Zo maak je een perfecte risicoanalyse

Met een risicoanalyse breng je de interne en/of externe risicofactoren van een bedrijf, organisatie of bepaald project in kaart. Hierbij stel je per bedreiging vast hoe groot de kans is dat het risico werkelijkheid wordt en welke consequenties dat zou hebben voor het bedrijf of project. Tot slot bepaal je de maatregelen om de risico’s te beperken.

Voordat je begint, bepaal je of je een kwantitatieve of kwalitatieve risicoanalyse gaat uitvoeren en op welke beheersaspecten de focus ligt. De risicoanalyse kan een apart rapport zijn of onderdeel van een Plan van Aanpak, adviesrapport, stageverslag of scriptie.

Een goede methode om risico’s te analyseren is om een risicomatrix te gebruiken. Na je analyse schrijf je over je bevindingen een conclusie en aanbevelingen.

Verder lezen: Zo maak je een perfecte risicoanalyse

Het 7S-model van McKinsey correct toepassen

Voor de interne analyse van een bedrijf gebruik je het 7S-model. Je achterhaalt hiermee of de harde elementen: structuur, strategie en systemen, en de zachte elementen: staf, sleutelvaardigheden, stijl en significante waarden met elkaar in overeenstemming zijn.

Uiteindelijk staan alle elementen met elkaar in verband door middel van de significante waarden (ofwel Shared values): de centrale overtuiging van de onderneming, waar deze voor staat en in gelooft. Pas als alle S’en in harmonie zijn, kan een organisatie effectief zijn.

Je kunt vervolgens de sterkten en zwakten van het bedrijf in kaart brengen door de resultaten van dit model te verwerken in een SWOT-analyse of risicoanalyse in je scriptie, Plan van Aanpak of stageverslag.

Bekijk het complete voorbeeld

Verder lezen: Het 7S-model van McKinsey correct toepassen

Missie en visie van een organisatie beschrijven in je scriptie

De missie beschrijft de identiteit van een organisatie en wat deze in de huidige situatie wil bereiken. De visie daarentegen gaat in op het ideaalbeeld van de organisatie voor de toekomst; wat de organisatie op de lange termijn wil bereiken.

Door de missie van je opdrachtgever te achterhalen, krijg je meer inzicht in de markt, het product, de competenties, het onderscheidend vermogen en de kernwaarden van het bedrijf. Op basis van de visie begrijp je wat de langetermijndoelstellingen zijn en wat het ideale toekomstbeeld is.

Met deze informatie kun je bepalen hoe jouw scriptie een bijdrage kan leveren en welke interne en/of externe factoren een negatieve of positieve rol spelen bij het wel of niet behalen van de bedrijfsdoelstellingen.

Missie en visie voorbeelden

Verder lezen: Missie en visie van een organisatie beschrijven in je scriptie

Zo schrijf je een pakkende titel voor je scriptie

Een goede titel geeft kort en krachtig de inhoud van je scriptie weer. Je geeft informatie over het onderwerp door sleuteltermen te gebruiken en probeert de lezer enthousiast te maken voor je tekst.

Een pakkende titel voor je scriptie is:

  • informatief
  • enthousiasmerend
  • begrijpelijk voor de lezer

Om je onderwerp verder toe te lichten, kun je ook een ondertitel te schrijven. Hiermee kun je het onderwerp nader specificeren of bijvoorbeeld ingaan op het soort onderzoek, je opdrachtgever of variabelen uit je hoofdvraag. Schrijf je definitieve titel pas nadat je de rest van je scriptie hebt geschreven.

Verder lezen: Zo schrijf je een pakkende titel voor je scriptie

DESTEP-analyse van de externe omgeving

Met de DESTEP-analyse kun je de macro-omgeving van het bedrijf waarvoor je onderzoek doet in kaart brengen om inzicht te krijgen in belangrijke marktontwikkelingen. Zo kun je kansen en bedreigingen voor je opdrachtgever inzichtelijk maken.

Op welke demografische, economische, sociaal-culturele, technologische, ecologische en politiek-juridische factoren je precies ingaat, is afhankelijk van de omgeving waarbinnen het bedrijf of de organisatie opereert.

Je gebruikt een DESTEP-analyse voor de externe analyse. De informatie die je hieruit verkrijgt kun je verwerken in een SWOT-analyse. Vervolgens kun je de macro-factoren die van invloed zijn op het bedrijf ook uiteenzetten in een confrontatiematrix. Houd er hierbij rekening mee dat de macro-omgeving niet beheersbaar of beïnvloedbaar is.

Verder lezen: DESTEP-analyse van de externe omgeving

Een goed (afgebakend) scriptieonderwerp kiezen dat direct goedgekeurd wordt

Het is niet eenvoudig om je scriptieonderwerp te kiezen. Soms wordt het onderwerp, oftewel de opdracht, al aangedragen door je opdrachtgever. Zo niet, dan moet je zelf op zoek naar een onderwerp.

Je onderwerp moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  1. interessant genoeg om minimaal 2 maanden te onderzoeken
  2. voldoende primaire en secundaire literatuur beschikbaar
  3. wetenschappelijk of praktisch relevant
  4. voldoende afgebakend
  5. te onderzoeken met jouw favoriete onderzoeksmethoden

Volg ons stappenplan om jouw perfecte onderwerp te kiezen en om het zo te introduceren dat je begeleider het direct goedkeurt. Formuleer daarna je probleemstelling, doelstelling, centrale onderzoeksvraag en deelvragen.

Verder lezen: Een goed (afgebakend) scriptieonderwerp kiezen dat direct goedgekeurd wordt

Een uitvoerbaar implementatieplan bij jouw scriptie of adviesrapport

In een implementatieplan werk je de stappen, ofwel activiteiten, voor de implementatie van je aanbeveling of advies uit je onderzoek in je scriptie of adviesrapport concreet uit. Het doel is om hiermee jouw oplossing voor het probleem dat je eerder hebt onderzocht in de praktijk te kunnen brengen.

Je houdt hierbij rekening met de randvoorwaarden, risico’s, het budget en de tijd die beschikbaar is. Nadat je de aanpak hebt omschreven, neem je de activiteiten op in een duidelijke planning waarin je per activiteit ook aangeeft wie ervoor verantwoordelijk is.

Hierna beschrijf je waaraan het budget besteed moet worden, hoe de organisatie voor de implementatie eruit moet zien en ga je eventueel in op de nazorg.

Verder lezen: Een uitvoerbaar implementatieplan bij jouw scriptie of adviesrapport

Hoe doe je een case study?

Een case study is een gedetailleerd onderzoek naar een specifiek onderwerp, zoals een persoon, groep, plaats, gebeurtenis, organisatie of fenomeen. Case studies worden veelal gebruikt in sociaal, onderwijskundig, klinisch of business-gerelateerd onderzoek.

Voor het onderzoeksontwerp van een case study worden meestal kwalitatieve, maar ook soms kwantitatieve, dataverzamelingsmethoden gebruikt. Met een case study kun je verschillende aspecten van een probleem beschrijven, vergelijken, evalueren of begrijpen.

Verder lezen: Hoe doe je een case study?

Doelen formuleren met de SMART-methode

Met behulp van de SMART-methode kun je concrete, richtinggevende en haalbare (leer)doelen formuleren die Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden zijn. Je gebruikt de SMART-methode voor kortetermijndoelen die binnen een bepaalde termijn behaald moeten worden en die gemeten kunnen worden.

Met SMART-doelstellingen is de kans groter dat je jouw doelen, voor jezelf, je stagebedrijf of je onderzoek, binnen de termijn bereikt. Bovendien is SMART-formuleren vaak een vereiste van hogescholen, universiteiten en (stage)bedrijven.

Formuleer eenvoudig SMART doelen met ons 5-stappenplan met handige vragen en voorbeelden van doelen en leerdoelen.

Verder lezen: Doelen formuleren met de SMART-methode

Onderzoeksresultaten in je scriptie

Als je onderzoek is uitgevoerd en je analyses zijn gedaan, kun je het resultatenhoofdstuk van je scriptie schrijven. Hierin komen de belangrijkste resultaten van je onderzoek naar voren en worden deelvragen beantwoord of deelhypotheses bevestigd of ontkracht.

Hoe je resultatenhoofdstuk eruit ziet, is afhankelijk van het soort onderzoek dat je doet. Volg onze handleiding om op de juiste wijze je resultaten op te schrijven, specifiek wanneer je kwantitatief onderzoek (enquêtes) of kwalitatief onderzoek (interviews) hebt gedaan.

Verder lezen: Onderzoeksresultaten in je scriptie