Het Scribbr-Verbetermodel© is speciaal door ons ontwikkeld voor het nakijken van scripties. Bij het nakijken van je scriptie let je editor op alle onderdelen uit het Scribbr-Verbetermodel©.

Het Verbetermodel is opgesplitst in twee delen: nakijken op taal en nakijken van een academische tekst.

 

Deel 1 – Een tekst nakijken op taal

Taalgebied Specifiek
1. Zijn de woorden juist gespeld? Spel- en typfouten
Samenstellingen
Samenstellingen met Engelse woorden
Woordgroepen
Dt-fouten
Voltooid deelwoorden
Hoofdletters in afkortingen, namen, titels en opsommingen
2. Zijn de juiste woorden gebruikt? Lidwoorden
Verwijswoorden
Persoonlijk voornaamwoorden
Juiste woordkeuze
Collocaties en gezegden
Voorzetsels
Voorzetseluitdrukkingen
Plaatsing van verbindingswoorden
3. Zijn de zinnen juist geschreven? Congruentie van het onderwerp met de persoonsvorm
Woordvolgorde in zinnen
Woordvolgorde in opsommingen
Samentrekkingen
Werkwoordstijden
Incomplete zinnen
Overcomplete zinnen
4. Zijn de leestekens juist gebruikt? Komma’s
Dubbele punten
Puntkomma’s
Punten
Aanhalingstekens
Haakjes
5. Klopt de stijl van de tekst? Passieve zinnen
Fragmenten
Omslachtige formuleringen
Te lange zinnen
Tangconstructies
6. Is er consistent geschreven? Consistente spelling
Consistent hoofdlettergebruik
Consistentie in werkwoordstijden
Consistent leestekengebruik

 

Deel 2 – Een academische tekst nakijken

Taalgebied Specifiek
1. Is de tekst academisch? Academische woordkeuze
Verboden woorden
  Vage, subjectieve en overdreven formuleringen
2. Zijn citaten juist geschreven? Spel- en typfouten in citaten
Leestekens in citaten
3. Zijn getallen en afkortingen juist geschreven? Getallen uitschrijven
Gebruik van afkortingen
4. Kloppen de werkwoordstijden en het perspectief? Werkwoordstijden per scriptieonderdeel
Ik-/wij-vorm
Aanspreekvorm (jij-vorm)
Consistentie in perspectief
5. Is de tekst begrijpelijk? Onduidelijke zinnen