Validiteit in interviews

Bij het houden van een interview is het altijd belangrijk dat je deze zo valide mogelijk maakt.

Op de verschillende soorten interviews zijn echter verschillende soorten validiteit van toepassing. De validiteit van je interviews hangt af van het soort interview dat je kiest en hoe je deze vormgeeft en uitvoert.

Welke soorten van validiteit zijn van toepassing?

Gestructureerd interview Semigestructureerd interview Ongestructureerd interview Focusgroep*
Constructvaliditeit  Ja  Nee  Nee  Nee
Externe validiteit  Ja  Ja  Ja  Ja
Interne validiteit  Ja  Nee  Nee  Nee
Ecologische validiteit  Ja  Ja  Ja  Ja

* Bij een focusgroep komt nog een ander gevaar voor de validiteit van je onderzoek kijken.

Constructvaliditeit (ook wel Begripsvaliditeit)

De constructvaliditeit kun je verbeteren door te verzekeren dat je meet wat je wilt meten met de vragen die je stelt in je interview. Het is daarom erg belangrijk dat je precies bent in de formulering van je vragen.

Voorbeeld constructvaliditeit

Als je iemand vraagt wat diegene van een bepaalde bioscoop vindt, kan je allerlei verschillende antwoorden krijgen. Vraag daarom specifiek naar datgene waar je interesse in hebt, zoals het filmaanbod of het comfort van de stoelen. Vraag dus niet:

Wat vindt u van bioscoop X?

maar bijvoorbeeld:

Wat vindt u van het filmaanbod van bioscoop X?

of:

Hoe comfortabel vindt u de stoelen in bioscoop X?

Wat als je constructvaliditeit laag is?

Als je niet meet wat je wilt meten, maar een ander construct, kun je geen conclusies trekken over jouw onderzoeksvraag. Je hebt daar namelijk geen onderzoek naar gedaan. Het is dus erg belangrijk om de constructvaliditeit van je onderzoek hoog te houden.

Tips constructvaliditeit

 • Bedenk goed wat je precies te weten wilt komen met je vraag.
 • Wees precies in je vraagstelling (laat dit ook controleren door je begeleider).
 • Test je vragen op een aantal proefrespondenten om te weten te komen of je vragen inderdaad meten wat je wilt meten en of ze goed begrepen worden.

Ontvang feedback op taal, structuur, lay-out en bronvermelding

Professionele Scribbr-editors kijken je scriptie na op:

 • Academisch taalgebruik
 • Onduidelijke zinnen
 • Grammaticale fouten
 • Interpunctie
 • Verboden woorden

Bekijk het voorbeeld

Interne validiteit

De interne validiteit is bij interviews alleen relevant als je een causale relatie tussen je onafhankelijke en afhankelijke variabelen wilt aantonen. Deze validiteit kun je verbeteren door alle mogelijke oorzaken van je afhankelijke variabele – naast je onafhankelijke variabele – uit te sluiten.

Dit kun je doen door deze oorzaken als variabelen op te nemen in je interview en er vragen over te stellen, maar ook door de omstandigheden van al je interviews gelijk te houden (denk hierbij aan een vaste volgorde van je vragen en een vaste ruimte waar de interviews gehouden worden).

Voorbeeld interne validiteit

Stel, jouw onderzoek toont aan:

Van veel zitten word je dik

In dat geval is de onafhankelijke variabele veel zitten de voorspeller van de afhankelijke variabele dikheid. Als je echter niet hebt gecontroleerd voor bijvoorbeeld de hoeveelheid eten die mensen tot zich nemen, wat een relevante factor is in deze situatie, kun je die causale relatie niet met zekerheid vaststellen.

Wat als je interne validiteit laag is?

Dan kun je geen of met erg weinig zekerheid causale relaties tussen je verschillende variabelen aantonen. Je kunt wel gewone relaties (correlaties) tussen deze variabelen aantonen, maar niet met zekerheid stellen welke variabele welke beïnvloedt.

Tips interne validiteit

 • Gebruik een vast interviewschema (met vaste vragen in een vaste volgorde).
 • Neem al je interviews onder dezelfde omstandigheden af.
 • Controleer voor alle mogelijke verklaringen van de variatie in de afhankelijke variabele.

Externe validiteit

De externe validiteit van je interview kun je verbeteren door genoeg respondenten te gebruiken en je respondenten willekeurig te selecteren (zodat je daar als onderzoeker geen invloed op hebt). Hierdoor heb je meer kans op een representatieve steekproef, waarvan je de resultaten beter kunt generaliseren.

Voorbeeld externe validiteit

Stel dat je je resultaten naar de Nederlandse vrouwelijke populatie tussen de zestien en dertig jaar wilt kunnen generaliseren. Omdat deze populatie erg groot is zal je hiervoor al snel 300 tot 400 respondenten nodig hebben om je resultaten valide te laten zijn.

Het is belangrijk dat je de respondenten willekeurig selecteert, maar ook dat ze allemaal Nederlands en vrouw zijn en dat ze binnen de leeftijdscategorie vallen. Als dat niet het geval is heb je geen representatieve steekproef van jouw populatie en is je externe validiteit laag.

Wat als je externe validiteit laag is?

Dan kun je je resultaten niet generaliseren naar een grotere populatie. Dit betekent echter niet dat je resultaten niks zeggen. Ze zeggen namelijk wel wat over de steekproef die jij hebt gebruikt in je onderzoek. Je kunt alleen niet met zekerheid zeggen dat de resultaten voor de gehele populatie gelden.

Let op: Voor een interview waarmee je onderzoek doet naar een specifieke case (bijvoorbeeld een bedrijf), is het generaliseren van je bevindingen vaak geen doel. In dat geval is de externe validiteit dan ook minder belangrijk.

Tips externe validiteit

 • Zorg dat je voldoende respondenten hebt (vraag als je hier niet zeker over bent aan je begeleider of je er voldoende hebt).
 • Zorg dat je je respondenten op een willekeurige manier selecteert.
 • Zorg dat je respondenten selecteert die overeenkomen met de uiteindelijke populatie waarnaar je wilt generaliseren.

Ecologische validiteit

Als je interne, externe en constructvaliditeit hoog zijn, wil dat niet meteen zeggen dat de resultaten geldig zijn buiten de geschetste situatie van het interview. Dit heeft betrekking op de ecologische validiteit, die je kunt verbeteren door je respondenten in een voor hen vertrouwde omgeving te interviewen.

Voorbeeld ecologische validiteit

Wanneer mensen in de vertrouwde omgeving van bijvoorbeeld hun eigen huis worden geïnterviewd, zijn ze mogelijk veel eerlijker in hun antwoorden. Een artificiële omgeving, zoals een laboratorium of afgesloten kamertje, kan daarom andere resultaten opleveren, die mogelijk niet van toepassing zijn op de realiteit.

Wat als de ecologische validiteit laag is?

Als de ecologische validiteit laag is kun je niet met zekerheid zeggen dat de resultaten die je gevonden hebt ook daadwerkelijk van toepassing zijn op de ‘echte wereld’.

Tips ecologische validiteit

 • Laat je interviews plaatsvinden in een natuurlijke omgeving waar je respondenten zich op hun gemak voelen.
 • Let hierbij wel op dat het in een kwantitatief gestructureerd interview belangrijk is om alle interviews op dezelfde plek af te nemen (om uit te sluiten dat de omgeving invloed heeft op de antwoorden).

Focusgroep en validiteit

Doordat je bij een focusgroep meerdere respondenten tegelijk “interviewt” heb je kans dat sommige respondenten door anderen overstemd worden. Sommige mensen praten bijvoorbeeld minder makkelijk in een groep dan anderen of hebben de neiging om sociaal wenselijk gedrag te vertonen door met de algemene mening in te stemmen.

Hierdoor bestaat de kans dat je geen generaliseerbare resultaten krijgt, doordat je eigenlijk alleen de antwoorden van de overstemmende groep respondenten hebt en niet van de rest. De steekproef is in dat geval niet representatief. Dit doet daarom af aan de externe validiteit.

Daarnaast kan het zo zijn dat je sociaal wenselijke antwoorden krijgt van mensen, die in werkelijkheid een andere mening hebben. Doordat je hen niet in een voor hen natuurlijke omgeving hebt geïnterviewd, doet dit af aan de ecologische validiteit van je resultaten.

Het is niet mogelijk om dit te voorkomen. Daarom zijn deze punten iets om rekening mee te houden als je voor een focusgroep kiest.

Stappenplan: Hoe maak je je interview zo valide mogelijk?

 1. Zorg dat je vragen meten wat je wilt meten (constructvaliditeit).
 2. Gebruik een vast interviewschema en laat alle interviews plaatsvinden onder dezelfde omstandigheden (interne validiteit).
 3. Zorg dat je alle mogelijke verklaringen van de variatie in je afhankelijke variabele uitsluit (interne validiteit).
 4. Interview genoeg mensen, kies je respondenten willekeurig en zorg dat ze onderdeel uitmaken van de populatie waarnaar je wilt generaliseren (externe validiteit).
 5. Laat alle interviews plaatsvinden onder vertrouwde omstandigheden voor je respondenten (ecologische validiteit).
Wat vind jij van dit artikel?
Kirsten Dingemanse

Kirsten is editor bij Scribbr. Ze heeft ervaring met het schrijven van scripties en het uitvoeren van onderzoeken en wil graag haar kennis hierover met studenten delen om ze verder te kunnen helpen.

Geen taalfouten en pijnlijke missers in je scriptie?

Schakel snel een professionele editor van Scribbr in.
Meer info & prijzen »
Trustpilot score van 4.9

1 reactie

Kirsten Dingemanse
Kirsten Dingemanse (Scribbr Team)
29 september 2015 om 11:46

Bedankt voor het lezen! Ik hoop dat je er iets aan hebt gehad. Is er nog iets onduidelijk of ontbreekt er iets aan het artikel? Laat een opmerking achter, dan zal ik proberen je te antwoorden.

Is er iets nog niet helemaal duidelijk of ontbreekt er wat? Laat een opmerking achter.

Please click the checkbox on the left to verify that you are a not a bot.