Samenvatting (abstract) voor je scriptie | Met voorbeeld

Hoe schrijf je een samenvatting (abstract) voor je scriptie

Je samenvatting of abstract is een korte weergave van je scriptie. Hierin wordt kort en bondig beschreven waar je scriptie over gaat, zodat je lezers precies weten wat ze ervan kunnen verwachten. De samenvatting is het eerste scriptie-onderdeel dat lezers lezen.

Samenvattingen mogen normaal gesproken niet langer zijn dan één pagina. Vaak schrijven universiteiten zelfs een limiet voor van maximaal 200 tot 300 woorden. Je plaatst de samenvatting na je titelpagina, informatiepagina of voorwoord en vóór je inhoudsopgave.

Tip
Hulp nodig bij het samenvatten van je tekst? Gebruik Scribbrs samenvatter om gratis & snel een samenvatting te maken.

De drie functies van een samenvatting

Je samenvatting schrijf je om:

 1. Je scriptie toe te lichten, zodat je potentiële lezers weten of de inhoud van jouw scriptie interessant is voor hen.
 2. Je scriptie in het kort te beschrijven voor lezers die geen tijd hebben om je volledige scriptie te lezen.
 3. Een overzicht te geven van je scriptie zodat je lezers weten wat ze ervan kunnen verwachten en zo je gehele scriptie beter kunnen begrijpen.
Tip
De richtlijnen voor de opmaak van je samenvatting kunnen verschillen per onderwijsinstelling, maar ook per referentiestijl. Schrijf je je scriptie in APA-stijl? Zorg er dan voor dat je de richtlijnen voor een APA-stijl samenvatting toepast.

Wie helpt jou met nakijken?

Betrouwbare hulptroepen vinden is niet makkelijk...

 • Familie
 • Vrienden
 • Studiegenoten
 • Scribbr

We staan altijd voor je klaar

Inhoud van je samenvatting

Je samenvatting is als het ware een miniversie van je scriptie, waarbij je alleen ingaat op de belangrijkste onderdelen. Deze miniscriptie moet een onafhankelijke tekst zijn, waarin alles wat je schrijft direct begrijpelijk is (zonder de scriptie of bepaalde bronnen te hoeven lezen).

Probeer je samenvatting in vijf alinea’s op te delen en houd rekening met onze tips om deze alinea’s zo kort en bondig mogelijk te houden:

1. Waarom en waarover je de scriptie hebt geschreven

2. Hoe je het onderzoek hebt uitgevoerd

 • Beschrijf kort je methoden.
 • Houd het kort door je methoden in maximaal 4 zinnen te beschrijven.

3. Wat uit je onderzoek is gebleken

 • Som de belangrijkste resultaten op.
 • Houd het kort door alleen in te gaan op de resultaten die relevant zijn voor de beantwoording van je hoofdvraag.

4. Wat je resultaten betekenen

 • Presenteer je conclusie (oftewel het antwoord op je hoofdvraag).
 • Houd het kort door alleen in te gaan op het antwoord op je hoofdvraag en specifiek aan te kondigen wat je conclusie is (bijv. “de conclusie is daarom…”).

5. (Indien aanwezig) Wat op basis hiervan relevant is voor je lezer of opdrachtgever om te weten

 • Ga in op de belangrijkste onderdelen van je discussie, namelijk de beperkingen en suggesties voor vervolgonderzoek en/of je aanbevelingen.
 • Houd het kort door maximaal 5 zinnen te schrijven over je beperkingen, suggesties voor vervolgonderzoek en aanbevelingen.

Blijf je moeite hebben met je alinea’s kort en bondig te verwoorden? Lees dan onze tips over het inkorten van je samenvatting.

Voorkom de twee meest gemaakte fouten
Fout Voorkom dit door…
Tekst uit je scriptie kopiëren en plakken. … de informatie uit je scriptie kort en bondig te verwoorden en te parafraseren.
Een “trailer” schrijven: Presenteren dat je iets gedaan hebt of achterhaald hebt, maar niet wat je gedaan of achterhaald hebt. … alleen samen te vatten wat daadwerkelijk in je scriptie staat.

Taalgebruik en verwijzingen in je samenvatting

Werkwoordstijden in je samenvatting

Je schrijft de samenvatting hoofdzakelijk in de tegenwoordige tijd en/of voltooid tegenwoordige tijd. Let op dat je hierin niet de toekomende tijd gebruikt; je hebt je onderzoek immers al uitgevoerd en je scriptie al geschreven.

Voorbeeld werkwoordstijden in de samenvatting
Tegenwoordige tijd: Dit onderzoek gaat in op de reclamevoorkeuren van consumenten in de leeftijdsgroep van 5 tot 10 jaar.
Toekomende tijd: Dit onderzoek zal ingaan op de reclamevoorkeuren …

Voltooid tegenwoordige tijd: Uit het onderzoek is gebleken dat het merendeel van de respondenten liever een film in de bioscoop kijkt dan thuis voor de tv.

Gebruik van afkortingen

Het moet mogelijk zijn je samenvatting te begrijpen zonder dat de rest van de scriptie te lezen. Schrijf daarom acroniemen en afkortingen bij het eerste gebruik in de samenvatting uit en introduceer ze later in de hoofdtekst opnieuw.

Introduceer alleen acroniemen of afkortingen in je samenvatting als je ze hierin vaker dan twee keer gebruikt of wanneer de afkortingen bekender zijn dan de uitgeschreven woorden.

Bronvermeldingen in je samenvatting

Als je gebruikmaakt van bronnen, dan moet je ook in de samenvatting referenties toevoegen. Je volgt hierbij de normale regels voor de bronvermelding. De kans is echter groot dat er geen bronvermeldingen in de samenvatting staan, omdat je hierin grotendeels je eigen bevindingen en onderzoek op een rijtje zet.

Voorbeeld samenvatting van een scriptie

Verschillende non-profit-milieuorganisaties proberen de negatieve gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan. Om dit te kunnen financieren zijn donaties nodig. Echter, in de huidige maatschappij neemt het aantal mensen dat doneert aan milieuorganisaties af, waardoor een financieringstekort is ontstaan. Om de werkzaamheden te kunnen voortzetten, is het noodzakelijk dat het aantal donaties verhoogd wordt.

Het doel van dit onderzoek is om te achterhalen hoe de donatie-intentie aan een milieuorganisatie verhoogd kan worden. Hiervoor is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: In hoeverre heeft de sociale afstand tot de klimaatveranderingsslachtoffers in een donatiewervingsadvertentie van een milieuorganisatie invloed op de donatie-intentie? Sociale afstand is hierbij de mate waarin mensen ervaren dat ze bij dezelfde sociale groep (in-group) of bij een andere sociale groep (out-group) horen ten opzichte van de slachtoffers van klimaatverandering.

Om een antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag is een experiment uitgevoerd waarvoor online vragenlijsten onder Nederlandse respondenten zijn verspreid. Respondenten zijn random verdeeld over twee condities, namelijk een grote en kleine sociale afstand. Deze twee groepen hebben een andere advertentie te zien gekregen op basis van deze indeling. Uit de antwoorden op de vragenlijsten bleek dat een grote sociale afstand tot een hogere donatie-intentie leidt dan een kleine sociale afstand. Dit duidt erop dat sociale afstand een invloed heeft op de donatie-intentie.

Op basis hiervan wordt aanbevolen om een grote sociale afstand in te zetten in donatie-wervingsadvertenties van milieuorganisaties omtrent klimaatverandering. Eventueel vervolgonderzoek zou zich kunnen richten op verschillende vormen van donatiewervingadvertenties omtrent klimaatverandering.

Dit voorbeeld downloaden

Tip
Wil je zeker weten dat jouw scriptie of essay foutloos geschreven is? Maak dan gebruik van onze nakijkservice en laat je document nakijken door één van onze taalexperts.

Hoeveel fouten bevat jouw scriptie?

De taalexperts van Scribbr verbeteren gemiddeld 150 fouten per 1000 woorden. Benieuwd wat er precies wordt verbeterd? Verschuif de cursor van links naar rechts!

Scriptie nakijken op taal

Checklist: Samenvatting in je scriptie

0 / 13

Goed bezig!

Je samenvatting zit nu in ieder geval goed in elkaar. Gebruik ook de andere checklists om je scriptie nog beter te maken.

Alle checklists bekijken Terug naar de samenvattingchecklist

Veelgestelde vragen over de samenvatting

Voor welke academische teksten schrijf ik een samenvatting?

Doorgaans wordt je geacht een samenvatting te schrijven voor: een scriptie, proefschrift,  onderzoekspaper (voor publicatie), een adviesrapport, implementatieplan en een stageverslag voor een onderzoeksstage.

Hulp nodig bij het samenvatten van je tekst? Gebruik Scribbrs samenvatter om gratis een handige samenvatting te maken.

Wat is het verschil tussen een samenvatting en een abstract?

Een abstract is simpelweg de Engelse benaming voor een samenvatting. Het enige verschil is dat een abstract vaak nog korter moet zijn dan een samenvatting (tussen de 150 en 300 woorden). Sommige opleidingen vragen ook van je om bij de abstract sleutelwoorden te plaatsen.

Hulp nodig bij het samenvatten van je tekst? Gebruik Scribbrs samenvatter om gratis een handige samenvatting te maken.

Hoe kort ik mijn samenvatting of abstract in?

Je kunt je samenvatting of abstract inkorten door overbodige informatie te schrappen, te focussen op je eigen onderzoek (vermijd lange discussies over andere bronnen) en omslachtige en overdreven lange zinnen te vermijden.

Hulp nodig bij het samenvatten van je tekst? Gebruik Scribbrs samenvatter om gratis een handige samenvatting te maken.

Wat als ik een samenvatting moet schrijven voor een andere academische tekst dan een scriptie?

In dit geval kun je de volgende stappen nemen om een goede samenvatting te schrijven:

 1. Schrijf per hoofdstuk (of onderdeel) 2 tot 3 zinnen die het hoofdstuk samenvatten.
 2. Plaats deze zinnen achter elkaar en lijm de tekst aan elkaar met verbindingswoorden.
 3. Lees de samenvatting nog eens door (en laat het doorlezen door een studiegenoot), vul informatie aan en verwijder overbodige informatie. Herschrijf hierna de tekst waar nodig.
 4. Voer de laatste wijzigingen door en laat eventueel je samenvatting nakijken door een Scribbr-editor.

Hulp nodig bij het samenvatten van je tekst? Gebruik Scribbrs samenvatter om gratis een handige samenvatting te maken.

Citeer dit Scribbr-artikel

Als je naar deze bron wilt verwijzen, kun je de bronvermelding kopiëren of op “Citeer dit Scribbr-artikel” klikken om de bronvermelding automatisch toe te voegen aan onze gratis Bronnengenerator.

Scharwächter, V. & Benders, L. (2023, 01 mei). Samenvatting (abstract) voor je scriptie | Met voorbeeld. Scribbr. Geraadpleegd op 18 juni 2024, van https://www.scribbr.nl/scriptie-structuur/management-samenvatting-abstract-van-een-scriptie/

Wat vind jij van dit artikel?
Veronique Scharwächter

Veronique heeft twee bachelors: één in Taal- en Cultuurstudies en één in Philosophy, Politics and Economics. Daarnaast heeft zij een boek geschreven over hoe filosofie je kan helpen in je studentenleven. Ze hoopt haar brede, interdisciplinaire kennis in te kunnen zetten om zo veel mogelijk studenten te helpen met het schrijven van hun scriptie.