Voorbeeld methodologie

Hoe jouw methodologie eruit moet zien, hangt af van het soort onderzoek dat je doet, je onderzoeks- en dataverzamelingsmethoden, hoe je de data analyseert en van je onderzoeksopzet.

Het voorbeeld hieronder van de methodologie is opgesteld op basis van een probleemstelling en een onderzoeksvraag.

We gaan vervolgens kort in op de onderzoeksopzet en hebben de 5 vragen om een goede methodologie te schrijven puntsgewijs beantwoord om je een goed kader te geven om het voorbeeld dat volgt beter te begrijpen.

In het voorbeeld is bovendien een bespreking van de validiteit en betrouwbaarheid van het onderzoek opgenomen.

Voorbeeld probleemstelling en onderzoeksvraag

Bedrijf X kampt met het probleem dat veel veganistische klanten niet terugkeren voor een volgende aankoop. De directie wil de klantloyaliteit graag verhogen en heeft het idee dat het veganistische productassortiment hierop van invloed is.

Probleemstelling: Veel klanten keren niet terug voor een vervolgaankoop.

Doelstelling: De klantloyaliteit verhogen door een uitbreiding of verbetering van het veganistische assortiment om meer omzet te generen.

Hoofdvraag: Hoe kan het veganistische productassortiment van bedrijf X worden verbeterd om de klantloyaliteit te verhogen?

Voorbeeld onderzoeksopzet

Om antwoord te geven op de hoofdvraag is het onderzoek als volgt opgezet:

 1. Soort onderzoek: kwantitatief & kwalitatief onderzoek
 2. Dataverzameling: literatuuronderzoek, een enquête en semigestructureerde interviews
 3. Data-analyse: enquêteresultaten, focusgroepkenmerken en transcripties
 4. Analysemethode: SPSS voor de enquêteresultaten en vergelijking voor interviewresultaten

Lees waarom zo veel studenten Scribbr inschakelen

Ontdek nakijken op taal

Voorbeeld 5 vragen voor je methodologie

 1. Welk soort onderzoek heb je gedaan?
  • Kwalitatief en kwantitatief onderzoek
 2. Hoe heb je data verzameld?
  • Literatuuronderzoek, enquête en interviews
 3. Welke kenmerken hebben je data?
  • Literatuur bestaat uit: verkoopcijfers van Bedrijf X uit 2016 en 2017, papers van auteurs X en Y over de opkomst van het veganisme uit 2018 en eerder onderzoek van auteur Z en auteur B over de veganistische trend uit 2017.
  • Enquêtes: opgemaakt uit antwoorden 5 meerkeuzevragen en 10 vragen op basis van een 7-puntslikertschaal afgenomen bij 371 klanten in Bedrijf X.
  • Interviews: semigestructureerd, afgenomen bij 8 terugkerende klanten van Bedrijf X, gefilmd en getranscribeerd.
  • Inclusie- en exclusiecriteria: literatuur met trefwoord ‘veganisme’ over veganisme in Europa uit 2016 tot en met 2018, enquête enkel onder klanten van Bedrijf X – waarbij onder een klant verstaan wordt dat de persoon producten bij Bedrijf X heeft gekocht, interviews enkel met terugkerende klanten, die twee keer per week of meer producten kopen bij Bedrijf X uit de doelgroep 20 tot en met 45 jaar.
 4. Hoe heb je het onderzoek gedaan?
  • Op basis van literatuuronderzoek zijn de enquête en interviews opgesteld.
  • Tijdens 4 dagen van 4 tot 8 juli 2017 tussen 11.00 en 15.00 zijn bij Bedrijf X enquêtes uitgedeeld onder 408 klanten, waarvan 371 enquêtes volledig waren.
  • Acht terugkerende klanten zijn geïdentificeerd tijdens het uitdelen van de enquêtes en geïnterviewd in een klein kantoor in Bedrijf X waarbij een medewerker van het bedrijf aanwezig was. Notities zijn gemaakt tijdens de interviews. Zeven van de 8 interviews zijn gefilmd ter ondersteuning van de beschrijving en om de interviews te transcriberen.
 5. Hoe heb je de data geanalyseerd?
  • Dataverwerking: De enquêteresultaten zijn verwerkt in SPSS en de interviews zijn beschreven en getranscribeerd met behulp van notities en filmmateriaal.
  • De enquêteresultaten zijn geanalyseerd door middel van een regressieanalyse en vervolgens zijn deze vergeleken met de antwoorden uit de interviews.

Voorbeeld Methodologie

In dit onderzoek is kwantitatief en kwalitatief onderzoek uitgevoerd om antwoord te geven op de vraag hoe Bedrijf X het veganistische productassortiment kan verbeteren ten einde de klantloyaliteit te verhogen.Hiervoor is literatuuronderzoek gedaan en zijn een enquête en interviews afgenomen onder de klanten van het bedrijf.

Dataverzameling

Voor het literatuuronderzoek zijn de verkoopcijfers van Bedrijf X uit 2016 en 2017 geraadpleegd. Ook zijn wetenschappelijke artikelen gezocht in Google Scholar en Springer over veganisme en veganistische producten in Europa. Zowel het recent gepubliceerde paper van auteurs X en Y over de opkomst van veganisme in 2018 als onderzoek van auteur Z en auteur B over de veganistische trend in 2017 zijn hiervoor bestudeerd.

Op basis van dit literatuuronderzoek zijn de enquête en de interviews opgesteld. De enquête bestaat uit 5 meerkeuzevragen en 10 vragen waarop de ondervraagden moesten antwoorden met behulp van een 7-puntslikertschaal.

De interviews waren semigestructureerd, zodat indien nodig doorgevraagd kon worden om meer informatie te verkrijgen. Tijdens de interviews zijn notities gemaakt en het doel was om de interviews te filmen en met behulp van dit materiaal te beschrijven en transcriberen.

Inclusie- en exclusiecriteria

Voor het literatuuronderzoek is enkel gebruikgemaakt van data uit 2016 tot en met januari 2018. Bovendien is onderzoek over veganisme in andere werelddelen dan Europa niet meegenomen in deze scriptie. Daarnaast is de enquête enkel afgenomen onder klanten van Bedrijf X, waarbij onder een klant wordt verstaan dat deze persoon op de dag van ondervraging zelf een product bij Bedrijf X had gekocht.

Voor de interviews zijn terugkerende klanten geselecteerd in de leeftijd van 20 tot 45 jaar. Hierbij werd onder een terugkerende klant verstaan dat de klant doorgaans twee keer per week of vaker producten kocht bij Bedrijf X.

Onderzoeksverloop

De opzet was om bij 350 klanten van Bedrijf X een enquête af te nemen door deze in het Bedrijf zelf, in Den Haag, uit te delen van 4 tot 8 juli 2017 tussen 11:00 en 15:00. De klanten kregen 5 minuten de tijd om anoniem de enquête in te vullen en konden hiervoor aan een tafel plaatsnemen, waarbij het voor hen niet mogelijk was elkaars antwoorden te zien. De enquête is uiteindelijk beantwoord door 408 klanten. Doordat niet alle enquêtes volledig waren ingevuld, konden 371 enquêteresultaten, ofwel voldoende, worden meegenomen in de analyse.

Om beter inzicht te krijgen in de verbeteringsmogelijkheden van het productassortiment was de insteek om bij 10 terugkerende klanten uit de voornaamste doelgroep van Bedrijf X een semigestructureerd interview af te nemen.

Tijdens het onderzoek bleek echter dat na 8 interviews verzadiging was opgetreden. Hierna zijn geen interviews meer afgenomen. De interviews zijn afgenomen als tijdens het uitdelen van de enquêtes bleek dat een klant tot de doelgroep behoorde en vaker dan twee keer in de week producten kocht bij Bedrijf X. Dit gebeurde in een klein kantoor naast de kassa, waar naast de onderzoeker en de klant, ook een medewerker van Bedrijf X aanwezig was om zijn werkzaamheden te verrichten.

Tijdens de interviews zijn notities gemaakt om de antwoorden te registreren. Zeven interviews zijn tevens gefilmd met toestemming van de geïnterviewden. Eén geïnterviewde wilde liever niet gefilmd worden.

Data-analyse

Voordat de data geanalyseerd kon worden zijn de enquêteresultaten verwerkt in SPSS. De interviews zijn beschreven en getranscribeerd met behulp van de notities en het filmmateriaal. Hierna zijn de transcripties open, axiaal en selectief gecodeerd om deze resultaten met de enquêteresultaten te vergelijken die zijn geanalyseerd door middel van een regressieanalyse.

Validiteit en betrouwbaarheid

Ten behoeve van de validiteit is de enquête opgesteld op basis van de literatuur. Het gaat hierbij om literatuur die is geselecteerd op relevantie voor de onderzoeksvraag. Daarnaast is alleen de meest recente literatuur voor het onderzoek geraadpleegd.

De enquête is daarnaast getest door 10 klanten van Bedrijf X op 29 juni 2017 voordat deze is uitgezet. Daarbij is gekeken of de vragen begrijpelijk waren en hoe lang de invultijd was. Om de herhaalbaarheid te verhogen is gebruikgemaakt van meerkeuzevragen en een 7-puntslikertschaal. De enquête is enkel afgenomen bij klanten van Bedrijf X en is vervolgens anoniem verwerkt. Hiermee is het onderzoek valide.

Om een betrouwbaarheid van 95% te garanderen moest het aantal respondenten van de enquête 300 zijn. Met 371 respondenten is daarmee de betrouwbaarheid van het onderzoek gewaarborgd.

Om de antwoorden van de respondenten te toetsen en tevens dieper op het onderwerp in te gaan, zijn 8 semigestructureerde interviews afgenomen. Echter, de betrouwbaarheid van de interviews kan niet gewaarborgd worden, omdat tijdens de interviews een medewerker van Bedrijf X aanwezig was, waardoor de kans te groot is dat sociaal-wenselijke antwoorden gegeven zijn.

Daarnaast is een interview niet gefilmd en getranscribeerd omdat de geïnterviewde geen toestemming hiervoor gaf. Om deze reden zijn de antwoorden op de interviews niet meegenomen in de conclusie.

We hebben op een rijtje gezet wat je precies in de methodologie moet zetten.

Wat hoort er in de methodologie?

Veelgestelde vragen

Welke werkwoordstijd gebruik je voor de methodologie?

In je methodologie ga je in op de manier waarop je zelf onderzoek doet en hoe je dit aanpakt en/of aangepakt hebt. Het is sterk afhankelijk van je begeleider of je de methoden voornamelijk in de onvoltooid of voltooid tegenwoordige tijd schrijft.

Wij raden aan om de methoden in de voltooid tegenwoordige tijd te schrijven. Je hebt je onderzoek immers al gedaan op het moment van schrijven. Gebruik in ieder geval niet de toekomende tijd; deze werkwoordstijd mag je alleen gebruiken voor iets dat in de toekomst zal plaatsvinden.

Wat is het verschil tussen kwantitatief en kwalitatief onderzoek?

Kwantitatief onderzoek heeft betrekking op getallen en statistiek, terwijl kwalitatief onderzoek over woorden en betekenissen gaat.

Met kwantitatieve onderzoeksmethoden kun je een hypothese toetsen door systematisch data te verzamelen en te analyseren, terwijl je met kwalitatieve methoden diepgaand onderzoek kunt doen naar ideeën en ervaringen.

Wat is validiteit?

Bij validiteit gaat het om de vraag of de resultaten uit jouw scriptie wel juist zijn en of je op basis hiervan harde conclusies kunt trekken. Zo corresponderen de resultaten van een valide onderzoek met de werkelijke eigenschappen, fenomenen en variaties in de fysieke en sociale wereld.

Het gaat bij de validiteit voornamelijk om het “instrument” waarmee je onderzoek hebt gedaan.

Wat is betrouwbaarheid?

Bij betrouwbaarheid gaat het om hoe consistent een methode iets meet. Hierbij is het van belang dat de uitkomsten hetzelfde zijn als je de meting of het gehele onderzoek op exact dezelfde wijze nog een keer uitvoert (reproduceert of repliceert).

Kan ik meerdere onafhankelijke of afhankelijke variabelen onderzoeken in mijn onderzoek?

Het is mogelijk om meerdere variabelen te onderzoeken in een experiment, maar je dient dan ook meerdere onderzoeksvragen te formuleren.

Je bent bijvoorbeeld geïnteresseerd in het effect van dieet op gezondheid. Je kunt meerdere maten gebruiken om de gezondheid te meten, zoals de bloedsuikerspiegel, hartslag en bloeddruk. Iedere maat is een aparte afhankelijke variabele die gepaard gaat met een eigen onderzoeksvraag.

Je bent niet alleen geïnteresseerd in iemands dieet, maar ook in de mate van fysieke activiteit (of zelfs het effect van een combinatie van die twee). Je spreekt dan van twee onafhankelijke variabelen.

In een experiment manipuleer je slechts één onafhankelijke variabele per keer om de interne validiteit te waarborgen.

Citeer dit Scribbr-artikel

Als je naar deze bron wilt verwijzen, kun je de bronvermelding kopiëren of op “Citeer dit Scribbr-artikel” klikken om de bronvermelding automatisch toe te voegen aan onze gratis Bronnengenerator.

Benders, L. (2022, 09 november). Voorbeeld methodologie. Scribbr. Geraadpleegd op 28 november 2022, van https://www.scribbr.nl/scriptie-structuur/voorbeeld-methodologie/

Wat vind jij van dit artikel?
Lou Benders

Lou was Scribbrs Product- en Kwaliteitsmanager tot ze naar Italië verhuisde voor de liefde en het lekkere weer. Nu werkt ze op afstand aan Scribbrs diensten en aan handige artikelen over academische teksten.