Algemene voorwaarden

Laatst bijgewerkt op 8 april 2024.

Downloaden als pdf-bestand

Artikel 1. Definities

 1. Scribbr: Scribbr, een Learneo, Inc.-bedrijf, gevestigd aan de Singel 542, 1017AZ, Amsterdam, Nederland, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 67863019.
 2. Dienst(en): Alle dienst(en) die Scribbr verricht.
 3. Document(en): Alle documenten die je aan Scribbr beschikbaar hebt gesteld, waaronder, maar niet beperkt tot, scripties, papers, essays, documenten of literatuurlijsten.
 4. Opdracht: De overeenkomst, waarbij Scribbr zich met jou verbindt om bepaalde diensten te verrichten.
 5. Plagiaat Check: Dienst waarbij een document op plagiaat wordt gecontroleerd door gebruik te maken van de Turnitin-database.
 6. Nakijkdienst: Een door Scribbr aangeboden dienst waarbij een expert een geüpload document controleert.
 7. APA Checker: Een door Scribbr aangeboden dienst waarbij een document wordt gecontroleerd op correcte verwijzingen.
 8. Zelfplagiaat Checker: Een door Scribbr aangeboden dienst die documenten vergelijkt met niet gepubliceerde of privédocumenten om overeenkomsten vast te stellen.
 9. Bronnengenerator: Een door Scribbr aangeboden dienst waarbij bronvermeldingen worden gegenereerd voor bronnen.
 10. Nakijktermijn: De nakijktermijn is een uiterlijke datum en tijdstip waarvoor het document moet worden nagekeken.
 11. Expert: Natuurlijke of rechtspersoon die door Scribbr wordt ingeschakeld om een opdracht uit te voeren.
 12. Turnitin-database: Database die wordt gebruikt om documenten op plagiaat te scannen.

Artikel 2. Identiteit van de ondernemer

Scribbr, handelend onder de namen scribbr.nl, scribbr.com, scribbr.de, scribbr.it, scribbr.co.uk, scribbr.at, scribbr.ch scribbr.fr, scribbr.es, scribbr.dk, scribbr.se, scribber.no en scribbr.fi.

 • Vestigingsadres en bezoekadres: Singel 542, 1017AZ, Amsterdam, Nederland.
 • E-mailadres: info@scribbr.nl
 • KvK-nummer: 67863019
 • Telefoonnummer: +31(0)20-2616040
 • Btw-nummer: NL857203691B01

Artikel 3. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen jou en Scribbr.
 2. Wanneer blijkt dat één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig is, dan blijven de rest van de bepalingen volledig van toepassing.
 3. Wanneer onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen. Dit is ook het geval wanneer een situatie plaatsvindt die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld.
 4. Wanneer Scribbr niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat bepalingen niet van toepassing zijn, of dat Scribbr het recht verliest om in andere gevallen wel tot strikte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
 5. De Algemene Voorwaarden van Learno, te bekijken op https://www.learneo.com/legal/terms-of-service, zijn onder verwijzing van toepassing in deze Gebruiksvoorwaarden. Je gaat ermee akkoord de Algemene Voorwaarden van Learneo na te leven bij gebruik van onze Diensten. De Gebruiksvoorwaarden van Learneo zijn van toepassing op alle websites, diensten, applicaties, technologieën en producten die eigendom zijn van Learneo Inc. (“Learneo”), inclusief de diensten van Scribbr. Als onderdelen van de Algemene Voorwaarden en de Gebruiksvoorwaarden van Learneo met elkaar in strijd zijn, dan zijn de Algemene Voorwaarden alleen van toepassing op de Diensten van Scribbr.
 6. Ons beleid voor auteursrecht is opgenomen in deze Algemene voorwaarden en je gaat akkoord met dit beleid als je van onze diensten gebruikmaakt.
 7. De Diensten kunnen links of verwijzingen naar websites van derden bevatten of naar diensten waar wij geen eigenaar van zijn of controle over hebben (“Diensten van derde partijen”). We hebben geen controle over en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, de nauwkeurigheid, de algemene voorwaarden, het privacybeleid of de werkwijze of de meningen die horen bij een Dienst van een derde partij via Scribbr waar je mee in aanraking komt via de Diensten. Als je toegang krijgt tot of gebruikmaakt van een Dienst van een derde partij, kan het zijn dat het privacybeleid van de betreffende derde partij van toepassing is. De Diensten van derde partijen zijn:

Artikel 4. Aanbod

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod mogelijk te maken. Vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Scribbr niet.

Artikel 5. Overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat je het aanbod aanvaardt.
 2. Scribbr bevestigt langs elektronische weg als de aanvaarding van het aanbod is ontvangen.

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, dan zal Scribbr met je in overleg gaan om de overeenkomst aan te passen.
 2. Scribbr kan zonder daarmee in gebreke c.q. verzuim te komen een verzoek tot wijzigingen van de overeenkomst weigeren.

Artikel 7. Annulering van opdracht door Scribbr

 1. Scribbr heeft het recht om de opdracht te annuleren nadat de overeenkomst tot stand is gekomen.
 2. Scribbr heeft het recht om de opdracht te annuleren indien Scribbr van mening is dat het document dat je hebt geüpload niet voldoet aan de minimumeisen.
 3. De minimumeisen voor een document zijn:
  1. Het document moet een onderwijsgerelateerd document zijn.
  2. Voor de nakijkdienst moet de kwaliteit van het document dusdanig zijn dat een expert het document op een normale manier kan redigeren. Deze beoordeling wordt door Scribbr gedaan. Wanneer de basiskwaliteit van het document als te slecht wordt beoordeeld, kan de expert het document niet normaal redigeren.
  3. Het document moet een originele, niet-geplagieerde tekst zijn.
 4. Op het moment dat Scribbr de opdracht annuleert, wordt zo snel mogelijk contact met je gezocht.

Artikel 8. Licentie over je materiaal

Door materiaal te uploaden (inclusief Documenten) op Scribbr, geef je Scribbr een niet-exclusieve, wereldwijde, royalty-vrije, volledig betaalde, overzetbare en sublicenseerbare (via meerdere sublicenties, inclusief affiliates van Learneo) licentie om je materiaal te vertalen, aanpassen, opslaan, redigeren, tonen, reproduceren, distribueren en op andere manieren te gebruiken in de context van het gebruik van Scribbr-diensten, in alle media en via alle distributiekanalen (nu bekend of later ontwikkeld). De rechten die verleend worden aan Scribbr in dit Artikel zijn eeuwig (onderhevig aan Artikel 9, Bewaren van Documenten) en onherroepelijk, zoals maximaal bij wet is toegestaan.

Ter verduidelijking, deze licentie maakt het mogelijk dat wij onze Diensten kunnen aanbieden en is niet bedoeld om het auteursrecht over je werk te beperken. We delen je Documenten bovendien met Experts en derde partijen om ervoor te zorgen dat we de Diensten kunnen aanbieden. We delen Documenten niet met andere gebruikers.

Artikel 9. Bewaren van documenten

 1. Documenten van de nakijkdienst worden maximaal een jaar op de Scribbr-server bewaard.
 2. Indien je een Plagiaat Check afneemt, dan geef je toestemming aan Scribbr om het document te bewaren in een afgeschermde privé-Turnitin-database. Deze database is alleen toegankelijk voor Scribbr. Deze documenten kunnen nooit worden bekeken door onderwijsinstellingen. Documenten in de afgeschermde database binnen Turnitin worden na één maand automatisch verwijderd.
 3. Als je een APA-check of Zelfplagiaat Check afneemt, worden de documenten maximaal 90 dagen op de Scribbr-server bewaard.
 4. Als je een document uploadt voor de Bronnengenerator bewaart Scribbr het document maximaal 30 dagen op de Scribbr-server.
 5. Voor de aard van de nakijkdienst is het noodzakelijk dat de expert van Scribbr het na te kijken document ontvangt. Zodra de expert klaar is met het nakijken van het document, is deze persoon contractueel verplicht het document te verwijderen.

Artikel 10. Nakijktermijn van de nakijkdienst

 1. Bij het afnemen van de nakijkdienst wordt een nakijktermijn vastgesteld.
 2. De expert mag zelf bepalen wanneer het document wordt nagekeken, zolang oplevering van het nagekeken document binnen de deadline valt.
 3. De nakijktermijn wordt van tevoren per e-mail naar je gecommuniceerd. De nakijktermijn is ook terug te lezen in de klantomgeving op de website.
 4. De nakijktermijn vangt aan op het moment van de betaling en de termijn eindigt op het moment dat Scribbr het nagekeken document aan jou ter beschikking stelt.
 5. Wanneer de expert verwacht de deadline niet te halen, zal Scribbr je hier tijdig van op de hoogte stellen.
 6. Scribbr is niet verantwoordelijk voor onvoorziene technische problemen die ertoe leiden dat je het nagekeken document te laat ontvangt.

Artikel 11. Termijn Plagiaat Check

 1. De tijdsduur van het uitvoeren van de Plagiaat Check is afhankelijk van de drukte bij Turnitin en hier heeft Scribbr geen invloed op.
 2. Alleen wanneer het uitvoeren van de Plagiaat Check langer duurt dan 24 uur vanaf het moment van de betaling kan je een verzoek doen om het factuurbedrag terug te vorderen. Een voorwaarde hiervoor is dat je het geld terugvordert voordat het resultaat van de Plagiaat Check aan je is gecommuniceerd. Het tijdstip van ontvangst van het resultaat van de Plagiaat Check wordt per e-mail aan je gecommuniceerd.
 3. Lid 2, artikel 10 is niet toepasbaar indien Scribbr op de website vermeldt dat de termijn van de Plagiaat Check langer is dan 24 uur.

Artikel 12. Annulering opdracht

 1. Je kan een Plagiaat Check niet annuleren.
 2. Je kan een APA-check niet annuleren.
 3. Je kan een Zelfplagiaat Check niet annuleren.
 4. Indien je een nakijkopdracht annuleert, dan ben je verplicht de in uitvoering van de opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten aan Scribbr te vergoeden.

Artikel 13. Verbetering van diensten

Het is Scribbr en zusterbedrijven toegestaan automatisering te gebruiken, waarbij machine-learning-technieken en AI-technieken kunnen worden toegepast op geanonimiseerde documenten voor de toekomstige verbetering van diensten.

Artikel 14. Verzoek tot verwijdering; claims inbreukmakende handelingen

Het is gebruikers van Scribbr niet toegestaan om materiaal (inclusief Documenten) te delen, uploaden, posten of anderszins te distribueren, dat inbreuk maakt op het auteursrecht, intellectuele eigendomsrecht, privacy, of andere rechten. Als een gebruiker meent dat materiaal dat geüpload of gedeeld is via de Diensten, wordt de gebruiker aangemoedigd direct contact op te nemen met Scribbr om te verzoeken de vermeend inbreukmakende inhoud te verwijderen. De gebruiker bevestigt kennis te hebben genomen van het Beleid auteursrecht, dat toelicht hoe een verzoek omtrent een inbreukmakende handeling ingediend kan worden.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

 1. Indien Scribbr aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Scribbr is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Scribbr is uitgegaan van door of namens jou verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 3. Indien Scribbr aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Scribbr beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. Scribbr is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die je ondervindt doordat de opdracht door Scribbr wordt geweigerd.
 5. Scribbr kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of verlies van de bij Scribbr of derden opgeslagen documenten.
 6. Scribbr kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen en eventuele schade door het niet halen van de nakijktermijn.
 7. Scribbr kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor het niet ontdekken van plagiaat in de Plagiaat Check of het niet ontdekken van tekst die door kunstmatige intelligentie-software is geschreven bij gebruik van de AI detector.
 8. Scribbr kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade, schade ontstaan door studievertraging, schade ontstaan doordat je niet slaagt voor de opleiding, schade ontstaan doordat je een onvoldoende haalt voor het document.
 9. Scribbr heeft en behoudt te allen tijde het recht om, indien en voor zover mogelijk, je schade ongedaan te maken.

Artikel 16. Wijzigingen algemene voorwaarden

Scribbr behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Artikel 17. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Scribbr partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Scribbr gevestigd is.