Hoe doe je een case study?

Een case study is een gedetailleerd onderzoek naar een specifiek onderwerp, zoals een persoon, groep, plaats, gebeurtenis, organisatie of fenomeen. Case studies worden veelal gebruikt in sociaal, onderwijskundig, klinisch of business-gerelateerd onderzoek.

Voor het onderzoeksontwerp van een case study worden meestal kwalitatieve, maar ook soms kwantitatieve, dataverzamelingsmethoden gebruikt. Met een case study kun je verschillende aspecten van een probleem beschrijven, vergelijken, evalueren of begrijpen.

Wat is een case study?

Een case study is een geschikte onderzoeksmethode wanneer je concrete, contextuele en diepgaande kennis wilt vergaren over een specifiek onderwerp, oftewel case. Met deze methode kun je de kenmerken, betekenissen en implicaties van een case achterhalen.

Veel studenten voeren voor hun scriptie een case study uit. Met een case study kun je een onderwerp en onderzoek namelijk goed afbakenen wanneer je niet de tijd of middelen hebt om een grootschalig onderzoek uit te voeren.

Je kunt één enkele case study uitvoeren waarin je uitvoerig ingaat op een onderwerp, maar je kunt ook meerdere case studies doen om verschillende aspecten van je onderzoeksprobleem te vergelijken en/of belichten.

Case study voorbeelden gekoppeld aan de hoofdvraag
Onderzoeksvraag Case study
Hoe kunnen de symptomen van een beginnende nekhernia tussen de nekwervels C5 en C6 worden tegengegaan? Case study naar de traditionele en homeopathische behandelmethode van een nekhernia
Wat zijn de ecologische effecten van de herintroductie van de wolf? Case study naar de herintroductie van de wolf in Yellowstone National Park
Hoe gebruiken populistische politici geschiedenisverhalen om kiezers te winnen? Case studies naar de speeches van de Hongaarse premier Viktor Orbán en Amerikaanse president Donald Trump
Hoe kunnen basisschooldocenten active learning-strategieën toepassen? Case study naar een basisschool in IJmuiden die focust op active learning
Wat zijn de voor- en nadelen van windmolenparken voor landelijke gemeenten? Case studies naar de ontwikkeling van drie windmolenparken in verschillende delen van het land
Hoe veranderen viralmarketingstrategieën de relatie tussen bedrijven en consumenten? Case study naar de iPhone X marketingcampagne
Hoe verschillen de werkervaringen in de leveranciers- en taxibranche op basis van gender, ras en leeftijd? Case studies naar de ervaringen van Deliveroo en Uber leveranciers en chauffeurs in London

Stap 1: Selecteer een case

Wanneer je jouw probleemstelling en onderzoeksvragen hebt geformuleerd, kun je de specifieke case kiezen waarop je wilt focussen.

Bij een case study heb je, anders dan bij kwantitatief of experimenteel onderzoek, géén willekeurige of representatieve steekproef nodig. Case studies focussen zelfs vaak expres op ongebruikelijke, verwaarloosde of vrijwel onbekende cases, waarmee mogelijk een nieuw inzicht over het probleemgebied verkregen kan worden.

Voorbeeld van een case study naar een onbekend dorp
In 1960 ontdekten X en Y dat in Roseto in de Amerikaanse staat Pennsylvania extreem weinig personen lijdden aan hartfalen in vergelijking met het gemiddelde in de Verenigde Staten. Dit werd een belangrijke case study om verwaarloosde oorzaken voor hartfalen te achterhalen.

Je kunt ook een gebruikelijkere of representatieve case onderzoeken als voorbeeld voor een bepaalde categorie, ervaring of een bepaald fenomeen.

Voorbeeld van een case study naar een representatieve stad
In de jaren 20 gebruikten twee sociologen Muncie in de Amerikaanse staat Indiana voor hun case study naar een typische Amerikaanse stad om een voorbeeld te schetsen van de veranderende cultuur in de Verenigde Staten op dat moment.

Resultaten van een case study

Een goede case study kan:

 • Nieuwe of onverwachte inzichten bieden in het onderwerp
 • Bestaande aannames en theorieën weerleggen of nuanceren
 • Praktische oplossingen aandragen voor een probleem
 • Leiden tot nieuwe suggesties voor vervolgonderzoek

Wie helpt jou met nakijken?

Betrouwbare hulptroepen vinden is niet makkelijk...

 • Familie
 • Vrienden
 • Studiegenoten
 • Scribbr

We staan altijd voor je klaar

Stap 2: Creëer een theoretisch kader

Hoewel je met een case study meer op concrete details focust dan op algemene theorieën, moet deze wel verbonden worden met de theorie over jouw vakgebied. Op deze wijze is je case study niet een op zichzelf staande beschrijving, maar koppel je deze aan de bestaande kennis over het onderwerp.

Wat is het doel van je case study?

Om te begrijpen hoe de theorie relevant is voor jouw case study, moet je bepalen wat het doel ervan is. Het doel van je case study kan zijn om:

 • Een theorie te illustreren door te laten zien hoe deze werkt met betrekking tot de bepaalde case
 • Voort te bouwen op een theorie door nieuwe concepten en ideeën te onthullen die opgenomen moeten worden in de theorie
 • Een theorie te weerleggen door een onbekende case te bestuderen die niet aansluit op de gevestigde aannames

Om te verzekeren dat jouw analyse van je case een solide academische onderbouwing heeft, voer je een literatuuronderzoek uit naar bronnen over het onderwerp en schrijf je vervolgens je theoretisch kader. Hierin identificeer en definieer je sleutelbegrippen en beschrijf je de theorieën en modellen waarop jouw analyse en interpretaties gebaseerd zijn.

Stap 3: Verzamel data

Je kunt met veel verschillende onderzoeksmethoden data verzamelen. Voor case studies is het gebruikelijk om kwalitatieve dataverzamelingsmethoden te gebruiken, zoals interviews, observaties en de analyse van primaire of secundaire bronnen (zoals artikelen uit de krant, foto’s en officiële rapporten). Soms wordt voor een case study ook op kwantitatieve wijze data verzameld.

Voorbeeld van kwalitatieve en kwantitatieve dataverzameling voor een case study
Voor een case study naar de impact van windmolenparken op het platteland kun je met kwantitatieve methoden data verzamelen om de werkgelegenheidcijfers en omzet van bedrijven in de buurt in kaart te brengen. Daarnaast kun je kwalitatieve dataverzamelingsmethoden inzetten om inzicht te krijgen in de opinies en ervaringen van inwoners. Tot slot kun je de lokale en nationale berichtgeving in de media over het onderwerp analyseren.

Het doel met alle dataverzamelingsmethoden is om zo goed mogelijk de case en de context te kunnen begrijpen.

Stap 4: Beschrijf en analyseer de case

Wanneer je de resultaten van de case study opschrijft, moet je alle relevante aspecten die je bent tegengekomen, samenbrengen om een zo compleet mogelijk beeld van het onderwerp te schetsen.

Hoe je jouw resultaten van je case study opschrijft en structureert, hangt af van het type onderzoek dat je hebt gedaan, zoals een scriptie, adviesrapport of een standaard academische tekst. In een scriptie moet je bijvoorbeeld in aparte hoofdstukken je methoden, resultaten, theoretisch kader, conclusie en discussie beschrijven.

In andere gevallen kun je jouw case study op een meer verhalende wijze opschrijven, zoals in een essay, waarin je de case vanuit verschillende perspectieven belicht en de betekenissen en implicaties analyseert.

In alle gevallen, echter, moet je ervoor zorgen dat je de context van de case goed beschrijft en deze terugkoppelt aan de bestaande literatuur en theorieën over het onderwerp. Zo kun je beargumenteren hoe deze case zich verhoudt tot de algemene opinie en gangbare patronen.

Voorbeeld case study beschrijving

Gebruik dit voorbeeld om te begrijpen hoe je een case study kunt doen en kunt beschrijven in je onderzoek, in dit geval je scriptie. Let op: Deze samenvatting is langer dan gebruikelijk en nodig om beter de situatie te schetsen waarvoor hier een case study gebruikt wordt.

Als je deze samenvatting zou willen inkorten, kun je de aanleiding en introductie van het onderwerp samenvoegen met de probleemstelling en de beschrijving van de onderzoeksmethoden sterk inkorten.

Case study naar behandelmethode van een nekhernia

Behandeling van een beginnende nekhernia

Door een sedentaire levensstijl en mobiel telefoongebruik is het aantal nekhernia’s van personen tussen de 20 en 40 jaar in Landerland sterk gestegen. Terwijl in 2000 nog maar 1.5% van deze doelgroep een nekhernia had, is dit aantal in 2019 gestegen naar 7%. Hoe een nekhernia bij deze leeftijdsgroep het best behandeld kan worden, met als doel een operatie te voorkomen, is een vraag waar nog geen eenduidig antwoord op bestaat. Enerzijds verwijzen huisartsen personen met een nekhernia naar traditionele orthopeden die medicijnen tegen de pijn voorschrijven, en anderzijds naar osteopaten.

Janssen et al. (2019) geven in hun studie aan dat alleen het gebruik van medicijnen bij een beginnende nekhernia op de korte termijn een positief effect kan hebben op het welzijn van de patiënt en de vermindering van pijn, zowel in de nek als uitstraling in de armen. De Jong en Cruyf (2019) geven daarentegen aan dat een homeopathische behandeling betere resultaten oplevert.

Om te achterhalen welke behandeling op korte termijn, binnen een maand, de pijn het meeste verlicht, is een case study verricht naar twee personen met een beginnende nekhernia tussen de nekwervels C5 en C6 met uitstralingspijn in de armen, waarvan een traditionele behandeling met medicijnen ontvangt en de ander een homeopathische behandeling door een osteopaat. Hiervoor zijn herhaaldelijk enquêtes ingevuld en semi-gestructureerde interviews gehouden met zowel de twee patiënten als hun behandelaars, een orthopeed en een osteopaat. De patiënten hebben na de behandeling gedurende vier weken wekelijks eenmaal een enquête moeten invullen over hun pijnbeleving tijdens hun dagelijkse werkzaamheden. Na de vier weken zijn de patiënten geïnterviewd en is doorgevraagd naar hoe zij de behandeling hebben ervaren en welke positieve en negatieve effecten zij hebben ervaren. De orthopeed en osteopaat zijn ondervraagd om hun behandeling te vergelijken met de resultaten uit de literatuurstudie om te bepalen of zij de patiënten op vergelijkbare wijze als in vorige studies hebben behandeld. Hiermee is de validiteit en betrouwbaarheid van dit onderzoek gewaarborgd.

Uit deze case study is naar voren gekomen dat de patiënt die door de osteopaat op homeopathische wijze behandeld is meer pijnverlichting beleefde dan de patiënt die op traditionele wijze is behandeld, zowel in de nek als in de armen. Daarnaast ervoer deze laatste patiënt ook meer negatieve effecten door het medicijngebruik waardoor pijnverlichting in de nek gepaard ging met pijn in de maag en een aantal slapeloze nachten. De patiënt die op traditionele wijze is behandeld heeft bovendien na vier weken aangegeven nog last te hebben van uitstralingspijn in de armen.

Op basis van deze case study kan geconcludeerd worden dat een homeopathische behandelwijze op korte termijn een positiever effect heeft op de pijn en het welzijn van een patiënt bij een beginnende nekhernia dan de traditionele behandeling door middel van medicijnen. Daarom wordt huisartsen aanbevolen om personen van tussen de 20 en 40 met een beginnende nekhernia eerst door te verwijzen naar een osteopaat alvorens medicijnen voor te schrijven tegen de pijn.

Wat vind jij van dit artikel?
Lou Benders

Lou was Scribbrs Product- en Kwaliteitsmanager tot ze naar Italië verhuisde voor de liefde en het lekkere weer. Nu werkt ze op afstand aan Scribbrs diensten en aan handige artikelen over academische teksten.

1 reactie

Lou Benders
Lou Benders (Scribbr Team)
6 maart 2020 om 12:56

Bedankt voor het lezen! Ik hoop dat je er iets aan hebt gehad. Is er nog iets onduidelijk of ontbreekt er iets aan het artikel? Laat een opmerking achter, dan zal ik proberen je te antwoorden.

Is er iets nog niet helemaal duidelijk of ontbreekt er wat? Laat een opmerking achter.

Please click the checkbox on the left to verify that you are a not a bot.