Wat is interne validiteit en hoe waarborg je deze in je scriptie?

Interne validiteit is de mate waarin je met zekerheid kunt stellen dat een vastgestelde oorzaak-gevolgrelatie niet door andere factoren kan worden verklaard. Als de interne validiteit hoog is, is het aannemelijk dat de gevonden causale relatie tussen je onafhankelijke variabele en afhankelijke variabele daadwerkelijk aanwezig is.

Verder lezen: Wat is interne validiteit en hoe waarborg je deze in je scriptie?

Soorten validiteit in je scriptie of onderzoek

Validiteit is de mate waarin je resultaten geldig zijn en overeenkomen met de werkelijkheid. De validiteit kan worden onderzocht door te bepalen of je daadwerkelijk hebt gemeten wat je wilde meten, bijvoorbeeld door kritisch te kijken naar je onderzoeksopzet en meetinstrumenten.

Validiteit is niet hetzelfde als betrouwbaarheid:

 • Bij validiteit gaat het om de juistheid van de resultaten. Zo moet je bijvoorbeeld controleren of de weegschaal waarmee je hebt gemeten juist is afgesteld.
 • Bij betrouwbaarheid gaat het om de consistentie van de meting. Zo moet je bijvoorbeeld controleren of de weegschaal steeds hetzelfde resultaat geeft als een persoon met hetzelfde gewicht er meerdere keren op gaat staan.

Verder lezen: Soorten validiteit in je scriptie of onderzoek

Het belang van wetenschappelijke integriteit (scientific integrity)

De wetenschappelijke integriteit (scientific integrity) wordt gewaarborgd als onderzoekers of studenten onderzoek verrichten volgens de vijf principes die zijn vastgelegd in de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit (2018):

 • Eerlijkheid (honesty)
 • Zorgvuldigheid (diligence)
 • Transparantie (transparency)
 • Onafhankelijkheid (independence)
 • Verantwoordelijkheid (responsibility)

De vijf principes zijn vertaald naar 61 normen voor goede onderzoekspraktijken (best practices). Deze gedragscode is ondertekend door alle universiteiten en de meeste hogescholen en onderzoeksinstituten in Nederland.

Verder lezen: Het belang van wetenschappelijke integriteit (scientific integrity)

Wat is een topiclijst voor een interview (met voorbeeld)

Een topiclijst (topic list) is een lijst van alle onderwerpen die je tijdens je interviews wilt behandelen. Het is handig om deze alvast in een logische volgorde te zetten, maar tijdens het interview mag je afwijken van de bedachte structuur.

Een topiclijst wordt als houvast gebruikt tijdens semigestructureerde en ongestructureerde interviews.

Bekijk ook ons uitgebreide artikel over hoe je betrouwbare en valide interviewvragen formuleert.

Verder lezen: Wat is een topiclijst voor een interview (met voorbeeld)

Hoe voorkom je zelfplagiaat (self plagiarism)?

Zelfplagiaat (ook wel recycle-plagiaat of self plagiarism genoemd) is het hergebruiken van je eigen teksten in een nieuwe tekst zonder een bronvermelding toe te voegen waarmee je naar het oorspronkelijke werk verwijst.

Officieel is zelfplagiaat geen echt plagiaat, omdat je niet onrechtmatig het werk van anderen overneemt en presenteert als je eigen werk. Toch kunnen hogescholen en universiteiten je essay, scriptie of andere academische tekst afkeuren als je je eigen teksten recyclet.

Als je zeker wilt weten of je tekst geen onbedoeld zelfplagiaat bevat, kun je ervoor kiezen om je document voor het inleveren te laten scannen door gespecialiseerde zelfplagiaat-software, zoals onze Own Sources Checker.

Verder lezen: Hoe voorkom je zelfplagiaat (self plagiarism)?

Wat is een conceptueel model en welke variabelen kun je toevoegen?

Een conceptueel model is de visuele weergave van de verwachte oorzaak-gevolgrelatie tussen onafhankelijke en afhankelijke variabelen, eventueel met de toevoeging van modererende variabelen, mediërende variabelen en controlevariabelen.

In het conceptueel model (conceptual framework) laat je zien welke verbanden tussen variabelen je verwacht. De eerste versie van zo’n model stel je op voordat je aan het daadwerkelijke onderzoek begint.

In dit artikel gebruiken we een voorbeeld over studente Sahar die geïnteresseerd is in de relatie tussen het aantal uur dat iemand studeert en het tentamencijfer dat iemand haalt.

Verder lezen: Wat is een conceptueel model en welke variabelen kun je toevoegen?

Een onderzoeksopzet of onderzoeksplan opstellen

Een onderzoeksplan is een strategie om je onderzoeksvraag te beantwoorden met behulp van empirische data. Als je een onderzoeksdesign maakt, moet je beslissingen nemen met betrekking tot:

 • Je overkoepelende doelen en benaderingen;
 • Het type onderzoek;
 • Je steekproefmethoden en criteria voor selectie van participanten;
 • Je dataverzamelingsmethoden;
 • De dataverzamelingsprocedure;
 • De data-analysemethode.

Met een goed opgesteld onderzoeksplan kun je ervoor zorgen dat je onderzoeks- en analysemethoden passen bij je onderzoeksdoelen.

In sommige gevallen vormt de onderzoeksopzet een aparte opdracht, maar het plan kan ook deel uitmaken van een groter onderzoeksvoorstel of ander project. In alle gevallen is het belangrijk om vast te stellen welke methoden het meest geschikt (en haalbaar) zijn om je onderzoeksvraag te beantwoorden.

Verder lezen: Een onderzoeksopzet of onderzoeksplan opstellen

Een introductie tot de verschillende soorten variabelen

Een variabele kan worden gedefinieerd als een factor of eigenschap van een onderzoeksobject die kan worden gemanipuleerd en/of gemeten. Bij experimenteel onderzoek is het selecteren van je variabelen een essentiële stap. Je variabelen bepalen namelijk welke statistische toetsen je kunt gebruiken.

In deze gids gebruiken we een voorbeeld over meertaligheid en de Stroop-test.

Voorbeeld 1: De Stroop-test
Bij de Stroop-test kijken participanten naar een scherm en moeten ze aangeven in welke kleur de woorden geschreven zijn, waarbij ze het woord zelf (ook een kleur) moeten negeren.

Stel een participant ziet de woorden blauw, rood, geel, groen, dan zou de participant de volgende antwoorden moeten geven: geel, groen, rood, blauw. De participant moet immers de kleur van de inkt aangeven, niet het woord voorlezen.

Je vermoedt dat meertalige kinderen beter zijn in het negeren van prikkels dan eentalige kinderen en daarom wil je de Stroop-test afnemen bij een groep eentalige en een groep meertalige kinderen om eventuele verschillen te kunnen vaststellen.

Verder lezen: Een introductie tot de verschillende soorten variabelen

Het verschil tussen kwantitatief en kwalitatief onderzoek

Kwantitatieve dataverzameling en -analyse richt zich op numerieke data (getallen) en statistiek, terwijl bij kwalitatief onderzoek wordt gefocust op woorden en betekenissen. Beide soorten onderzoek zijn essentieel om verschillende soorten kennis te verzamelen.

Kwantitatief onderzoek
Kwantitatieve data worden uitgedrukt in getallen, tabellen, grafieken en diagrammen. Dit type onderzoek wordt gebruikt om theorieën en hypothesen te bevestigen of te verwerpen. Kwantitatief onderzoek kan worden ingezet om feiten te verzamelen die kunnen worden gegeneraliseerd naar een grotere populatie.

Veelgebruikte kwantitatieve dataverzamelingsmethoden zijn experimenten, kwantitatieve observaties en enquêtes met gesloten vragen.

Kwalitatief onderzoek
Kwalitatieve data hebben vaak de vorm van woorden. Dit type onderzoek wordt gebruikt om concepten, gedachten of ervaringen te begrijpen. Met kwalitatief onderzoek kun je inzicht verkrijgen in onderwerpen waar nog weinig kennis over is.

Veelgebruikte kwalitatieve dataverzamelingsmethoden zijn interviews met open vragen, kwalitatieve observaties en literatuurstudies over concepten of theorieën.

Verder lezen: Het verschil tussen kwantitatief en kwalitatief onderzoek

Overzicht van onderzoeksmethoden en dataverzamelingsmethoden

Er bestaan veel verschillende dataverzamelingsmethoden, onderzoekssoorten en onderzoeksmethoden die je kunt toepassen in je scriptie. Dit maakt het soms lastig om te bepalen met welke methode je jouw onderzoeksvraag het beste kunt beantwoorden.

Dit artikel biedt een opsomming van mogelijke onderzoekssoorten, onderzoeksmethoden en dataverzamelingsmethoden (met uitleg en doorverwijzingen naar artikelen over de specifieke methode). Deze lijst is niet uitputtend. Daarom kun je een type onderzoek tegenkomen dat niet in deze lijst staat.

Verder lezen: Overzicht van onderzoeksmethoden en dataverzamelingsmethoden