

 • Dienstverleners. Deze derden helpen ons onze diensten te verlenen of zakelijke functies namens ons uit te voeren. Zij omvatten:
  • Aanbieders van hosting, technologie en communicatie
  • Verkopers van ondersteuning en klantenservice
  • Analytics-providers die analyses maken van webverkeer of het gebruik van onze diensten (bijvoorbeeld tools die bijhouden wanneer gebruikers klikken of hoe bezoekers onze diensten hebben gevonden).
  • Betalingsverwerkers
   • Onze betalingsverwerkers worden vermeld in de paragraaf Als je je aanmeldt bij LitCharts of CliffsNotes Zij verzamelen betalingsinformatie die nodig is om je betaling te verwerken en delen beperkte betalingsinformatie met ons, zoals beschreven bij ‘Betalingsgegevens’ in de onderstaande grafiek.
 • Reclamepartners (alleen CliffsNotes Service). Deze derde partijen helpen ons onze diensten op de markt te brengen en je te voorzien van andere aanbiedingen die voor jou interessant kunnen zijn. Zij omvatten:
  • Advertentienetwerken (inclusief advertentienetwerken voor sociale media)
 • Partijen die je machtigt, toegang verleent of toestemming geeft bij het gebruik van onze diensten (alleen LitCharts Service).
  • Inlogdiensten van derden
 • Wettelijke verplichtingen. Derden die de activiteiten uitvoeren die zijn uiteengezet in de paragraaf Voldoen aan wettelijke vereisten en afdwingen van wettelijke voorwaarden hierboven.
 • Bedrijfsoverdrachten. Indien wij een fusie, overname, faillissement of andere transactie ondergaan waarbij een derde partij de controle over ons bedrijf overneemt (geheel of gedeeltelijk), kunnen je persoonlijke gegevens aan die derde partij worden overgedragen. Indien een van deze gebeurtenissen zich voordoet, zullen wij redelijke inspanningen leveren om je op de hoogte te brengen voordat je gegevens onderworpen worden aan een ander privacy- en veiligheidsbeleid en andere praktijken

Hieronder vind je de categorieën van derden met wie wij de gegevens delen die wij van je verzamelen en in de afgelopen 12 maanden hebben verzameld.

Categorie persoonsgegevens Persoonlijke gegevens die wij verzamelen Categorieën van derden met wie wij deze persoonsgegevens kunnen delen:
Profiel- of contactgegevens
 • E-mailadres
 • Land
 • Geboortedatum
 • Dienstverleners
 • Betalingsverwerkers
Betalingsgegevens
 • Naam kaarthouder
 • Factuuradres
 • Type betaalkaart
 • Laatste 4 cijfers van betaalkaart
 • Vervaldatum
 • Gebruikersnaam (alleen LitCharts Service)
 • Gebruikerstype (bijvoorbeeld docent, student, algemeen geïnteresseerd, lezer, bibliothecaris of ouder) (alleen LitCharts Service)
 • Dienstverleners
Commerciële gegevens
 • Aankoopgeschiedenis
 • Consumentenprofielen
 • Dienstverleners
Online-identificatiemiddelen
 • Unieke identificatiemiddelen zoals accountnaam en wachtwoorden
 • Dienstverleners
Apparaat-/IP-gegevens
 • IP-adres
 • Type apparaat/besturingssysteem/browser dat wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de diensten
 • Dienstverleners
 • Analytics-aanbieders
Webanalytics
 • Interacties op webpagina’s
 • Niet-identificeerbare verzoek-ID’s

 

 • Reclamepartner (alleen CliffsNotes Service)
 • Analytics-partners
Inloggegevens van derden(alleen LitCharts Service)
 • E-mailadres
 • Dienstverleners
Demografische gegevens
 • Leeftijd/geboortedatum
 • Postcode

 

 • Dienstverleners
Geolocatiegegevens
 • Locatie-informatie op basis van IP-adres
 • Dienstverleners
Andere identificerende informatie die je vrijwillig verstrekt
 • Identificerende informatie in e-mails of brieven die je ons stuurt
 • Dienstverleners

Je account verwijderen
Je kunt de persoonlijke gegevens die LitCharts van je bewaart zelf verwijderen in je gebruikersaccount, onder “Account Settings”.

Cookiebeleid
Om LitCharts cookiebeleid te bekijken, klik hier.

Om CliffsNotes cookiebeleid te bekijken, klik hier.

Course Hero Symbolab Ltd. Is de verantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens ten behoeve van het leveren van onze diensten (zoals gedefinieerd in onze Gebruiksvoorwaarden). Je kunt contact met ons opnemen via:

Course Hero Symbolab Ltd.
T.a.v.: Monique Ho, General Counsel
P.O. Box 39305
Tel Aviv, 6139201
Israel
[email protected]

Inhoudsopgave

Privacy van kinderen

We verzamelen geen persoonsgegevens van kinderen jonger dan 13 jaar en vragen ook niet om dergelijke gegevens; als je een kind bent jonger dan 13 jaar, probeer je dan niet te registreren voor of anderszins gebruik te maken van onze diensten of ons persoonsgegevens te sturen. Als we erachter komen dat we persoonlijke gegevens hebben verzameld van een kind dat jonger is dan 13 jaar, zullen we die informatie zo snel mogelijk verwijderen. Als je denkt dat een kind van jonger dan 13 jaar persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, neem dan contact op met Course Hero Symbolab om die informatie door te geven (zie het gedeelte Contact opnemen).

Indien je jonger bent dan 16 jaar en inwoner bent van de EER of het VK, of jonger bent dan 18 jaar en inwoner bent van Israël, laat dan je ouder of voogd contact met ons opnemen om toestemming te verlenen voor de verwerking van je persoonsgegevens voordat je je probeert te registreren voor of anderszins gebruik te maken van onze diensten of voordat je persoonsgegevens naar ons verzendt. Zie Contact opnemen.

Verzamelde persoonsgegevens

Wanneer je je aanmeldt bij Symbolab

Wanneer je een account aanmaakt voor Symbolab, verzamelen wij je voor- en achternaam en je e-mailadres. Als je je aanmeldt als betalende abonnee, verzamelen we je factureringsadres (e-mail). Betalingsgegevens, zoals je kaartnummer, worden verzameld en rechtstreeks verwerkt door onze externe betalingsverwerkers. Onze betalingsverwerkers zijn Google Pay, Apple Pay, PayPal en Stripe. Voor informatie over het verzamelen, gebruiken en opslaan van je persoonlijke gegevens door onze betalingsverwerker, verwijzen wij je naar het privacybeleid van de betalingsverwerker. Onze betalingsverwerkers delen je volledige betaalkaartgegevens niet met ons.

Verzameld via je gebruik van onze diensten

Wanneer je onze diensten gebruikt, verzamelen we locatiegegevens (gebaseerd op je IP-adres), om de van toepassing zijnde standaardtaal en het regionale abonnementsaanbod op onze diensten te identificeren.

Over je verzameld uit bronnen van derden

Als je ervoor kiest om een account bij ons aan te maken met behulp van een inlogdienst van derden (zoals Facebook, Office365 of Google), dien je ons je persoonsgegevens te verstrekken of toe te staan dat het sociale netwerk of de inlogdienst van derden je persoonsgegevens aan ons verstrekt, zoals je e-mailadres en gebruikersnaam, indien beschikbaar, en eventuele andere persoonsgegevens die door die inlogdienst worden gespecificeerd.

Voor meer informatie over de persoonsgegevens die met Symbolab worden gedeeld, verwijzen wij je naar het privacybeleid van de inlogdiensten van derden (Facebook, Office365 of Google).

Door jou verstrekt wanneer je met ons communiceert

Wanneer je contact met ons opneemt om feedback te geven, heb je de mogelijkheid om ons je naam, e-mailadres en andere persoonlijke gegevens te verstrekken.

Wanneer je contact met ons opneemt voor klantenondersteuning, verzamelen wij je e-mailadres, apparaatinformatie (besturingssysteem en type webbrowser), en alle andere persoonlijke gegevens die je ons wilt verstrekken.

Wanneer je reageert op enquêtes of vragenlijsten die wij voor onderzoeksdoeleinden of als onderdeel van onze diensten versturen, verzamelen wij je e-mailadres en alle andere persoonsgegevens die je ons wilt verstrekken.

Onze toepassingen

In aanvulling op de paragraaf Onze gedeelde doelen in Deel 1, gebruiken wij de persoonsgegevens die wij van je verzamelen voor de volgende doeleinden:

 • Het aanbieden, aanpassen en verbeteren van onze diensten
  • De producten, diensten of informatie leveren waar gebruikers om vragen.
  • Het verlenen van steun en hulp bij het afnemen en gebruiken van onze diensten.
  • De verbetering van onze diensten, met inbegrip van tests, onderzoek, interne analysen en productontwikkeling.
  • Het personaliseren van onze diensten, webcontent en communicatie op basis van de voorkeuren van gebruikers.
  • Fraudebestrijding, beveiliging en debugging.
  • Het nastreven van andere zakelijke doeleinden die worden vermeld bij het verzamelen van de persoonsgegevens van gebruikers of zoals anderszins uiteengezet in de van toepassing zijnde wetgeving inzake gegevensbescherming, zoals de CCPA en de AVG.
  • Het aanmaken en beheren van gebruikersaccounts of andere gebruikersprofielen.
  • De verwerking van bestellingen of andere transacties; facturering.
 • Marketing van de diensten
  • De marketing en verkoop van onze diensten.
  • Advertenties tonen, met inbegrip van op interesses of online gedrag gebaseerde advertenties.
 • Correspondentie
  • Het beantwoorden van correspondentie die wij van je ontvangen, contact met je opnemen wanneer dat nodig of gewenst is, en je informatie sturen over ons of over onze diensten.
  • Het versturen van e-mails en andere mededelingen volgens je voorkeuren of met inhoud waarvan wij denken dat die je zal interesseren.

Voor inwoners van het VK en de EER: zie Aanvullende voorwaarden voor inwoners van de EER en het VK in Deel 1 voor rechtsgrondslag voor onze verwerking van je persoonsgegevens voor de hierboven beschreven doeleinden.

Hoe wij je persoonlijke gegevens delen

In aanvulling op de paragraaf Hoe wij je persoonsgegevens delen met Course Hero-bedrijven Deel 1, delen wij je persoonsgegevens als dat redelijkerwijs noodzakelijk is voor de hieronder beschreven doeleinden:

 • Dienstverleners. Deze derden helpen ons onze diensten te verlenen of zakelijke functies namens ons uit te voeren. Zij omvatten:
  • Aanbieders van hosting, technologie en communicatie
  • Analytics-providers die analyses maken van webverkeer of het gebruik van onze diensten (bijvoorbeeld tools die bijhouden wanneer gebruikers klikken of hoe bezoekers onze diensten hebben gevonden).
  • Betalingsverwerkers
   • Onze externe betalingsverwerkers worden vermeld in het gedeelte Wanneer je je aanmeldt bij Symbolab. Zij verzamelen betalingsinformatie die nodig is om je betaling te verwerken en delen beperkte betalingsinformatie met ons, zoals beschreven bij ‘Betalingsgegevens’ in het onderstaande schema.
  • Met reclamepartners.
   • Advertentienetwerken (inclusief advertentienetwerken voor sociale media)
  • Partijen die je machtigt, waartoe je toegang hebt of die je toestemming geeft wanneer je onze diensten gebruikt.
   • Inlogdiensten van derden
  • Wettelijke verplichtingen. Derden die de activiteiten uitvoeren die zijn uiteengezet onder Voldoen aan wettelijke vereisten en afdwingen van wettelijke voorwaarden in de paragraaf Onze toepassingen hierboven.
  • Bedrijfsoverdrachten. Indien wij een fusie, overname, faillissement of andere transactie ondergaan waarbij een derde partij de controle over ons bedrijf overneemt (geheel of gedeeltelijk), kunnen je persoonlijke gegevens aan die derde partij worden overgedragen. Indien een van deze gebeurtenissen zich voordoet, zullen wij redelijke inspanningen leveren om je op de hoogte te brengen voordat je gegevens onderworpen worden aan een ander privacy- en veiligheidsbeleid en andere praktijken.

Hieronder vind je de categorieën van derden met wie wij gegevens delen die wij van je verzamelen en in de afgelopen 12 maanden hebben verzameld.

Categorie persoonsgegevens Persoonlijke gegevens die wij verzamelen Categorieën van derden met wie wij deze persoonsgegevens kunnen delen:
Profiel- of contactgegevens
 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Dienstverleners
Betalingsgegevens
 • E-mailadres voor facturering
 • Naam kaarthouder
 • Factuuradres
 • Type betaalkaart
 • Laatste 4 cijfers van betaalkaart
 • Vervaldatum
 • Dienstverleners
 • Betalingsverwerker
Commerciële gegevens
 • Aankoopgeschiedenis
 • Dienstverleners
Online-identificatiemiddelen
 • Unieke identificatiemiddelen zoals accountnaam en wachtwoorden
 • Dienstverleners
Apparaat-/IP-gegevens
 • Type apparaat/besturingssysteem/browser voor ondersteuning

 

 • Dienstverleners
 • Analytics-aanbieders
Webanalytics
 • Browsing- of zoekgeschiedenis
 • Interacties op webpagina’s
 • Voorgaande webpagina/bron via welke gebruikers toegang hebben gekregen tot de diensten
 • Dienstverleners
 • Analytics-aanbieders
Inloggegevens van derden
 • E-mailadres
 • Gebruikersnaam op sociaal netwerk of inlogdienst van derden

 

 • Dienstverleners
Geolocatiegegevens
 • Locatie-informatie op basis van IP-adres
 • Dienstverleners
 • Reclamepartners
 • Analytics-aanbieders
Andere identificerende informatie die je vrijwillig verstrekte
 • Identificerende informatie in e-mails of brieven die je ons stuurt
 • Dienstverleners

Je account verwijderen
Je kunt de persoonlijke gegevens die Symbolab van je bewaart zelf verwijderen in je gebruikersaccount, onder “Account Management”.

Cookiebeleid
Om ons cookiebeleid te bekijken, klik hier.

QuillBot (Course Hero), LLC is de verantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens ten behoeve van het leveren van onze diensten (zoals gedefinieerd in onze Servicevoorwaarden). Je kunt contact met ons opnemen via:

QuillBot (Course Hero), LLC
T.a.v.: Monique Ho, General Counsel
303 East Wacker, Suite 2101
Chicago, Illinois 60601 USA
[email protected]

Inhoudsopgave

Privacy van kinderen
We verzamelen geen persoonsgegevens van kinderen jonger dan 13 jaar en vragen ook niet om dergelijke gegevens; als je jonger bent dan 13 jaar, probeer je dan niet te registreren voor of anderszins gebruik te maken van onze diensten of ons persoonsgegevens te sturen. Als we erachter komen dat we persoonlijke gegevens hebben verzameld van een kind dat jonger is dan 13 jaar, zullen we die informatie zo snel mogelijk verwijderen. Als je denkt dat een kind van jonger dan 13 jaar persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, neem dan contact op met QuillBot (Course Hero), LLC om dat door te geven (zie het gedeelte Contact opnemen.)

Indien je jonger bent dan 16 jaar en inwoner bent van de EER of het VK, of jonger bent dan 18 jaar en inwoner bent van Israël, laat dan je ouder of voogd contact met ons opnemen om toestemming te verlenen voor de verwerking van je persoonsgegevens voordat je je probeert te registreren voor of anderszins gebruik te maken van onze diensten of voordat je persoonsgegevens naar ons verzendt. Zie de paragraaf Contact met ons opnemen.

Verzamelde persoonsgegevens

Wanneer je je aanmeldt bij QuillBot

Wanneer je je registreert voor een account om onze diensten te gebruiken, vragen wij je om je naam en e-mailadres. Als je je aanmeldt voor onze premiumdiensten, worden betalingsgegevens, zoals je kaartnummer, verzameld en rechtstreeks verwerkt door onze externe betalingsverwerkers. Onze betalingsverwerkers zijn Amazon Pay, Stripe, PayPal, Chargebee, en Apple Pay. Voor informatie over het verzamelen, gebruiken en opslaan van je persoonlijke gegevens door onze betalingsverwerker, verwijzen wij je naar het privacybeleid van de betalingsverwerker. Onze betalingsverwerkers delen je volledige betaalkaartgegevens niet met ons.

Verzameld via je gebruik van QuillBot

Wanneer je onze diensten gebruikt, verzamelen wij de volgende informatie:

 • Gebruiksinformatie (zoals de datum en tijd van bezoeken, bekeken pagina’s, links van/naar een pagina, en de tijd die een sessie in beslag neemt)
 • Apparaatinformatie (zoals je IP-adres, internetprovider, besturingssysteem en type webbrowser)
 • Locatie-informatie (gebaseerd op je IP-adres), om het van toepassing zijnde regionale abonnementsaanbod te identificeren en om fraude met onze diensten op te sporen/vast te stellen.

Wanneer je onze diensten gebruikt, kunnen wij ook persoonsgegevens verzamelen die je ons via onze diensten verstrekt of anderszins ter beschikking stelt. Wanneer je bijvoorbeeld de plagiaatcontrole gebruikt, slaan wij een kopie van je document op, met inbegrip van alle informatie die daarin is opgenomen. Wanneer je onze Paraphraser-tool gebruikt, zullen wij alle informatie verzamelen die je parafraseert, inclusief persoonlijke gegevens die je in de Paraphraser invoert. Wanneer je documenten uploadt om onze diensten te gebruiken, zullen we zowel een kopie van het originele document (of de tekst van het originele document) als de geparafraseerde versie en alle informatie die ze bevatten opslaan. Wanneer je onze Co-Writer-dienst gebruikt, zullen we alle informatie, inclusief persoonlijke gegevens, die je invoert in je project(en) binnen de Co-Writer verzamelen.

Als je de spraakherkenningsfunctie van de Co-Writer gebruikt om audio naar tekst om te zetten, wordt de omzetting van audio naar tekst in realtime gedaan en wordt de audio niet door ons opgeslagen; de tekst die uit audio-invoer wordt omgezet en door jou in de Co-Writer aan je project(en) wordt toegevoegd, wordt echter wel door ons opgeslagen.

Wanneer je Chrome-extensie van QuillBot gebruikt, wordt de inhoud in de e-mail die je opstelt (met uitzondering van inhoud voor het beantwoorden of doorsturen van berichten), chatberichten die je schrijft (met uitzondering van geschiedenis of ontvangen chats), documenten die je maakt, zoekopdrachten en tekst die je invoert in meerregelige velden op websites die je bezoekt (“jouw content”), zoals door jou verzonden in verband met je gebruik van onze extensie, in realtime gebruikt door ons algoritme voor machine learning, waarna jouw content wordt verwijderd uit onze diensten. We slaan je inhoud alleen op met je toestemming, die je op elk moment kunt intrekken via het extensie-pictogram in de rechterbovenhoek van je browser. Wij verzamelen ook URL’s en gebruiksinformatie (naast de hierboven beschreven gebruiksinformatie), zoals het aantal keren dat je de extensie op een website uitschakelt/inschakelt. Dit bewaren wij om te begrijpen hoe je deze dienst gebruikt en om deze te kunnen verbeteren. Wij verzamelen je content alleen wanneer het QuillBot-pictogram wordt weergegeven en is ingeschakeld, waarmee wordt aangegeven dat je content wordt gecontroleerd op grammatica of wordt geparafraseerd. Je kunt er te allen tijde voor kiezen de QuillBot-extensie uit te schakelen in de rechterbovenhoek van je browser. Wij hebben geen toegang tot je contactpersonen, tekst in invoervelden van één regel (die meer kans hebben om persoonsgegevens te bevatten), of inhoud in velden die als ‘gevoelig’ zijn gemarkeerd, zoals creditcard-, wachtwoord-, e-mailadres- of e-mailonderwerpvelden.

Wij gebruiken analytische diensten zoals Google Analytics en Amplitude om bepaalde gegevens te verzamelen en te verwerken wanneer je onze diensten gebruikt. Deze diensten kunnen ook informatie verzamelen over je gebruik van andere websites, apps en online bronnen. Voor meer informatie over ons gebruik van deze diensten, verwijzen wij je naar ons Cookiebeleid. Daarnaast kun je meer te weten komen over de richtlijnen van Google door naar https://www.google.com/policies/privacy/partners/ te gaan, en kun je je afmelden voor deze praktijken door de Google Analytics opt-out browser add-on te downloaden, beschikbaar op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Van je verzameld uit bronnen van derden

Als je ervoor kiest om je aan te melden bij QuillBot met behulp van bepaalde inlogdiensten van derden (zoals Facebook of Google), dien je ons je persoonlijke gegevens te verstrekken of toe te staan dat de inlogdienst ons je persoonlijke gegevens verstrekt, zoals je e-mail, naam en/of gebruikersnaam, indien beschikbaar, en eventuele andere persoonlijke gegevens die door die inlogdienst van derden worden gespecificeerd. Voor meer informatie over de persoonsgegevens die met QuillBot worden gedeeld, verwijzen wij je naar het privacybeleid van de inlogdienst van de derde partij (Facebook of Google).

In sommige gevallen kunnen wij persoonsgegevens over je ontvangen van een derde partij, zoals je werkgever of academische instelling, om je account te kunnen instellen voor het gebruik van onze diensten.

Door jou verstrekt wanneer je met ons communiceert

Wanneer je contact met ons opneemt voor meer informatie over QuillBot of voor klantenondersteuning, verzamelen wij je naam, e-mailadres en de inhoud van je bericht aan ons.

Als je je abonneert op onze nieuwsbrief, verzamelen wij je e-mailadres. Wanneer wij je e-mails sturen, kunnen wij nagaan of je deze opent om te leren hoe wij een betere klantervaring kunnen leveren en onze diensten kunnen verbeteren.

Wij verzamelen je e-mailadres en andere persoonsgegevens die je ons verstrekt wanneer je reageert op enquêtes of vragenlijsten die wij voor onderzoeksdoeleinden of als onderdeel van onze diensten versturen; of wanneer je feedback geeft.

Onze toepassingen

In aanvulling op de paragraaf Onze gedeelde doelen in Deel 1 van deze verklaring, gebruiken wij de persoonsgegevens die wij over je verzamelen voor de volgende doeleinden:

 • Het aanbieden, aanpassen en verbeteren van onze diensten
  • De producten, diensten of informatie leveren waar gebruikers om vragen.
  • Het verlenen van steun en hulp bij het afnemen en gebruiken van onze diensten.
  • De verbetering van onze diensten, met inbegrip van tests, onderzoek, interne analysen en productontwikkeling.
  • Het personaliseren van onze diensten, webcontent en communicatie op basis van de voorkeuren van gebruikers.
  • Fraudebestrijding, beveiliging en debugging.
  • Het nastreven van andere zakelijke doeleinden die worden vermeld bij het verzamelen van de persoonsgegevens van gebruikers of zoals anderszins uiteengezet in de van toepassing zijnde wetgeving inzake gegevensbescherming, zoals de CCPA en de AVG.
  • Het aanmaken en beheren van gebruikersaccounts of andere gebruikersprofielen.
  • De verwerking van bestellingen of andere transacties; facturering.
 • De marketing van de diensten
  • De marketing en verkoop van onze diensten.
 • Correspondentie met jou of anderen, zoals door jou gemachtigd
  • Het beantwoorden van correspondentie die wij van je ontvangen, contact met je opnemen wanneer dat nodig of gewenst is, en je informatie sturen over ons of onze diensten.
  • Het versturen van e-mails en andere mededelingen volgens jouw voorkeuren of met inhoud waarvan wij denken dat die je zal interesseren.
  • Communicatie met personen die door jou gemachtigd zijn.

Voor inwoners van het VK en de EER: zie Aanvullende voorwaarden voor inwoners van de EER en het VK in Deel 1 van deze verklaring voor de rechtsgrondslag voor onze verwerking van je persoonsgegevens voor de hierboven beschreven doeleinden.

Hoe wij je persoonlijke gegevens delen

In aanvulling op het gedeelte Hoe wij je persoonsgegevens delen met Course Hero-bedrijven Deel 1 van deze verklaring, delen wij je persoonsgegevens als dat redelijkerwijs noodzakelijk is voor de hieronder beschreven doeleinden:

 • Dienstverleners. Deze derden helpen ons om onze diensten te verlenen of zakelijke functies namens ons uit te voeren. Zij omvatten:
  • Aanbieders van hosting, technologie en communicatie
  • Analytics-providers die analyses maken van webverkeer of het gebruik van onze diensten (bijvoorbeeld tools die bijhouden wanneer gebruikers klikken of hoe bezoekers onze diensten hebben gevonden)
  • Verkopers van ondersteuning en klantenservice
  • Betalingsverwerkers
   • Onze externe betalingsverwerkers worden vermeld in de paragraaf Wanneer je je aanmeldt bij QuillBot. Zij verzamelen je betalingsgegevens die nodig zijn om je betaling te verwerken en delen beperkte betalingsgegevens met ons, zoals beschreven bij ‘Betalingsgegevens’ in de onderstaande grafiek.
  • Reclamepartners. Deze derden helpen ons onze diensten op de markt te brengen en om andere aanbiedingen te doen die interessant kunnen zijn voor je. Zij omvatten:
   • Marketingaanbieders
  • Partijen die je machtigt, waartoe je toegang hebt of die je toestemming geeft wanneer je onze diensten gebruikt.
   • Inlogdiensten van derden
  • Wettelijke verplichtingen. Derden die de activiteiten uitvoeren die zijn uiteengezet onder Voldoen aan wettelijke vereisten en afdwingen van wettelijke voorwaarden in de paragraaf Onze gebruiken hierboven.
  • Bedrijfsoverdrachten. Indien wij een fusie, overname, faillissement of andere transactie ondergaan waarbij een derde partij de controle over ons bedrijf overneemt (geheel of gedeeltelijk), kunnen je persoonlijke gegevens aan die derde partij worden overgedragen. Indien een van deze gebeurtenissen zich voordoet, zullen wij redelijke inspanningen leveren om je op de hoogte te brengen voordat je gegevens onderworpen worden aan een ander privacy- en veiligheidsbeleid en andere praktijken.

De onderstaande tabel biedt een overzicht van de categorieën derden waarmee wij de gegevens delen die wij van je verzamelen en in de afgelopen 12 maanden hebben verzameld.

Categorie persoonsgegevens Persoonlijke gegevens die wij verzamelen Categorieën van derden met wie wij deze persoonsgegevens kunnen delen:
Profiel- of contactgegevens
 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Dienstverleners
 • Analytics-partners
 • Betalingsverwerkers
Betalingsgegevens
 • Factuuradres
 • Type betaalkaart
 • Laatste 4 cijfers van betaalkaart
 • Vervaldatum
 • Dienstverleners
Commerciële gegevens
 • Aankoopgeschiedenis
 • Dienstverleners
 • Analytics-partners
Online-identificatiemiddelen
 • Unieke identificatiemiddelen zoals accountnaam en wachtwoorden
 • Dienstverleners
Apparaat-/IP-gegevens
 • IP-adres
 • Apparaat-ID
 • Type apparaat/besturingssysteem/browser dat wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de diensten
 • Dienstverleners
 • Analytics-partners
Webanalytics
 • Browsing- of zoekgeschiedenis
 • Interacties op webpagina’s
 • Voorgaande webpagina/bron via welke je toegang hebt verkregen tot de diensten
 • Statistieken met betrekking tot de interactie tussen apparaat of browser en de diensten
 • Dienstverleners
 • Analytics-partners
Inloggegevens van derden
 • E-mailadres
 • Gebruikersnaam op het sociale netwerk
 • Dienstverleners
 • Analytics-partners

 

Geolocatiegegevens
 • Locatie-informatie op basis van IP-adres
 • Dienstverleners
 • Analytics-partners
Andere identificerende informatie die je vrijwillig verstrekt
 • Identificerende informatie in e-mails of brieven die je ons stuurt
 • Dienstverleners

Je account verwijderen
Als je wilt dat Quillbot je gegevens verwijderd, dan kun je dit aanvragen via de Contact opnemen pagina of door een e-mail te sturen naar [email protected]

Cookiebeleid
Om ons cookiebeleid te bekijken, klik hier.

Nog vragen?

Vraag het ons

Kom je ergens niet uit? Geen probleem, wij staan altijd voor je klaar.

Veelgestelde vragen

Bekijk ze allemaal
Hoe kan ik mijn order verwijderen?

Ja, je kunt je order verwijderen uit je Scribbr-account. Het document dat je hebt geüpload, wordt automatisch al van onze server verwijderd.

Houd er rekening mee dat het verwijderen van je order een onomkeerbaar proces is. Het Scribbr-team heeft geen toegang meer tot je document en kan geen klachten over je order behandelen als je deze verwijdert. Verwijder je order dus pas als je 100% tevreden bent met onze service.

Hoe verwijder ik mijn order?

 1. Log in op de Scribbr-website.
 2. Open vanuit je account de order die je wilt verwijderen.
 3. Selecteer het tabblad “Gegevens”.
 4. Klik op ‘Verwijder order’.
 5. Er verschijnt een formulier op de pagina. Lees de informatie goed door en voer het ordernummer in.
 6. Klik op “Verwijderen” om je order te verwijderen.
Hoelang worden mijn gegevens bewaard?

Nakijkorders
Je originele document en de nagekeken versie worden 12 maanden bewaard op onze beveiligde server. Hierna worden de documenten automatisch verwijderd.

Plagiaatcheck
Het geüploade document wordt 1 maand op onze server bewaard. Hierna wordt het document automatisch verwijderd. Het resultaat van de Plagiaatcheck wordt na 12 maanden automatisch verwijderd.

Documenten versneld verwijderen
Je kunt je documenten en het resultaat van de Plagiaatcheck altijd handmatig verwijderen via je account.

Hoe kan ik mijn account verwijderen?

Log in op de website en ga naar ‘Account beheren’ en klik op ‘Account verwijderen’.

Hoe gaat Scribbr om met vertrouwelijke documenten?

We gaan uiterst vertrouwelijk om met je persoonlijke gegevens. Onze team en editors volgen strenge regels om te zorgen dat je gegevens veilig zijn:

 • Een geheimhoudingsverklaring
 • Een getekende overeenkomst die voorkomt dat je document met derden wordt gedeeld
 • De verplichting om bestanden te verwijderen
 • Een veilige verbinding (SSL)

Zowel het originele als het geredigeerde bestand wordt 12 maanden op onze server bewaard. Daarna worden de bestanden automatisch verwijderd. Je kunt je bestanden ook al eerder verwijderen in je gebruikersaccount.

delete-button

Tip: Als je je zorgen maakt over vertrouwelijke informatie in je document, kun je een aantal dingen doen om je tekst te anonimiseren:

 • Pas bedrijfsnamen en andere namen aan, bijvoorbeeld naar ‘Bedrijf X’
 • Verwijder data of onderdelen die niet nagekeken hoeven te worden

Kan Scribbr een geheimhoudingsverklaring tekenen?

Scribbr kan geen geheimhoudingsverklaringen ondertekenen. Elke geheimhoudingsverklaring is complex en uniek en ons juridische team is niet groot genoeg om elke verklaring die we ontvangen te onderzoeken.

We doen echter ons uiterste best om de vertrouwelijkheid van je documenten te garanderen.

Op onze pagina over privacy en veiligheid kun je hier meer over lezen.