Overzicht modellen in scripties

Een model is een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid en wordt gebruikt om een complexe boodschap eenvoudig over te brengen. Hieronder vind je een overzicht van veelgebruikte economische modellen, analyses en methoden.

SWOT-analyse

SWOT staat voor strengths (sterktes), weaknesses (zwaktes), opportunities (kansen) en threats (bedreigingen). De SWOT-analyse geeft weer wat goed gaat in een situatie, binnen een bedrijf of tijdens een project, en waar nog verbetering mogelijk is.

Meer informatie over de SWOT-analyse.

Confrontatiematrix

De confrontatiematrix is een handig hulpmiddel om je marketingplan op te stellen. De  matrix verbindt de zwakten, sterkten, bedreigingen en kansen uit de SWOT-analyse.

Daardoor weet jij welke kansen moeten worden benut en welke krachten gebruikt kunnen worden om de eerder vastgestelde zwaktepunten te verbeteren en bedreigingen te verminderen.

Meer informatie over de confrontatiematrix.

Wie helpt jou met nakijken?

Betrouwbare hulptroepen vinden is niet makkelijk...

  • Familie
  • Vrienden
  • Studiegenoten
  • Scribbr

We staan altijd voor je klaar

Marketingmix: 4p’s en 7p’s

Zodra de doelgroep voor een product of dienst bepaald is, kan de juiste marketingmix worden ontwikkeld. De marketingmix bestaat uit vier of zeven elementen, vaak afgekort met de 4p’s: product, prijs, plaats en promotie. Later zijn hier de drie p’s personeel, proces en “physical evidence” aan toegevoegd.

Meer informatie over de marketingmix.

Balanced Scorecard

Het kenmerkende van de Balanced Scorecard is deze methode inzicht biedt in de langetermijnstrategie, terwijl de meeste modellen alleen kijken naar de behaalde (financiële) resultaten op de korte termijn. Niet alleen eenvoudig meetbare kritieke prestatie-indicatoren (KPI’s) worden meegenomen, maar ook aspecten die moeilijker meetbaar zijn.

Meer informatie over de Balanced Scorecard.

SMART-methode

Met de SMART-methode kun je concrete, richtinggevende en haalbare (leer)doelen formuleren die specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden zijn. Deze methode wordt gebruikt voor kortetermijndoelen die een deadline hebben en gemeten moeten worden.

Meer informatie over de SMART-methode.

Waardestrategieën van Treacy en Wiersema

De waardestrategieën van Treacy en Wiersema zijn product leadership (productleiderschap), customer intimacy (klantrelatie) en operational intelligence (operationele uitmuntendheid). Met deze strategieën kan een bedrijf een marketingplan opstellen om zich te onderscheiden op de markt.

Bedrijven kunnen het beste één strategie kiezen om in uit te blinken en de andere twee strategieën goed onderhouden (“over de drempel”), zodat het bedrijf zich optimaal positioneert.

Meer informatie over de waardestrategieën van Treacy en Wiersema.

7S-model van McKinsey

Het 7S-model wordt gebruikt voor de interne analyse van een bedrijf. Je bepaalt hiermee of de harde elementen (structuur, strategie en systemen) en de zachte elementen (staf, sleutelvaardigheden, stijl en significante waarden) met elkaar in overeenstemming zijn.

Alle elementen zijn met elkaar verbonden door de significante waarden (of ook wel: shared values). Pas als alle elementen in harmonie zijn, kan een organisatie effectief zijn. Je kunt de resultaten van het model verwerken in een SWOT-analyse of risicioanalyse.

Meer informatie over het 7S-model van McKinsey.

COSO-ERM-model

Het COSO-ERM-model is een risicomanagementmodel waarmee je relaties tussen risicocategorieën kunt identificeren om te bepalen in hoeverre een organisatie controle heeft over de situatie. Op basis van dit model kun je aanbevelingen formuleren om risicomanagement te verbeteren, waarbij de focus ligt op interne controle en beheersing.

Meer informatie over het COSO-ERM-model.

DESTEP-analyse

De DESTEP-analyse brengt enkele belangrijke externe factoren op macroniveau in kaart, namelijk demografische, economische, sociaal-culturele, technologische, ecologische en politiek-juridische factoren. De analyse kan worden gebruikt om de marktontwikkeling en de bedrijfspositionering te begrijpen.

Meer informatie over de DESTEP-analyse.

BCG-matrix

In de BCG-matrix van de Boston Consulting Group worden de marktgroei en het marktaandeel van bepaalde producten of diensten van een bedrijf met elkaar vergeleken. Zo kan een bedrijf bepalen waarin het bedrijf moet investeren, waarin het moet desinvesteren en wat zelfs niet meer moet worden aangeboden.

Meer informatie over de BCG-matrix.

Waardeketen van Porter

Met de waardeketen van Porter (ook wel: Porter’s Value Chain) kun je de primaire en ondersteunende activiteiten van een bedrijf identificeren die waarde creëren voor klanten. Op basis daarvan kun je ontdekken hoe beide soorten activiteiten met elkaar verbonden zijn, wat het effect van de gecreëerde waarde is en welke kosten aan de activititen verbonden zijn.

Hierbij past de formule: gecreëerde waarde – kosten = marge.

Meer informatie over de waardeketen van Porter.

Vijfkrachtenmodel van Porter

Met het vijfkrachtenmodel van Porter (ook wel Porter’s Five Forces) krijg je een goed beeld van de concurrentie binnen een bedrijfstak. Als je een concurrentieanalyse uitvoert, gebruik je hiervoor meestal dit model. 

Hierbij analyseer je vijf krachten, namelijk de dreiging van nieuwe toetreders, de onderhandelingsmacht van leveranciers, de onderhandelingsmacht van klanten, de dreiging van substituten en onderlinge rivaliteit.

Meer informatie over het vijfkrachtenmodel van Porter.

Risicoanalyse of risicomatrix

Met een risico kun je interne en externe risicofactoren van een bedrijf, organisatie of project inventariseren. Je stelt per bedreiging vast hoe groot het risico is dat deze werkelijkheid wordt en welke consequenties die ontwikkeling zou hebben. Als laatste bepaal je maatregelen om de risico’s te verlagen.

Meer informatie over risicoanalyse.

Piramide van Maslow

Behoeften van consumenten kunnen worden verklaard aan de hand van de piramide van Maslow, ook wel de behoeftepiramide genoemd. Deze theorie gaat ervan uit dat mensen basisbehoeften hebben en dat bepaalde behoeften pas optreden als een andere behoefte vervuld is.

Meer informatie over de piramide van Maslow.

5w- of 6w-model

Het 5w- of 6w-model van Ferrell is een methode om meer inzicht te krijgen in het gedrag en de wensen van klanten. Door de 6 w’s (wie, wat, waar, wanneer, waarom en waarom niet) mee te nemen in je marktonderzoek, voer je een gedegen afnemersanalyse uit. De uitkomsten kunnen eventueel ook dienen als input voor je SWOT-analyse.

Meer informatie over het 5w- of 6w-model.

Gap-analyse of SERVQUAL-model

Met de Gap-analyse onderzoek je de verwachtingen van klanten en hun daadwerkelijke ervaring met een bedrijf. Het verschil tussen deze twee heet een gap. Er zijn vijf soorten gaps: knowledge gap, policy gap, delivery gap, communication gap en customer gap.

Een Gap-model kun je in je scripties gebruiken om bedrijven (je opdrachtgever) te helpen doorgronden waar het misgaat in hun dienstverlening. Een andere naam voor dit model is het SERVQUAL-model.

Meer informatie over het Gap-model.
Wat vind jij van dit artikel?

Geen taalfouten en pijnlijke missers in je scriptie?

Schakel snel een professionele editor van Scribbr in.
Meer info & prijzen »
Trustpilot score van 4.9