Een perfect adviesrapport (met template en voorbeeld)

Met een adviesrapport overtuig je jouw opdrachtgever van het advies of de adviezen die je aandraagt op basis van je onderzoek. Je gaat hierin kort in op dit onderzoek en presenteert daarna de alternatieven, ook wel maatregelen, oplossingen of scenario’s genoemd, die de opdrachtgever heeft om zijn probleem op te lossen.

Tot slot presenteer je in jouw conclusie je uiteindelijke advies en onderbouw je dit advies. Met een kort actieplan, planning en (inschatting van) het benodigde budget maak je jouw advies compleet.

Opbouw van een adviesrapport

Onderdeel Omvang
Titelpagina 1 A4
Managementsamenvatting halve tot 1 A4
Inhoudsopgave 1 A4
Inleiding 1 A4
Onderzoek 1 A4
Alternatieven max. 2 A4 per alternatief
Conclusie 1 A4
Bronnen

De meeste adviesrapporten volgen deze structuur, maar opleidingen en organisaties kunnen ook andere eisen aan een adviesrapport stellen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je de structuur van een scriptie moet volgen, waarbij het verschil erin zit dat je conclusie een advies bevat en niet enkel het antwoord op de hoofdvraag.

Zoek daarom goed uit welke richtlijnen jij moet volgen.

Ontvang feedback op taal, structuur, lay-out en bronvermelding

Professionele Scribbr-editors kijken je scriptie na op:

 • Academisch taalgebruik
 • Onduidelijke zinnen
 • Grammaticale fouten
 • Interpunctie
 • Verboden woorden

Bekijk het voorbeeld

Adviesrapport-Sjabloon

Om je te helpen makkelijk een adviesrapport te schrijven, hebben we een adviesrapport-sjabloon voor je gemaakt.

Hierin staan alle onderdelen in de juiste volgorde en wordt steeds uitgelegd wat je moet schrijven. Ook is er al een inhoudsopgave voor je gemaakt.

Met de handige vragen die hierin gesteld worden, stel je jouw adviesrapport gemakkelijk op!

Word Google Docs

Wanneer schrijf je een adviesrapport?

Je kiest voor een apart adviesrapport (naast je uitgeschreven onderzoek, bijvoorbeeld in een scriptie) als je opdrachtgever, bijvoorbeeld je stagebedrijf, wil dat je de aanbevelingen van je onderzoek verder uitwerkt en tegen elkaar afweegt. Met je adviesrapport kun je snel je adviezen delen met je lezers zonder dat zij je scriptie hoeven lezen.

Het kan ook zijn dat je een adviesrapport schrijft in plaats van een scriptie. In dit geval kan het zijn dat je de structuur van een scriptie moet aanhouden en dat je adviesrapport niet meerdere alternatieven uitwerkt.

Je schrijft vaak een adviesrapport als je een ontwerpende onderzoeksvraag hebt gesteld of als je een marketing- of communicatieadvies moet uitbrengen.

Doel en doelgroep van een adviesrapport

Een adviesrapport heeft als doel een beredeneerd advies te geven of een oplossing voor een probleem kenbaar te maken. Adviesrapporten worden geschreven voor stages of naar aanleiding van een onderzoek dat is opgezet in opdracht van een externe partij buiten de universiteit.

Houd bij het schrijven van je adviesrapport rekening met je doelgroep. Je opdrachtgever wil vooral weten wat je uiteindelijke advies is, terwijl je docent juist wil beoordelen of je het onderzoek ook juist hebt uitgevoerd, juiste conclusies hebt getrokken en deze op academische en correcte wijze hebt opgeschreven.

Lees waarom zo veel studenten Scribbr inschakelen

Ontdek nakijken op taal

Titelpagina van je adviesrapport

De titelpagina bevat de volgende onderdelen:

 • titel van het document (eventueel ook een ondertitel)
 • naam van de auteur(s)
 • naam van de opdrachtgever(s)
 • plaats, datum en jaar van publicatie

Schrijf een titel die de inhoud van je adviesrapport duidelijk weergeeft.
titelblad-adviesrapport

Managementsamenvatting in je adviesrapport

Je adviesrapport begint met een (management)samenvatting die je lezer alle belangrijke informatie geeft over jouw onderzoek en advies zonder dat hij of zij je rapport hoeft te lezen.

Je geeft in deze samenvatting ten eerste aan wat het probleem van je opdrachtgever was, welke hoofdvraag je hebt behandeld in je onderzoek en wat je onderzoeksopzet was. Vervolgens bespreek je kort de belangrijkste resultaten en de conclusies die je daaraan verbonden hebt.

Hierna geef je de alternatieven weer en sluit je af met jouw advies dat je onderbouwt. Indien mogelijk begeleid je dit met een implementatieplan waarin je uitleg geeft over het actieplan, de planning en het budget dat hiervoor nodig is.

Voorbeeld samenvatting van een adviesrapport

Dit adviesrapport is geschreven in opdracht van de gemeente Beuningen die wil onderzoeken hoe de verkeerssituatie op kruispunt Thuijapark kan worden verbeterd. Momenteel vinden 7 op de 10 verkeersongelukken in de gemeente plaats op dit kruispunt, waarbij vooral fietsers gewond zijn geraakt.

Het kruispunt bestaat uit drie wegen die elkaar kruisen zonder stoplichten. Weg A heeft een fietspad dat ook toegankelijk is voor voetgangers. Weg B en voorrangsweg C hebben geen fietspad, maar wel een stoep voor voetgangers.

De hoofdvraag van het onderzoek luidde als volgt: “Op welke manier kan de gevaarlijke situatie op kruispunt Thuijapark in de gemeente Beuningen worden verbeterd?” Om deze vraag te beantwoorden, is een kwantitatief onderzoek verricht, waarvoor enquêtes zijn afgenomen bij weggebruikers van Beuningen. Ook zijn observaties gedurende 5 dagen observaties uitgevoerd. Deze data zijn verwerkt met behulp van SPSS.

Uit het onderzoek is gebleken dat gevaarlijke situaties voor 60% veroorzaakt worden door het gebrek aan fietspaden op weg B en C en voor 20% door het gebrek aan overzicht voor automobilisten die weg A willen bereiken vanaf weg C (waardoor ze onverwachts oversteken). Verder worden te smalle stoep (12%) en de hoge maximumsnelheid (8%) als oorzaken aangewezen.

De gemeente heeft drie mogelijkheden om de veiligheid op kruispunt Thuijapark te verbeteren.

 1. De autoweg op weg B en C versmallen, fietspaden introduceren op weg B en C, en een spiegel plaatsen op het eind van weg C.
 2. Stoplichten plaatsen en de maximumsnelheid verlagen naar 30 kilometer per uur.
 3. Het kruispunt vervangen door een rotonde met een fietpad en een voetgangerspad en de maximumsnelheid verlagen naar 30 kilometer per uur.

Het advies is om te kiezen voor alternatief 3, waarbij het kruispunt wordt vervangen door een rotonde. Hierdoor hebben automobilisten, fietsers en voetgangers een eigen plaats op de weg en moeten automobilisten vaart minderen. Ook wordt hierdoor het overzicht voor automobilisten verbeterd en kunnen bestuurders niet langer onverwachts oversteken. Met behulp van deze maatregelen zou het risico op een ongeluk met 88% kunnen worden verlaagd.

De maatregelen kunnen worden doorgevoerd in januari en februari 2022, waarbij kan worden gestart met het verlagen van de maximumsnelheid. Vervolgens kan het kruispunt worden vervangen door de rotonde, waarbij direct fietspaden worden aangelegd. Deze maatregelen kosten de gemeente €400.000 euro, waardoor de begroting binnen het door de gemeente gestelde budget valt.

Inleiding van je adviesrapport

In de inleiding van je adviesrapport introduceer je de opdrachtgever, opdracht en het doel van jouw adviesrapport. Je gaat in op de aanleiding voor je onderzoek en het probleem dat je onderzocht hebt. Daarbij presenteer je ook de hoofdvraag van je onderzoek.

Vervolgens ga je in op de randvoorwaarden (budget, termijn en wet- en regelgeving) waar je voor je opdrachtgever rekening mee moet houden in je oplossingen. Hierna geef je in je leeswijzer aan wat in de rest van je adviesrapport nog volgt.

Voorbeeldzinnen inleiding van een adviesrapport
 1. In maart 2019 heeft [..] de opdracht geformuleerd om [..] te onderzoeken en op basis van dit onderzoek een advies op te stellen om [..].
 2. Bedrijf [..] kampte met het probleem dat [..].
 3. De hoofdvraag van het onderzoek luidde als volgt: “[..]?”
 4. In de formulering van de alternatieven is rekening gehouden met het budget van [..], de besproken termijn van [..] en de wet- en regelgeving die van toepassing is op [..].

Onderzoek in een adviesrapport

In je adviesrapport beschrijf je zo kort en bondig mogelijk je onderzoeksopzet, de belangrijkste resultaten en de conclusies die relevant zijn om de geboden alternatieven op basis van je aanbevelingen in het volgende hoofdstuk te begrijpen. Voor een uitgebreider verslag, verwijs je naar je onderzoek.

Alternatieven, oplossingen, maatregelen of scenario’s

Dit deel is de kern van je adviesrapport. Je geeft hier een of meerdere mogelijke maatregelen weer om het probleem op te lossen, rekening houdend met de in je inleiding besproken randvoorwaarden.

Kan ik deze oplossing in het adviesrapport opnemen?

Voordat je een oplossing als alternatief, maatregel of scenario aandraagt, kun je jezelf drie vragen stellen. Als het antwoord op twee van deze drie vragen nee is, heeft het geen zin het alternatief uit te werken.

 1. Is het alternatief geschikt om het probleem op te lossen?
 2. Voldoet het alternatief aan de randvoorwaarden en is het daarmee een haalbaar alternatief?
 3. Is het alternatief acceptabel (denk aan sociaal, ecologisch of politiek verantwoord)?

Alternatieven onderbouwen

Onderbouw ieder alternatief, ofwel iedere maatregel, op basis van je onderzoek. Beantwoord hierbij de volgende vragen:

 1. Hoe ziet het alternatief eruit of wat houdt dit in?
 2. Wat levert het alternatief op of welke bijdrage levert het aan de oplossing voor het probleem?
 3. Binnen welke termijn levert dit alternatief deze bijdrage?
 4. Wat is hiervoor nodig (geld, tijd, mensen, organisatie)?
 5. Wat zijn de voor- en nadelen van het alternatief?
Voorbeeld omschrijving van een alternatief in je adviesrapport
Alternatief 1

De eerste mogelijke oplossing voor het probleem houdt in dat weg B en C moeten worden verbreed om vervolgens de stoep te verbreden en een apart fietspad te creëren. Daarnaast moet een om-de-hoek-kijkspiegel worden geplaatst voor weg C zodat automobilisten op weg C zicht hebben op weg A.

Door de stoep te verbreden zijn voetgangers die elkaar willen inhalen niet meer genoodzaakt om de weg op te stappen en daarmee gevaarlijke situaties te creëren. Door daarnaast een fietspad te creëren, zijn ook fietsers veiliger voor auto’s. De spiegel voor weg C zal automobilisten in staat stellen het verkeer op weg A in te kunnen schatten om zodoende zonder problemen weg A in te kunnen slaan.

Benodigdheden

Om de weg te kunnen verbreden, dient een vergunning aangevraagd te worden om twee meter breed natuurgebied aan weg C en B voor 200 meter op te breken om daar een stoep aan te leggen. Voor de werkzaamheden zijn ongeveer vier maanden nodig en dienen zes wegwerkers, waaronder twee bulldozers en een speciale drilboor te worden ingezet. Het budget dat hiervoor beschikbaar moet worden gesteld, bedraagt [..] euro.

Voordelen
 1. Door de weg en stoep te verbreden wordt de kans op gevaarlijke situaties door voetgangers met 80% verlaagd.
 2. De spiegel voor weg C is een goedkope optie om de kans op gevaarlijke situaties door automobilisten die oversteken naar weg A met 50% te verlagen.
Nadelen
 1. Het proces voor het verkrijgen van een vergunning om een stoep aan te leggen in het natuurgebied duurt gemiddeld meer dan vijf maanden.
 2. Het verbreden van de weg, de stoep en de aanleg van het fietspad kost meer dan het beschikbare budget.
 3. Met deze optie wordt de ontevredenheid van fietsers op weg A over het feit dat zij het fietspad delen met voetgangers niet aangepakt.

FOETSJE-model

Om te bepalen of maatregelen haalbaar zijn en welke uiteindelijk het meest geschikt is, kun je het FOETSJE-model gebruiken. De uitwerking van dit model neem je op in je bijlagen.

Dit model staat voor:

 • Financieel: Zijn er genoeg middelen om het plan uit te voeren?
 • Organisatorisch: Is het organisatorisch uitvoerbaar?
 • Economisch: Past het alternatief binnen de doelstellingen van de opdrachtgever?
 • Technologisch: Is het alternatief technisch uitvoerbaar?
 • Sociaal: Past het binnen de sociale doelstellingen van de opdrachtgever?
 • Juridisch: Is het alternatief juridisch uitvoerbaar?
 • Ethisch: Is het alternatief ethisch verantwoord?

Voor ieder alternatief kun je in een schema per letter een cijfer geven van bijvoorbeeld 1 tot 5 waarbij 1 staat voor ‘absoluut niet’ en 5 voor ‘zeker’. Het alternatief met de hoogste score is het beste alternatief. Je kunt vervolgens dit alternatief in je conclusie opnemen en adviseren aan je opdrachtgever.

Conclusie: het advies in je adviesrapport

Na een zorgvuldige afweging welk alternatief het beste is, presenteer je jouw uiteindelijke advies en onderbouw je waarom je dit adviseert. Hierbij staat de volgende vraag centraal:

 • Welke voorgestelde oplossing(en) is (zijn) het beste, ofwel wat adviseer je de opdrachtgever te doen en in welke volgorde?

Nadat je jouw advies hebt gepresenteerd, presenteer je een kort actieplan, de planning en het budget dat hiervoor nodig is. Je lezer moet dit advies kunnen begrijpen zonder de rest van het rapport te hebben gelezen.

Voorbeeldzinnen conclusie in je adviesrapport
 1. Op basis van de onderzoeksresultaten en een zorgvuldige afweging van de voor- en nadelen van de beschreven alternatieven is het advies om [..].
 2. Wanneer dit advies wordt toegepast, kan het probleem effectief in [..] worden opgelost, doordat [..].
 3. Om het advies te implementeren, is het volgende nodig: [..].

Werkwoordstijden in je adviesrapport

Voor de werkwoordstijden kun je dit schema gebruiken:

Om te verwijzen naar het onderzoek dat je hebt uitgevoerd:
Tijd Voorbeeld
Onvoltooid tegenwoordige tijd Het probleem houdt in dat…
Voltooid tegenwoordige tijd In deze studie is probleem X onderzocht.
Om randvoorwaarden, feiten en alternatieven te presenteren:
Tijd Voorbeeld
Onvoltooid tegenwoordige tijd Dit alternatief is haalbaar, omdat…
Voltooid tegenwoordige tijd De opdrachtgever heeft aangegeven dat hiervoor…
Om de mogelijke bijdrage van alternatieven en gevolgen in de toekomst te beschrijven:
Tijd Voorbeeld
Onvoltooid tegenwoordige tijd Deze oplossing leidt daarom tot…
Onvoltooid tegenwoordige toekomende tijd Dit alternatief zal binnen drie weken het probleem aanzienlijk inperken.

Schrijfstijl in je adviesrapport

Schrijf je adviesrapport in een zakelijke stijl en wees vooral kort, bondig, actief, specifiek en duidelijk. Zorg ervoor dat opdrachtgevers en managers die jouw rapport snel doorlezen je advies eenvoudig begrijpen en inzien waarom dit advies goed is. Gebruik daarom opsommingslijsten en vermijd te lange zinnen.

Weid verder niet te zeer uit wanneer je het over je onderzoek hebt (verwijs je lezer indien nodig naar je onderzoek) en zorg ervoor dat je onderbouwingen op je onderzoek gebaseerd zijn.

Voorbeeld correct taalgebruik in een adviesrapport
Correct taalgebruik Liever niet…
Actieve schrijfstijl:
Het advies voor de opdrachtgever is daarom om…
Onnodig passief:
Daarom wordt de opdrachtgever geadviseerd om…
Vaag taalgebruik voorkomen:
De implementatie van deze oplossing zal 4 weken duren, omdat…
Te vaag: 
De implementatie van deze oplossing duurt ongeveer een maand, omdat…
Zakelijke stijl:
Een budget van 200 euro moet beschikbaar worden gesteld om…
Te informeel: 
200 euro is nodig om…
Snel door te lezen:
De kenmerken hiervan zijn:

 1. mogelijkheden voor elektrisch rijden;
 2. duurzaam;
 3. bevordering van veilige infrastructuur;
 4. ethisch verantwoord;
 5. betaalbaar.
Niet scanbaar:
De kenmerken hiervan zijn dat er mogelijkheden zijn voor elektrisch rijden, het is duurzaam, veilige infrastructuur wordt bevorderd, het is ethisch verantwoord en betaalbaar.

Checklist: Adviesrapport

0 / 11

Goed bezig!

Je adviesrapport zit nu in ieder geval goed in elkaar. Zorg met onze nakijkdienst dat je het document zonder taalfouten kunt inleveren.

Adviesrapport nakijken op taal Terug naar checklist adviesrapport

Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen een adviesrapport en een verantwoordingsdocument, implementatieplan, marketingplan en communicatieplan?

Deze verschillende documenten worden in verschillende stadia geschreven:

 1. In je adviesrapport breng je een advies uit voor je opdrachtgever op basis van je uitwerking van verschillende alternatieven.
 2. In een implementatieplan wordt vervolgens stap voor stap uitgelegd aan een opdrachtgever hoe het advies geïmplementeerd kan worden; wat het actieplan precies is en wat de planning exact kan zijn. In dit implementatieplan neem je ook een kosten- en batenanalyse op.
  • Een marketingplan is een implementatieplan dat specifiek bedoeld is voor marketingdoeleinden. Vaak maakt het onderdeel uit van het totale implementatieplan.
  • Een communicatieplan is een implementatieplan dat specifiek bedoeld is voor communicatiedoeleinden. Vaak maakt het onderdeel uit van het totale implementatieplan.
 3. Een verantwoordingsdocument daarentegen onderbouwt en verantwoordt een bepaalde keuze die al gemaakt is, bijvoorbeeld een training of plan dat geïmplementeerd wordt.
Noem ik het alternatieven, oplossingen, maatregelen of scenario’s?

Of je jouw oplossingen alternatieven, oplossingen, maatregelen of scenario’s noemt is afhankelijk van het soort probleem dat je oplost en de voorkeuren van je opdrachtgever. Waarschijnlijk maakt het niet veel uit hoe je de oplossingen noemt, als het maar duidelijk mogelijke oplossingen zijn voor jouw probleem.

Het meest gangbaar is om de oplossingen alternatieven of scenario’s te noemen.

Hoe schrijf je de kenmerken van de alternatieven op: in een tabel of in een lopende tekst?

Als je de kenmerken van een alternatief wilt beschrijven, gebruik hiervoor dan of een bulletpoint-lijst, een genummerde lijst of een overzichtelijke tabel. Op deze manier blijft je tekst scanbaar. 

Als je deze kenmerken wilt uitwerken, gebruiken je hiervoor aparte paragraaf met een duidelijke kop, zodat je lezer direct weet welk kenmerk wordt uitgewerkt. 

Let op: in je samenvatting gebruik je geen tabellen en liever geen lijsten. Je kan alleen eventueel een lijst gebruiken als je de kenmerken van jouw advies beschrijft.>

Waar schrijf je de voor- en nadelen?

Je presenteert de voor- en nadelen van ieder alternatief in het hoofdstuk ‘alternatieven’. Het kan ook zijn dat dit hoofdstuk bij jou oplossingen, maatregelen of scenario’s heet.

Op welke plekken kun je nieuwe informatie opschrijven?

Nieuwe informatie is informatie die je in jouw onderzoek voorafgaand aan je adviesrapport nog niet hebt gepresenteerd. Je kunt daarom nieuwe informatie niet presenteren in het hoofdstuk ‘onderzoek’. 

Je randvoorwaarden kunnen gezien worden als nieuwe informatie. Deze presenteer je in je inleiding. Verder presenteer je geen nieuwe informatie in je inleiding. 

In het hoofdstuk ‘alternatieven’ ga je dieper in op de aanbevelingen die je in je onderzoek hebt gedaan en is het onvermijdelijk dat je nieuwe informatie presenteert. 

Je conclusie, oftewel je advies, baseer je volledig op de body van je adviesrapport. Hierin staat dus geen informatie die niet al in jouw onderzoek of adviesrapport is gegeven. 

Wanneer schrijf je ook een implementatieplan?

Je schrijft een implementatieplan als je opdrachtgever dit van je verlangt. Dit is vaak het geval als je een marketing- of communicatiescriptie hebt geschreven. Hierin komt je kosten- en batenanalyse aan bod en werk je je actieplan en planning uit.

Citeer dit Scribbr-artikel

Als je naar deze bron wilt verwijzen, kun je de bronvermelding kopiëren of op “Citeer dit Scribbr-artikel” klikken om de bronvermelding automatisch toe te voegen aan onze gratis Bronnengenerator.

Benders, L. (2022, 14 november). Een perfect adviesrapport (met template en voorbeeld). Scribbr. Geraadpleegd op 22 april 2024, van https://www.scribbr.nl/stage/schrijf-een-perfect-adviesrapport/

Wat vind jij van dit artikel?
Lou Benders

Lou was Scribbrs Product- en Kwaliteitsmanager tot ze naar Italië verhuisde voor de liefde en het lekkere weer. Nu werkt ze op afstand aan Scribbrs diensten en aan handige artikelen over academische teksten.