Een introductie tot kwantitatief onderzoek

Bij kwantitatief onderzoek verzamel en analyseer je numerieke data. Je kunt dit type onderzoek gebruiken om patronen en gemiddelden te vinden, voorspellingen te doen, causale relaties te achterhalen en om resultaten te generaliseren naar grotere populaties.

Kwantitatief onderzoek is de tegenhanger van kwalitatief onderzoek (waarbij je niet-numerieke data, zoals tekst, video of audio, verzamelt). Waar kwalitatief onderzoek vaak wordt gebruikt in de geesteswetenschappen, wordt kwantitatief onderzoek voornamelijk gebruikt bij natuurwetenschappen en sociale wetenschappen.

Voorbeeld: Kwantitatieve onderzoeksvragen
 • Wat is de demografische samenstelling van Singapore in 2020?
 • Hoe is de gemiddelde temperatuur in Nederland veranderd in de laatste 50 jaar?
 • In hoeverre draagt milieuvervuiling bij aan de verdwijning van honingbijen?
 • In hoeverre draagt werken vanuit huis bij aan de productiviteit van werknemers met een lange reistijd?

Kwantitatieve onderzoeksmethoden

Je kunt kwantitatieve onderzoeksmethoden gebruiken voor descriptief, correlationeel of experimenteel onderzoek.

 • Bij descriptief onderzoek probeer je een samenvatting te geven van de variabelen die je onderzoekt zonder deze te manipuleren.
 • Bij correlationeel onderzoek bestudeer je de relaties tussen de variabelen die je onderzoekt.
 • Bij experimenteel onderzoek bepaal je op systematische wijze of er causale relaties bestaan tussen de variabelen die je onderzoekt.

Correlationeel en experimenteel onderzoek kunnen beide worden gebruikt om hypothesen of voorspellingen te testen, omdat je statistische toetsen kunt gebruiken. Afhankelijk van je steekproefmethode kun je je resultaten mogelijk generaliseren naar grotere populaties.

Om kwantitatieve data te verzamelen heb je vaak operationele definities nodig om abstracte concepten (zoals taalniveau) te vertalen in kwantificeerbare en observeerbare variabelen (zoals leessnelheid, woordenschat, et cetera).

Kwalitatieve onderzoeksmethoden
Onderzoeksmethode Hoe te gebruiken Voorbeeld
Experiment Een onafhankelijke variabele controleren of manipuleren om het effect op een afhankelijke variabele te meten. Om te onderzoeken of een interventie helpt om uitstelgedrag bij studenten te verminderen, geef je twee gelijke groepen ofwel een uitstelgedrag-interventie ofwel een vergelijkbare taak. Vervolgens vergelijk je zelfbeoordelingen van uitstelgedrag van de ene groep met die van de andere groep.
Enquête Stel vragen aan een groep respondenten via een papieren of online enquête. Je verspreidt vragenlijsten met Likert-schalen onder eerstejaars internationale studenten om hun ervaringen met de cultuurverschillen te onderzoeken.
(Systematische) observatie Bepaal een gedraging of fenomeen waarin je geïnteresseerd bent en observeer het gekozen onderwerp in een natuurlijke setting. Om participatie tijdens colleges te meten, schuif je aan bij colleges om studenten te observeren. Je telt het aantal keer dat actief wordt meegedaan (vraag beantwoorden, opmerking maken) tijdens de colleges bij verschillende stromingen.
Secundair onderzoek Verzamel data die eigenlijk zijn verzameld voor andere doeleinden, zoals nationale enquêtes of historische rapporten. Om te onderzoeken of de houding ten aanzien van klimaatverandering is veranderd sinds 1980, verzamel je relevante enquête-data van openbaar toegankelijke longitudinale studies.

Kwantitatieve data-analyse

Als de data zijn verzameld, moet je deze soms eerst bewerken of voorbereiden voordat je met de analyse kunt beginnen. Zo moet je enquête-antwoorden soms transformeren van woorden naar nummers (bijvoorbeeld ja = 1, nee = 2). Vervolgens kun je statistische analyses gebruiken om je onderzoeksvragen te beantwoorden.

Je kunt descriptieve statistiek gebruiken om je data samen te vatten en gemiddelden en variantie te laten zien. Je kunt ook grafieken, scatterplots of frequentietabellen gebruiken om je data te visualiseren en om trends of outliers (uitbijters) te identificeren.

Als je inferentiële statistiek toepast, kun je voorspellingen doen of resultaten generaliseren op basis van jouw data. Je kunt je hypothesen toetsen of je kunt je steekproefdata gebruiken om voorspellingen te doen over de populatie die je onderzoekt.

Voorbeeld: Descriptieve en inferentiële statistiek
Je verwacht dat eerstejaars hbo-studenten meer uitstelgedrag vertonen dan vierdejaars hbo-studenten. Je verzamelt data over het uitstelgedrag van beide groepen door ze 7-punts zelfbeoordelingsschalen aan te bieden.

Allereerst gebruik je descriptieve statistiek om de data samen te vatten. Je bepaalt het gemiddelde en de modus (meest voorkomende beoordeling) voor het uitstelgedrag van de twee groepen. Vervolgens plot je de data om te onderzoeken of er outliers zijn.

Daarna pas je inferentiële statistiek toe om je hypothese te toetsen. Je gebruikt een t-toets om de gemiddelde beoordelingen van de twee groepen met elkaar te vergelijken. Je vindt een significant verschil dat je hypothese onderbouwt.

Het is belangrijk om altijd de validiteit en betrouwbaarheid van je dataverzamelingsmethoden te beoordelen, omdat:

 • Je kunt onderzoeken of je hetgeen hebt gemeten dat je daadwerkelijk wilde meten (validiteit).
 • Je kunt onderzoeken hoe accuraat en consistent je de metingen hebt uitgevoerd (betrouwbaarheid).

Wie helpt jou met nakijken?

Betrouwbare hulptroepen vinden is niet makkelijk...

 • Familie
 • Vrienden
 • Studiegenoten
 • Scribbr

We staan altijd voor je klaar

Voordelen van kwantitatief onderzoek

Kwantitatief onderzoek wordt vaak gebruikt om de dataverzameling te standaardiseren en resultaten te kunnen generaliseren. Deze aanpak kent meerdere voordelen.

 • Replicatie: Je kunt het onderzoek repliceren, omdat de dataverzameling gestandaardiseerd is en abstracte concepten geoperationaliseerd zijn.
 • Directe vergelijking van resultaten: Het onderzoek kan ook worden herhaald in een andere setting of met een andere type participanten. De resultaten kunnen statistisch worden vergeleken.
 • Grote steekproeven: Je kunt veel data verwerken en analyseren op een betrouwbare, consistente wijze door kwantitatieve data-analyses uit te voeren.
 • Hypothesen toetsen: Je kunt hypothesen toetsen door je onderzoeksvariabelen, voorspellingen, datacollectiemethoden en data-analysemethoden zorgvuldig te beschrijven en uit te voeren.

Nadelen van kwantitatief onderzoek

Hoewel kwantitatief onderzoek veel sterke voordelen kent, zijn er ook enkele nadelen.

 • Oppervlakkigheid: Precieze operationele definities zijn een voordeel, maar deze kunnen wel het onderzoek naar een complex onderwerp limiteren. Zo kun je iemands stemming bijvoorbeeld uitdrukken met een cijfer tussen de 1 en de 10, maar bij kwalitatief onderzoek kun je iemands stemming veel uitgebreider uitleggen of onderzoeken. Niet alles laat zich vangen in getallen.
 • Specifieke focus: Je stelt voorafgaand aan je onderzoek de variabelen en procedures vast. Dit kan ervoor zorgen dat je andere relevante observaties (onbewust) negeert.
 • Structurele bias: Hoewel je gestandaardiseerde methoden gebruikt, kan er alsnog sprake zijn van een structurele bias (vertekening). Missende datapunten, slordige metingen of ongeschikte steekproefmethoden kunnen leiden tot de verkeerde conclusies.
 • Gebrek aan context: Bij kwantitatief onderzoek worden vaak onnatuurlijke omgevingen gebruikt, zoals laboratoria. Een dergelijke omgeving kan de resultaten beïnvloeden, evenals een gebrek aan historische of culturele context.

Veelgestelde vragen

Mag ik mijn conclusie generaliseren?

Of je jouw conclusie kan generaliseren, is afhankelijk van het soort onderzoek dat je hebt gedaan. Wanneer bijvoorbeeld na 7 interviews steeds dezelfde antwoorden gegeven worden (verzadiging), kun je stellen dat de antwoorden hetzelfde zouden zijn als je nog eens 10 personen van dezelfde onderzoeksgroep zou interviewen. In dat geval mag je jouw bevindingen over die specifieke onderzoekspopulatie generaliseren.

Bij kwantitatief onderzoek is het van belang dat je voldoende personen ondervraagt. Gebruik een steekproefcalculator om erachter te komen hoe groot jouw steekproef moet zijn. Zo moet je minstens 278 enquêtes afnemen wanneer je een uitspraak over een populatie van 1000 personen wilt generaliseren.

Ik heb kwantitatief onderzoek gedaan: hoe toon ik hierbij de validiteit aan?

Zorg er altijd voor dat de indruksvaliditeit, inhoudsvaliditeit, begripsvaliditeit en interne validiteit gewaarborgd zijn om aan te tonen dat je gemeten hebt wat je wilde meten, dat je conclusies waar zijn en dat je methoden valide zijn. 

Ook is het bij kwantitatief onderzoek vaak van belang dat je de externe validiteit waarborgt om de resultaten te generaliseren. Tot slot heb je nog de optie, afhankelijk van je studierichtlijnen, om de criteriumvaliditeit en ecologische validiteit aan te tonen. Beschrijf of de validiteit is gewaarborgd in je methodologie of je discussie.

Wat is het verschil tussen kwantitatief en kwalitatief onderzoek?

Kwantitatief onderzoek heeft betrekking op getallen en statistiek, terwijl kwalitatief onderzoek over woorden en betekenissen gaat.

Met kwantitatieve onderzoeksmethoden kun je een hypothese toetsen door systematisch data te verzamelen en te analyseren, terwijl je met kwalitatieve methoden diepgaand onderzoek kunt doen naar ideeën en ervaringen.

Wat vind jij van dit artikel?
Pritha Bhandari

Pritha heeft een academische achtergrond in Engels, psychologie en cognitieve neurowetenschappen. Als interdisciplinaire onderzoekster vindt ze het leuk om begrijpelijke artikelen te schrijven, zodat ze moeilijke concepten kan uitleggen aan studenten en academici.

1 reactie

Pritha Bhandari
Pritha Bhandari (Scribbr Team)
24 juni 2021 om 18:35

Ik hoop dat dit artikel je heeft geholpen. Is er nog iets onduidelijk? Ik doe mijn best om vragen en opmerkingen te beantwoorden. :)

Is er iets nog niet helemaal duidelijk of ontbreekt er wat? Laat een opmerking achter.

Please click the checkbox on the left to verify that you are a not a bot.