Een case study uitvoeren en beschrijven | Uitleg & voorbeeld

Een case study is een gedetailleerd onderzoek naar een specifiek onderwerp, zoals een persoon, groep, plaats, gebeurtenis, organisatie of fenomeen. Case studies worden veelal gebruikt in sociaal, onderwijskundig, medisch, klinisch of business-gerelateerd onderzoek.

Voor het onderzoeksontwerp van een case study worden vaak kwalitatieve, maar soms ook kwantitatieve dataverzamelingsmethoden gebruikt. Met een case study kun je verschillende aspecten van een probleem beschrijven, vergelijken, evalueren of begrijpen.

Wat is een case study?

Een case study is een geschikte onderzoeksmethode als je concrete, contextuele en diepgaande kennis wilt vergaren over een specifiek onderwerp (oftewel een case). Met deze methode kun je de kenmerken, betekenissen en implicaties van een case achterhalen.

Veel studenten voeren een case study uit voor hun scriptie. Met een case study kun je een onderwerp en onderzoek namelijk goed afbakenen als je geen tijd of middelen hebt om een grootschalig onderzoek uit te voeren.

Je kunt één case study uitvoeren waarin je uitvoerig ingaat op een onderwerp, maar je kunt ook meerdere case studies doen om verschillende aspecten van je onderzoeksprobleem te vergelijken of belichten.

Voorbeelden van case studies gekoppeld aan de hoofdvraag
Onderzoeksvraag Case study
Hoe kunnen de symptomen van een beginnende nekhernia tussen de nekwervels C5 en C6 worden tegengegaan? Case study naar de traditionele en homeopathische behandelmethode voor een nekhernia
Wat zijn de ecologische effecten van de herintroductie van de wolf? Case study naar de herintroductie van de wolf in Yellowstone National Park
Hoe gebruiken populistische politici geschiedenisverhalen om kiezers te winnen? Case studies naar de speeches van de Hongaarse premier Viktor Orbán en Amerikaanse president Donald Trump
Hoe kunnen basisschooldocenten active learning-strategieën toepassen? Case study naar een basisschool in IJmuiden die focust op active learning
Wat zijn de voor- en nadelen van windmolenparken voor landelijke gemeenten? Case studies naar de ontwikkeling van drie windmolenparken in verschillende delen van het land
Hoe veranderen viralmarketingstrategieën de relatie tussen bedrijven en consumenten? Case study naar de marketingcampagne voor de iPhone X
Hoe verschillen de werkervaringen in de leveranciers- en taxibranche op basis van gender, etniciteit en leeftijd? Case studies naar de ervaringen van Deliveroo- en Uber-leveranciers en chauffeurs in London

Lees waarom zo veel studenten Scribbr inschakelen

Ontdek nakijken op taal

Stap 1: Selecteer een case

Als je jouw probleemstelling en onderzoeksvragen hebt geformuleerd, kun je de specifieke case kiezen waarop je je wilt focussen.

Bij een case study heb je, anders dan bij kwantitatief of experimenteel onderzoek, geen willekeurige of representatieve steekproef nodig. Case studies focussen vaak expres op ongebruikelijke, verwaarloosde of vrijwel onbekende cases, waardoor mogelijk een nieuw inzicht over het probleemgebied kan worden verkregen.

Voorbeeld: Case study naar een onbekend dorp
In 1960 ontdekte Wolf dat in Roseto in de Amerikaanse staat Pennsylvania extreem weinig personen aan hartfalen overleden in vergelijking met het gemiddelde in de Verenigde Staten. Dit werd een belangrijke case study om verwaarloosde oorzaken voor hartfalen te achterhalen.

Je kunt ook een gebruikelijkere of representatieve case onderzoeken als voorbeeld voor een bepaalde categorie, ervaring of fenomeen.

Voorbeeld: Case study naar een representatieve stad
In de jaren 20 gebruikten twee sociologen de stad Muncie in de Amerikaanse staat Indiana voor hun case study naar een typische Amerikaanse stad om een voorbeeld te schetsen van de veranderende cultuur in de Verenigde Staten op dat moment.

Resultaten van een case study

Een goede case study kan:

  • Nieuwe of onverwachte inzichten bieden in het onderwerp;
  • Bestaande aannames en theorieën weerleggen of nuanceren;
  • Praktische oplossingen aandragen voor een probleem;
  • Tot nieuwe suggesties voor vervolgonderzoek leiden.

Stap 2: Stel een theoretisch kader op

Hoewel je met een case study meer op concrete details focust dan op algemene theorieën, moet deze wel verbonden worden met de theorie over jouw vakgebied. Zo is je case study niet een op zichzelf staande beschrijving, maar koppel je deze aan de bestaande kennis over het onderwerp.

Wat is het doel van je case study?

Om te begrijpen hoe de theorie relevant is voor jouw case study, moet je bepalen wat het doel is. Een case study kan onder andere de volgende doelen hebben:

  • Een theorie illustreren door te laten zien hoe deze werkt met betrekking tot de case.
  • Voortbouwen op een theorie door nieuwe concepten en ideeën te onthullen die moeten worden opgenomen in de theorie.
  • Een theorie weerleggen door een onbekende case te bestuderen die niet aansluit op de gevestigde aannames.

Om ervoor te zorgen dat de analyse van je case een solide academische onderbouwing heeft, voer je een literatuuronderzoek uit naar bronnen over het onderwerp en schrijf je vervolgens je theoretisch kader. Hierin identificeer en definieer je sleutelbegrippen en beschrijf je de theorieën en modellen waarop jouw analyses en interpretaties gebaseerd zijn.

Stap 3: Verzamel data

Je kunt met veel verschillende onderzoeksmethoden data verzamelen. Voor case studies is het gebruikelijk om kwalitatieve dataverzamelingsmethoden te gebruiken, zoals interviews, observaties en de analyse van primaire of secundaire bronnen (zoals artikelen uit de krant, foto’s en officiële rapporten). Soms wordt voor een case study ook op kwantitatieve wijze data verzameld.

Voorbeeld: Kwalitatieve en kwantitatieve dataverzameling voor een case study
Voor een case study naar de impact van windmolenparken op het platteland kun je met kwantitatieve methoden data verzamelen om de werkgelegenheidscijfers en de omzet van bedrijven in de buurt in kaart te brengen. Daarnaast kun je kwalitatieve dataverzamelingsmethoden inzetten om inzicht te krijgen in de meningen en ervaringen van inwoners. Tot slot kun je de lokale en nationale berichtgeving in de media over het onderwerp analyseren.

Alle dataverzamelingsmethoden hebben als doel om een zo goed mogelijk inzicht te geven in de case en context.

Lees waarom zo veel studenten Scribbr inschakelen

Ontdek nakijken op taal

Stap 4: Beschrijf en analyseer de case

Als je de resultaten van de case study rapporteert, moet je alle relevante aspecten die je bent tegengekomen samenbrengen om een zo compleet mogelijk beeld te schetsen van jouw onderwerp.

Hoe je jouw resultaten van je case study opschrijft en structureert, hangt af van het type document, zoals een scriptie, adviesrapport of een standaard academische tekst. In een scriptie moet je bijvoorbeeld in aparte hoofdstukken je theoretisch kader, methoden, resultaten, conclusie en discussie beschrijven.

In andere gevallen kun je jouw case study op een meer verhalende wijze beschrijven, zoals in een essay, waarin je de case vanuit verschillende perspectieven belicht en de betekenissen en implicaties analyseert.

In alle gevallen moet je ervoor zorgen dat je de context van de case goed beschrijft en deze koppelt aan de bestaande literatuur en theorieën over het onderwerp. Zo kun je beargumenteren hoe deze case zich verhoudt tot de algemene opinie en gangbare patronen.

Voorbeeld beschrijving case study

Gebruik dit voorbeeld om te begrijpen hoe je een case study kunt uitvoeren en beschrijven in je onderzoek (in dit geval je scriptie). Let op: Deze samenvatting is langer dan gebruikelijk om de situatie beter te kunnen te schetsen.

Case study naar behandelmethode van een nekhernia

Behandeling van een beginnende nekhernia

Het aantal nekhernia’s van personen tussen de 20 en 40 jaar is sterk gestegen in Landerland, vanwege een sedentaire levensstijl en mobiel telefoongebruik. In 2000 had nog maar 1,5% van deze doelgroep een nekhernia, maar dit percentage is in 2019 gestegen naar 7%. Hoe een nekhernia bij deze leeftijdsgroep het best behandeld kan worden, met als doel een operatie te voorkomen, is nog onduidelijk. Enerzijds schrijven huisartsen zelf medicatie voor tegen de pijn, en anderzijds verwijzen ze patiënten door naar osteopaten (Sarradj & Farraz, 2020).

McMiller et al. (2021) geven in hun studie aan dat alleen het gebruik van medicijnen bij een beginnende nekhernia een positief effect kan hebben op het welzijn van de patiënt, de vermindering van nekpijn, en de reductie van uitstraling in de armen. Verriet en De Maet (2021) geven daarentegen aan dat een alternatieve, manuele behandeling betere resultaten oplevert.

Om te achterhalen welke behandeling de pijn het meest verlicht binnen een maand, is een case study verricht naar twee personen met een beginnende nekhernia tussen de nekwervels C5 en C6 met uitstralingspijn in de armen. De ene patiënt ontvangt een traditionele behandeling van een huisarts met medicijnen en de andere patiënt een alternatieve behandeling door een osteopaat. De patiënten hebben na de behandeling gedurende vier weken wekelijks eenmaal een enquête ingevuld over hun pijnbeleving tijdens hun dagelijkse werkzaamheden. Na vier weken zijn de patiënten geïnterviewd en is gevraagd hoe zij de behandeling hebben ervaren en welke positieve en negatieve effecten zij hebben ervaren. De huisarts en osteopaat zijn bevraagd om hun behandeling te vergelijken met de resultaten uit de literatuurstudie om te bepalen of zij de patiënten op vergelijkbare wijze als in vorige studies hebben behandeld. Hiermee zijn de validiteit en betrouwbaarheid van dit onderzoek gewaarborgd.

Uit deze case study is naar voren gekomen dat de patiënt die door de osteopaat is behandeld minder pijnverlichting heeft ervaren dan de patiënt die met medicatie werd behandeld. Daarnaast heeft de door de huisarts behandelde patiënt minder negatieve effecten ervaren op het gebied van slapen, doordat de patiënt geen last van spierpijn had. De patiënt die door de osteopaat is behandeld, heeft bovendien na vier weken aangegeven nog last te hebben van uitstralingspijn in de armen.

Op basis van deze case study kan worden geconcludeerd dat een traditionele behandeling op korte termijn een positiever effect heeft op de pijn en het welzijn van een patiënt bij een beginnende nekhernia dan de alternatieve behandeling. Daarom wordt huisartsen aanbevolen om personen tussen de 20 en 40 jaar met een beginnende nekhernia eerst medicatie voor te schrijven, alvorens osteopathie te proberen.

Veelgestelde vragen

Wat is een case study?

Een case study is een gedetailleerd onderzoek naar een specifiek onderwerp, zoals een persoon, groep, plaats, gebeurtenis, organisatie of fenomeen. Case studies worden veelal gebruikt in sociaal, onderwijskundig, medisch, klinisch of business-gerelateerd onderzoek.

Citeer dit Scribbr-artikel

Als je naar deze bron wilt verwijzen, kun je de bronvermelding kopiëren of op “Citeer dit Scribbr-artikel” klikken om de bronvermelding automatisch toe te voegen aan onze gratis Bronnengenerator.

Benders, L. (2021, 22 november). Een case study uitvoeren en beschrijven | Uitleg & voorbeeld. Scribbr. Geraadpleegd op 11 juni 2024, van https://www.scribbr.nl/onderzoeksmethoden/case-study/

Wat vind jij van dit artikel?
Lou Benders

Lou was Scribbrs Product- en Kwaliteitsmanager tot ze naar Italië verhuisde voor de liefde en het lekkere weer. Nu werkt ze op afstand aan Scribbrs diensten en aan handige artikelen over academische teksten.