Onderzoeksresultaten & deelconclusies formuleren | Voorbeelden

Als je onderzoek is uitgevoerd en je analyses zijn gedaan, kun je het resultatenhoofdstuk van je scriptie schrijven. Hierin komen de belangrijkste resultaten van je onderzoek naar voren en worden deelvragen beantwoord of deelhypothesen bevestigd of ontkracht.

Hoe je resultatenhoofdstuk eruitziet, is afhankelijk van het soort onderzoek dat je doet. Volg onze handleiding om op de juiste wijze je resultaten op te schrijven (in het bijzonder als je kwantitatief onderzoek (enquêtes) of kwalitatief onderzoek (interviews) hebt uitgevoerd).

Onderzoeksresultaten opschrijven

Zowel bij kwantitatief als kwalitatief onderzoek volg je de volgende stappen om je resultaten op te schrijven:

 1. Voer je onderzoek uit.
 2. Breng een structuur aan voor je resultatenhoofdstuk op basis van:
 3. Beschrijf de belangrijkste resultaten terwijl je je aan deze structuur houdt.
  • Beschrijf de resultaten die relevant zijn om je deelvragen en uiteindelijk je onderzoeksvraag te beantwoorden.
 4. Voeg eventueel tabellen, grafieken, figuren of citaten toe ter ondersteuning van je resultaten.
 5. Lees je resultaten nog eens door en formuleer je deelconclusies in een aparte paragraaf per deelvraag, deelonderwerp of onderzoeksmethode.

 

Hieronder leggen we uit hoe je invulling moet geven aan bovenstaande stappen als je voor jouw onderzoek enquêtes hebt gebruikt.

Stap 1 – voer je onderzoek uit

Je enquête is door genoeg respondenten ingevuld en je hebt de resultaten geanalyseerd. Afhankelijk van je onderzoek voer je bijvoorbeeld een regressieanalyse, ANOVA of t-toets uit of bereken je de correlatie tussen variabelen. Je kunt ook de verschillen tussen twee of meer groepen aangeven door gemiddelden en standaarddeviaties te rapporteren.

Stap 2 – breng structuur aan

Vervolgens beschrijf je de resultaten die je hebt gevonden in je resultatenhoofdstuk. Het handigst is om dit per deelvraag of -hypothese te doen die je al in je inleiding hebt geformuleerd. De deelvragen en -hypothesen ondersteunen samen je onderzoeksvraag. Zo verzamel je voldoende informatie om je onderzoeksvraag te beantwoorden.

Stap 3 – beschrijf de resultaten

Beschrijf per deelvraag of -hypothese alleen de resultaten die relevant zijn voor de beantwoording van je vraag of voor de bevestiging of ontkrachting van je hypothese. Je kunt daarna kort uitleggen wat deze resultaten betekenen voor de betreffende deelvraag of -hypothese. Je gaat hierbij nog niet in op de betekenis van die deelconclusie voor je onderzoeksvraag.

Stap 4 – voeg eventueel een tabel of grafiek toe

Je kunt grafieken, figuren of tabellen invoegen als deze je resultaten kunnen ondersteunen. Verwijs altijd in de lopende tekst naar de specifieke grafieken of tabellen. Zo is het voor de lezer duidelijk bij welk resultaat de grafiek of tabel hoort.

Stap 5 – rond je resultatenhoofdstuk af

Als laatste controleer je of je met je resultaten antwoord hebt gegeven op al je (niet-beschrijvende) deelvragen of -hypothesen. Resultaten die niet relevant zijn voor de beantwoording van je vragen, oftewel overige resultaten, kun je eventueel aan de bijlagen van je scriptie toevoegen.

Voorbeeld: Resultaten enquête – indeling op basis van hypothesen
H1 is getest door middel van een regressieanalyse met donatie-intentie als afhankelijke variabele en sociale afstand als onafhankelijke variabele. De resultaten van de analyse zijn in Tabel 5 weergegeven. Sociale afstand heeft een significant zwak verband met donatie-intentie (b* = .18, p = .05), waardoor het een significante voorspeller van donatie-intentie is. Zodra de sociale afstand groter wordt, neemt de donatie-intentie toe. H1 is hierdoor niet bevestigd. De resultaten suggereerden juist een significant effect in de tegengestelde richting.
resultaten

Stap 1 – voer je onderzoek uit

Neem bij voldoende respondenten interviews af en transcribeer en codeer deze.

Stap 2 – breng structuur aan

Vervolgens rapporteer je de resultaten die je gevonden hebt in je resultatenhoofdstuk. Als je deelvragen of -hypothesen hebt opgesteld, kun je de resultaten op basis hiervan beschrijven.

Let op: Bij een kwalitatief onderzoek met interviews worden niet altijd deelvragen of -hypothesen opgesteld. In dat geval kun je voor de structuur van je resultaten de topiclijst (of vragenlijst) aanhouden die je hebt gebruikt voor de interviews. Deze reflecteert namelijk de deelonderwerpen die je wilt onderzoeken voor de beantwoording van de hoofdvraag van je onderzoek.

Stap 3 –  beschrijf de resultaten

Ga vervolgens per deelvraag, -hypothese of topic in op de relevante resultaten. Deze resultaten kun je ondersteunen en verduidelijken met relevante citaten uit de interviews.

Leg hierna (in een of twee zinnen) uit wat de resultaten betekenen voor de deelvraag, -hypothese of het topic en formuleer een deelconclusie waarbij je nog geen antwoord geeft op je onderzoeksvraag.

Stap 4 – rond je resultatenhoofdstuk af

Controleer of je bent ingegaan op al je deelvragen, -hypothesen of topics. Beschrijf niet-relevante resultaten eventueel in de bijlagen van je scriptie in de vorm van transcripties van de interviews.

Voorbeeld: Resultaten interviews – indeling op basis van topics
Er is onderzoek gedaan naar welke soorten videogames meer of minder een kunstvorm zijn. Uit het onderzoek bleek dat videospellen op zich geen kunstvorm zijn, maar dat er soms wel een grotere mate van creativiteit aan te pas komt. De maatstaf die wordt gebruikt om een kunstgame aan te duiden, bestaat uit aspecten van het spel die betrekking hebben op design, de verhaallijn, de muziek en het belang van de creatieve teams die aan een spel werken. Een respondent heeft hierover het volgende gezegd:

“Nou ik denk dat er bij role-playing games meer aandacht wordt besteed aan character-design, aan wereld-design. Ook omdat de verhaallijn heel belangrijk is en er meer aandacht wordt besteed aan bepaalde spelelementen. Dus daar heb je grotere teams van creatieve experts nodig dan bij bijvoorbeeld een gemiddeld schietspel ofzo.”

Hieruit kan worden geconcludeerd dat videospellen op zich niet als kunstvorm worden ervaren, maar dat bij bepaalde spellen het element van creativiteit en kunst belangrijker is dan bij andere spellen.

Grafieken, tabellen en figuren invoegen

Grafieken, tabellen en figuren moeten je resultaten ondersteunen en je moet ernaar verwijzen in je lopende tekst. Je kunt deze visuele gereedschappen vooral goed gebruiken om een overzicht te presenteren van je resultaten of om verschillen en overeenkomsten aan te duiden.

Leg een grafiek, figuur of tabel niet uit in je lopende tekst. Deze moet op zichzelf duidelijk zijn voor de lezer. Hier kun je voor zorgen door een duidelijke en overzichtelijke vormgeving te hanteren en een duidelijke titel te gebruiken.

Voorbeeld: Verwijzing in de lopende tekst en tabel invoegen
Naar aanleiding van het scholingsprogramma “Motorische ontwikkeling” zijn de motorische vaardigheden van peuters de afgelopen 4 jaar toegenomen, terwijl de motorische vaardigheden van kleuters zijn afgenomen. Dit wordt weergegeven in Tabel 1.

Tabel 1. Beoordeling van motorische vaardigheden (op een schaal van 1 tot 10) van peuters en kleuters

Leeftijd
Jaartal
Peuters Kleuters
2016 3,0 7,0
2017 4,5 6,0
2018 5,0 5,5
2019 6,0 4,5
2020 6,5 4,0

Wie helpt jou met nakijken?

Betrouwbare hulptroepen vinden is niet makkelijk...

 • Familie
 • Vrienden
 • Studiegenoten
 • Scribbr

We staan altijd voor je klaar

Citaten invoegen

Bij interviews, casestudies en observaties kunnen citaten nuttig zijn om je resultaten te illustreren en kracht bij te zetten. Het is daarnaast belangrijk dat je citaten op de juiste manier introduceert in de lopende tekst, zodat je lezer begrijpt wat je precies illustreert met je citaat.

Voorbeeld: Verwijzingen naar citaten in de lopende tekst
 • Respondent C gaf aan dat hij het niet eens was met de huidige gang van zaken. De reden hiervoor formuleerde hij als volgt: “In de huidige situatie gaan klanten liever naar een concurrent, omdat we te langzaam reageren op aanvragen.”
 • Op de vraag hoe het huidige proces ingericht is, gaven twee geïnterviewden een soortgelijk antwoord. Een van hen zei hierover dat het proces “ingericht is op basis van het receptieve taalmodel” (zie Interview 2, Bijlage C) en de ander gaf aan dat “het productieve taalmodel het uitgangspunt vormt voor de inrichting van het proces” (zie Interview 4, Bijlage C).
 • Tijdens het verkenningsgesprek met de opdrachtgever gaf zij aan dat “het noodzakelijk is om ook inzicht te verkrijgen in socialemediamogelijkheden”, omdat uit een eerdere concurrentieanalyse is gebleken dat concurrenten de meeste klanten werven via socialemediakanalen (Rapport C, Bedrijf Janssen & Sanchez).

Verschil resultatenhoofdstuk en conclusie

In het resultatenhoofdstuk wordt per deelvraag, hypothese of topic een deelconclusie geformuleerd, zoals in voorbeeld 1 en 2 wordt getoond. Deze deelconclusie is slechts een tot twee zinnen lang. Er wordt verder nog niet ingegaan op de betekenis van dit deelantwoord voor het antwoord op de hoofdvraag.

Dit gebeurt pas in de conclusie. De resultaten van alle deelvragen, hypothesen of topics die in het resultatenhoofdstuk besproken zijn, worden hier samengevoegd tot een eindconclusie. Hierbij leiden je deelconclusies tot het antwoord op de hoofdvraag in de conclusie.

Checklist: Resultatenhoofdstuk

0 / 8

Gefeliciteerd!

Je onderzoeksresultaten zit nu in ieder geval goed in elkaar. Zorg met onze nakijkdienst dat je het document zonder taalfouten kunt inleveren.

Scriptie nakijken op taal Terug naar checklist onderzoeksresultaten

Veelgestelde vragen over resultaten

Hoe lang moet het resultatenhoofdstuk zijn?

In verhouding maakt je resultatenhoofdstuk meestal een derde uit van je gehele scriptie.

Hoeveel woorden of pagina’s je moet gebruiken voor je resultaten hangt af van de grootte van je onderzoek en het aantal deelvragen, -hypotheses, deelonderwerpen of onderzoeksmethoden die je hebt gebruikt. Het hangt ook af van de uitkomsten van je kwantitatief of kwalitatief onderzoek.

Hoe weet ik of resultaten relevant zijn?

Als resultaten antwoord geven op een deelvraag, -hypothese of de onderzoeksvraag en/of significant inzicht bieden in een deelonderwerp, dan zijn deze resultaten relevant.

Uiteindelijk dienen de resultaten die je in dit hoofdstuk beschrijft te leiden tot het antwoord op je hoofdvraag dat je in je conclusie geeft.

Wat doe ik met opvallende resultaten die niet relevant zijn voor deelvragen, -hypotheses of de hoofdvraag?

Opvallende resultaten die niets te maken hebben met je onderzoeksvraag zou je kunnen bespreken in je discussie. Misschien heeft een bepaalde beperking van jouw onderzoek wel geleid tot deze uitkomsten of is er vervolgonderzoek nodig om meer inzicht te krijgen in die resultaten.

Wat vind jij van dit artikel?
Lou Benders

Lou was Scribbrs Product- en Kwaliteitsmanager tot ze naar Italië verhuisde voor de liefde en het lekkere weer. Nu werkt ze op afstand aan Scribbrs diensten en aan handige artikelen over academische teksten.