Onderzoeksresultaten & deelconclusies formuleren | Voorbeelden

Als je onderzoek is uitgevoerd en je analyses zijn gedaan, kun je het resultatenhoofdstuk van je scriptie schrijven. Hierin komen de belangrijkste resultaten van je onderzoek naar voren en worden deelvragen beantwoord of deelhypothesen bevestigd of ontkracht.

Hoe je resultatenhoofdstuk eruitziet, is afhankelijk van het soort onderzoek dat je doet. Volg onze handleiding om op de juiste wijze je resultaten op te schrijven (in het bijzonder als je kwantitatief onderzoek (enquêtes) of kwalitatief onderzoek (interviews) hebt uitgevoerd).

Onderzoeksresultaten opschrijven

Zowel bij kwantitatief als kwalitatief onderzoek volg je de volgende stappen om je resultaten op te schrijven:

 1. Voer je onderzoek uit.
 2. Breng een structuur aan voor je resultatenhoofdstuk op basis van:
 3. Beschrijf de belangrijkste resultaten terwijl je je aan deze structuur houdt.
  • Beschrijf de resultaten die relevant zijn om je deelvragen en uiteindelijk je onderzoeksvraag te beantwoorden.
 4. Voeg eventueel tabellen, grafieken, figuren of citaten toe ter ondersteuning van je resultaten.
 5. Lees je resultaten nog eens door en formuleer je deelconclusies in een aparte paragraaf per deelvraag, deelonderwerp of onderzoeksmethode.

 

Hieronder leggen we uit hoe je invulling moet geven aan bovenstaande stappen als je voor jouw onderzoek enquêtes hebt gebruikt.

Stap 1 – voer je onderzoek uit

Je enquête is door genoeg respondenten ingevuld en je hebt de resultaten geanalyseerd. Afhankelijk van je onderzoek voer je bijvoorbeeld een regressieanalyse, ANOVA of t-toets uit of bereken je de correlatie tussen variabelen. Je kunt ook de verschillen tussen twee of meer groepen aangeven door gemiddelden en standaarddeviaties te rapporteren.

Stap 2 – breng structuur aan

Vervolgens beschrijf je de resultaten die je hebt gevonden in je resultatenhoofdstuk. Het handigst is om dit per deelvraag of -hypothese te doen die je al in je inleiding hebt geformuleerd. De deelvragen en -hypothesen ondersteunen samen je onderzoeksvraag. Zo verzamel je voldoende informatie om je onderzoeksvraag te beantwoorden.

Stap 3 – beschrijf de resultaten

Beschrijf per deelvraag of -hypothese alleen de resultaten die relevant zijn voor de beantwoording van je vraag of voor de bevestiging of ontkrachting van je hypothese. Je kunt daarna kort uitleggen wat deze resultaten betekenen voor de betreffende deelvraag of -hypothese. Je gaat hierbij nog niet in op de betekenis van die deelconclusie voor je onderzoeksvraag.

Stap 4 – voeg eventueel een tabel of grafiek toe

Je kunt grafieken, figuren of tabellen invoegen als deze je resultaten kunnen ondersteunen. Verwijs altijd in de lopende tekst naar de specifieke grafieken of tabellen. Zo is het voor de lezer duidelijk bij welk resultaat de grafiek of tabel hoort.

Stap 5 – rond je resultatenhoofdstuk af

Als laatste controleer je of je met je resultaten antwoord hebt gegeven op al je (niet-beschrijvende) deelvragen of -hypothesen. Resultaten die niet relevant zijn voor de beantwoording van je vragen, oftewel overige resultaten, kun je eventueel aan de bijlagen van je scriptie toevoegen.

Voorbeeld: Resultaten enquête – indeling op basis van hypothesen
H1 is getest door middel van een regressieanalyse met donatie-intentie als afhankelijke variabele en sociale afstand als onafhankelijke variabele. De resultaten van de analyse zijn in Tabel 5 weergegeven. Sociale afstand heeft een significant zwak verband met donatie-intentie (b* = .18, p = .05), waardoor het een significante voorspeller van donatie-intentie is. Zodra de sociale afstand groter wordt, neemt de donatie-intentie toe. H1 is hierdoor niet bevestigd. De resultaten suggereerden juist een significant effect in de tegengestelde richting.
resultaten

Stap 1 – voer je onderzoek uit

Neem bij voldoende respondenten interviews af en transcribeer en codeer deze.

Stap 2 – breng structuur aan

Vervolgens rapporteer je de resultaten die je gevonden hebt in je resultatenhoofdstuk. Als je deelvragen of -hypothesen hebt opgesteld, kun je de resultaten op basis hiervan beschrijven.

Let op: Bij een kwalitatief onderzoek met interviews worden niet altijd deelvragen of -hypothesen opgesteld. In dat geval kun je voor de structuur van je resultaten de topiclijst (of vragenlijst) aanhouden die je hebt gebruikt voor de interviews. Deze reflecteert namelijk de deelonderwerpen die je wilt onderzoeken voor de beantwoording van de hoofdvraag van je onderzoek.

Stap 3 –  beschrijf de resultaten

Ga vervolgens per deelvraag, -hypothese of topic in op de relevante resultaten. Deze resultaten kun je ondersteunen en verduidelijken met relevante citaten uit de interviews.

Leg hierna (in een of twee zinnen) uit wat de resultaten betekenen voor de deelvraag, -hypothese of het topic en formuleer een deelconclusie waarbij je nog geen antwoord geeft op je onderzoeksvraag.

Stap 4 – rond je resultatenhoofdstuk af

Controleer of je bent ingegaan op al je deelvragen, -hypothesen of topics. Beschrijf niet-relevante resultaten eventueel in de bijlagen van je scriptie in de vorm van transcripties van de interviews.

Voorbeeld: Resultaten interviews – indeling op basis van topics
Er is onderzoek gedaan naar welke soorten videogames meer of minder een kunstvorm zijn. Uit het onderzoek bleek dat videospellen op zich geen kunstvorm zijn, maar dat er soms wel een grotere mate van creativiteit aan te pas komt. De maatstaf die wordt gebruikt om een kunstgame aan te duiden, bestaat uit aspecten van het spel die betrekking hebben op design, de verhaallijn, de muziek en het belang van de creatieve teams die aan een spel werken. Een respondent heeft hierover het volgende gezegd:

“Nou ik denk dat er bij role-playing games meer aandacht wordt besteed aan character-design, aan wereld-design. Ook omdat de verhaallijn heel belangrijk is en er meer aandacht wordt besteed aan bepaalde spelelementen. Dus daar heb je grotere teams van creatieve experts nodig dan bij bijvoorbeeld een gemiddeld schietspel ofzo.”

Hieruit kan worden geconcludeerd dat videospellen op zich niet als kunstvorm worden ervaren, maar dat bij bepaalde spellen het element van creativiteit en kunst belangrijker is dan bij andere spellen.

Grafieken, tabellen en figuren invoegen

Grafieken, tabellen en figuren moeten je resultaten ondersteunen en je moet ernaar verwijzen in je lopende tekst. Je kunt deze visuele gereedschappen vooral goed gebruiken om een overzicht te presenteren van je resultaten of om verschillen en overeenkomsten aan te duiden.

Leg een grafiek, figuur of tabel niet uit in je lopende tekst. Deze moet op zichzelf duidelijk zijn voor de lezer. Hier kun je voor zorgen door een duidelijke en overzichtelijke vormgeving te hanteren en een duidelijke titel te gebruiken.

Voorbeeld: Verwijzing in de lopende tekst en tabel invoegen
Naar aanleiding van het scholingsprogramma “Motorische ontwikkeling” zijn de motorische vaardigheden van peuters de afgelopen 4 jaar toegenomen, terwijl de motorische vaardigheden van kleuters zijn afgenomen. Dit wordt weergegeven in Tabel 1.

Tabel 1. Beoordeling van motorische vaardigheden (op een schaal van 1 tot 10) van peuters en kleuters

Leeftijd
Jaartal
Peuters Kleuters
2016 3,0 7,0
2017 4,5 6,0
2018 5,0 5,5
2019 6,0 4,5
2020 6,5 4,0

Ontvang feedback op taal, structuur, lay-out en bronvermelding

Professionele Scribbr-editors kijken je scriptie na op:

 • Academisch taalgebruik
 • Onduidelijke zinnen
 • Grammaticale fouten
 • Interpunctie
 • Verboden woorden

Bekijk het voorbeeld

Citaten invoegen

Bij interviews, casestudies en observaties kunnen citaten nuttig zijn om je resultaten te illustreren en kracht bij te zetten. Het is daarnaast belangrijk dat je citaten op de juiste manier introduceert in de lopende tekst, zodat je lezer begrijpt wat je precies illustreert met je citaat.

Voorbeeld: Verwijzingen naar citaten in de lopende tekst
 • Respondent C gaf aan dat hij het niet eens was met de huidige gang van zaken. De reden hiervoor formuleerde hij als volgt: “In de huidige situatie gaan klanten liever naar een concurrent, omdat we te langzaam reageren op aanvragen.”
 • Op de vraag hoe het huidige proces ingericht is, gaven twee geïnterviewden een soortgelijk antwoord. Een van hen zei hierover dat het proces “ingericht is op basis van het receptieve taalmodel” (zie Interview 2, Bijlage C) en de ander gaf aan dat “het productieve taalmodel het uitgangspunt vormt voor de inrichting van het proces” (zie Interview 4, Bijlage C).
 • Tijdens het verkenningsgesprek met de opdrachtgever gaf zij aan dat “het noodzakelijk is om ook inzicht te verkrijgen in socialemediamogelijkheden”, omdat uit een eerdere concurrentieanalyse is gebleken dat concurrenten de meeste klanten werven via socialemediakanalen (Rapport C, Bedrijf Janssen & Sanchez).

Verschil resultatenhoofdstuk en conclusie

In het resultatenhoofdstuk wordt per deelvraag, hypothese of topic een deelconclusie geformuleerd, zoals in voorbeeld 1 en 2 wordt getoond. Deze deelconclusie is slechts een tot twee zinnen lang. Er wordt verder nog niet ingegaan op de betekenis van dit deelantwoord voor het antwoord op de hoofdvraag.

Dit gebeurt pas in de conclusie. De resultaten van alle deelvragen, hypothesen of topics die in het resultatenhoofdstuk besproken zijn, worden hier samengevoegd tot een eindconclusie. Hierbij leiden je deelconclusies tot het antwoord op de hoofdvraag in de conclusie.

Checklist: Resultatenhoofdstuk

0 / 8

Gefeliciteerd!

Je onderzoeksresultaten zit nu in ieder geval goed in elkaar. Zorg met onze nakijkdienst dat je het document zonder taalfouten kunt inleveren.

Scriptie nakijken op taal Terug naar checklist onderzoeksresultaten

Veelgestelde vragen over resultaten

Hoe lang moet het resultatenhoofdstuk zijn?

In verhouding maakt je resultatenhoofdstuk meestal een derde uit van je gehele scriptie.

Hoeveel woorden of pagina’s je moet gebruiken voor je resultaten hangt af van de grootte van je onderzoek en het aantal deelvragen, -hypotheses, deelonderwerpen of onderzoeksmethoden die je hebt gebruikt. Het hangt ook af van de uitkomsten van je kwantitatief of kwalitatief onderzoek.

Hoe weet ik of resultaten relevant zijn?

Als resultaten antwoord geven op een deelvraag, -hypothese of de onderzoeksvraag en/of significant inzicht bieden in een deelonderwerp, dan zijn deze resultaten relevant.

Uiteindelijk dienen de resultaten die je in dit hoofdstuk beschrijft te leiden tot het antwoord op je hoofdvraag dat je in je conclusie geeft.

Wat doe ik met opvallende resultaten die niet relevant zijn voor deelvragen, -hypotheses of de hoofdvraag?

Opvallende resultaten die niets te maken hebben met je onderzoeksvraag zou je kunnen bespreken in je discussie. Misschien heeft een bepaalde beperking van jouw onderzoek wel geleid tot deze uitkomsten of is er vervolgonderzoek nodig om meer inzicht te krijgen in die resultaten.

Wat vind jij van dit artikel?
Lou Benders

Lou was Scribbrs Product- en Kwaliteitsmanager tot ze naar Italië verhuisde voor de liefde en het lekkere weer. Nu werkt ze op afstand aan Scribbrs diensten en aan handige artikelen over academische teksten.

28 reacties

Rik
26 april 2021 om 12:53

Heey,

Mijn resultaten van mijn onderzoek zijn voornamelijk lastige berekeningen en formules. Nu heb ik deze allemaal vermeld al in het hoofdstuk waar ik mijn onderzoek laat zien. Nu wil ik graag een voorbeeld berekening laten zien om het verhaal wat duidelijker te maken. Kan ik dit het beste doen in een bijlage of in het hoofdstuk met de resultaten?

Met vriendelijke groet,

Rik

Beantwoorden

Julia Merkus
Julia Merkus (Scribbr Team)
26 april 2021 om 17:41

Hoi Rik,

Als de berekening niet te lang is, zou je deze het beste kunnen opnemen in je hoofdstuk met de resultaten, zodat een lezer niet naar de bijlage hoeft te scrollen om het verhaal te begrijpen. Als de berekening echt heel lang is, zou je eventueel een apart kopje kunnen geven aan die berekening om de structuur te behouden.

Toch is het altijd het beste om je begeleider om een voorkeur te vragen, zodat je zeker weet dat je de goede keuze maakt! :)

Beantwoorden

Sam
25 april 2021 om 04:52

Hoi,

Spreek je in je onderzoek (onderdeel analyse) van respondenten of benoem je de categorie, bijvoorbeeld: jongeren, studenten, docenten etc.

Beantwoorden

Julia Merkus
Julia Merkus (Scribbr Team)
26 april 2021 om 11:37

Als het gaat om één categorie (dus bijvoorbeeld als al je respondenten jongeren zijn), zou ik voor de term respondenten gaan. Als het om meerdere categorieën gaat (dus bijvoorbeeld als je kinderen, jongeren en volwassenen hebt bevraagd), zou ik wel steeds noemen om welke categorie dit gaat.

Hier zijn echter geen vaste regels voor! :)

Beantwoorden

Robbe
21 april 2021 om 15:53

Hoi,

hoe kan je het beste je resultatensectie opdelen als je een database onderzoek hebt gedaan en dus niet met een vragenlijst of deelvragen hebt gewerkt. Ik heb enkel één hoofdonderzoeksvraag. De rest is al bevestigd door mijn literatuurstudie.

Groetjes,

Beantwoorden

Julia Merkus
Julia Merkus (Scribbr Team)
21 april 2021 om 15:57

Hoi Robbe,

Deze vraag is helaas lastig te beantwoorden zonder je onderzoek te kennen. Je zou de resultatensectie kunnen structureren door kopjes te gebruiken voor de verschillende aspecten van je antwoord op de deelvraag. Dan kies je zelf deelonderwerpen voor je resultatensectie, zoals je dat bijvoorbeeld ook voor de inleiding of het theoretisch kader zou doen. Deze hoeven namelijk niet per se verbonden te zijn aan een deelvraag. Mocht je toch twijfelen over die aanpak, dan kun je het beste je begeleider om hulp vragen, omdat diegene een beter beeld heeft van jouw onderzoek. Dan kun je nooit de verkeerde keuze maken! :)

Veel succes!

Beantwoorden

Marloes
12 april 2021 om 13:06

Hoi,

Als je per deelvraag al een conclusie hebt gegeven in het resultatenhoofdstuk, moet er dan nog een samenvatting voor het hele resultatenhoofdstuk zijn waarin deze deelconclusies worden herhaald?

Groetjes,
Marloes

Beantwoorden

Julia Merkus
Julia Merkus (Scribbr Team)
12 april 2021 om 16:44

Hoi Marloes,

Als je al per deelvraag een samenvatting hebt gegeven, dan hoef je in principe geen samenvatting meer te geven aan het eind van je hoofdstuk. Vaak volgt het hoofdstuk "Conclusie" toch al op het resultatenhoofdstuk, dus dan kan de lezer daar de algemene conclusie terugvinden. Controleer wel altijd even bij je begeleider of die er hetzelfde over denkt! :)

Beantwoorden

Ellen
15 december 2020 om 13:15

Hallo,

Is het noodzakelijk om bij elke onderdeel in de resultatensectie effectief alle respondenten en hun mening/beleving te benoemen (ook al hebben ze zich niet echt uitgesproken over dit onderdeel)?

Stel je hebt 5 respondenten geïnterviewd. Bij het eerste onderdeel rond een bepaald thema hebben slechts 3 van de 5 respondenten een expliciet antwoord gegeven. De overige 2 respondenten hebben dit simpelweg niet benoemd of zijn hier niet verder op ingegaan. Moet je er dan toch steeds bij vermelden dat 2 respondenten hier niet expliciet over hebben gesproken, en hoe verwoord je dit dan best? Of moet er iets anders gebeuren in dit geval?

Vriendelijke groetjes!

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr Team)
15 december 2020 om 18:13

Hoi Ellen,

Als bepaalde respondenten zich niet over een onderwerp hebben uitgesproken kun je dat kort benoemen.
Het is wel verstandig om dat te doen, omdat het anders lijkt alsof je bepaalde resultaten niet wilt delen (om welke reden dan ook).

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

nathalie
4 oktober 2020 om 16:32

Hallo

ik doe een literatuurstudie en moet ik 12 artikelen vinden voor de resultaten en maar moet ik met alle 12 artikelen mijn deelvragen beantwoorden?

GR,

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr Team)
20 oktober 2020 om 16:25

Hoi Nathalie,

Ik weet niet precies wat jouw opdracht is, maar ik denk dat het in orde is om bijvoorbeeld ook een aantal artikelen als achtergrondinformatie te gebruiken, zonder dat je direct één van je vragen ermee beantwoordt.

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

Joury
2 september 2020 om 17:48

hallo,

voor mijn verslag doe ik intervieuws om zo mijn deelvragen te beantwoorden
mijn deelvraag is:
aan welke eisen moet de machine voldoen?

het antwoord van de geinterviewde persoon is :1 meter hoog zijn, groen van kleur en moet van metaal zijn. met uitleg waarom deze machine zo moet zijn.

moet ik bij de resultaten enkel vertellen dat de machine 1 meter hoog zijn, groen van kleur en moet van metaal zijn.

of moet ik in de resultaten ook uitleggen waarom de machine 1 meter hoog zijn, groen van kleur en moet van metaal zijn?

hoop dat het duidelijk is alvast bedankt!!

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr Team)
3 september 2020 om 16:52

Hoi Joury,

Het is eventueel handig om je deelvraag iets verder te specificeren, bijvoorbeeld door toe te voegen waar de machine voor is en onder welke omstandigheden de eisen gelden.
In de resultaten kun je wel delen wat de respondent over de redenen heeft beschreven, maar je eigen inbreng hierover komt pas in de discussie.

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

ricardo
20 juni 2020 om 23:51

Hi, mijn kwalitatieve interviews gaan juist over het vinden van gebreken. Hiervoor heb ik interviews afgenomen om een globaal beeld te krijgen van een beleid en mijn onderzoek doelt op het kijken wat niet vermeld wordt en dus verbeterd kan worden. Wat voor nut heeft coderen hier dan bij, mijn benodigdheden kan ik niet coderen omdat deze niet in de tekst zitten

Alvast bedankt!

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr Team)
22 juni 2020 om 19:56

Hoi Ricardo,

In dat geval lijkt het me inderdaad niet nodig om te coderen, maar ik verwacht wel dat je begeleider enige vorm van analyse van je verwacht.
Ik raad je aan om even met hem/haar te overleggen.

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

Ellen
1 juni 2020 om 19:09

Hallo,

Is het noodzakelijk om bij elke onderdeel in de resultatensectie effectief alle respondenten en hun mening/beleving te benoemen (ook al hebben ze zich niet echt uitgesproken over dit onderdeel)?

Stel je hebt 5 respondenten geïnterviewd. Bij het eerste onderdeel rond een bepaald thema hebben slechts 3 van de 5 respondenten een expliciet antwoord gegeven. De overige 2 respondenten hebben dit simpelweg niet benoemd of zijn hier niet verder op ingegaan. Moet je er dan toch steeds bij vermelden dat 2 respondenten hier niet expliciet over hebben gesproken, en hoe verwoord je dit dan best? Of moet er iets anders gebeuren in dit geval?

Vriendelijke groetjes!

Beantwoorden

Mina
30 mei 2020 om 17:50

Maak je in je resultaten sectie een koppeling met literatuur? Dus het vermelden van bronnen? Hier heb ik van de feedback ontvangen dat je een koppeling dien te maken met de theorie. Klopt dit?

Groetjes Mina

Beantwoorden

Lisa
21 mei 2020 om 09:41

Hallo!

Schrijf je de resultaten voornamelijk in tegenwoordige of verleden tijd?

Het gaat om resultaten van interviews die in maart zijn afgenomen.

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr Team)
22 mei 2020 om 17:38

Hoi Lisa,

Je schrijft de resultaten over het algemeen in de voltooid of onvoltooid tegenwoordige tijd.
Voor meer info kun je ons artikel over werkwoordstijden even lezen!

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

Claudia
13 mei 2020 om 23:49

Hallo!

Ik heb in mijn resultaten hoofdstuk citaten beschreven in de tekst. Ik vroeg me af of deze citaten schuingedrukt moeten? Mijn begeleider zei namenlijk van wel maar ergens op internet zag ik dus juist van niet...

Groetjes,

Claudia

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr Team)
14 mei 2020 om 12:00

Hoi Claudia,

Citaten schrijf je normaal gesproken niet cursief, maar tussen dubbele aanhalingstekens.
Echter, als je begeleider van je vraagt de citaten cursief te schrijven, zou ik het vooral doen. Hij/zij is uiteindelijk degene die je beoordeelt.

Succes!

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

Manon
8 april 2020 om 14:15

Hi!

Wat is het verschil tussen een analyse en conclusie?

Groetjes,
Manon

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr Team)
8 april 2020 om 17:40

Hoi Manon,

Je analyse beschrijf je in het resultatenhoofdstuk van je scriptie, en geef je eventueel deelconclusies.
In de conclusie geef je antwoord op de hoofdvraag, dit is eigenlijk opnieuw een analyse van de kleinschalige analyses die je in het resultatenhoofdstuk beschreven hebt.
In de laatste paragraaf van dit artikel lees je meer over dit onderscheid.

Succes!

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

Lyz
6 maart 2020 om 15:59

Hi! Is het gebruikelijk om citaties van je onderzoeken in je conclusie te schrijven?

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr Team)
9 maart 2020 om 13:41

Hoi Lyz,

Ik neem aan dat je doelt op citaten uit interviews die je hebt afgenomen?
Als er belangrijke citaten zijn kun je deze zeker benoemen. Het is wel belangrijk dat je in je conclusie geen nieuwe informatie geeft. Je moet dus ook al eerder in je onderzoek op deze citaten in gegaan zijn.

Succes!

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

Chez
17 februari 2020 om 17:04

Haa,

Vraagje. Kan ik in één tabel de resultaten van de enquête en observatie samen weergeven in een bepaalde frequentie?

Groetjes,
Chez.

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr Team)
17 februari 2020 om 17:12

Hoi Chez,

Dank voor je vraag! Wat bedoel je met de frequentie?
Als je voor de enquête dezelfde variabelen gebruikt als in de observatie dan lijkt dat me geen probleem en mooi overzichtelijk voor de lezer.
Als je andere variabelen gebruikt zou ik dit afraden.

Succes!

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

Is er iets nog niet helemaal duidelijk of ontbreekt er wat? Laat een opmerking achter.

Please click the checkbox on the left to verify that you are a not a bot.