Enkelvoudige aselecte steekproeven | Uitleg & voorbeelden

Een enkelvoudige aselecte steekproef (simple random sampling) is een willekeurig gekozen subset van een populatie. Bij deze steekproefmethode heeft ieder lid van de populatie een gelijke kans om geselecteerd te worden en in de steekproef te worden opgenomen.

Deze methode is de meest eenvoudige variant van de aselecte steekproef, omdat je maar één steekproeftrekking hoeft te doen en je weinig kennis hoeft te hebben van je populatie. Aangezien je de participanten willekeurig selecteert, heeft je onderzoek in principe een hoge interne en externe validiteit.

Voorbeeld: Enkelvoudige, aselecte steekproef
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakt vaak gebruik van enkelvoudige, aselecte steekproeven. Onderzoekers van het bureau volgden bijvoorbeeld een willekeurige selectie inwoners van Nederland door ze gedurende een jaar gedetailleerde vragen te stellen over hun leven, zodat ze conclusies konden trekken over de gehele populatie.

enkelvoudige aselecte steekproeven (simple random sampling)

Wanneer gebruik je enkelvoudige aselecte steekproeven?

Je gebruikt enkelvoudige aselecte steekproeven, zodat je met behulp van statistische analyses uitspraken kunt doen over een gehele populatie. Op deze manier kun je de interne validiteit waarborgen, omdat randomisatie de beste methode is om de invloed van potentiële confounding variabelen te minimaliseren.

Als je steekproef groot genoeg is, gaat een enkelvoudige aselecte steekproef ook gepaard met een hoge externe validiteit. De eigenschappen van je steekproef zijn dan representatief voor die van de populatie.

Het kan moeilijk zijn om deze steekproefmethode in de praktijk te gebruiken, omdat je aan enkele voorwaarden moet voldoen:

 • Je hebt een complete lijst met elk lid van de populatie.
 • Je kunt ieder lid van de populatie contacteren als diegene wordt geselecteerd.
 • Je hebt de tijd en de middelen om genoeg data te verzamelen van een steekproef met de juiste omvang.

De steekproefmethode werkt het beste als je veel tijd en middelen hebt om je onderzoek uit te voeren of als je een kleine populatie onderzoekt die makkelijk kan worden afgebakend.

In sommige gevallen is het beter of logischer om een andere aselecte steekproefmethode te kiezen:

 • Systematische steekproeven: Hierbij kies je je steekproef op basis van een bepaald interval (bijvoorbeeld iedere tiende persoon). Deze methode kan ook worden gebruikt als je geen complete lijst van de gehele populatie hebt.
 • Gestratificeerde steekproef: Deze methode is geschikt als je ervoor wilt zorgen dat specifieke eigenschappen van de populatie in dezelfde verhoudingen voorkomen in de steekproef. Je splitst je populatie op in strata (bijvoorbeeld op basis van gender of afkomst) en kiest willekeurig uit deze subgroepen.
 • Clustersteekproef: Deze methode is geschikt als het niet mogelijk is om een steekproef te trekken uit de gehele populatie. Je verdeelt de steekproef in clusters die bij benadering de gehele populatie representeren, en vervolgens kies je willekeurig een cluster.

Er zijn vier belangrijke stappen bij een enkelvoudige aselecte steekproeftrekking.

Ontvang feedback op taal, structuur, lay-out en bronvermelding

Professionele Scribbr-editors kijken je scriptie na op:

 • Academisch taalgebruik
 • Onduidelijke zinnen
 • Grammaticale fouten
 • Interpunctie
 • Verboden woorden

Bekijk het voorbeeld

Stap 1: Definieer de populatie

Je definieert eerst welke populatie je wilt onderzoeken. Hierbij is het belangrijk dat je ieder lid van de populatie kunt bereiken, zodat je data kunt verzamelen voor ieder geselecteerd individu.

Voorbeeld: Populatie
In het geval van de American Community Survey wordt de populatie gevormd door alle 128 miljoen huishoudens die in de Verenigde Staten wonen (inclusief expats).

Stap 2: Bepaal de steekproefgrootte

Vervolgens is het belangrijk om de steekproefomvang te bepalen. Grotere steekproeven gaan over het algemeen gepaard met een hogere validiteit en meer statistische zekerheid, maar ze zijn ook duurder en kosten meer tijd.

Er zijn meerdere manieren waarop je de benodigde omvang van je steekproef kunt bepalen, maar een van de simpelste methoden maakt gebruik van een formule met je beoogde betrouwbaarheidsniveau, foutenmarge en de geschatte omvang van de populatie.

In de meeste gevallen worden 95% en 5% gebruikt voor het betrouwbaarheidsniveau en de foutenmarge. Als je een hele grote populatie onderzoekt, maar je het precieze aantal niet weet, kun je meestal 20.000 invullen, omdat de steekproefgrootte daarna niet meer sterk verandert. Soms is het ook nodig om de spreiding aan te geven. Hiervoor kun je bijna altijd 50% of 0,5 gebruiken.

Vervolgens kun je een steekproefcalculator gebruiken om de benodigde steekproefgrootte te berekenen.

Voorbeeld: Steekproefgrootte
Je doet samen met acht andere onderzoekers onderzoek naar de werknemers van een technologiebedrijf. Bij het bedrijf werken circa 15.000 medewerkers, dus jullie kunnen niet iedereen interviewen. Jullie berekenen de steekproefgrootte door in een steekproefcalculator aan te geven dat de foutenmarge 5% is, het betrouwbaarheidsniveau 95% en de populatiegrootte 15.000. De steekproefcalculator geeft aan dat jullie steekproef uit 375 mensen moet bestaan.

Stap 3: Selecteer willekeurig participanten

Je kunt je participanten willekeurig selecteren met behulp van een random number generator. Bij deze methode ken je ieder individu een nummer toe. Vervolgens gebruik je een random number generator om individuen te selecteren. Het is ook mogelijk om de random number function (RAND of ASELECT) in Excel te gebruiken.

Voorbeeld: Willekeurige selectie
Het Bureau voor Ontwikkeling en Educatie selecteert iedere maand 250 huishoudens uit een database van 100.000 huishoudens voor een enquêteonderzoek. Ieder huishouden heeft een kans van 1 op de 400 om geselecteerd te worden.

Hoeveel fouten bevat jouw scriptie?

De taalexperts van Scribbr verbeteren gemiddeld 150 fouten per 1000 woorden. Benieuwd wat er precies wordt verbeterd? Verschuif de cursor van links naar rechts!

Scriptie nakijken op taal

Stap 4: Verzamel de data

Ten slotte kun je de dataverzameling beginnen.

Om de validiteit van je resultaten te waarborgen, is het van belang om ervoor te zorgen dat ieder geselecteerd individu ook daadwerkelijk deelneemt aan het onderzoek. Als sommige participanten stoppen of niet meedoen vanwege het onderwerp van je onderzoek, kan dit voor een vertekening van de resultaten zorgen. Je kunt deze vertekening niet altijd voorkomen, maar het is wel van belang om uitval van participanten te vermelden in je onderzoek.

Stel je voor dat jonge participanten minder vaak bereid zijn om mee te doen aan je onderzoek dan oudere participanten. In dat geval zijn je resultaten mogelijk niet valide, omdat deze groep niet voldoende wordt gerepresenteerd in je steekproef.

Voorbeeld: Dataverzameling
Het Bureau voor Ontwikkeling en Educatie stuurt eerst een brief om respondenten te vragen de enquête in te vullen. Als bewoners niet reageren, stuurt het bureau een herinneringsmail. Als participanten ook dan niet reageren, belt het bureau de respondenten op om te vragen of ze de online vragenlijst willen invullen.

Door deze stappen te volgen, bereiken medewerkers van het Bureau voor Ontwikkeling en Educatie een responspercentage van 95%. Dit hoge percentage ondersteunt de validiteit van de resultaten.

Veelgestelde vragen

Wat is een enkelvoudige aselecte steekproef (simple random sampling)?

Een enkelvoudige aselecte steekproef (simple random sampling) is de eenvoudigste versie van een aselecte steekproef. De onderzoeker kiest willekeurig participanten uit een populatie om een steekproef te vormen. Ieder lid van de populatie heeft een even grote kans om in de steekproef te belanden. Vervolgens vindt de dataverzameling plaats.

Je kunt bijvoorbeeld willekeurig participanten kiezen door een random number generator te gebruiken.

Waarom worden er steekproeven gebruikt in onderzoek?

Het is bijna altijd nodig om een steekproef te gebruiken, omdat populaties over het algemeen te groot zijn om ieder individueel lid te onderzoeken. Door een representatieve subsectie (steekproef) te onderzoeken en een valide en betrouwbaar onderzoek uit te voeren, kun je uitspraken doen over een grotere populatie.

Wat is een sampling bias?

Een sampling bias treedt op als bepaalde individuen uit een populatie een grotere kans hebben om in de steekproef te worden opgenomen dan andere individuen uit die populatie.

Citeer dit Scribbr-artikel

Als je naar deze bron wilt verwijzen, kun je de bronvermelding kopiëren of op “Citeer dit Scribbr-artikel” klikken om de bronvermelding automatisch toe te voegen aan onze gratis Bronnengenerator.

Thomas, L. (2023, 18 december). Enkelvoudige aselecte steekproeven | Uitleg & voorbeelden. Scribbr. Geraadpleegd op 22 april 2024, van https://www.scribbr.nl/onderzoeksmethoden/enkelvoudige-aselecte-steekproeven/

Wat vind jij van dit artikel?
Lauren Thomas

Lauren heeft een bachelor in Economie en Politicologie en is momenteel bezig met de afronding van haar master Economie. Ze is altijd onderweg en heeft in vijf steden in de VS en Frankrijk gewoond. Ze is blij met een baan die haar overal volgt.