Mixed-methods onderzoek | Uitleg met voorbeelden

Mixed methods onderzoek (mixed methods research) combineert elementen van kwantitatief en kwalitatief onderzoek om zo je onderzoeksvraag te beantwoorden. Mixed methods onderzoek kan soms een beter en vollediger beeld geven dan enkel kwantitatief of kwalitatief onderzoek, omdat de voordelen van beide methoden worden gecombineerd.

Mixed methods onderzoek wordt vaak gebruikt bij multidisciplinair onderzoek, medisch onderzoek en onderzoek in de sociale of gedragswetenschappen.

Voorbeeld: Onderzoeksvragen voor mixed methods onderzoek
 • Op welke manier hangt de mening van studenten over de leeromgeving (kwalitatief) samen met verschillen in tentamencijfers (kwantitatief)?
 • Hoe kunnen interviews over baantevredenheid bij supermarkt Xando (kwalitatief) het ziekteverzuim onder vakkenvullers verklaren (kwantitatief)?

Wanneer gebruik je mixed methods onderzoek?

Mixed methods onderzoek is vaak de goede keuze als je denkt dat het niet genoeg is om slechts een van beide soorten data te verzamelen om je onderzoeksvraag te beantwoorden. Er zijn meerdere redenen om voor mixed methods onderzoek te kiezen:

 • Generaliseerbaarheid: Kwalitatief onderzoek gaat vaak gepaard met een kleinere steekproefgrootte dan kwantitatief onderzoek, waardoor de resultaten moeilijker te generaliseren zijn. Bij mixed methods onderzoek wordt gecompenseerd voor dit nadeel met een grotere steekproefgrootte. Hierdoor is de externe validiteit hoger.
 • Context: Je kunt bevindingen soms beter in een bepaalde context plaatsen door meerdere methoden te combineren. Vaak kun je je kwantitatieve data aanvullen of verrijken met kwalitatieve data.
 • Geloofwaardigheid: Als je meerdere methoden gebruikt om data te verzamelen, kunnen je resultaten geloofwaardiger overkomen. Als de data overeenstemmen, draagt dit bij aan een hogere validiteit van je conclusies. Dit noem je triangulatie (van methoden).

Soms geef je in je onderzoeksvraag al aan hoe je kwantitatieve en kwalitatieve methoden combineert in je onderzoek, maar je kunt hier ook pas op ingaan in de onderzoeksopzet of methodesectie.

Voorbeeld: Mixed methods onderzoek
Je wilt onderzoek doen naar de veiligheid van fietsers op drukke verkeerspunten in Amsterdam. Als je geïnteresseerd bent in het aantal ongelukken en de locatie van de ongelukken, kun je simpelweg een kwantitatief onderzoek uitvoeren. Als je geïnteresseerd bent in de aard van de klachten die fietsers hebben ingediend, kun je beter een kwalitatieve aanpak gebruiken.

Mixed methods zou een goede keuze kunnen zijn als je beide vragen wilt beantwoorden in één onderzoek. Zo zou je kunnen onderzoeken of gebieden waarover meer klachten worden ingediend ook vaker de omgeving van een ongeluk zijn.

Let op: Mixed methods onderzoek betekent niet alleen dat je twee soorten data verzamelt. Het betekent ook dat je je verdiept in de relatie tussen de twee soorten onderzoek en dat je een manier bedenkt om beide soorten data samen te voegen tot één conclusie. Mixed methods onderzoek is vaak complexer dan kwalitatief of kwantitatief onderzoek.

Ontvang feedback op taal, structuur, lay-out en bronvermelding

Professionele Scribbr-editors kijken je scriptie na op:

 • Academisch taalgebruik
 • Onduidelijke zinnen
 • Grammaticale fouten
 • Interpunctie
 • Verboden woorden

Bekijk het voorbeeld

Mixed methods onderzoeksdesigns

Er zijn verschillende soorten mixed methods onderzoeksdesigns. De designs kunnen van elkaar verschillen op het gebied van het onderzoeksdoel, de timing van de dataverzameling en het belang van ieder type data.

In dit artikel houden we de Engelstalige namen aan voor de verschillende designs, omdat deze het meest gebruikelijk zijn.

Convergent parallel

Bij een convergent parallel design verzamel je de kwantitatieve en kwalitatieve data op hetzelfde moment, maar je analyseert ze individueel. Nadat je beide analyses hebt afgerond, vergelijk je de resultaten om een conclusie te kunnen trekken.

Voorbeeld: Convergent parallel design
Bij je onderzoek naar de verkeersveiligheid voor fietsers in Amsterdam, verzamel je beide soorten data op hetzelfde moment:

 • Voor het kwalitatieve deel analyseer je de klachten van fietsers op sociale media om te bepalen welke gebieden als gevaarlijk worden bestempeld en waarom.
 • Voor het kwantitatieve deel analyseer je de verkeersgegevens uit de database van de gemeente Amsterdam om te bepalen hoe vaak ongelukken plaatsvinden op verschillende locaties.

Als je klaar bent met de dataverzameling, vergelijk je de resultaten en trek je een conclusie.

Embedded (geïntegreerd)

Bij een embedded design (geïntegreerd design) verzamel en analyseer je beide soorten data op hetzelfde moment, maar het ene type data is belangrijker voor je onderzoek dan het andere type. Het onderzoek is ofwel overwegend kwantitatief van aard ofwel overwegend kwalitatief van aard.

Dit is een goede benadering als je niet veel tijd of middelen hebt om je onderzoek uit te voeren. Je kunt een embedded design gebruiken om je conclusies te versterken of aan te vullen met het andere type data.

Voorbeeld: Embedded design
Je voert een kwantitatief onderzoek uit om te bepalen of het aantal klachten van fietsers over een bepaalde locatie samenhangt met het aantal ongelukken op die locatie. Het grootste deel van je onderzoek is kwantitatief van aard, maar je besluit om toch enkele kwalitatieve interviews af te nemen bij fietsers om je resultaten meer diepgang te geven.

Explanatory sequential (verklarend sequentieel)

Bij een explanatory sequential design (verklarend sequentieel design) vindt de kwantitatieve dataverzameling plaats voordat je begint met de kwalitatieve dataverzameling en -analyse.

Je gebruikt dit type design als je denkt dat je kwalitatieve data de kwantitatieve data kunnen verklaren en in een betere context kunnen plaatsen.

Voorbeeld: Explanatory sequential
Je analyseert eerst de gegevens over het aantal incidenten en trekt vast enkele voorlopige conclusies over de meest gevaarlijke gebieden. Op basis van deze bevindingen neem je interviews af bij fietsers die op deze locaties fietsen en analyseer je de klachten op kwalitatieve wijze.

Je kunt de kwalitatieve data gebruiken om te verklaren waarom er ongelukken gebeuren op die wegen en specifiek ingaan op die probleemgebieden.

Exploratory sequential (verkennend sequentieel)

Bij een exploratory sequential design (verkennend sequentieel design) vindt eerst de kwalitatieve dataverzameling en -analyse plaats, gevolgd door de kwantitatieve dataverzameling en -analyse.

Je kunt dit design gebruiken om het onderwerp te verkennen en hypothesen te formuleren. Vervolgens kun je kwantitatieve data gebruiken om je kwalitatieve bevindingen te controleren.

Voorbeeld: Exploratory sequential design
Je interviewt fietsers om een idee te krijgen van de probleemgebieden, waarna je voorlopige conclusies trekt. Vervolgens analyseer je gegevens over het aantal ongelukken en de locaties van deze ongelukken om te bepalen of de bevindingen van fietsers overeenkomen met de daadwerkelijke aantallen.

Voordelen van mixed methods onderzoek

 Het beste van beide werelden

Als je de twee soorten data combineert, profiteer je van de gedetailleerde, rijke inzichten van kwalitatieve data en de generaliseerbaarheid en hoge externe validiteit van kwantitatieve data. De sterke punten van het ene type data kunnen vaak opwegen tegen de zwakke punten van het andere type data.

Flexibiliteit

Mixed methods designs zijn vaak flexibeler dan andere soorten designs. Je kunt aspecten van diverse onderzoekssoorten combineren om zo de meest informatieve resultaten te verzamelen. Zo kun je in één onderzoek een theorie formuleren én hypotheses testen. Dit komt niet vaak voor bij onderzoeken die uitsluitend kwantitatief of kwalitatief van aard zijn.

Nadelen van mixed methods onderzoek

Werklast

Mixed methods onderzoek is erg arbeidsintensief. Het verzamelen, analyseren en samenvoegen van twee soorten data in één onderzoek kost veel tijd en moeite. Daarom wordt dit type onderzoek vaak uitgevoerd door een multidisciplinair team in plaats van door een individu. Ook is mixed methods onderzoek vaak duurder dan een onderzoek dat uitsluitend kwantitatief of kwalitatief van aard is.

Verschillende of tegenstrijdige resultaten

Als je analyse tot tegenstrijdige resultaten leidt, kan het erg lastig zijn om een duidelijke conclusie te formuleren. Als de kwalitatieve en kwantitatieve data niet overeenstemmen of als je bang bent dat er confounding variabelen zijn, kan het onduidelijk zijn hoe je verder moet.

Aangezien kwalitatieve en kwantitatieve data vaak heel verschillend zijn, kan het ook moeilijk zijn om een manier te vinden waarop je de resultaten op systematische wijze kunt vergelijken.

Lees waarom zo veel studenten Scribbr inschakelen

Ontdek nakijken op taal

Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen kwantitatief en kwalitatief onderzoek?

Kwantitatief onderzoek heeft betrekking op getallen en statistiek, terwijl kwalitatief onderzoek over woorden en betekenissen gaat.

Met kwantitatieve onderzoeksmethoden kun je een hypothese toetsen door systematisch data te verzamelen en te analyseren, terwijl je met kwalitatieve methoden diepgaand onderzoek kunt doen naar ideeën en ervaringen.

Wat is mixed methods design?

Mixed methods design is de Engelse term voor het mixed-methods onderzoek, waarin kwalitatief onderzoek en kwantitatief onderzoek gecombineerd wordt.

Citeer dit Scribbr-artikel

Als je naar deze bron wilt verwijzen, kun je de bronvermelding kopiëren of op “Citeer dit Scribbr-artikel” klikken om de bronvermelding automatisch toe te voegen aan onze gratis Bronnengenerator.

Merkus, J. (2021, 27 augustus). Mixed-methods onderzoek | Uitleg met voorbeelden. Scribbr. Geraadpleegd op 21 mei 2024, van https://www.scribbr.nl/onderzoeksmethoden/mixed-methods/

Wat vind jij van dit artikel?
Julia Merkus

Julia heeft onder andere een bachelor in Nederlandse Taal en Cultuur en twee masters in Linguistics en Taal- en Spraakpathologie. Na enkele jaren als editor, onderzoeker en docent schrijft ze nu artikelen over scripties, taalkunde, methodologie en statistiek om studenten te helpen.