Downloaden als pdf-bestand

Artikel 1. Definities

 1. Scribbr: Scribbr B.V., gevestigd aan de Singel 542, 1017AZ, Amsterdam, Nederland,  ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 67863019.
 2. Klant: Natuurlijke- of rechtspersoon die aan Scribbr opdracht geeft om diensten te verrichten.
 3. Dienst(en): Alle dienst(en), waaronder de Plagiaatcheck en nakijkdienst, die Scribbr in het kader van een geaccepteerde opdracht verricht.
 4. Document(en): Alle door de klant aan Scribbr beschikbaar gestelde documenten, zoals scripties.
 5. Opdracht: De overeenkomst, waarbij Scribbr zich jegens de klant verbindt om bepaalde diensten te verrichten.
 6. Plagiaatcheck: Dienst waarbij een document op plagiaat wordt gecontroleerd door gebruik te maken van de Turnitin-database.
 7. Nakijkdienst: Dienst waarbij een document door een Editor en Scribbr wordt geredigeerd en/of gecontroleerd op structuur.
 8. Nakijktermijn: De nakijktermijn is een uiterlijke datum en tijdstip waarvoor het document moet worden nagekeken.
 9. Editor: Natuurlijke – of rechtspersoon die door Scribbr wordt ingeschakeld om de opdracht verkregen van een klant uit te voeren.
 10. Turnitin-database: Database die wordt gebruikt om documenten op plagiaat te scannen.

Artikel 2. Identiteit van de ondernemer

Scribbr, handelend onder de namen scribbr.nl, scribbr.com, scribbr.de, scribbr.it, scribbr.com.br, scribbr.fr, scribbr.es, scribbr.dk, scribbr.se, scribber.no en scribbr.fi.

 • Vestigingsadres en bezoekadres: Singel 542, 1017AZ, Amsterdam, Nederland.
 • E-mailadres: info@scribbr.nl
 • KvK-nummer: 67863019
 • Telefoonnummer: +31(0)20-2616040
 • Btw-nummer: NL857203691B01

Artikel 3. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Scribbr en de klant.
 2. Wanneer blijkt dat één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig is dan blijven de rest van de bepalingen volledig van toepassing.
 3. Wanneer er onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen. Dit is ook het geval wanneer een situatie plaatsvindt die niet in deze in deze algemene voorwaarden is geregeld.
 4. Wanneer Scribbr niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat bepalingen niet van toepassing zijn, of dat Scribbr het recht verliest om in andere gevallen wel tot strikte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

Artikel 4. Aanbod

 1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Scribbr niet.

Artikel 5. Overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant het aanbod aanvaardt.
 2. Scribbr bevestigt langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen dan zullen Scribbr en de klant samen in overleg gaan om de overeenkomst aan te passen.
 2. Scribbr kan zonder daarmee in gebreke c.q. verzuim te komen een verzoek tot wijzigingen van de overeenkomst weigeren.

Artikel 7. Annulering van opdracht door Scribbr

 1. Scribbr heeft het recht om de opdracht te annuleren nadat de overeenkomst tot stand is gekomen.
 2. Scribbr heeft het recht om de opdracht te annuleren indien Scribbr van mening is dat het document dat is geüpload door de klant niet voldoet aan de minimumeisen.
 3. De minimumeisen voor een document zijn:
  1. Het document moet een onderwijsgerelateerd document zijn.
  2. Voor de nakijkdienst moet de kwaliteit van het document dusdanig zijn dat een editor op een normale manier het document kan redigeren. Deze beoordeling wordt door Scribbr gedaan. Wanneer de basiskwaliteit van het document te slecht is kan de editor het document niet normaal redigeren.
  3. Wanneer blijkt dat de klant fraude pleegt.
 4. Op het moment dat Scribbr de opdracht annuleert wordt zo snel mogelijk contact gezocht met de klant.

Artikel 8. Bewaren van documenten

 1. Documenten van de nakijkdienst worden maximaal een jaar op de Scribbr-server bewaard.
 2. Indien de klant een Plagiaatcheck afneemt dan geeft de klant toestemming aan Scribbr om het document te bewaren in een afgeschermde privé Turnitin-database. Deze database is alleen toegankelijk voor Scribbr. Deze documenten kunnen nooit worden bekeken door onderwijsinstellingen. Documenten in de afgeschermde database binnen Turnitin worden na één maand automatisch verwijderd.
 3. Bij de nakijkdienst ontvangt de editor van Scribbr het document dat wordt nagekeken. Zodra de editor klaar is met het nakijken van het document is de editor verplicht het document te verwijderen.

Artikel 9. Nakijktermijn van de nakijkdienst

 1. Bij het afnemen van de nakijkdienst wordt er een nakijktermijn vastgesteld.
 2. De editor mag zelf bepalen wanneer het document wordt nagekeken, zolang oplevering van het nagekeken document binnen de deadline valt.
 3. De nakijktermijn wordt van tevoren per e-mail gecommuniceerd naar de klant. De nakijktermijn is ook terug te lezen in de klantomgeving op de website.
 4. De nakijktermijn vangt aan op het moment van de betaling en de termijn eindigt op het moment dat Scribbr het nagekeken document ter beschikking stelt aan de klant.
 5. Wanneer de editor de deadline niet haalt zal Scribbr de klant hier tijdig van op de hoogte stellen.
 6. De klant kan zich niet beroepen op het niet tijdig ontvangen van het nagekeken document als er problemen zijn met elektronische hulpmiddelen en hierdoor het nagekeken document op een later tijdstip door de klant wordt ontvangen.

Artikel 10. Termijn Plagiaatcheck

 1. De tijdsduur van het uitvoeren van de Plagiaatcheck is afhankelijk van de drukte bij Turnitin en hierop heeft Scribbr geen invloed.
 2. Alleen wanneer het uitvoeren van de Plagiaatcheck langer duurt dan 24 uur vanaf het moment van de betaling door de klant kan de klant een verzoek doen om het factuurbedrag terug te vorderen. Een voorwaarde hiervoor is dat de klant het geld terugvordert voordat het resultaat van de Plagiaatcheck aan de klant is gecommuniceerd. Het tijdstip van ontvangst van het resultaat van de Plagiaatcheck wordt per e-mail gecommuniceerd aan de klant.
 3. Lid 2, artikel 10 is niet toepasbaar indien Scribbr op de website vermeldt dat de termijn van de Plagiaatcheck langer is dan 24 uur.

  Artikel 11. Annulering opdracht

  1. De klant kan een Plagiaatcheck niet annuleren.
  2. Indien de klant een nakijkopdracht annuleert dan is de klant verplicht de in uitvoering van de opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten aan Scribbr te vergoeden.

  Artikel 12. Aansprakelijkheid

  1. Indien Scribbr aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
  2. Scribbr is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Scribbr is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
  3. Indien Scribbr aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Scribbr beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
  4. Scribbr is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant ondervindt doordat de opdracht door Scribbr wordt geweigerd.
  5. Scribbr kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of verlies van de bij Scribbr of derden opgeslagen documenten.
  6. Scribbr kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen en eventuele schade van de klant door het niet halen van de nakijktermijn.
  7. Scribbr kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor het niet ontdekken van plagiaat in de Plagiaatcheck.
  8. Scribbr kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade, schade ontstaan door studievertraging, schade ontstaan doordat de klant niet slaagt voor haar/zijn opleiding, schade ontstaan doordat de klant een onvoldoende haalt voor haar/zijn document.
  9. Scribbr heeft en behoudt te allen tijde het recht om, indien en voor zover mogelijk, de schade van de klant ongedaan te maken.

  Artikel 13. Wijzigingen algemene voorwaarden

  1. Scribbr behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

  Artikel 14. Toepasselijk recht en geschillen

  1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Scribbr partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
  2. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Scribbr gevestigd is.