Wat is kwalitatief en kwantitatief onderzoek?

Kwantitatief onderzoek probeert feiten te achterhalen, waarbij de resultaten vaak worden uitgedrukt in cijfers.

Kwalitatief onderzoek is meer beschrijvend van aard en richt zich op interpretaties, ervaringen en betekenis. Kwalitatieve resultaten worden meestal weergegeven in woorden.

Kwalitatief of kwantitatief onderzoek in je scriptie – Welke moet je kiezen?

Of je kwalitatief of kwantitatief onderzoek kiest voor je scriptie hangt af van verschillende factoren:

 1. Onderzoeksvragen: Wat probeer je precies te achterhalen? Het woordje ‘precies’ is hier niet onbelangrijk. Dat kan je namelijk in de kwalitatieve of kwantitatieve richting sturen.
  Als je bijvoorbeeld te weten wil komen hoe vluchtelingen hun ontvangst in Nederland hebben ervaren, zou een kwalitatieve benadering geschikt kunnen zijn. Als je graag wil weten hoe vaak en in welke situaties vluchtelingen in Nederland gebruikmaken van hun zorgnummer, is juist een kwantitatieve benadering beter.
 2. Wil je gestandaardiseerde of systematische vergelijkingen maken (kwantitatief) of juist een bepaald verschijnsel tot in detail bestuderen (kwalitatief)?
 3. De literatuur: Hoe zijn andere onderzoekers met jouw onderwerp omgegaan? Op kwalitatieve of kwantitatieve wijze? Wil je dat jouw onderzoek in diezelfde lijn komt te staan?
 4. Praktische overwegingen: Denk daarbij aan tijd, geld, beschikbaarheid van samples en data, in hoeverre je bekend bent met je onderwerp, toegang tot respondenten, samenwerkingsmogelijkheden etc.
  Zo moet je bij kwantitatief onderzoek rekeninghouden met het feit dat de grootte van je sample relevant is. Je doel is namelijk om te kunnen generaliseren. Bij kwalitatief onderzoek is dat niet het geval, daar is je onderzoekspopulatie vaak een stuk kleiner.
 5. Kennisvergaring: Leer je meer over je onderwerp als je een kwantitatieve of een kwalitatieve benadering hebt? Welke benadering produceert de meest nuttige informatie? Welke leidt tot betere onderzoeksresultaten?
 6. Onderzoeksstijl: Sommige onderzoekers hebben een voorkeur in stijl. Dit kan te maken hebben met paradigma’s, filosofische achtergrond of mening over hoe onderzoek eruit moet zien.

Je kunt kwantitatief en kwalitatief onderzoek ook combineren, dit noem je triangulatie of mixed methods.

Onderzoeksstijl en paradigma’s

De onderzoeksstijl lijkt misschien niet zo’n belangrijke factor, maar veel wetenschappers zijn ervan overtuigd dat het juist de belangrijkste factor is. Met name het filosofische wereldbeeld dat jij als onderzoeker hebt (je paradigma), zegt vaak veel over je stijl.

Ben je bijvoorbeeld een positivist (die gelooft in het bestaan van één werkelijkheid die voor iedereen hetzelfde is), dan is de kans groot dat jij met je onderzoek objectieve data wilt produceren waarmee je wetmatigheden kunt ontdekken. Je onderzoeksstijl zal dan waarschijnlijk kwantitatief zijn.

Ben je een subjectivist (die gelooft dat er meerdere waarheden bestaan), dan wil je waarschijnlijk het liefst begrijpen hoe mensen dingen ervaren en wat individuele standpunten en visies zijn. In dat geval neig je meer naar kwalitatief onderzoek.

Wat is kwantitatief onderzoek?

Binnen een kwantitatief onderzoek verzamel je dus data (meestal in de vorm van cijfers) die kunnen worden gecategoriseerd of gerangschikt. Data worden vaak gebruikt om grafieken of tabellen van te maken.

Kwantitatieve onderzoekers hebben meestal:

Kwantitatieve onderzoeken (zoals bijvoorbeeld experimenteel onderzoek, secundaire analyses, enquête- en surveyonderzoek  en monitoring) hebben meestal de volgende kenmerken:

 • Data worden verzameld door middel van gestandaardiseerde technieken.
 • Er wordt gezocht naar correlaties en causale relaties tussen de variabelen.
 • Data en analyses (zoals een regressie-analyse, T-toets of Anova) worden ingezet om te testen of de hypothesen kloppen.

Klaar voor je diploma?

Wij maken het je makkelijker!

 • Minder stress
 • Hulp binnen handbereik
 • 100% tevredenheidsgarantie

Makkelijker afstuderen

Wat is kwalitatief onderzoek?

De kwalitatieve onderzoeksstijl is meestal interpretatief. Het doel is niet zozeer om theorieën te testen, maar juist om inzicht te krijgen in de verschillende interpretaties en opvattingen die mensen hebben en de betekenis die ze toekennen aan bepaalde gebeurtenissen of verschijnselen.

Kwalitatief onderzoek wordt onder andere uitgevoerd:

 • in complexe situaties;
 • wanneer een onderzoeker fundamenteel bezwaar heeft tegen het kwantificeren van verschillende aspecten van het menselijk bestaan;
 • als het onderzoek gaat over gedachten, betekenis of ervaring;
 • om relevante variabelen voor een kwantitatieve studie te bepalen;
 • om onverwachte correlaties van een kwantitatieve studie verder te onderzoeken.

Verschillende kwalitatieve onderzoeksmethoden (zoals bijvoorbeeld diepte-interviews en observaties) hebben de volgende kenmerken:

 • De onderzoeker heeft meestal op voorhand geen duidelijk beeld van welke concepten en resultaten belangrijk zullen zijn.
 • De onderzoeksopzet is vaak meer flexibel dan bij kwantitatieve studies.
 • Onderzoek wordt uitgevoerd in ‘real-life’-settings.
 • De constructie van theorie is belangrijker dan het testen van theorie.
 • Hypothesen komen (bijna) nooit voor.
Kwantitatief onderzoek Kwalitatief onderzoek
Conceptueel
 • Houdt zich bezig met het achterhalen van feiten
 • Realiteit is objectief en onveranderlijk
 • Probeert onderzoeksvragen te beantwoorden op basis van o.a. interpretaties, ervaringen en betekenis
 • Realiteit is interpretatief en dynamisch
Methodologisch
 • Data komen voort uit metingen
 •  Data worden geanalyseerd door numerieke vergelijkingen en statistische deductie
 • Resultaten worden weergegeven door middel van statistische analyses en correlaties
Mogelijke methodes * enquête, telefonisch of online onderzoek, steekproef, cross-sectioneel onderzoek, experimenteel onderzoek literatuuronderzoek, interview, focusgroep, observatie, discoursanalyse, beleidsanalyse
Sleutelwoorden kans, risico, voorspellend, controle, statistiek, replicatie, objectivistisch, omvang, correlaties complexiteit, context, betekenis, perceptie, begrip, subjectivistisch, diepte, open, dynamisch

* Methodes zijn niet altijd op voorhand in te delen bij kwalitatief/kwantitatief. Een survey is vaak kwantitatief, maar kan ook kwalitatieve (open vragen) bevatten. Een discoursanalyse is juist veelal kwalitatief, maar kan ook op kwantitatieve manier worden uitgevoerd. Bedenk je in ieder geval dat wat voor methode je ook gebruikt, een systematische collectie altijd nodig is.

Analyse van kwantitatieve data

Kwantitatieve en kwalitatieve data worden op verschillende manieren geanalyseerd. Met kwantitatieve gegevens kun je veel doen. Je kunt gemiddeldes en hun standaarddeviatie berekenen, de frequentie van een bepaald antwoord tellen of de gegevens in procenten verdelen.

Softwareprogramma’s die je daarbij kunnen helpen zijn SPSS , Excel en SAS. Deze programma’s worden ook wel in combinatie met elkaar gebruikt. Resultaten van een kwantitatief onderzoek worden vaak weergegeven in een tabel of grafiek.

Analyse van kwalitatieve data

Ook kwalitatieve data kunnen op verschillende manieren worden geanalyseerd. Mogelijke benaderingen zijn:

 • regelmatigheden ontdekken
 • de betekenis van tekst of gedrag achterhalen
 • reflectie
 • verschillende taaldimensies bestuderen

Met interviewdata zou je bijvoorbeeld als volgt te werk kunnen gaan. Eerst schrijf je het interview uit (dit wordt ook wel ‘transcriberen’ genoemd). Vervolgens bestudeer je het transcript en codeer je de tekst.

Wanneer je dit proces met meerdere interviews hebt uitgevoerd, kun je de codes gaan vergelijken en op zoek gaan naar patronen. Deze patronen vormen de basis van je uiteindelijke analyse. De resultaten van kwalitatief onderzoek worden meestal met woorden beschreven. Soms worden ze ondersteund door tabellen, grafieken of afbeeldingen.

Er zijn speciale softwarepakketten beschikbaar voor de analyse van kwalitatief onderzoek, zoals NVivo, ATLAS.ti, Kwalitan, KODANI en MAXqda. Mogelijk kun je deze via je onderwijsinstelling gratis gebruiken. Vraag dat dus even na.

Wat vind jij van dit artikel?
Bas Swaen

Bas is mede-oprichter van Scribbr. Bas komt uit een echt onderwijsgezin en is een ervaren scriptieschrijver. Met heldere uitleg over moeilijke materie probeert Bas studenten op weg te helpen.

Geen taalfouten en pijnlijke missers in je scriptie?

Schakel snel een professionele editor van Scribbr in.
Meer info & prijzen »
Trustpilot score van 4.9

80 reacties

Yvet
20 juli 2020 om 23:32

Hoe ga je om met je eigen rol als onderzoeker, werkzaam binnen een praktijk waarin je kwalitatief onderzoek doet? En hoe zet je dit dan op papier? Hebben jullie tips?

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr-team)
21 juli 2020 om 14:29

Hoi Yvet,

Om eerlijk te zijn begrijp ik je vraag niet helemaal.
Zou je het nog iets kunnen specificeren?

Dank vast!

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

Lieke
25 mei 2020 om 15:25

Wanneer een analyse/ onderzoek onvoldoende primaire bronnen heeft om zaken te onderbouwen of te analyseren (zich dus enkel berust op secundaire bronnen), - waardoor er te weinig informatie over het totaalplaatje geschetst kan worden (de organisatie) - tast dit dan de betrouwbaarheid of de interne of externe validiteit aan?

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr-team)
10 juni 2020 om 15:08

Hoi Lieke,

Dit gaat over de betrouwbaarheid!

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

Aline
11 mei 2020 om 17:21

Hoi!

Eigenlijk dacht ik dat ik weet waar het verschil tussen kwalitatief en kwantitatief onderzoek ligt, maar ik kom er niet meer uit...
Ik doe onderzoek naar de huidige situatie van therapeuten en vraag ze in een online-enquête wat ze tot nu toe doen om de situatie te optimaliseren, waar ze problemen ervaren, wat behoeftes en wensen zijn, enz. (Het zijn meestal vragen met nominale schaal + een kopje 'anders'.)
Is het nu kwalitatief of kwantitatief?
Alvast bedankt!

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr-team)
11 mei 2020 om 17:27

Hoi Aline,

Je bent bezig met een kwantitatief onderzoek!

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

naoual
12 maart 2020 om 15:11

Hi,

Ik schrijf momenteel mijn scriptie over de organisatiecultuur binnen een bepaalde afdeling van een organisatie. Ik wilde hiervoor het OCAI model gebruiken. Echter is deze gericht op de kwantitatieve methode. Kan ik deze ook kwalitatief maken?

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr-team)
12 maart 2020 om 19:20

Hoi Naoual,

Het OCAI model gebruikt een vaste vragenlijst met punten die verdeeld moeten worden door de respondent. Op basis hiervan worden de resultaten in een kwadrant gepresenteerd.
Dit model is dus puur gericht op een kwantitatieve methode. Je zou de begrippen en theorieën van het model kunnen overnemen voor een eigen kwalitatieve methode, maar hierbij wijk je wel af van het model, dat moet je dan dus ook goed duidelijk maken. Bovendien lijkt dit me een erg ambitieus project en draagt het niet bij aan de validiteit van je onderzoek, dus ik zou dit niet aanraden.
Overleg het vooral even goed met je begeleider!

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

Renske
12 februari 2020 om 09:57

Hallo,

Ik wil voor mijn onderzoek kwantitatief en kwalitatief onderzoek doen, ik vraag me alleen af of er een (ongeschreven) regel is voor de volgorde. Nu dacht ik er aan eerst enquêtes af te nemen om vervolgens in de interviews dieper op deze vragen en antwoorden in te kunnen gaan. Maar dan kun je het weer niet concreet toetsen.

Is hier een uitgebreider artikel van of kan iemand me helpen?
Alvast bedankt!

Groet Renske

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr-team)
12 februari 2020 om 10:55

Hoi Renske,

Wat goed dat je zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek wil doen!
Er is hier niet echt een standaard voor. Toevallig heb ik het wel zelf ook gedaan, maar met kwalitatief eerst, zodat je uit de interviews inspiratie kunt opdoen om de enquêtevragen gerichter te maken.
Ik denk dat het afhangt van je onderzoek welke volgorde het beste is, misschien is het een goede om ook met je begeleider te overleggen.

Succes!

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

Charlotte
23 oktober 2019 om 22:46

Hi!

Ik doe momenteel onderzoek naar wat voor impact influencers (op social media) hebben op de koopkeuzes van millennials. Dit doe ik door eerst desk-research te doen door middel van verschillende informatiebronnen. Hierna houd ik een focus-groep, dit om een specifieker beeld van de impact te genereren. Deze methode biedt namelijk de mogelijkheid om open vragen te stellen en meer de diepte in te gaan dus te vragen naar hun ervaringen, behoeften en motieven. Dit vormt eigenlijk de basis voor de kwantitatieve fase van mijn onderzoek. Om het onderzoek representatief voor de hele populatie te maken, verstuur ik nog een enquete. Dit doe ik om achter feiten te komen (dus te controleren of wat uit mijn desk research kwam, waar is) en om tot nieuwe inzichten te komen (die ik uit mijn desk research niet heb verkregen) Echter krijg ik als terugkoppeling van mijn supervisor dat het beter gehighlight moet worden, waarom ik én een enquete houd, én een focus group. Dit vind ik nog al lastig te onderbouwen, ik hoop dat u me hierbij kunt helpen!

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr-team)
24 oktober 2019 om 13:48

Hoi Charlotte,

Wat een uitgebreid onderzoek doe je!
Zoals ik je verhaal nu lees maak je niet helemaal duidelijk dat je de focusgroep ook gebruikt voor het onderbouwen van je enquête.
In je methodologie kun je uitlichten dat je je deskresearch uitbreidt met een focusgroep, beide als voorbereidend onderzoek. Op basis daarvan ontwikkel je de enquête.
De enquête gebruik je vervolgens om de bevindingen uit zowel het deskresearch als de focusgroep op grotere schaal te kunnen testen/valideren.

Ik hoop dat dit helpt, maar neem anders gerust nog even contact op.

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

Alette
27 mei 2018 om 10:48

Kun je in de scriptie/eindopdracht zowel een kealitatief als een kwantitatief onderzoek doen?
Ik ben met onderzoek bezig voor beloningssysteem. Ik heb eerst interviews gehouden onder een aantal medewerkers. Daarna heb ik via Survio een enquete uigezet bij de overige medewerkers. Kan en mag je dit beide verwerken in de eindopdracht?

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr-team)
29 mei 2018 om 20:55

Hoi Alette,

Bedankt voor je vraag!
Ja hoor, gebruik maken van zowel kwalitatief en kwantitatief onderzoek is toegestaan.
Succes met je onderzoek!

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

Kyra
17 maart 2018 om 12:50

Hallo,

Op dit moment ben ik bezig met een onderzoek naar de winstpunten en werkpunten van een vrijwilligersorganisatie. Hierbij ondervraag ik zowel de vrijwilligers als de deelnemers. Voor beide groepen werd vooraf een enquête opgesteld met zowel open als gesloten vragen. De vrijwilligers kunnen de enquête online invullen, maar de deelnemers bevraag ik mondeling omdat ze anderstalig zijn.

Klopt het dat ik hier dan zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek verricht?

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr-team)
20 maart 2018 om 23:03

Hoi Kyra,

Het klinkt alsof je je enquête mondeling afneemt bij de deelnemers.
In zekere zin laat je ze dan (weliswaar indirect) gewoon de enquête invullen.
In dit geval doe je dus alleen kwantitatief onderzoek.
Als je deze ondervragingen gaat ombouwen tot een echt interview wordt het kwalitatief.

Hopelijk helpt dit! Succes in ieder geval. :)

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

myrte
23 oktober 2017 om 17:52

Goedemiddag!

Op dit moment ben ik bezig met een onderzoek naar de wensen en behoeften van sportaanbieders. Ik ga de mixed methods hanteren. Nu is het zo dat ik waarschijnlijk het aantal respondenten van de enquêtes niet ga halen (85 in totaal dus 70 moet ik er hebben). Ik vul dit dus aan met interviews. Mijn vraag is hoe het zit met de validiteit, representativiteit en betrouwbaarheid bij deze gemixte methode (kan het nergens op internet vinden)??

Kunt u mij hierbij helpen?

Groeten Myrte

Beantwoorden

Wouter Koekoek
Wouter Koekoek (Scribbr-team)
26 oktober 2017 om 12:33

Beste Myrte,

Dat is een lastige vraag! Het aanvullen van de respondenten met behulp van interviews is zeker van invloed op de validiteit, representativiteit en betrouwbaarheid van je onderzoek. Ook al zijn de enquête en het interview precies hetzelfde, de onderzoeksmethode beïnvloedt toch de manier van antwoorden van de respondenten. Omdat ik weinig weet van jouw onderzoek kan ik je er niet erg uitgebreid mee helpen. Ik raad je daarom aan om de zaak voor te leggen aan je begeleider.

Verder kunnen de volgende artikelen je hopelijk helpen:
Validiteit en betrouwbaarheid vaststellen in je scriptie
Validiteit in interviews
Validiteit en betrouwbaarheid in een enquête
Validiteit in je scriptieWat is interne validiteit?

Succes!

Wouter

Beantwoorden

Razia Hagui
28 september 2017 om 19:07

Goedemiddag!

Op dit moment ben ik met een onderzoek bezig met als onderzoeksvraag:

Is er een patroon in de pijnscore gedurende de fasen van de behandeling en het herstel, en kan de pijnmedicatie daar beter op afgestemd worden?

Ik kan data verzamelen die beschikbaar zijn in het elektrisch patiënten dossier en ik dacht aan het afnemen van een enquete (ook kwantitatief) om te proberen of er verschillende fasen te objectiveren zijn na een operatie. Is dit dubbel op? Of zou ik het juist moeten doen om aanvullende informatie toe te voegen?

Groet,
Razia

Beantwoorden

Wouter Koekoek
Wouter Koekoek (Scribbr-team)
29 september 2017 om 13:00

Beste Razia,
Het combineren van onderzoeksmethoden kan in dit geval zeker van meerwaarde zijn. De data die je kunt verkrijgen uit patiëntendossiers is namelijk statisch, met enquêtes kun je wellicht focussen op dingen die niet expliciet naar voren komen in de dossiers. Of je kunt bijvoorbeeld je vragen zo opstellen zodat je een hypothese kunt testen die je hebt opgesteld aan de hand van de dossiers.
Succes!
Wouter

Beantwoorden

Jeroen
19 september 2017 om 18:49

Hallo,

Ik weet niet goed welk onderzoeksparadigma ik moet hanteren. Ik doe een onderzoek naar het binden en boeien van medewerkers (zorgorganisatie). Ik wil graag een aantal medewerkers interviewen en een enquête afnemen bij 4e jaars Verzorgende IG studenten.

Kunt u mij hier verder mee helpen?

Bij voorbaat dank

Beantwoorden

Lucy Vleeshouwers
Lucy Vleeshouwers (Scribbr-team)
21 september 2017 om 15:07

Hoi Jeroen!
Welk paradigma je het beste kan hanteren ligt grotendeels aan wat je precies wil onderzoeken: wil je feitelijke gegevens over de medewerkers van de zorgorganisatie verzamelen? Dan kan je het best kwantitatief onderzoek uitvoeren.
Wil je liever inzicht krijgen in de ideeën of opvattingen van de betrokkenen, dan kan je beter kwalitatief onderzoek uitvoeren.
Meer tips over het starten met je scriptie en de keuzes die daarbij horen, vind je hier: https://www.scribbr.nl/starten-met-je-scriptie/onderzoeksopzet/
Veel succes,
Lucy

Beantwoorden

sabrina
7 augustus 2017 om 06:39

hello,

Kunnen jullie me helpen hoe ik de resultaten kwaltitaief onderzoek kan presenteren in een tabel of schema?
Ik heb met een theorie gewerkt.. dus de thema' s waren al van te voren vastgesteld.
Ik heb 15 mensen geintervieuwd.

Bij voorbaat dank,

Beantwoorden

Wouter Koekoek
Wouter Koekoek (Scribbr-team)
7 augustus 2017 om 17:24

Beste Sabrina,
Ik weet helaas niet voldoende van de eisen vanuit jouw opleiding om daar een goed antwoord op te kunnen geven. Wel verwijs ik je graag naar ons artikel over het verwerken van interviews en het voorbeeld van een kwalitatief gecodeerd interview.
Ik hoop dat je daar verder mee kunt.
Groetjes,
Wouter

Beantwoorden

sabrina
3 augustus 2017 om 20:53

Goedeag.

ik heb even een vraagje ik ben hbo student. Ik heb veel gelezen over kwalitatief onderzoek en heb ontdekt dat er verschillende manieren zijn van coderen. Ik heb mijn onderzoek gedaan vanuit een bestaande theorie . Die theory had al vooraf gestelde variabelen. Aan de hand van de afgestelde variabelen heb ik dus mijn vragen gesteld aan de respondenten. De resultaten zijn ook al geanalyseerd en gepresenteerd. Ik zit nog met een vraag. Ik wil weten hoe ik de resultaten van de gesloten codering gepresenteerd moeten worden in een schema of tabel. Dat vond ik wel moeilijk. Heel hartelijk dank.

Beantwoorden

Wouter Koekoek
Wouter Koekoek (Scribbr-team)
7 augustus 2017 om 17:15

Beste Sabrina,
Omdat ik weinig weet van jouw onderzoeksgebied en onderzoek durf ik daar helaas niks over te zeggen. Wel verwijs ik je graag naar ons stappenplan voor het coderen van interviews en de voorbeelden van gecodeerde kwalitatieve en kwantitatieve interviews.
Succes!
Groetjes,
Wouter

Beantwoorden

Eline:
10 april 2017 om 17:30

Hoi Scribbr,

Ik vind het lastig om een goed onderscheid te kunnen maken tussen onderzoeksvragen die kwalitatief en kwantitatief geformuleerd zijn. Moet je bij een kwalitatieve hoofdvraag en deelvragen altijd begrippen voorkomen zoals: ervaren, hoe enz?

Groetjes,

Eline

Beantwoorden

Wouter Koekoek
Wouter Koekoek (Scribbr-team)
12 april 2017 om 17:19

Hoi Eline!
Bij kwalitatief onderzoek gaat het niet om feiten en cijfers, maar om de ‘waarom’ en ‘hoe’ vraag. Dan kom je inderdaad al snel uit bij woorden als 'hoe' en 'waarom'.

Dit artikel kan je wellicht helpen om te bepalen om wat voor onderzoeksvraag het gaat.

Succes! Wouter

Beantwoorden

Sara
9 maart 2017 om 17:16

Hi Scribbr,

Ik moet een procesevaluatie doen voor mijn masterscriptie en ik vroeg me af hoe de structuur hiervan eruit ziet. Ik ga mixed methods hanteren. Ik heb een hoofdvraag en deelvragen. Moet in mijn hoofdvraag aan het eind mijn inleiding en in mijn theoretische kader mijn deelvragen?

groetjes,

Sara

Beantwoorden

Wouter Koekoek
Wouter Koekoek (Scribbr-team)
12 maart 2017 om 15:14

Beste Sara,

Dat is een lastige vraag! Ik kan helaas geen informatie over procesevaluaties vinden op onze website. Wel verwijs ik je graag door naar onze artikelen over het theoretisch kader en over de inleding.

Succes!

Beantwoorden

J..
3 maart 2017 om 16:40

Beste Scribbr,

Ik heb een vraag omtrent mijn scriptie onderzoeksvoorstel. Ik heb de volgende hoofdvraag geformuleerd voor mijn onderzoek:

Hoe kan x en y gebruikt worden om de omzet van het bedrijf te verhogen?
(natuurlijk heb ik x, y en het bedrijf hierin ingevuld)

Nu loop ik volledig vast op mijn fieldresearch en hoopte dat jullie mij een beetje konden helpen. Welke mogelijkheden zijn er namelijk om dit soort vragen in de praktijk te onderzoeken?

Groetjes,

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
7 maart 2017 om 11:01

Hoi Junice, omdat ik niet weet wat x en y is kan ik je vraag niet beantwoorden. Bij fieldresearch heb je heel veel mogelijkheden. Je kunt bijvoorbeeld interviews houden of een observatieonderzoek houden.

Beantwoorden

Sander
22 februari 2017 om 10:09

Beste Scribbr team,

Ik had een aantal vragen wat betreft mijn scriptie. In een productiehal werken monteurs en lassers aan het bouwen van machines. Nu is het mijn taak om o.a. tijdsmetingen te verrichten om in kaart te brengen hoeveel tijd het personeel kwijt is aan nevenactiviteiten (b.v. zoeken naar juiste materiaal). Als ik dit in mijn scriptie wil benoemen, noem ik dit dan kwantitatief onderzoek of veldonderzoek? Ik wil hier natuurlijk ook het gemiddelde berekenen en kosten aan verbinden, benoem ik dit ook in de onderzoeksmethodiek? Momenteel is het bedrijf bezig met het integreren van een nieuw ERP-systeem, ik zit bij deze vergaderingen zodat ik oplossingen kan aandragen die ook daadwerkelijk uitvoerbaar zijn het nieuwe systeem. Naar mijn mening valt dit ook onder het vergaren van informatie uit een tweede bron (nl. de consultant), maar nu weet ik niet onder wat voor soort onderzoek ik dit kan plaatsen.

Groet,

Sander

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
22 februari 2017 om 17:52

Hoi Sander, een onderzoek kan in meerdere onderzoekstypen vallen. De typen liggen ook niet vast. Je kunt het dus zowel kwantitatief onderzoek als veldonderzoek noemen. In het artikel over onderzoekssoorten kun je alle soorten onderzoek terugvinden die ik tot nu toe heb kunnen vinden. Succes

Beantwoorden

Wendy Denk
1 december 2016 om 12:46

Beste Bas/Marlou,
Ik ben bezig met mijn scriptie en zie het even niet meer. Inmiddels toegekomen aan het hoofdstuk Resultaten, daarna volgt Analyse. In mijn theoretisch kader geef ik aan middels welke modellen ik bepaald gedrag wil onderzoeken binnen een groep. Daarnaast neem ik interviews af onder dezelfde mensen. Is het nou de bedoeling dat ik de uitkomsten van zowel de modellen en interviews objectief beschrijf bij Resultaten, of alleen die van de interviews en komt de uitkomst van de modellen er pas bij in het hoofdstuk Analyse? Ik kijk uit naar je antwoord, alvast bedankt!

Beantwoorden

Anna Hoogterp
Anna Hoogterp (Scribbr-team)
2 december 2016 om 16:40

Hallo Wendy,

Ik begrijp je vraag niet helemaal, maar ik denk dat je bedoelt dat je de uitkomsten van het interview in het hoofdstuk Resultaten zou moeten presenteren en de toepassing van de modellen op dit antwoord ook. Ik denk dan dat je met Analyse de conclusie van je onderzoek bedoelt. Je zou er eventueel voor kunnen kiezen om Analyse een paragraaf van de Resultaten te laten zijn. Als je meer hulp wilt, kun je altijd even met ons chatten. Dan helpen we je graag verder!

Groetjes, Anna

Beantwoorden

Onno
11 juli 2016 om 00:52

Bedankt voor de informatie.
Af en toe raak ik een beetje de kluts kwijt, wellicht kan iemand mij helpen.
Wat is nu eigenlijk het verschil tussen een onderzoekmethodiek een onderzoeksoort en een onderzoekstype?
Op deze website onder "Overzicht van onderzoekssoorten" wordt gesproken over onderzoekssoorten waarin ook kwalitatief en kwantitatief onderzoek worden uitgeligt. Het boek "Praktijkonderzoekvoor Bachelors" van Jef Mertens spreekt bijvoorbeeld over onderzoekstypen, zoals lineair en cyclisch onderzoek. Terwijl op deze pagina enkel wordt gesproken over 2 onderzoeksmethodieken namelijk kwalitatief en kwantitatief onderzoek.

Wellicht kan iemand mij opheldering geven.

Alvast bedankt voor de moeite.

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
12 juli 2016 om 14:05

Hoi Onno, dat kan ik heel goed begrijpen. De begrippen staan niet vast en iedereen gebruikt weer andere begrippen. In het artikel over onderzoek hebben we een lijstje gemaakt met veel voorkomende begrippen. Een lineair onderzoek kan kwantitatief en kwalitatief zijn. Het hangt er helemaal vanaf wat je precies doet in je onderzoek. Succes!

Beantwoorden

Joyce
21 juni 2016 om 15:46

Goedemiddag,
Samen met een medestudent verloskunde zijn we druk bezig met het schrijven van onze scriptie voor een kwalitatief onderzoek. In de methode hebben wij uitgelegd aan de hand van een tip van een docent dat we gebruik hebben gemaakt van thematische analyse en vervolgens zijn gaan open coderen. Hier hebben we een paar vragen over: wat zou de reden zijn om voor een thematische analyse te kiezen? Wat zijn hier de voordelen van? Hoe verhoudt thematische analyse zich tot open coderen?
We hopen op een antwoord. Alvast bedankt!

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
24 juni 2016 om 13:09

Hoi Joyce, ik heb geen ervaring met de thematische analyse. Misschien dat iemand anders je kan helpen die dit artikel leest.

Beantwoorden

Najat
15 juni 2016 om 02:18

Hallo.

Mijn afstudeeronderzoek gaat over een gezonde leefstijl voor kinderen creëren. Hierbij wil ik onderzoeken welke rol de peuterspeelzaal kan spelen bij het bewust maken van ouders (wat een gezonde leefstijl voor hen kinderen betreft). Ik kom er maar niet uit of dit dan een kwalitatief of een kwantitatief onderzoek is. Ik zou graag een enquete voor ouders willen opstellen om te peilen wat hun kennis is op het gebied van gezonde voeding. Is dit handig of dien ik echt interviews af te nemen.

Alvast bedankt!

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
16 juni 2016 om 12:55

Hoi Najat, vraag 1: Dit hangt compleet af van welke onderzoeksmethoden je gaat gebruiken en welke data je gaat gebruiken. Het is voor mij nu dus ook lastig om te zeggen of het kwalitatief of kwantitatief is. Vraag 2: Heb is afhankelijk van wat je met je onderzoek wilt bereiken. Soms is een interview eerst doen handiger omdat je op basis van het interview betere vragen kunt opstellen voor de enquête.

Beantwoorden

Dennis
20 mei 2016 om 13:22

Beste Bas/Marlou,

Ik wil een nieuw product van een nieuw bedrijf positioneren in de markt (afstudeeropdracht). Het gaat om een product welke nieuw is in zijn soort en moet concurreren in de bestaande markt. Het is een duurzame drankendrager en bedoeld voor vooral festivals/evenementen. Ik heb opstart problemen en weet niet zo goed welke onderzoeken het beste bij dit onderwerp passen. Waar moet ik op letten en welke onderzoeken zouden het beste passen bij deze opdracht. Alle tips zijn meegenomen aangezien ik de leidraad even mis om goed te kunnen starten aan mijn scriptie.

Alvast bedankt! Mvg Dennis

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
20 mei 2016 om 13:55

Hoi Dennis, ik zou eens kijken naar het Business Model Canvas. Lijkt me een goede optie!

Beantwoorden

Patrick
23 april 2016 om 13:48

Beste,

Voor mijn scriptie heb ik een kwalitatief onderzoek gehouden. De potentiele markt zijn ruim 100 bedrijven met meer als 100 werknemers. Doordat deze bedrijven en de personen lastig te benaderen zijn is het moeilijk alle 100 bedrijven te interviewen. Ik heb 10 interessante interviews kunnen afnemen bij interessante partijen, hier heb ik waardevolle informatie uit kunnen krijgen. Nu is mijn vraag is dit een valide onderzoek? en hoe kan ik de representativiteit en betrouwbaarheid verdedigen? Uit de theorie kan ik hier namelijk weinig over terug vinden. Ik hoor het graag! alvast hartelijk bedankt! mvg Patrick

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
23 april 2016 om 16:01

Hoi Patrick, dit is en blijft altijd natte vingerwerk. 10 interviews is een al een hoop. Daar kun je best mee verdedigen dat je onderzoek representatief is. Als je echt wilt aantonen dat je resultaten representatief zijn dan zal je statistische analyses moeten gaan doen. Maar ik denk dat dit een beetje ver gaat voor je onderzoek. Succes!

Beantwoorden

Brian
14 maart 2016 om 15:27

Beste Marlou,

Voor mijn afstudeerscriptie voer ik een onderzoek uit naar een kosten- batenanalyse voor een project. Is hier sprake van een kwantitatief of kwalitatief onderzoek? Het begrip 'cijfermatig' in beide definities zorgt voor enige verwarring.

Groet,

Brian

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
15 maart 2016 om 10:09

Hoi Brian, op basis van de informatie die je me nu geeft kan ik dat niet zeggen. Hangt er helemaal vanaf welke onderzoeksmethoden je gebruikt.

Beantwoorden

Rowan
10 maart 2016 om 11:25

Beste Marlou,

Ik doe voor een dag-deal platform (zoals Groupon) een onderzoek, en ik wil onderzoeken wat de belangrijkste factoren zijn die invloed hebben op de koopintentie van consumenten op het dag-deal platform X. Dag-deal platforms gebruiken specifieke factoren op de website om de koopintentie te beïnvloeden, waardoor conversies worden gestimuleerd. De factoren die uit mijn theoretisch kader komen zijn de tijdslimiet (nog X uur te gaan voordat de deal afloopt!), aantal verkocht (al X deals verkocht), beperkte voorraden (nog maar X deals beschikbaar, koop nu!) en aanbevelingen (X% van de consumenten raadt deze deal aan!) 

Nu vraag ik mezelf alleen af welke methode hierbij past. Een experiment of A/B testen werd mij aangeraden, maar ik weet niet zo goed hoe ik dit in de praktijk kan uitzetten en wat ik daarbij aan de respondenten moet vragen om mijn hoofdvraag te beantwoorden (wat zijn de belangrijkste factoren die van invloed zijn op de koopintentie). 

Ik hoop dat jullie mij hierbij kunnen helpen, want ik loop hierop nogal vast.

Groetjes, Rowan

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
10 maart 2016 om 13:00

Hoi Rowan, ik denk inderdaad dat A/B-testen een goede methode is. Bij A/B-testen vraag je niet iets expliciet aan de bezoekers van de website. Je richt de website op twee verschillende manieren in en gaat achteraf bekijken welke van de twee manieren de beste resultaten heeft opgeleverd. Succes!

Beantwoorden

Brenda
7 maart 2016 om 15:17

Hallo,

Ik doe een praktijk gericht onderzoek over het HRM gebied bij een organisatie. De vraagstelling die hieruit naar voren gekomen is als volgt: "Welke effecten heeft het rollenportfolio op het huidige functiegebouw voor functie X voor organisatie Y. " Hierin zal ik door middel van interviews en benchmark onderzoek bij externe HR - afdelingen nagaan hoe zij het rollenpotfolio hebben geïmplementeerd in hun functiegebouw en welke effecten dat heeft opgeleverd. Nou vraag ik mij af of interviews ( kwalitatief ) te maken heeft met een mepirisc - analytisch paradigma of juist met een interpretatief paradigma. Kunnen jullie mij hiermee helpen?
Groet, Brenda

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
7 maart 2016 om 18:41

Hoi Brenda, we zijn niet bekend met die termen dus we kunnen je daarmee helaas niet helpen. Misschien dat een andere lezer van dit artikel je kan helpen.

Beantwoorden

Maud
19 februari 2016 om 14:04

Hallo,

Wij doen een onderzoek naar de kenmerken van een bepaalde inpact op kwaliteit van leven m.b.v. interviews wat dus kwalitatief is? maar als we deze interviews afnemen bij 3 verschillende doelgroepen en deze dan met elkaar vergelijken is dit weer kwantitatief of?

Groetjes,
Maud

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
20 februari 2016 om 10:04

Hoi Maud, dat hangt er helemaal vanuit waarop het onderzoek gericht is. Ga je bijvoorbeeld op zoek naar gemiddeldes en aantallen dan betreft het kwantitatief. Ga je meer op zoek naar de hoe-vraag dan is het kwalitatief.

Beantwoorden

Hakan Selat
9 februari 2016 om 15:29

Hallo,

Ik heb ook een vraag. Tijdens mijn afstudeeronderzoek ga ik enquêtes en interviews afnemen. Kan het zijn dat een onderzoek kwantitatief en kwalitatief tegelijk is? Het is een onderzoek naar de veiligheidsgevoelens van burgers.

Groetjes,

Hakan

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
9 februari 2016 om 18:21

Hoi Hakan, ja dat kan zeker. Zo kan je interview kwalitatief zijn en je enquête kwantitatief.

Beantwoorden

Jill
22 december 2015 om 18:39

Hallo!

Ik moet voor mijn studie een rapport schrijven en hierin moeten diverse onderwerpen aan bod komen, zoals methode van onderzoek, theoretisch kader en de analyse.

Ik heb een vraag en ik zou het erg fijn vinden als je mij ermee kunt helpen!

Welke informatie moet ik in de methode van onderzoek plaatsen en welke informatie hoort thuis in het theoretisch kader? Momenteel heb ik namelijk geen goede scheiding tussen deze twee onderdelen.

Groetjes!

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
22 december 2015 om 18:49

Hoi Jill, makkelijkste om het artikel over het theoretische kader te lezen. Daarin leggen we uit wat je precies kwijt kunt in het theoretisch kader. Succes!

Beantwoorden

Xenia
22 oktober 2015 om 19:44

Hallo!
Ik heb ook een vraag en ik hoop dat je me er mee kunt helpen. Wat is de beste manier om in kwantitatief onderzoek dat gebaseerd is op een dataset van eerder onderzoek te benoemen dat het gebaseerd is op die dataset?

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
23 oktober 2015 om 13:13

Hoi Xenia, het beste kun je dit al bespreken in de onderzoeksopzet. Dus daar waar je beschrijft dat je kwantitatief onderzoek doet. Je kunt het verhaal inleiden dat je gebruikmaakt van een bestaande dataset. Daarnaast plaats je dan een bronvermelding. Succes!

Beantwoorden

Zulfi
15 oktober 2015 om 14:05

hoi,

Ik weet het even niet meer.
ik wil een onderzoek doen en de enquete die uitgevoerd word dient representatief te zijn. De populatie bestaat uit 1.750.000 mensen met een Betrouwbaarheidspercentage van 95% en 90%. De maximale foutmarge lijkt mij dan 5%

Online komt ik op verschillende antwoorden uit. Het narekenen wil me maar niet lukken.

Nu wil ik de hele formule in mijn Rapportage zetten.
Wat is nu mijn formule kan iemand aub helpen????
Hoeveel mensen moet ik nu enqueteren voor een echt representatief onderzoek?

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
19 oktober 2015 om 12:44

Hoi Zulfi, Het betrouwbaarheidspercentage van 90% of 95% heeft te maken met de significatie van je onderzoeksresultaten. Vaak is het hoe meer mensen je enquêteert hoe beter voor de uiteindelijke significantie. Er zijn formules voor het berekenen van de steekproef maar het is niet zo dat je altijd op basis van een formule de steekproef moet uitrekenen. Daarover kun je meer lezen in ons artikel over hoeveel mensen je moet interviewen. Succes!

Beantwoorden

Jolijn
7 augustus 2015 om 14:52

Hoi Marlou,

wat fijn dat je ieders vraag zo goed beantwoord. Zelf heb ik ook een vraag. Ik doe een marktanalyse over de festivalmarkt, voor een bedrijf dat graag festivals wilt gaan organiseren. Ik gebruik alleen deskresearch en literatuuronderzoek. Ik doe een afnemersanalyse, een marktanalyse en een concurrentenanalyse. Oftewel de ABC analyse.

Maar zelf snap ik niet of mijn onderzoek dan kwalitatief of kwantitatief is. Alleen in de afnemersanalyse kijk ik naar meningen, wensen en behoeften van afnemers. In de rest van mijn onderzoek naar bestaand materiaal over de festivalmarkt.
Je zou me heel erg helpen!!

Beantwoorden

Michelle Mertens
Michelle Mertens (Scribbr-team)
11 augustus 2015 om 16:04

Hoi Jolijn,

Zo te lezen is je onderzoek kwalitatief of misschien beide. Dat ligt een beetje aan de data van de analyses. Literatuuronderzoek is kwalitatief onderzoek. Het maakt niets uit dat je al bestaand materiaal gebruikt voor je onderzoek, dat heeft eigenlijk niks te maken met of je onderzoek nu kwalitatief of kwantitatief is. Je kunt namelijk ook gebruikmaken van een al bestaande dataset, en dan is je onderzoek nog steeds kwantitatief.

Als de informatie uit de analyses nu in een dataset staat waar je analyses uit moet halen, is dat deel van je onderzoek waarschijnlijk kwantitatief. Het is een beetje lastig om het verschil uit te leggen. Misschien wordt het duidelijker aan de hand van een voorbeeld: Wanneer je tien werknemers van een bedrijf interviewt is dit een kwalitatief onderzoek. Stuur je een enquête naar 300 werknemers in een bedrijf is dit een kwantitatief onderzoek.
Bij de enquête krijg je namelijk veel meer data, maar die data kan nooit zo diep ingaan op een onderwerp. Dat kan bij kwalitatief onderzoek wel, bij een interview kun je namelijk doorvragen en kun je om (bijna) alle informatie vragen die je wilt weten/hebben.

Hopelijk kun je nu weer verder. Mocht je nog andere vragen hebben kun je ook even mailen of ons aanspreken via de chat!

Beantwoorden

Edwin
13 juli 2015 om 01:04

Hi Marlou,
Ik heb een vraag over het onderzoeksontwerp.
Mijn scriptie vereist dat ik bij het onderzoeksontwerp de onderverdeling maak in:
- context
- procedure en respondenten
- meetinstrumenten
- analyses

Vraag: is het onderdeel "context", een inleiding HOE je de onderzoeksvraag wil gaan onderzoeken?

Groetjes
Edwin

Beantwoorden

Michelle Mertens
Michelle Mertens (Scribbr-team)
14 juli 2015 om 17:07

Hoi Edwin,

Wijzelf maken geen gebruik van deze onderverdeling, dus ik weet niet zeker wat er precies onder 'context' hoort te staan. Maar ik denk dat je de aanleiding van je onderzoek hier beschrijft en hoe deze vraag is tot stand gekomen.
Lijkt mij in ieder geval het meest logische wat je onder 'context' kan beschrijven.

Succes!

Beantwoorden

t
3 juli 2015 om 23:52

TOP UITLEG, kort maar krachtig

Beantwoorden

Elsemieke
29 juni 2015 om 13:46

Hallo,

Ik heb een klein kwalitatief onderzoek gedaan en wil graag weten hoe ik kan berekenen of weten met hoeveel personen/reacties ik een representatief onderzoek heb of niet.

gr,
Elsemieke

Beantwoorden

(Scribbr-team)
1 juli 2015 om 11:43

Hi Elsemieke,

Er zijn geen richtlijnen voor het aantal reacties bij een kwalitatief onderzoek. Het lijkt me dan ook verstandig om dit even te bespreken met je begeleider.

Groet,
Marlou

Beantwoorden

Jennifer
9 juni 2015 om 16:47

Beste Marlou,

Op dit moment ben ik bezig met een kwalitatief onderzoek naar welke (HRM) aspecten bij kunnen dragen aan een succesvolle groei van een organisatie in een specifieke branche. Hiervoor heb ik interviews gehouden met ervaringsdeskundigen binnen de branche.

Over het algemeen komen vele resultaten op hetzelfde neer, al zijn er ook resultaten (ervaringen) die door één of enkelen genoemd worden.

Is het een pré als ik mijn beschreven resultaten ondersteun met eventuele grafieken of andere schematische weergevingen? En welke manier zou je hiervoor aanraden?

Ik betwijfel namelijk of dit nut heeft aangezien een aspect wat door 1 iemand benoemd is, maar heel specifiek, net zo waardevol zou kunnen zijn voor de opdrachtgever, als een bepaald aspect dat 15 keer benoemd is als belangrijk.

Groet,

Jennifer

Beantwoorden

(Scribbr-team)
10 juni 2015 om 11:52

Hi Jennifer,

Zoals ik jouw comment lees, lijkt het mij inderdaad niet handig om in een grafiek of tabel weer te geven welke ervaringen het meest genoemd worden. Wat je zelf al zegt: ervaringen die maar 1x genoemd worden zijn niet altijd minder belangrijk. Omdat ik niet alle details van jouw onderzoek weet is het lastig om te zeggen of er andere manieren zijn om je resultaten weer te geven. Dit kun je beter even met je begeleider bespreken of zoek scriptiebegeleiding via: https://www.scribbr.nl/scriptiehulp/scriptiebegeleiding/. Succes!

Groet,
Marlou

Beantwoorden

Jill
11 april 2015 om 14:38

Beste Marlou,

ik ben momenteel een onderzoek aan het doen naar een montageservice van badkamers. Klanten zijn hiermee te onbekend en nemen het daarom niet af. Ik wil graag onderzoeken hoe dit komt. Ik doe op het moment kwantitatief onderzoek en ik neem momenteel enquêtes af maar twijfel nu of dit de juiste methode is omdat ik bij kwantitatief onderzoek alleen maar getallen uit krijg?

Beantwoorden

(Scribbr-team)
13 april 2015 om 19:02

Hi Jill,

Jouw onderzoek kan prima kwantitatief afgenomen worden. Een vraag in je enquête zou kunnen zijn: "Heeft u ooit informatie over de montageservice gelezen in onze folder?", met bijvoorbeeld "Ja" en "Nee" als antwoordmogelijkheden. Wat ik bedoel in het artikel met dat kwantitatief gericht is op cijfers, is dat jij als resultaat een aantal mensen krijgt die "Ja" hebben geantwoord, en een aantal mensen die "Nee" hebben geantwoord. Stel dat 92 van de 100 mensen "Ja" antwoorden, dan zou je waarschijnlijk met behulp van statistische toetsing kunnen concluderen dat de onbekendheid van de service niet met de informatieverstrekking via de folder te maken heeft.

Wat het nadeel is van een dergelijk kwantitatief onderzoek is dat soms niet alle (bruikbare) informatie achterhaald wordt. Bij de voorbeeldvraag die ik net beschreef zijn maar twee antwoordmogelijkheden, "Ja" en "Nee", maar misschien zijn er ook mensen die het niet (zeker) weten. Deze mensen vallen nu in een categorie (ja of nee) waar ze eigenlijk niet horen. Met kwalitatief onderzoek, zoals het afnemen van interviews, kun je dit voorkomen. Kwalitatief onderzoek is echter weer lastiger statistisch te toetsen dan kwantitatief onderzoek.

Zoals je ziet hebben kwalitatief onderzoek en kwantitatief onderzoek allebei hun voor- en nadelen. Mocht je voldoende tijd hebben, dan raadt ik je aan zowel enquêtes als interviews af te nemen, zodat je van de voordelen van beiden onderzoekstypen profiteert. Voor een scriptie volstaat alleen kwantitatief onderzoek vaak ook, maar dit zou je even met je begeleider moeten overleggen.

Heb ik je hiermee geholpen? :-)

Groet,
Marlou

Beantwoorden

Thom
19 maart 2015 om 15:45

Super duidelijk omschreven! Ik ben bezig met een onderzoek binnen een bedrijf, maar onder wat zouden mogelijke oplossingen voor een probleem vallen; kwantitatief of kwalitatief?
Groet, Thom

Beantwoorden

(Scribbr-team)
19 maart 2015 om 16:15

Beste Thom,

Je maakt de keus voor het type onderzoek op basis van het soort resultaten dat je wilt. Stel: je wilt mogelijke oplossingen voorleggen aan werknemers en hier hun mening over vragen. Dit kun je doen in de vorm van een enquête (kwantitatief onderzoek). Een enquête heeft vooraf opgestelde antwoordmogelijkheden, wat gemakkelijker is bij de resultaten (bijv. '63% van de werknemers vindt oplossing A tijdrovend'). Het nadeel van een survey is dat respondenten beperkt zijn tot deze antwoorden; het is bijvoorbeeld mogelijk dat hun antwoord er niet bij staat. Kwalitatief onderzoek zou je in dit geval waarschijnlijk doen in de vorm van interviews met de werknemers. Tijdens een interview kun je doorvragen, worden mensen gestimuleerd om zelf tot een antwoord te komen en krijg je meer uitgebreide antwoorden. Het nadeel hiervan is dat het moeilijker is om eenduidige conclusies te trekken uit een interview, omdat mensen nooit helemaal precies hetzelfde zeggen.

Om antwoord te geven op je vraag: je kunt zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek kiezen (of een combinatie maken van beiden), afhankelijk van wat je wilt weten. Kun je hier wat mee?

Groet,
Marlou

Beantwoorden

Mara
16 maart 2015 om 15:54

Beste Marlou,

Ik heb een vraag m.b.t. het lezen en analyseren van een onderzoek. Bij het analyseren van een onderzoek zijn een aantal vragen opgesteld zoals; Wie gaf de opdracht voor dit onderzoek? en hoe werk het onderzoek uitgevoerd?
Bij deze vragen wordt steeds de zelfde vraag gesteld waarom het belangrijk is om dit te weten.
Hoe kom ik op het antwoord van deze vraag?
Alvast bedankt!
Groetjes,
Mara

Beantwoorden

(Scribbr-team)
16 maart 2015 om 16:36

Hi Mara,

Volgens mij wil jij graag weten hoe je de kwaliteit van een onderzoek kunt beoordelen, klopt dit? Wellicht kan dit artikel dan antwoord geven op je vraag: https://www.scribbr.nl/scriptie-tips/hoe-bepaal-je-de-kwaliteit-van-een-journal-artikel/.

Heb ik je hiermee geholpen?

Groet,
Marlou

Beantwoorden

Joyce Doekhie
12 maart 2015 om 19:44

Marlou,

Door middel van jou uitleg snap ik Methode en technieken van Onderzoek veel beter.

Dankjewel!
Joyce

Beantwoorden

(Scribbr-team)
12 maart 2015 om 20:07

Fijn om te horen Joyce! :-)

Beantwoorden

Stel een vraag of reageer.

Please click the checkbox on the left to verify that you are a not a bot.