Je samenvatting in je scriptie inkorten

Je kunt je samenvatting inkorten door omslachtige en overdreven lange zinnen te vermijden. Er zijn vijf manieren waarop je alle teksten gemakkelijk kunt inkorten:

 1. Maak de zin actief
 2. Vermijd de naamwoordstijl
 3. Voorkom omslachtige zinnen
 4. Vermijd herhaling
 5. Vermijd te uitvoerige beschrijvingen
Tip
Als je het lastig vindt om je tekst kort en bondig te houden, kun je gebruikmaken van onze nakijkservice. Onze taalexperts staan klaar om je te helpen met het inkorten van je zinnen en het vermijden van herhaling.

Verder lezen: Je samenvatting in je scriptie inkorten

Zo schrijf je een pakkende titel voor je scriptie | Met voorbeelden

Een pakkende titel geeft kort en krachtig de inhoud van je scriptie weer. Je geeft informatie over het onderwerp door kernwoorden te gebruiken en probeert de lezer enthousiast te maken voor je tekst. De titel komt bovenaan je titelpagina te staan.

Een goede titel voor je scriptie is:

 • informatief
 • enthousiasmerend
 • begrijpelijk voor de lezer

Om je onderwerp verder toe te lichten, kun je ook een ondertitel toevoegen. Hiermee kun je het onderwerp nader specificeren of bijvoorbeeld ingaan op het soort onderzoek, je opdrachtgever of variabelen uit je hoofdvraag. Schrijf je definitieve titel pas nadat je de rest van je scriptie hebt geschreven.

Verder lezen: Zo schrijf je een pakkende titel voor je scriptie | Met voorbeelden

Grounded theory eenvoudig toepassen in je scriptie

Met de grounded theory-methode van Strauss en Glaser kun je een nieuwe wetenschappelijke theorie ontwikkelen over je onderwerp die gebaseerd (gegrond) is op data die je verzamelt met kwalitatief of kwantitatief onderzoek.

Je doorloopt hierbij een cyclus van dataverzameling, -analyse en reflectie om categorieën te formuleren waarin je de data indeelt, totdat je theoretische saturatie bereikt. Vervolgens ontwikkel je een theorie die je toetst met behulp van wetenschappelijke literatuur.

Als de theorie niet door bestaande literatuur of nieuwe data ontkracht wordt en daarmee standhoudt, kun je het onderzoek afronden. Zo niet, dan moet je opnieuw data verzamelen en analyseren om een valide theorie te ontwikkelen.

Verder lezen: Grounded theory eenvoudig toepassen in je scriptie

Het COSO-ERM-model toepassen voor je risicoanalyse

Het COSO-ERM-model uit 2004 is een risicomanagementmodel waarmee je de relaties tussen risicocategorieën kunt identificeren om te bepalen in hoeverre een organisatie controle heeft over de situatie, oftewel in control is. Op basis van dit model kun je aanbevelingen doen om het risicomanagement te verbeteren.

De focus ligt hierbij op interne controle en beheersing. De vraag die in dit model centraal staat, luidt dan ook: Is het bedrijf met het huidige risicomanagementsysteem in control, en zo niet, waaraan ligt dat?

Om deze vraag te beantwoorden, bestudeer je met het COSO-model de relaties tussen organisatiedoelstellingen, beheerscomponenten en de eenheden waarvoor interne beheersing nodig is. Je gebruikt dit model voor je risicoanalyse.

Verder lezen: Het COSO-ERM-model toepassen voor je risicoanalyse

Enquêtes correct gebruiken in je scriptie

Enquêtes zijn een vragenlijsten die je online of offline afneemt bij meerdere personen om data te verzamelen over je onderzoeksonderwerp. Deze onderzoeksmethode wordt meestal gebruikt voor kwantitatief onderzoek, maar het is ook mogelijk om enquêtes te gebruiken voor kwalitatief of mixed methods onderzoek.

Het is van belang dat je enquêtevragen valide zijn en dat de wijze waarop je de enquête afneemt betrouwbaar is. Als je de bevindingen van je enquête wilt generaliseren, is het daarnaast van belang dat je steekproef omvangrijk genoeg is, zodat je onderzoek extern valide is.

Verder lezen: Enquêtes correct gebruiken in je scriptie

Veldonderzoek (fieldresearch) doen voor je scriptie

Met veldonderzoek (of fieldresearch) verzamel, analyseer en interpreteer je primaire data, ofwel nieuwe informatie, door bijvoorbeeld enquêtes af te nemen, interviews te houden of observaties uit te voeren. Je doel is om zo een antwoord te vinden op je onderzoeksvragen.

Het verschil tussen veldonderzoek en bureauonderzoek (deskresearch) is dat je met veldonderzoek zelf je data verzamelt en geen beschikbare secundaire data gebruikt. Veldonderzoek kan zowel kwalitatief als kwantitatief van aard zijn.

Verder lezen: Veldonderzoek (fieldresearch) doen voor je scriptie

Vier soorten triangulatie in je scriptie

Er zijn vier vormen van triangulatie die je kunt toepassen in je scriptie om de validiteit en betrouwbaarheid van je resultaten te verhogen:

 • methodische triangulatie (bijvoorbeeld enquêtes en deskresearch combineren);
 • data- of bronnentriangulatie (bijvoorbeeld secundaire literatuur en bedrijfsrapporten gebruiken);
 • theoretische triangulatie (een probleem vanuit verschillende standpunten benaderen);
 • onderzoekstriangulatie (meerdere onderzoekers die het (veld)onderzoek uitvoeren).

Je beschrijft de triangulatie in je methodologie. Hoewel triangulatie “driehoeksmeting” betekent, pas je ook triangulatie toe als je twee, vier of meer methoden, bronnen, theorieën of onderzoekers inzet om inzicht te krijgen in een bepaald probleem.

Verder lezen: Vier soorten triangulatie in je scriptie

Validiteit en betrouwbaarheid in een enquête

Een valide en betrouwbare enquête is een enquête die op consistente wijze heeft gemeten wat gemeten moest worden. Zo kunnen op basis hiervan ware conclusies worden getrokken en zullen bij een herhaling van het onderzoek dezelfde resultaten naar voren komen.

Zorg er daarom voor dat je vragenlijst en wijze van data-analyse valide zijn door begrippen correct te operationaliseren en deze juist te analyseren met SPSS, Excel of een andere analysetool. Garandeer de betrouwbaarheid door de vragenlijst op consistente wijze af te nemen en let op dat je bij de data-analyse geen fouten maakt.

Verder lezen: Validiteit en betrouwbaarheid in een enquête

Een (a)selecte steekproef in je scriptie | Uitleg & voorbeelden

Een steekproef is een selectie uit een totale groep of populatie. In een kwantitatief onderzoek gebruik je een steekproef om data te verzamelen over een populatie, zonder de hele populatie te hoeven onderzoeken.

Bepaal bij een steekproef of je alleen uitspraken wilt doen over de selectie in je onderzoek met een selecte steekproef of dat je representatieve uitspraken wilt doen over de gehele populatie door middel van een aselecte steekproef.

Als je niet over voldoende tijd of middelen beschikt voor een aselecte steekproef, kun je een selecte steekproef gebruiken. In beide gevallen is het van belang dat de steekproefgrootte omvangrijk genoeg is voor een valide en betrouwbaar onderzoek.

Verder lezen: Een (a)selecte steekproef in je scriptie | Uitleg & voorbeelden