Enquêtes correct gebruiken in je scriptie

Een enquête is een vragenlijst die je online of offline afneemt bij meerdere personen om data te verzamelen over je onderzoeksonderwerp. Deze onderzoeksmethode wordt meestal gebruikt voor kwantitatief onderzoek.

Het is van belang dat je enquêtevragen valide zijn en dat de wijze waarop je de enquête afneemt betrouwbaar is. Wanneer je de bevindingen van je enquête wil generaliseren, is het daarnaast van belang dat je steekproef omvangrijk genoeg is, zodat je onderzoek extern valide is.

Verder lezen: Enquêtes correct gebruiken in je scriptie

Veldonderzoek (fieldresearch) doen voor je scriptie

Met veldonderzoek verzamel, analyseer en interpreteer je primaire data, ofwel nieuwe informatie, door bijvoorbeeld enquêtes af te nemen, interviews te houden of observaties te doen. Je doel is om zo een antwoord te vinden op je onderzoeksvragen.

Het verschil tussen veldonderzoek en bureauonderzoek (deskresearch) is dat je met veldonderzoek zelf je data verzamelt en niet simpelweg gebruikmaakt van al beschikbare secundaire data. Je kunt veldonderzoek zowel doen voor een kwalitatief als voor een kwantitatief onderzoek.

Verder lezen: Veldonderzoek (fieldresearch) doen voor je scriptie

Triangulatie (mixed methods) in je scriptie

Wanneer je triangulatie toepast, combineer je verschillende (kwalitatieve en/of kwantitatieve) dataverzamelings- of analysemethoden in een onderzoeksopzet. Dit verhoogt de (interne) validiteit en betrouwbaarheid van je resultaten

Er zijn vier vormen van triangulatie: 

Je beschrijft de triangulatie in je methodologie. Hoewel triangulatie ‘driekhoeksmeting’ betekent, pas je ook triangulatie toe als je twee, vier of meer methoden gebruikt om inzicht te krijgen in een bepaald probleem.

Verder lezen: Triangulatie (mixed methods) in je scriptie

Validiteit en betrouwbaarheid in een enquête

Een valide en betrouwbare enquête is een enquête die op consistente wijze heeft gemeten wat gemeten moest worden. Zo kunnen op basis hiervan ware conclusies worden getrokken en zullen bij een herhaling van het onderzoek dezelfde resultaten naar voren komen.

Zorg er daarom voor dat je vragenlijst en wijze van data-analyse valide zijn door begrippen correct te operationaliseren en deze juist te analyseren met SPSS, Excel of een andere analysetool. Garandeer de betrouwbaarheid door de vragenlijst op consistente wijze af te nemen en let op dat je bij de data-analyse geen fouten maakt.

Verder lezen: Validiteit en betrouwbaarheid in een enquête

Een selecte of aselecte steekproef in je scriptie

Een steekproef is een selectie uit een totale groep of populatie. In een kwantitatief onderzoek gebruik je een steekproef om data te verzamelen over een populatie, zonder de hele populatie te hoeven onderzoeken.

Bepaal bij een steekproef of je alleen uitspraken wilt doen over de selectie in je onderzoek met een selecte steekproef of dat je representatieve uitspraken wilt doen over de gehele populatie door middel van een aselecte steekproef.

Als je niet over voldoende tijd of middelen beschikt voor een aselecte steekproef, kun je een selecte steekproef gebruiken. In beide gevallen is het van belang dat de steekproefgrootte omvangrijk genoeg is voor een valide en betrouwbaar onderzoek.

Verder lezen: Een selecte of aselecte steekproef in je scriptie

De regels voor opsommingen

Opsommingen in een (academische) tekst helpen je om informatie beknopt en op een overzichtelijke manier weer te geven. Zorg ervoor dat bij iedere opsomming:

Dit kun je eenvoudig doen onze vijf correcte soorten opsommingen voor in een scriptie aan te houden of je te wenden tot de opsommingsregels uit het Groene Boekje die we voor je opgesomd hebben. Zorg er ook voor dat je de opsommingen correct opmaakt.

Verder lezen: De regels voor opsommingen

Valide en betrouwbare interviewvragen formuleren

Voordat je interviews afneemt, moet je een topiclijst of vragenlijst opstellen die je helpt je onderzoeksdoel te bereiken. Voor semigestructureerde en gestructureerde interviews stel je een vragenlijst op en voor een ongestructureerd interview maak je alleen een topiclijst.

Met goed geformuleerde vragen verzamel je op gerichte wijze data en voorkom je dat je vragen suggestief zijn en dat je sociaal-wenselijke antwoorden krijgt. Zo draagt deze onderzoeksmethode bij aan de validiteit en betrouwbaarheid van je onderzoek.

Voorbeeld vragenlijst (semi)gestructureerd interview

Verder lezen: Valide en betrouwbare interviewvragen formuleren

Hoeveel interviews houd je voor je scriptie?

Hoeveel interviews je moet houden, is afhankelijk van het soort onderzoek dat je doet. Als je een kwalitatief onderzoek doet, moet je eerst nagaan of je onderzoek doet naar een gelijksoortige (homogene) of een ongelijksoortige (heterogene) groep personen.

Als je valide uitspraken wilt doen aan de hand van je interviews, is het van belang dat theoretische saturatie (verzadiging) optreedt of dat je hiermee een antwoord kunt geven op je onderzoeksvraag.

Als je een kwantitatief onderzoek doet en je conclusies over een grote onderzoekspopulatie wil generaliseren, moet je met een steekproefcalculator berekenen hoeveel personen je moet interviewen op basis van de grootte van de onderzoekspopulatie.

Verder lezen: Hoeveel interviews houd je voor je scriptie?

De Waardeketen van Porter in 4 stappen toepassen in je scriptie

Met de Waardeketen van Porter (Value Chain) kun je identificeren welke primaire en ondersteunende activiteiten van een bedrijf waarde creëren voor klanten.

Op basis hiervan kun je achterhalen hoe deze primaire en ondersteunende activiteiten aan elkaar gelinkt zijn. Zo kun je bepalen wat het effect is van de gecreëerde waarde en de kosten die hieraan verbonden zijn. Hiermee achterhaal je de marge van een organisatie. Je past hiervoor de volgende formule toe: Gecreëerde waarde – de kosten om deze waarde te creëren = de marge.

Vervolgens kun je aangeven wat de sterke en zwakke punten van de organisatie zijn, waar mogelijk concurrentievoordeel wordt behaald en welke winst- en verliesposten er zijn. Ook kun je aanbevelingen doen aan je opdrachtgever over hoeveel producten of diensten kunnen of moeten kosten en waard zijn, en welke activiteiten nog geoptimaliseerd kunnen worden.

Verder lezen: De Waardeketen van Porter in 4 stappen toepassen in je scriptie