Overzicht en vergelijking plagiaatcheckers

De beste plagiaatchecker is de tool die:

 • Zoveel mogelijk plagiaat detecteert.
 • Alle vormen van plagiaat kan vinden, zelfs als de oorspronkelijke tekst is aangepast.
 • Een duidelijk, volledig plagiaatrapport geeft zonder false positives (algemene zinnen die ten onrechte als plagiaat worden gemarkeerd).

Om te bepalen welke plagiaatchecker de beste is, hebben we een diepgaand onderzoek uitgevoerd waarbij we de prestaties van 9 checkers hebben vergeleken. We hebben geplagieerde teksten geüpload die ofwel direct gekopieerd en geplakt waren, ofwel in verschillende mate bewerkt waren. In totaal hebben we 180 bronnen gebruikt voor de testdocumenten.

Conclusie
Ons onderzoek toont aan dat de Scribbr Plagiaat Checker de beste checker op de markt is. De tool is in staat om plagiaat te detecteren in zowel onbewerkte als sterk bewerkte teksten. Het plagiaatrapport is uitgebreid en gemakkelijk te gebruiken en false positives worden tot een minimum beperkt.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de totaalscore per plagiaatchecker, gebaseerd op de hoeveelheid gedetecteerd plagiaat.

Plagiaatchecker Totaalscore
1. Scribbr (partner van Turnitin) 4.7
2. Grammarly 3.2
3. Quetext 3.1
4. UniCheck 3.0
5. PlagScan 2.8
6. PrePostSEO 2.2
7. PlagiarismDetector 2.0
8. Viper 2.0
9. ProWritingAid 1.8

Verder lezen: Overzicht en vergelijking plagiaatcheckers

Het significantieniveau begrijpen (met voorbeelden)

Het significantieniveau (ook wel alfa, α, of level of significance genoemd) geeft de maximale kans weer dat je de nulhypothese ten onrechte verwerpt. Je kiest het significantieniveau zelf voordat je een statistische toets uitvoert. Meestal kies je voor een α van 0.05 of 0.01.

Bij hypothesetoetsing wordt de verkregen p-waarde (p-value) vergeleken met het significantieniveau om te bepalen of het gevonden verschil of de gevonden relatie statistisch significant is.

Als de p-waarde kleiner is dan de gekozen drempelwaarde, is het resultaat significant. In dat geval kan de nulhypothese worden verworpen.

Verder lezen: Het significantieniveau begrijpen (met voorbeelden)

Cramer’s V begrijpen, berekenen en interpreteren (met voorbeeld)

Cramer’s V is een maat voor de effectgrootte die informatie geeft over de statistische samenhang tussen twee of meer variabelen van nominaal niveau. De waarde ligt tussen 0 en 1 en geeft aan hoe sterk twee categorische variabelen samenhangen:

 • De waarde 0 betekent dat er geen samenhang is.
 • De waarde 1 betekent dat er een perfecte samenhang is.

In de praktijk is er bijna nooit sprake van geen samenhang of een perfecte samenhang, en ligt de waarde ergens tussen de 0 en 1.

Cramer’s V wordt vaak ingezet in combinatie met de chi-kwadraattoets (X2-toets), omdat chi-kwadraat niet gestandaardiseerd is en niet kan worden gebruikt als je waarden wilt vergelijken. Dit kan wel met Cramer’s V.

Verder lezen: Cramer’s V begrijpen, berekenen en interpreteren (met voorbeeld)

Wat is interne validiteit en hoe waarborg je deze in je scriptie?

Interne validiteit is de mate waarin je met zekerheid kunt stellen dat een vastgestelde oorzaak-gevolgrelatie niet door andere factoren kan worden verklaard. Als de interne validiteit hoog is, is het aannemelijk dat de gevonden causale relatie tussen je onafhankelijke variabele en afhankelijke variabele daadwerkelijk aanwezig is.

Verder lezen: Wat is interne validiteit en hoe waarborg je deze in je scriptie?

Soorten validiteit in je scriptie of onderzoek (voorbeelden)

Validiteit is de mate waarin je resultaten geldig zijn en overeenkomen met de werkelijkheid. De validiteit kan worden onderzocht door te bepalen of je daadwerkelijk hebt gemeten wat je wilde meten, bijvoorbeeld door kritisch te kijken naar je onderzoeksopzet en meetinstrumenten.

Validiteit is niet hetzelfde als betrouwbaarheid:

 • Bij validiteit gaat het om de juistheid van de resultaten. Zo moet je bijvoorbeeld controleren of de weegschaal waarmee je hebt gemeten juist is afgesteld.
 • Bij betrouwbaarheid gaat het om de consistentie van de meting. Zo moet je bijvoorbeeld controleren of de weegschaal steeds hetzelfde resultaat geeft als een persoon met hetzelfde gewicht er meerdere keren op gaat staan.

Verder lezen: Soorten validiteit in je scriptie of onderzoek (voorbeelden)

Het belang van wetenschappelijke integriteit (scientific integrity)

De wetenschappelijke integriteit (scientific integrity) wordt gewaarborgd als onderzoekers of studenten onderzoek verrichten volgens de vijf principes die zijn vastgelegd in de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit (2018):

 • Eerlijkheid (honesty)
 • Zorgvuldigheid (diligence)
 • Transparantie (transparency)
 • Onafhankelijkheid (independence)
 • Verantwoordelijkheid (responsibility)

De vijf principes zijn vertaald naar 61 normen voor goede onderzoekspraktijken (best practices). Deze gedragscode is ondertekend door alle universiteiten en de meeste hogescholen en onderzoeksinstituten in Nederland.

Verder lezen: Het belang van wetenschappelijke integriteit (scientific integrity)

Soorten plagiaat: 5 vormen (met voorbeelden)

Voor alle soorten plagiaat geldt dat je gebruikmaakt van iemand anders’ werk of ideeën zonder een correcte verwijzing toe te voegen en/of op een goede manier te parafraseren of citeren.

Dit zijn de meest voorkomende soorten plagiaat:

 • Global plagiaat (clone) is een vorm van plagiaat waarbij de gehele tekst wordt overgenomen en wordt ingeleverd onder een andere naam.
 • Verbatim plagiaat is een vorm waarbij hele delen van één tekst worden gekopieerd en geplakt in een nieuwe tekst.
 • Parafraseerplagiaat vindt plaats als iemand anders’ ideeën op onjuiste wijze en/of zonder bronvermelding worden geherformuleerd.
 • Patchwork-plagiaat betekent dat iemand delen van verschillende bronnen kopieert en samenvoegt tot een nieuwe tekst.
 • Zelfplagiaat houdt in dat je je eigen eerdere werk recyclet.

Officieel is zelfplagiaat geen officiële vorm van plagiaat, omdat je hierbij niet het werk van anderen misbruikt. We behandelen deze vorm toch in dit artikel, omdat zelfplagiaat vaak voorkomt en onderwijsinstellingen hierop controleren.

Verder lezen: Soorten plagiaat: 5 vormen (met voorbeelden)

Wat is een topiclijst voor een interview (met voorbeeld)?

Een topiclijst (topic list) is een lijst van alle onderwerpen die je tijdens je interviews wilt behandelen. Het is handig om deze alvast in een logische volgorde te zetten, maar tijdens het interview mag je afwijken van de bedachte structuur.

Een topiclijst wordt als houvast gebruikt tijdens semigestructureerde en ongestructureerde interviews.

Bekijk ook ons uitgebreide artikel over hoe je betrouwbare en valide interviewvragen formuleert.

Verder lezen: Wat is een topiclijst voor een interview (met voorbeeld)?

Hoe voorkom je zelfplagiaat (self plagiarism)?

Zelfplagiaat (ook wel recycle-plagiaat of self plagiarism genoemd) is het hergebruiken van je eigen teksten in een nieuwe tekst zonder een bronvermelding toe te voegen waarmee je naar het oorspronkelijke werk verwijst.

Officieel is zelfplagiaat geen echt plagiaat, omdat je niet onrechtmatig het werk van anderen overneemt en presenteert als je eigen werk. Toch kunnen hogescholen en universiteiten je essay, scriptie of andere academische tekst afkeuren als je je eigen teksten recyclet.

Als je zeker wilt weten of je tekst geen onbedoeld zelfplagiaat bevat, kun je ervoor kiezen om je document voor het inleveren te laten scannen door gespecialiseerde zelfplagiaat-software, zoals onze Zelfplagiaat Checker.

Verder lezen: Hoe voorkom je zelfplagiaat (self plagiarism)?

Wat is een conceptueel model en welke variabelen voeg je toe?

Een conceptueel model is de visuele weergave van de verwachte oorzaak-gevolgrelatie tussen onafhankelijke en afhankelijke variabelen, eventueel met de toevoeging van modererende variabelen, mediërende variabelen en controlevariabelen.

In het conceptueel model (conceptual framework) laat je zien welke verbanden tussen variabelen je verwacht. De eerste versie van zo’n model stel je op voordat je aan het daadwerkelijke onderzoek begint.

In dit artikel gebruiken we een voorbeeld over studente Sahar die geïnteresseerd is in de relatie tussen het aantal uur dat iemand studeert en het tentamencijfer dat iemand haalt.

Verder lezen: Wat is een conceptueel model en welke variabelen voeg je toe?