Vier soorten triangulatie toepassen in je scriptie | Uitleg

Acknowledgements-section

Er zijn vier vormen van triangulatie die je kunt toepassen in je scriptie om de validiteit en betrouwbaarheid van je resultaten te verhogen:

 • methodische triangulatie (bijvoorbeeld enquêtes en deskresearch combineren);
 • data- of bronnentriangulatie (bijvoorbeeld secundaire literatuur en bedrijfsrapporten gebruiken);
 • theoretische triangulatie (een probleem vanuit verschillende standpunten benaderen);
 • onderzoekerstriangulatie (meerdere onderzoekers die het (veld)onderzoek uitvoeren).

Je beschrijft de triangulatie in je methodologie. Hoewel triangulatie “driehoeksmeting” betekent, pas je ook triangulatie toe als je twee, vier of meer methoden, bronnen, theorieën of onderzoekers inzet om inzicht te krijgen in een bepaald probleem.

Functie van triangulatie

Met het cross-checken van informatie door triangulatie streef je vier doelen na:

 • een vollediger inzicht in een bepaald probleem;
 • een gedetailleerder en evenwichtiger beeld van een situatie;
 • een verhoogde validiteit in je scriptie;
 • het voorkomen van ongeldige onderzoeksresultaten door de invloed van een minder betrouwbare methode te beperken.

Lees waarom zo veel studenten Scribbr inschakelen

Ontdek nakijken op taal

Methodische triangulatie

Bij methodische triangulatie gebruik je verschillende dataverzamelingsmethoden om een bepaald probleem te onderzoeken. Hiervoor worden meestal enquêtes en/of observaties (kwantitatief onderzoek) en interviews (kwalitatief onderzoek) met elkaar gecombineerd.

Je kunt ook twee of meerdere kwalitatieve methoden combineren, zoals een focusgroep en een expertinterview, of kwantitatieve methoden, zoals enquêtes en observaties.

Mixed methods

Als je kwalitatief en kwantitatief onderzoek combineert, pas je triangulatie in de vorm van mixed methods toe. De combinatie van deze twee soorten onderzoek bevordert de validiteit en betrouwbaarheid van je resultaten.

Hierbij kan je kwantitatieve onderzoek of je kwalitatieve onderzoek leidend zijn:

 • Kwantitatief leidend: Met je kwantitatieve onderzoeksmethode onderzoek je specifieke verbanden tussen variabelen en met je aanvullende kwalitatieve onderzoeksmethode verklaar je waarom deze verbanden bestaan.
 • Kwalitatief leidend: Op basis van je kwalitatieve onderzoek formuleer je een theorie, hypothese of stelling en vervolgens test je deze met kwantitatieve onderzoeksmethoden om de theorie te bevestigen of ontkrachten.
Voorbeeld: Mixed methods – kwantitatief leidend
Onderzoeksvraag: Hoe kan de trek van nieuw-rijken naar de buitenwijk rondom Amsterdam verklaard worden?
Enquêtes: Inwoners van de buitenwijk met een bovengemiddeld inkomen die in de afgelopen 5 jaar verhuisd zijn geven antwoord op vragen over de redenen waarom zij hierheen verhuisd zijn.
Interview: In een expertinterview met hoogleraar demografie Jan Janssen over verhuistrends in de afgelopen 10 jaar worden de redenen van de nieuw-rijken van context voorzien, onderschreven en verklaard.

Data- of bronnentriangulatie

Als je voor je literatuuronderzoek meerdere soorten bronnen gebruikt om eenzelfde probleem te onderzoeken, kun je aangeven dat je datatriangulatie hebt toegepast. Je krijgt hierdoor een gedetailleerder en completer inzicht in een bepaald fenomeen.

Voorbeeld: Bronnen combineren
Onderzoeksvraag: Wat was de impact van Angelsaksische kunst op het dagelijks leven in de 7de eeuw?

 • Bron 1: Geschiedenisboeken over 601-700 na Christus.
 • Bron 2: Omschrijvingen van Angelsaksische kunst in romans uit 601-700 na Christus.
 • Bron 3: Afbeeldingen, schetsen en schilderijen gerelateerd aan Angelsaksische kunst uit 601-700 na Christus.

Theoretische triangulatie

Als je vanuit meerdere theoretische uitgangspunten een probleem benadert, maak je gebruik van theoretische triangulatie. Deze vorm van triangulatie wordt voornamelijk toegepast om een hypothese te bevestigen of ontkrachten.

Voorbeeld: Theoretische triangulatie toepassen
Hypothese: Reclame-uitingen voor goede doelen die een verhaal vertellen over een persoon hebben een grotere impact op de beleving van het individu van deze uitingen dan reclame-uitingen die de situatie schetsen zonder focus op specifieke personen.

 • Perspectief 1: Theorie over de kracht van een narratief uit de communicatiewetenschap.
 • Perspectief 2: Theorie over de invloed van verhalen vertellen uit de psychologie.
 • Perspectief 3: Theorie over de impact van individuele verhalen uit marketingwetenschappen.

Lees waarom zo veel studenten Scribbr inschakelen

Ontdek nakijken op taal

Onderzoekerstriangulatie

Als meerdere onderzoekers dezelfde vraagstelling en onderzoeksvragen proberen te beantwoorden, dan is sprake van onderzoekerstriangulatie (ook wel onderzoekstriangulatie genoemd). Het kan bijvoorbeeld zijn dat jij samen met een groep medestudenten dezelfde opdracht uitvoert of zelfs aan dezelfde scriptie werkt door samen het veldwerk te verrichten.

Hierbij moet wel expliciet worden gelet op de betrouwbaarheid van de uitvoering van het onderzoek. Zo kun je bijvoorbeeld een gedetailleerd protocol gebruiken, zodat iedere onderzoeker op dezelfde manier werkt.

Voorbeeld: Onderzoekerstriangulatie
Scriptieonderwerp: Onderzoek naar de sociale effecten van het coronavirus binnen de culturele sector
Veldonderzoek: Drie onderzoekers verzamelen samen gegevens met behulp van observaties en enquêtes om dezelfde onderzoeksvragen voor dezelfde scriptie te beantwoorden.

Triangulatie beschrijven in je scriptie

Je beschrijft de triangulatie in je methodologie en legt uit met welke combinatie van (mixed) methoden je jouw onderzoeksvragen wilt beantwoorden. Meestal beschrijf je de triangulatie in het deel waarin je aangeeft waarom je scriptie valide en betrouwbaar is (de methodologie).

Je kunt terugkomen op de validiteit en betrouwbaarheid door triangulatie in je discussie.

Voorbeeld: Triangulatie beschrijven in de methodologie
In dit onderzoek wordt triangulatie toegepast om de validiteit van de resultaten te waarborgen. Triangulatie verhoogt immers de geldigheid van onderzoeksresultaten (Verhoeven, 2021). Om inzicht te krijgen in behoefte aan onderwijsassistenten in het basisonderwijs worden observaties verricht, enquêtes afgenomen en semigestructureerde interviews gehouden. Met de enquêtes wordt meer inzicht verkregen in de waarnemingen tijdens de observaties. Vervolgens worden de enquêteresultaten gecontroleerd op basis van de semi-gestructureerde interviews.

Veelgestelde vragen

Wat is triangulatie in een scriptie?

Er is sprake van triangulatie als je verschillende bronnen, theorieën, onderzoeksmethoden of data-analysemethoden gebruikt om iets te onderzoeken. Hierdoor bekijk je je onderzoeksvraag vanuit verschillende richtingen.

Triangulatie verhoogt de betrouwbaarheid en validiteit van je resultaten.

Waarom is triangulatie belangrijk voor je scriptie?

Met het cross-checken van informatie door triangulatie streef je vier doelen na:

 • een vollediger inzicht in een bepaald probleem;
 • een gedetailleerder en evenwichtiger beeld van een situatie;
 • een verhoogde validiteit in je scriptie;
 • het voorkomen van ongeldige onderzoeksresultaten door de invloed van een minder betrouwbare methode te beperken.
Op welke vier manieren kun je triangulatie toepassen?

Er zijn vier vormen van triangulatie die je kunt toepassen in je scriptie om de validiteit en betrouwbaarheid van je resultaten te verhogen:

 • methodische triangulatie (bijvoorbeeld enquêtes en deskresearch combineren);
 • data- of bronnentriangulatie (bijvoorbeeld secundaire literatuur en bedrijfsrapporten gebruiken);
 • theoretische triangulatie (een probleem vanuit verschillende standpunten benaderen);
 • onderzoekstriangulatie (meerdere onderzoekers die het (veld)onderzoek uitvoeren).

Citeer dit Scribbr-artikel

Als je naar deze bron wilt verwijzen, kun je de bronvermelding kopiëren of op “Citeer dit Scribbr-artikel” klikken om de bronvermelding automatisch toe te voegen aan onze gratis Bronnengenerator.

Benders, L. (2023, 16 januari). Vier soorten triangulatie toepassen in je scriptie | Uitleg. Scribbr. Geraadpleegd op 21 mei 2024, van https://www.scribbr.nl/onderzoeksmethoden/triangulatie/

Wat vind jij van dit artikel?
Lou Benders

Lou was Scribbrs Product- en Kwaliteitsmanager tot ze naar Italië verhuisde voor de liefde en het lekkere weer. Nu werkt ze op afstand aan Scribbrs diensten en aan handige artikelen over academische teksten.