Onderzoeksresultaten & deelconclusies formuleren | Voorbeelden

In je onderzoeksresultaten rapporteer je de belangrijkste bevindingen van je onderzoek. Je beantwoordt hier ook je deelvragen of bevestigt of ontkracht je deelhypothesen.

Hoe je resultatenhoofdstuk eruitziet, is afhankelijk van het soort onderzoek dat je doet. De lengte van je resultatenhoofdstuk verschilt ook per onderzoek. Het is vooral belangrijk dat je je resultaten in een logische volgorde beknopt en objectief vermeldt. Je resultatenhoofdstuk komt meestal na je methodologie en voor je conclusie.

Let op
Er is een verschil tussen je resultaten, conclusie en discussie. In je resultaten beantwoord je nog niet de hoofdvraag. Dit doe je pas in de conclusie. Ook ga je nog niet in op subjectieve interpretaties over wat de resultaten betekenen. Dit bewaar je voor de discussie.

Stappenplan onderzoeksresultaten

Je onderzoeksresultaten presenteren de uitkomsten van je uitgevoerde onderzoek die je hebt besproken in je methodologie. Zowel bij kwantitatief als kwalitatief onderzoek kun je de onderstaande stappen volgen om je resultaten te structureren en op te schrijven:

 1. Voer je onderzoek uit
  Verzamel eerst de resultaten van je onderzoek die je hebt uitgewerkt in je methodologie. Bij kwantitatief onderzoek werk je waarschijnlijk met resultaten in cijfers van statistische analyses, terwijl je bij kwalitatief onderzoek resultaten in woorden verzamelt uit bijvoorbeeld een tekstuele analyse of het coderen van interviews.
 2. Breng structuur aan
  Je resultaten worden overzichtelijker als je ze in een logische volgorde presenteert. Je kunt je resultatenhoofdstuk bijvoorbeeld structureren aan de hand van:

  1. deelvragen of deelhypothesen;
  2. deelonderwerpen;
  3. onderzoeksmethoden.
 3. Beschrijf de belangrijkste resultaten
  Beschrijf de resultaten die relevant zijn om je deelvragen en uiteindelijk je onderzoeksvraag te beantwoorden.
 4. Voeg eventueel tabellen, grafieken, figuren of citaten toe
  Voeg alleen tabellen, grafieken, figuren of citaten toe die relevant zijn voor de vermelding van je resultaten. Je kunt ze bijvoorbeeld inzetten om in één oogopslag de belangrijkste bevindingen weer te geven.
 5. Rond je resultatenhoofdstuk af
  Lees je resultaten nog eens door en formuleer je deelconclusies in een aparte paragraaf per deelvraag, deelonderwerp of onderzoeksmethode.
Tip
Je resultaten schrijf je in de onvoltooid tegenwoordige tijd. Als je verwijst naar onderzoek dat je al hebt gedaan (of andere afgeronde zaken), gebruik je de voltooid tegenwoordige tijd.

Twijfel je over de taal en structuur van je resultatenhoofdstuk? Maak dan gebruik van onze nakijkservice en laat je opdracht nakijken op taal én structuur door onze experts!

Stappenplan resultaten van kwantitatief onderzoek

Hieronder leggen we uit hoe je invulling moet geven aan bovenstaande stappen als je voor jouw kwantitatieve onderzoek enquêtes hebt gebruikt.

Stap 1 – Voer je onderzoek uit

Je enquête is door genoeg respondenten ingevuld en je hebt de resultaten geanalyseerd. Afhankelijk van je onderzoek voer je bijvoorbeeld een regressieanalyse, ANOVA of t-toets uit of bereken je de correlatie tussen variabelen.

Je kunt ook de verschillen tussen twee of meer groepen aangeven door gemiddelden en standaarddeviaties te rapporteren.

Stap 2 – Breng structuur aan

Aan het begin van je resultatenhoofdstuk herhaal je kort welke analyse(s) je hebt uitgevoerd. Je hebt de onderzoeksmethoden al gedetailleerder uitgelegd in je methodologie.

Vervolgens beschrijf je beknopt de resultaten die je hebt gevonden. Het handigst is om dit per deelvraag of -hypothese te doen die je al in je inleiding hebt geformuleerd. De deelvragen en -hypothesen ondersteunen samen je onderzoeksvraag.

Stap 3 – Beschrijf de belangrijkste resultaten

Beschrijf per deelvraag of -hypothese alleen de resultaten die relevant zijn voor de beantwoording van je vraag of voor de bevestiging of ontkrachting van je hypothese. Zo kun je bijvoorbeeld de inferentiële en beschrijvende statistieken van je analyse presenteren.

Je kunt daarna kort uitleggen wat deze resultaten betekenen voor de betreffende deelvraag of -hypothese. Je gaat hierbij nog niet in op de betekenis van die deelconclusie voor je onderzoeksvraag.

Stap 4 – Voeg eventueel tabellen, grafieken of figuren toe

Je kunt grafieken, figuren of tabellen invoegen als deze je resultaten kunnen ondersteunen. Verwijs altijd in de lopende tekst naar de specifieke grafieken of tabellen. Zo is het voor de lezer duidelijk bij welk resultaat de grafiek of tabel hoort.

Stap 5 – Rond je resultatenhoofdstuk af

Als laatste controleer je of je met je resultaten antwoord hebt gegeven op al je (niet-beschrijvende) deelvragen of -hypothesen.

Resultaten die niet relevant zijn voor de beantwoording van je vragen, oftewel overige resultaten, kun je eventueel aan de bijlagen van je scriptie toevoegen.

Voorbeeld: Resultaten enquête
In dit onderzoek is een regressieanalyse gebruikt om de hypothese (H1) te testen dat een grotere sociale afstand tot milieuproblemen de intentie om te doneren aan milieuorganisaties zou verminderen.

H1 is getest met donatie-intentie (geregistreerd als een score van 1 tot 10) als afhankelijke variabele en sociale afstand (gecategoriseerd als kleine of grote afstand) als onafhankelijke variabele. De resultaten van de analyse zijn in Tabel 5 weergegeven.

Uit de resultaten is gebleken dat sociale afstand een significant zwak verband heeft met donatie-intentie (b* = .18, p = .05), waardoor het een significante voorspeller van donatie-intentie is. Zodra de sociale afstand groter wordt, neemt de donatie-intentie toe. H1 is hierdoor niet bevestigd. De resultaten suggereerden juist een significant effect in de tegengestelde richting.

Tabel 5. Resultaten regressieanalyse hoofdeffect

Onafhankelijke
variabele
Afhankelijke
variabele
Hypothese b* t p Betrouwbaarheids-interval 95%
LW       –      RW
Sociale afstand Donatie-intentie H1 .18 2.00 .05 0.01     –    1.12

Noot: LW = linkerwaarde, RW = rechterwaarde

Stappenplan resultaten van kwalitatief onderzoek

Hieronder wordt uitgelegd hoe je je resultatensectie kunt invullen als je kwalitatief onderzoek hebt uitgevoerd aan de hand van interviews.

Stap 1 – Voer je onderzoek uit

Je hebt bij voldoende respondenten interviews afgenomen. Vervolgens kun je je onderzoek uitvoeren door deze interviews bijvoorbeeld te transcriberen en te coderen.

Stap 2 – Breng structuur aan

Aan het begin van je resultatenhoofdstuk herhaal je kort welke analyse(s) je hebt uitgevoerd. Je hebt de onderzoeksmethoden al gedetailleerder uitgelegd in je methodologie.

Vervolgens rapporteer je de resultaten die je gevonden hebt in je resultatenhoofdstuk. Als je deelvragen of -hypothesen hebt opgesteld, kun je de resultaten op basis hiervan beschrijven.

Let op
Bij een kwalitatief onderzoek met interviews worden niet altijd deelvragen of -hypothesen opgesteld.

In dat geval kun je voor de structuur van je resultaten de topiclijst (of vragenlijst) aanhouden die je hebt gebruikt voor de interviews. Deze reflecteert namelijk de deelonderwerpen die je wilt onderzoeken voor de beantwoording van de hoofdvraag van je onderzoek.

Stap 3 –  Beschrijf de belangrijkste resultaten

Ga vervolgens per deelvraag, hypothese of topic in op de relevante resultaten.

Leg hierna (in een of twee zinnen) uit wat de resultaten betekenen voor de deelvraag, hypothese of het topic en formuleer een deelconclusie. Je gaat hierbij nog niet in op de betekenis van die deelconclusie voor je onderzoeksvraag.

Stap 4 – Voeg eventueel tabellen, grafieken, figuren of citaten toe

Je kunt grafieken, figuren, tabellen of citaten toevoegen als deze relevant zijn voor je resultaten. In kwalitatief onderzoek met interviews komt het regelmatig voor dat je je resultaten ondersteunt en verduidelijkt met relevante citaten uit de interviews.

Stap 5 – Rond je resultatenhoofdstuk af

Controleer of je bent ingegaan op al je deelvragen, hypothesen of topics. Beschrijf niet-relevante resultaten eventueel in de bijlagen van je scriptie in de vorm van transcripties van de interviews.

Voorbeeld: Resultaten interviews
Aan de hand van gecodeerde semi-gestructureerde interviews is er onderzoek gedaan naar welke soorten videogames meer of minder een kunstvorm zijn.

Uit het onderzoek bleek dat videospellen op zich geen kunstvorm zijn, maar dat er soms wel een grotere mate van creativiteit aan te pas komt. De maatstaf die wordt gebruikt om een kunstgame aan te duiden, bestaat uit aspecten van het spel die betrekking hebben op design, de verhaallijn, de muziek en het belang van de creatieve teams die aan een spel werken.

Een respondent heeft hierover het volgende gezegd:

“Nou ik denk dat bij role-playing games meer aandacht wordt besteed aan character-design, aan wereld-design. Ook omdat de verhaallijn heel belangrijk is en er meer aandacht wordt besteed aan bepaalde spelelementen. Dus daar heb je grotere teams van creatieve experts nodig dan bij bijvoorbeeld een gemiddeld schietspel ofzo.”

Hieruit kan worden geconcludeerd dat videospellen op zich niet als kunstvorm worden ervaren, maar dat bij bepaalde spellen het element van creativiteit en kunst belangrijker is dan bij andere spellen.

Voorkom plagiaat en doe de gratis plagiaatcheck.

Start gratis check

Grafieken, tabellen en figuren invoegen

In je resultatenhoofdstuk kan het van pas komen om grafieken, tabellen en figuren in te voegen om je resultaten te ondersteunen. Je kunt deze visuele gereedschappen vooral goed gebruiken om een overzicht te presenteren van je resultaten of om verschillen en overeenkomsten aan te duiden.

Vergeet niet naar de grafiek, figuur of tabel te verwijzen in de tekst.

Je hoeft de grafiek, figuur of tabel echter niet uit te leggen in je lopende tekst. Deze moet op zichzelf duidelijk zijn voor de lezers. Hier kun je voor zorgen door een duidelijke en overzichtelijke vormgeving te hanteren en een duidelijke titel te gebruiken.

Voorbeeld: Tabel invoegen in je resultatenhoofdstuk 
Naar aanleiding van het scholingsprogramma “Motorische ontwikkeling” zijn de motorische vaardigheden van peuters de afgelopen 4 jaar toegenomen, terwijl de motorische vaardigheden van kleuters zijn afgenomen. Dit wordt weergegeven in Tabel 1.

Tabel 1. Beoordeling van motorische vaardigheden (op een schaal van 1 tot 10) van peuters en kleuters

Leeftijd
Jaartal
Peuters Kleuters
2018 3,0 7,0
2019 4,5 6,0
2020 5,0 5,5
2021 6,0 4,5
2022 6,5 4,0

Citaten invoegen

Bij interviews, casestudies en observaties kunnen citaten nuttig zijn om je resultaten te illustreren en kracht bij te zetten. Het is daarnaast belangrijk dat je citaten op de juiste manier introduceert in de lopende tekst, zodat je lezers begrijpen wat je precies illustreert met je citaat.

Voorbeeld: Verwijzingen naar citaten in de lopende tekst
Respondent C gaf aan dat hij het niet eens was met de huidige gang van zaken. De reden hiervoor formuleerde hij als volgt: “In de huidige situatie gaan klanten liever naar een concurrent, omdat we te langzaam reageren op aanvragen.”

Op de vraag hoe het huidige proces ingericht is, gaven twee geïnterviewden een soortgelijk antwoord. Een van hen zei hierover dat het proces “ingericht is op basis van het receptieve taalmodel” (zie Interview 2, Bijlage C) en de ander gaf aan dat “het productieve taalmodel het uitgangspunt vormt voor de inrichting van het proces” (zie Interview 4, Bijlage C).

Tijdens het verkenningsgesprek met de opdrachtgever gaf zij aan dat “het noodzakelijk is om ook inzicht te verkrijgen in socialemediamogelijkheden”, omdat uit een eerdere concurrentieanalyse is gebleken dat concurrenten de meeste klanten werven via socialemediakanalen (Rapport C, Bedrijf Janssen & Sanchez).

Verschil resultaten, conclusie en discussie

In het resultatenhoofdstuk presenteer je de resultaten van je data-analyse en wordt per deelvraag, hypothese of topic een deelconclusie geformuleerd. Deze deelconclusie is slechts een tot twee zinnen lang. Er wordt verder nog niet ingegaan op de betekenis van dit deelantwoord voor het antwoord op de hoofdvraag.

Dit gebeurt pas in de conclusie. De resultaten van alle deelvragen, hypothesen of topics die in het resultatenhoofdstuk besproken zijn, worden hier samengevoegd tot een eindconclusie. Hierbij leiden je deelconclusies tot het antwoord op de hoofdvraag in de conclusie.

Vervolgens worden in de discussie zowel de subjectieve interpretaties als de implicaties van deze conclusies besproken. Ook bespreek je de beperkingen van je onderzoek en doe je suggesties voor vervolgonderzoek. Hoewel je dus in de resultaten en conclusie objectief blijft, hoeft dat in de discussie niet.

Voorkom plagiaat en doe de gratis plagiaatcheck.

Start gratis check

Checklist: Resultatenhoofdstuk

0 / 8

Gefeliciteerd!

Je onderzoeksresultaten zit nu in ieder geval goed in elkaar. Zorg met onze nakijkdienst dat je het document zonder taalfouten kunt inleveren.

Scriptie nakijken op taal Terug naar checklist onderzoeksresultaten

Veelgestelde vragen over het resultatenhoofdstuk

Hoe lang moet het resultatenhoofdstuk zijn?

In verhouding maakt je resultatenhoofdstuk meestal een derde uit van je gehele scriptie.

Hoeveel woorden of pagina’s je moet gebruiken voor je resultaten hangt af van de grootte van je onderzoek en het aantal deelvragen, -hypotheses, deelonderwerpen of onderzoeksmethoden die je hebt gebruikt. Het hangt ook af van de uitkomsten van je kwantitatief of kwalitatief onderzoek.

Hoe weet ik of resultaten relevant zijn?

Als resultaten antwoord geven op een deelvraag, -hypothese of de onderzoeksvraag en/of significant inzicht bieden in een deelonderwerp, dan zijn deze resultaten relevant.

Uiteindelijk dienen de resultaten die je in dit hoofdstuk beschrijft te leiden tot het antwoord op je hoofdvraag dat je in je conclusie geeft.

Wat doe ik met opvallende resultaten die niet relevant zijn voor deelvragen, -hypotheses of de hoofdvraag?

Opvallende resultaten die niets te maken hebben met je onderzoeksvraag zou je kunnen bespreken in je discussie. Misschien heeft een bepaalde beperking van jouw onderzoek wel geleid tot deze uitkomsten of is er vervolgonderzoek nodig om meer inzicht te krijgen in die resultaten.

Citeer dit Scribbr-artikel

Als je naar deze bron wilt verwijzen, kun je de bronvermelding kopiëren of op “Citeer dit Scribbr-artikel” klikken om de bronvermelding automatisch toe te voegen aan onze gratis Bronnengenerator.

Scharwächter, V. & Benders, L. (2022, 08 december). Onderzoeksresultaten & deelconclusies formuleren | Voorbeelden. Scribbr. Geraadpleegd op 16 juli 2024, van https://www.scribbr.nl/scriptie-structuur/onderzoeksresultaten/

Wat vind jij van dit artikel?
Veronique Scharwächter

Veronique heeft twee bachelors: één in Taal- en Cultuurstudies en één in Philosophy, Politics and Economics. Daarnaast heeft zij een boek geschreven over hoe filosofie je kan helpen in je studentenleven. Ze hoopt haar brede, interdisciplinaire kennis in te kunnen zetten om zo veel mogelijk studenten te helpen met het schrijven van hun scriptie.