Sluit je scriptie af met een goede conclusie

Je sluit je scriptie af met een conclusie. In de conclusie beantwoord je de centrale onderzoeksvraag of bevestig of ontkracht je jouw hypothese op basis van de resultaten van je onderzoek.

Een conclusie is meestal 200 tot 400 woorden lang, maar afhankelijk van de lengte van je scriptie kan je conclusie ook langer zijn.

Je mag in je conclusie alleen puur observeren en nog geen resultaten interpreteren. Het interpreteren van de resultaten komt pas aan bod in de discussie, tenzij je de discussie moet opnemen in je conclusie. Dan kun je voor dit discussieonderdeel een aparte paragraaf gebruiken.

Bekijk een voorbeeld van de conclusie

Inhoud van een conclusie

Het doel van een conclusie is om je centrale onderzoeksvraag te beantwoorden. Begin daarom je conclusie met het herhalen van deze onderzoeksvraag.

Vervolgens presenteer je de deelconclusies die je trekt op basis van de resultaten van je onderzoek waarmee je een antwoord hebt gegeven op je deelvragen. Gebruik hierbij alleen de belangrijkste resultaten die relevant zijn om je hoofdvraag te beantwoorden.

Tot slot beantwoord je op basis van jouw onderzoek de hoofdvraag. Leg daarbij duidelijk uit hoe je tot deze conclusie bent gekomen. Verwerk niet letterlijk de vraag en daaronder het antwoord, maar werk beschrijvend. Oftewel, verwerk jouw antwoord en daarmee belangrijkste conclusie in een lopende tekst.

Eindig je conclusie met een krachtige slotzin waarin je een laatste keer kort samenvat wat het antwoord op je hoofdvraag was of dat de hypothese juist of onjuist was.

Voorbeeld krachtige slotzin
Uit dit onderzoek is dus gebleken dat witte muizen onder omstandigheid G zoals verwacht gevoeliger zijn voor X dan grijze muizen.
De onderzoeker heeft om die reden deze conclusie getrokken.

Antwoord geven op de onderzoeksvraag of hypothese

Geef in je conclusie een duidelijk antwoord op je hoofdvraag of geef aan of je hypothese overeind blijft staan. Je schrijft dit antwoord of deze bevestiging/ontkrachting:

  1. in de eerste paragraaf of alinea nadat je de hoofdvraag of -hypothese hebt herhaald,
  2. in de laatste paragraaf van je conclusie.

Als je kiest voor optie nummer 1, moet je in de volgende paragrafen van je conclusie dit antwoord onderbouwen op basis van je onderzoeksresultaten. Kies je daarentegen voor optie nummer 2, dan presenteer je eerst de bevindingen die tot het antwoord leiden. Deze bevindingen onderbouwen het antwoord op je hoofdvraag dat je in de laatste paragraaf duidelijk formuleert.

Denk eraan om je conclusie beschrijvend weer te geven. Presenteer dus niet simpelweg de vraag en daaronder het antwoord.

Voorbeeld antwoord op je onderzoeksvraag en hypothese
Onderzoeksvraag: Welke factoren spelen een rol bij de ontwikkeling van X bij kinderen met een cognitieve stoornis?
Antwoord: Uit dit onderzoek is gebleken dat factor G en F een rol spelen bij de ontwikkeling van X bij kinderen met een cognitieve stoornis.

Hypothese: Factor Z en G spelen een positieve rol bij de ontwikkeling van X bij kinderen met een cognitieve stoornis.
Bevestiging: Dit onderzoek heeft uitgewezen dat de hypothese dat factor Z en G een positieve invloed hebben op bij de ontwikkeling van X bij kinderen met een cognitieve stoornis correct is.
Ontkrachting: Deze studie ontkracht daarmee de hypothese dat factor Z en G een positieve rol spelen bij de ontwikkeling van X bij kinderen met een cognitieve stoornis. Factor Z heeft namelijk geen enkele invloed hierop, omdat…

Do’s en don’ts in je conclusie

Do’s Don’ts
Pure observaties beschrijven Informatie of resultaten interpreteren
Conclusies trekken over eerder beschreven resultaten en data Nieuwe informatie presenteren
De belangrijkste resultaten beschrijven Alle resultaten inclusief irrelevante resultaten beschrijven
Geen voorbeelden geven, maar alleen belangrijke feiten Voorbeelden gebruiken
Informatie in een nieuwe formulering presenteren Tekst kopiëren en plakken uit andere hoofdstukken
Conclusies trekken op basis van de verkregen informatie De verkregen informatie samenvatten
Voorbeelden van do’s en don’ts
Pure observatie: Tien respondenten waren het eens met de stelling dat leraren in functie een pak zouden moeten dragen om professioneler over te komen en zes waren het ermee oneens. Dit betekent dat het merendeel van de respondenten, die groep X vertegenwoordigen, het eens zijn met de stelling.
Interpretatie: Tien respondenten waren het eens met de stelling dat leraren in functie een pak zouden moeten dragen om professioneler over te komen en zes waren het ermee oneens. Hieruit kan opgemaakt worden dat tien mensen van mening zijn dat leraren die geen pak dragen onprofessioneel zijn en niet goed kunnen lesgeven. De zes personen die het oneens waren met de stelling zouden een leraar in een korte broek daarentegen ook als een professionele leraar beschouwen.

Conclusies over eerder beschreven informatie: Zoals uit het veldonderzoek is gebleken, hebben veel bankmedewerkers meer dan twee keer in hun carrière (van drie jaar of langer) een foutieve calculatie in het systeem ingevoerd.
Nieuwe informatie presenteren: Wat nog niet eerder in dit onderzoek aangegeven is, is dat de geobserveerde politieagenten allen niet bewapend waren. Daarom…

Belangrijkste resultaten beschrijven: De meest belangrijke bevinding in dit onderzoek is dat de Etüden van J.J.F. Dotsauer geschreven waren in dezelfde periode dat zijn vrouw hoogzwanger was. Hieruit kan opgemaakt worden dat…
Te veel resultaten beschrijven: Uit dit onderzoek is gebleken dat de Etüden van J.J.F. Dotsauer een grote impact hadden op de koning van Frankrijk. Hij heeft hierover aangegeven dat zijn Etüden hem ontroerden. Ook de gouverneur van Aldenburg heeft zijn lof uitgedrukt. Daarnaast is het een interessant gegeven dat zijn vrouw in de tijd dat hij de Etüden schreef, hoogzwanger was. Zij was afkomstig uit een arm gezin uit Trudenbrough…

Alleen belangrijke feiten presenteren: Verschillende ondernemingen hebben in 2018 gebruikgemaakt van de vrijgekomen subsidie.
Voorbeelden gebruiken: Verschillende ondernemingen hebben destijds gebruikgemaakt van de vrijgekomen subsidie. Onderneming X en Y hebben in 2018 deze subsidie bijvoorbeeld al aangevraagd.

Informatie herformuleren:
Zin uit resultaten: Uit de F-test bleek dat factor Z hetzelfde effect heeft op de omzetgroei als factor C.
Hergeformuleerde zin in de conclusie: Factor Z heeft immers hetzelfde effect op de omzetgroei als factor C, zoals bleek uit de F-test.

Conclusie trekken: Doordat persoon X niet reageerde op zowel de piepjes met een lage frequentie als met een hoge frequentie, kan geconcludeerd worden dat persoon X functioneel doof is.
Samenvatten: Uit het onderzoek bleek dat persoon X niet reageerde op de piepjes met een lage frequentie en ook niet op piepjes met een hoge frequentie.

Lengte van de conclusie

Je kunt als regel aanhouden dat je conclusie niet langer moet zijn dan 200 tot 400 woorden (één A4). Echter, dit is ook afhankelijk van jouw specifieke studierichtlijnen en van de lengte van jouw scriptie.

Lukt het je niet om je conclusie op één A4 op te schrijven? Zorg er dan voor dat je conclusie in verhouding tot de rest van je scriptie maximaal 5% van je tekst uitmaakt. Dit betekent dat als jouw scriptie 5000 woorden telt, je conclusie maximaal 250 woorden lang mag zijn. Is je scriptie 12.000 woorden lang, dan schrijf je maximaal 600 woorden.

Werkwoordstijden in je conclusie

In de conclusie gebruik je de onvoltooid tegenwoordige tijd als je feiten presenteert en de voltooid tegenwoordige tijd als je verwijst naar het onderzoek dat je hebt gedaan.

Voorbeeld werkwoordstijden
Feiten in de onvoltooid tegenwoordige tijd: Bedrijf X heeft momenteel geen heldere visie en missie. Het bedrijf maakt tevens niet effectief gebruik van social media om producten te verkopen.

Over jouw onderzoek in de voltooid tegenwoordige tijd: In dit onderzoek is gekeken of bedrijf X wel over een heldere visie en missie beschikt. […] Uit de resultaten is gebleken dat bedrijf X… […] De onderzoeker heeft tevens geanalyseerd wanneer…

Discussie en aanbevelingen in, na of voor je conclusie

Zodra je de conclusie hebt afgerond, kun je de discussie schrijven. In de discussie kun je de resultaten interpreteren, bespreek je beperkingen van je onderzoek en geef je aanbevelingen voor vervolgonderzoek. Hierna kun je de aanbevelingen die uit je onderzoek volgen opschrijven in een apart hoofdstuk.

Mocht jouw studie van je verlangen dat je een discussie of zelfs aanbevelingen opneemt in je conclusie, creëer dan een gecombineerd hoofdstuk (Conclusie en discussie of Conclusie en aanbevelingen) met twee aparte paragrafen. Zo kun je het overzicht bewaren en blijft de structuur duidelijk voor je lezer.

Het is mogelijk dat je jouw discussie moet plaatsen vóór je conclusie. Je aanbevelingen daarentegen volgen altijd na de conclusie en, indien aanwezig, na de discussie.

Voorbeeld conclusie

In dit onderzoek is gezocht naar een antwoord op de vraag: ‘Hoe kan een succesvolle marketingcampagne voor online fotoprintbedrijven worden ingericht op social media?’ Hiervoor is een kwantitatief onderzoek uitgevoerd naar huidige printbedrijfadvertenties en hun effecten.

Uit de resultaten naar de huidige advertenties is gebleken dat printbedrijven het meeste succes boeken met advertenties op Twitter die gericht zijn op personen die de hashtag ‘foto’ hebben toegevoegd aan een bericht. Echter, deze advertenties zijn alleen succesvol onder personen in de leeftijdscategorie van 30 tot 45. Hierbij hebben vooral de foto’s met baby’s en kleine kinderen (tot 4 jaar) een hoge successcore. Wanneer een printbedrijf zich richt op Twitter, kan het zich het beste richten op deze groep mensen met advertenties met foto’s met baby’s en jongere kinderen.

Jongeren zijn minder ontvankelijk voor dergelijke Twitteradvertenties. Zo is gebleken dat Instagram het beste socialmediakanaal is om jongeren te bereiken en aan te sporen om de websites van fotoprintbedrijven te bezoeken. Deze bezoeken leiden alleen in 82% van de gevallen niet tot aankopen. Daarnaast is een Instagramaccount bijhouden tijdsintensief. Om deze reden is het geen goede strategie voor printbedrijven om zich te richten op jongeren met een Instagramaccount.

De resultaten hebben tot slot uitgewezen dat personen in de leeftijdscategorie 45+ het beste reageren op Facebookadvertenties met foto’s van gezinnen (een klikrespons van 54%) en verre reizen (een klikrespons van 33%). Deze personen nemen bovendien de meeste producten af bij de online fotoprintbedrijven.

Uit dit kwantitatieve onderzoek is gebleken dat een succesvolle marketingcampagne voor online fotoprintbedrijven op social media opgezet dient te worden op Twitter en Facebook. Hierbij kunnen het beste advertenties met baby’s en jongere kinderen worden ingezet op Twitter, gericht op berichten met de hashtag ‘foto’ en op de leeftijdscategorie 30 tot 45. Voor Facebook dienen de advertenties foto’s te tonen van gezinnen en verre reizen, die direct gericht moeten worden op personen in de leeftijdscategorie 45+.

Checklist: Conclusie

0 / 10

Goed bezig!

Je conclusie zit nu in ieder geval goed in elkaar. Gebruik ook de andere checklists om je scriptie nog beter te maken.

Alle checklisten bekijken Terug naar conclusie checklist

* Het gebruik van de ik-vorm is vaak foutief en bij veel opleidingen verboden, maar wordt ook door sommige opleidingen geaccepteerd. Ga na hoe jouw opleiding hierin staat voordat je de ik-vorm gebruikt. Wij raden het in ieder geval af om de ik-vorm op andere plekken dan in het voorwoord te gebruiken.

Scriptie nakijken

Er is niets vervelender dan dat je klaar bent met je scriptie, deze hebt ingeleverd en dan als feedback krijgt dat er nog taalfouten in staan. Niet zo gek, als je zo lang naar je scriptie hebt gekeken. Dan zie je deze fouten niet meer.

Laat daarom je scriptie nakijken door de taalkundigen van Scribbr. Al meer dan 25.000 studenten hebben hun scriptie na laten kijken en zij beoordelen de nakijkdienst gemiddeld met een 9.8.

Veelgestelde vragen over de conclusie

Hoe weet ik dat ik niet aan het samenvatten ben in mijn conclusie?

Stel jezelf de volgende vragen om te evalueren of je conclusies trekt of aan het samenvatten bent.

  • Geef je duidelijk antwoord op je hoofd- en deelvragen (deelconclusies) inclusief onderbouwing?
    • Top! Dit is een conclusie.
  • Geef je aan welke resultaten je hebt gevonden en leg je nog eens uit hoe je hiertoe gekomen bent?
    • Pas op! Het lijkt erop alsof je aan het samenvatten bent.
Wat doe ik als mijn resultaten niet valide en betrouwbaar zijn?

Als je onderzoek niet valide en betrouwbaar blijkt te zijn of je resultaten eigenlijk tot niets hebben geleid, kun je hier nog steeds een conclusie over trekken. Zo kun je concluderen dat je met jouw onderzoeksmethoden hierover geen valide conclusie kunt trekken of kun je aangeven dat deze resultaten geen direct antwoord geven op je hoofdvraag.

Op basis van deze informatie weten studenten voor vervolgonderzoek dat ze het op een andere manier moeten aanpakken! Zo heb je nog steeds bijgedragen aan de bestaande kennis.

Mag ik mijn conclusie generaliseren?

Of je jouw conclusie kan generaliseren, is afhankelijk van het soort onderzoek dat je hebt gedaan. Wanneer bijvoorbeeld na 7 interviews steeds dezelfde antwoorden gegeven worden (verzadiging), kun je stellen dat de antwoorden hetzelfde zouden zijn als je nog eens 10 personen van dezelfde onderzoeksgroep zou interviewen. In dat geval mag je jouw bevindingen over die specifieke onderzoekspopulatie generaliseren.

Bij kwantitatief onderzoek is het van belang dat je voldoende personen ondervraagt. Gebruik een steekproefcalculator om erachter te komen hoe groot jouw steekproef moet zijn. Zo moet je minstens 278 enquêtes afnemen wanneer je een uitspraak over een populatie van 1000 personen wilt generaliseren.

Mag ik mijn deelvragen herhalen in de conclusie?

Je mag je deelvragen in je conclusie niet letterlijk herhalen. Je kunt er wel naar verwijzen en het antwoord erop kort beschrijven. De reden dat je deze deelvragen niet mag herhalen, is omdat deze herhaling onnodig is en je conclusie dan te lang en onoverzichtelijk wordt. Bovendien draait het in dit hoofdstuk om je hoofdvraag.

In je theoretisch kader en resultaten heb je als het goed is al antwoord gegeven op je deelvragen. In je conclusie geef je op basis van die antwoorden antwoord op je hoofdvraag. Het is dus niet aan de orde om deze deelvragen nog eens op te schrijven.

Wat vind jij van dit artikel?
Lou Benders

Lou was Scribbrs Product- en Kwaliteitsmanager tot ze naar Italië verhuisde voor de liefde en het lekkere weer. Nu werkt ze op afstand aan Scribbrs diensten en aan handige artikelen over academische teksten.

Geen taalfouten en pijnlijke missers in je scriptie?

Schakel snel een professionele editor van Scribbr in.
Meer info & prijzen »
Trustpilot score van 4.8

100 reacties

Jip
9 juni 2020 om 04:34

Hallo Scribber-team,

Beantwoord je in je conclusies je theoretische deelvragen? Of maak je een link met de theorie tijdens het schrijven van je conclusies? Of leg je de link tussen de theorie met je empirische deelvragen tijdens het schrijven van de conclusies?

Alvast bedankt!

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr-team)
10 juni 2020 om 14:49

Hoi Jip,

In je theoretisch kader en resultaten hoofdstuk beschrijf je de resultaten van respectievelijk de theoretische en empirische deelvragen al kort.
In je conclusie ga je de belangrijke resultaten tonen en trek je hier (vaak met behulp van verbanden) conclusies uit.

Succes!

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

Dorien
13 mei 2020 om 17:08

Hallo !

Schrijf je de conclussie beginnend op een nieuwe pagina of volgt dit gewoon verder op de vorige paragraaf?

Dankje !

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr-team)
14 mei 2020 om 11:55

Hoi Dorien,

In een scriptie is de conclusie een apart hoofdstuk (soms samengevoegd met de discussie). Dan begin je dus op een nieuwe pagina.
Echter, schrijf je een paper/essay van bijvoorbeeld 3 pagina's, dan kan de conclusie gewoon de laatste paragraaf zijn.

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

Ronald
5 december 2019 om 11:12

Hoi,

Beantwoord je de analytische deelvraag in je conclusie of nog bij je resultaatbeschrijving?

Alvast bedankt!

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr-team)
6 december 2019 om 10:41

Hoi Ronald,

De deelvragen zul je uiteindelijk beantwoorden in je conclusie. Het bespreken van de resultaten die leiden tot een antwoord op de deelvraag doe je uiteraard wel in het resultatenhoofdstuk.
Als je er nog niet helemaal uitkomt, neem dan even contact op via onze chat!

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

Kelly
12 april 2019 om 16:25

Ik schrijf mijn scriptie over hoe bedrijf X het aantal klanten kan verhogen door middel van de positionering in te zetten. Uit kwalitatief onderzoek blijkt dat de positionering hier geen invloed op heeft, dus heb ik een andere strategie als aanbeveling. Nergens anders is mijn scriptie staat deze strategie omschreven, mag ik in de aanbeveling nieuwe bronnen toevoegen? (Dit is een apart hoofdstuk van de conclusie)

Beantwoorden

Jochem
7 maart 2019 om 15:06

Hallo,

In mijn centrale onderzoeksvraag is kort samengevat als volgt:

Op welke wijze dient bedrijf X te communiceren richten potentiele klanten in .... om te zorgen dat zij aankopen gaan doen bij .... .nl?

Nu heb ik desk- en fieldresearch uitgevoerd. en nu moet ik een conclusie, aanbevelingen en communicatieplan schrijven. Nu staat er nergens dat ik aanbevelingen moet schrijven, enkel een conclusie en advies (in onze richtlijnen). Is het dan logisch om op een beknopte wijze een antwoord te geven op de cov in de conclusie, het hoofdstuk aanbevelingen te schrappen, en het advies uitgebreider te beschrijven in het communicatieplan?

Beantwoorden

Raimo Streefkerk
Raimo Streefkerk (Scribbr-team)
8 maart 2019 om 12:50

Hi Jochem,

Bedankt voor je vraag! Het geven van advies is erg vergelijkbaar met het doen van aanbevelingen. Ik raad je aan de aanbevelingen in het advies verwerken.
Ik hoop dat dit je verder helpt!

Cheers,
Raimo

Beantwoorden

Yasmina
12 juni 2018 om 12:10

Hoi

Ik schrijf op dit moment een projectrapport als eindwerk.
Eigenlijk is mijn advies het antwoord op mijn onderzoeksvraag.
Mijn vraag is ook niet echt onderzoekend, maar eerder praktisch.
Ik heb op voorhand wel literatuuronderzoek, kwalitatief en kwantitatief onderzoek uitgevoerd.
Is het dan voldoende dat ik in de conclusie gewoon concludeer hoe het er aan toe gaat momenteel en wat de interviews en enquêtes me vertelden?
En dat mijn advies dan een antwoord biedt op mijn vraag.

Alvast bedankt!

Groetjes

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
13 juni 2018 om 11:25

Hoi Yasmina, voor mij is het heel moeilijk om je vraag te beantwoorden omdat ik niet weet wat de vereisten zijn van je opleiding. Ik raad je aan om deze vraag te stellen aan je begeleider. Succes!

Beantwoorden

Hanneke
10 mei 2018 om 13:56

Hallo,
Ik had een vraag over de conclusie.
Moet je in de conclusie ook bronvermeldingen zetten?

Beantwoorden

Jimi
Jimi (Scribbr-team)
12 mei 2018 om 18:27

Hoi Hanneke! Je moet in je conclusie ook gewoon verwijzen naar de bronnen die je gebruikt :). Let er wel op dat je geen nieuwe bronnen mag toevoegen!

Beantwoorden

Vincent
8 februari 2018 om 20:16

Hallo,

Ik heb heel veel relevant deskresearch en brainstormsessies met de organisatie gehouden om een duidelijke missie, visie en brand guidelines samen te stellen. Dit is uiteindelijk het bulk van mijn afstudeertraject geweest en dit was zowel noodzakelijk als het meest waardevol om mijn onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden.

Nu komen de conclusies dus voornamelijk uit wat er is beslist in deze brainstormsessies. Bijna allemaal intern binnen de organisaties, met onderbouwing uit deskresearch en analyse; weinig praktisch onderzoek.

Hoe kan ik zulke bevindingen in mijn conclusies kwijt? Ik denk dat mijn conclusies klein blijven en er veel meer in advies komt?

Beantwoorden

Jimi
Jimi (Scribbr-team)
10 februari 2018 om 17:53

Hoi Vincent! Goede vraag! In principe zou je die brainstormsessies ook kunnen gebruiken, vooral als je daar de belangrijkste info uit kan halen. Hou er wel rekening mee dat je die informatie als persoonlijke communicatie moet citeren. Ik zou het ook nog even met jouw begeleider bespreken, dan weet je ook meteen wat hem/haar de beste oplossing lijkt! Succes :).

Beantwoorden

Minouk
12 september 2017 om 13:28

Hallo!

Ik ben mijn conclusies aan het schrijven, maar vraag mij af of ik daarin al korte aanbevelingen mag schrijven. Hiermee bedoel ik bijvoorbeeld dit:

Het is belangrijk dat de afnemer informatie over de mogelijkheden van Crew On Tour ergens kan vinden. Een goede plek hiervoor is de website van Crew On Tour. Wanneer deze informatie op de website vermeld staat kan de afnemer zoveel mogelijk informatie opzoeken en meenemen in de volgende fase van het beslissingsgedrag.

Alvast bedankt!

Beantwoorden

Lucy Vleeshouwers
Lucy Vleeshouwers (Scribbr-team)
15 september 2017 om 13:53

Hoi Minouk!
Dat ligt eraan of je een apart hoofdstuk 'Aanbevelingen' hebt. Als dat zo is, hoor je in je conclusie nog geen aanbevelingen te doen.
Als dat niet zo is, kan je je hoofdstuk de titel 'Conclusie en aanbevelingen' geven :)
Groetjes,
Lucy

Beantwoorden

Jennifer
18 mei 2017 om 11:36

Hallo,
Ik ben bezig met mijn discussie. Ik heb heel veel resultaten. Moet je elk resultaat beoordelen in de discussie( totaal 15 pagina's resultaten) of kan ik ook delen weglaten, en alleen benoemen als er wat te benoemen valt?
Het voelt nu alsof ik een samenvatting aan het geven ben van mijn resultaten. Ik bespreek ze, zeg wat ik gevonden heb, en geef soms een mogelijke verklaring ( met literatuur dan dus). Zit ik dan op de goede weg?
Alvast bedankt

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
26 mei 2017 om 17:27

Hoi Jennifer, je moet alleen de relevante punten eruit pakken. Het is dus niet de bedoeling dat je alles bespreekt maar de belangrijke punten eruit pakt.

Beantwoorden

ilse
23 maart 2017 om 14:27

Hallo,

Tijdens het schrijven van mijn scriptie loop ik steeds vast op de conclusie. In plaats van een duidelijke conclusie te schrijven, maak ik er meer een samenvatting van de resultaten van.
Hoe voorkom ik dan mijn conclusie een samenvatting van de resultaten wordt?

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
23 maart 2017 om 19:18

Hoi Ilse, de beste tip die ik je kan geven is proberen te schrijven naar de hoofdvraag toe. Vanuit de resultaten van je onderzoek beantwoord je de hoofdvraag. Heb je het voorbeeld al bekeken? Hier leggen we de conclusie nog een keer stap voor stap uit.

Beantwoorden

annemaj
22 januari 2017 om 16:03

Ik ben op dit moment bezig met mijn profielwerkstuk (6VWO) en moet zowel een samenvatting+conclusie schrijven als een discussie, maar wat moet nu waar in staan? Ik heb namelijk al verklaringen/uitleg waarom, gegeven over de resultaten bij het onderzoeksdeel zelf en geef bij de samenvatting+conclusie weer wat er uit het onderzoek is gekomen. Als laatst heb ik in de discussie alleen verbeterpunten staan voor een vervolgonderzoek.
Klopt dit? mis ik nog dingen? en waar moet de referentie naar de theorie nu precies??

Alvast bedankt

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
22 januari 2017 om 17:56

Hoi Annemaj, volgens mij heb je dan alle relevante informatie wel opgeschreven. Bij het geven van de conclusie koppel je terug naar de theorie. Komt de conclusie namelijk overeen met wat je vanuit de theorie mag kunnen verwachten? Succes

Beantwoorden

Joel
22 december 2016 om 11:30

Wanneer ik de conclusie schijf beantwoord ik mij hoofdvraag. Echter er is me verteld dat het een dooddoener is, als je veel dezelfde informatie herhaald. Ik bedoel hiermee dat, ik in de samenvatting al antwoord geef, in de hoofdtekst en uiteindelijk dan ook in de conclusie. Dit lijkt me zo overkill en hinderlijk om te lezen.

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
23 december 2016 om 15:10

Hoe Joel, Het is uitermate belangrijk om in je conclusie antwoord te geven op de hoofdvraag. Dat is de functie van het hebben van een conclusie.

Beantwoorden

Kerim
8 december 2016 om 16:33

Is het gebruikelijk dat "Discussie" verder in titels (de verschillende onderzoeksvragen) in titels onderverdeeld wordt? Of horen ondertitels niet thuis in dit hoofdstuk? Alvast bedankt.

Beantwoorden

Anna Hoogterp
Anna Hoogterp (Scribbr-team)
9 december 2016 om 16:11

Hallo Kerim,

Dat hangt af van wat gebruikelijk is in jouw vakgebied. Als je bijvoorbeeld de scriptie van deze bachelorstudent bekijkt, zie je dat zij in de discussie de kwaliteit van haar onderzoek bespreekt, dus of ze methodologisch gezien iets had kunnen verbeteren aan haar onderzoek. Je kunt ervoor kiezen dat per deelvraag te doen, zeker als je per deelvraag verschillende methodes hebt gebruikt, maar dat hoeft dus niet.

Veel succes verder!

Groetjes,

Anna

Beantwoorden

Myrthe
28 oktober 2016 om 16:06

Gelden deze regels voor het schrijven van een conclusie ook wanneer er een preventieplan is geschreven? Of alleen bij een onderzoek?

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
31 oktober 2016 om 14:06

Hoi Myrthe, helemaal zeker weten doe ik het niet. Het zal in ieder geval niet heel veel verschillen dus ik denk dat je het artikel hier gewoon voor kunt gebruiken.

Beantwoorden

Lisa van Dalsum
24 oktober 2016 om 14:52

Hoi! Klopt het dat je ook positieve punten moet vertellen over je project in de discussie? Of is het puur wat beter kan aan het project? Ik weet het niet.
Alvast bedankt voor je antwoord!
Groetjes van Lisa

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
25 oktober 2016 om 14:06

Hoi Lisa, dat moet niet maar kun je doen als je hier goede argumenten voor hebt. Succes!

Beantwoorden

Laila
3 juli 2016 om 01:07

Hallo! Ik heb een vraagje over de conclusie. Moet ik hierin alleen de conclusies noteren van mijn praktijkonderzoek of deze koppelen aan mijn theorie? Dus bijvoorbeeld; onderzoeklocatie heeft dit en dat, dus het is een ...  Of meer van onderzoekslocatie heeft dit en dat, volgens huppeldepup (uit literatuur)  is het dus een ...  

Groetjes, 
Laila

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
4 juli 2016 om 16:10

Hoi Laila, in de conclusie combineer je het gehele onderzoek en gebruik je dat om de onderzoeksvraag te beantwoorden. Als je dus in je scriptie ook literatuuronderzoek hebt gedaan zal je die ook moeten meenemen in je conclusie. Succes!

Beantwoorden

Lise
22 juni 2016 om 01:16

Ik heb vandaag feedback op mijn thesis gekregen en weet niet goed hoe ik dit moet aanpakken:
"Een discussie moet een kritische benadering van je onderzoeksvragen zijn. Je kijkt daarin tot welk niveau je je onderzoeksvragen hebt kunnen beantwoorden, of je methodologie daarop invloed heeft gehad en hoe je resultaten zich verhouden tot eerdere literatuur. Een discussie zonder kritische reflectie van de literatuur is geen wetenschappelijke reflectie."

Ik heb deze site en de uitgangspunten van mijn Bsc thesis leerstoelgroep gebruikt om mijn conclusie en discussie te formuleren en zit nu een beetje met mijn handen in mijn haar.
Mvg

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
24 juni 2016 om 13:13

Hoi Lise, eerlijk gezegd vind ik de feedback van je begeleider overeenkomen met wat in het artikel is beschreven. Heb je voor jezelf de feedback van de begeleider al omgezet in een stappenplan? Een stap is bijvoorbeeld om te bekijken hoe je in de discussie meer kunt schrijven over jouw resultaten en die van eerdere literatuur. Veel succes!

Beantwoorden

Linda
17 juni 2016 om 22:58

Hallo! Moet je in de conclusie alleen antwoord geven op de onderzoeksvragen, of moet je daarnaast ook nog echt antwoord geven op de probleemstelling/hoofdvraag. Wanneer je antwoord hoort te geven op de hoofdvraag is dit dan een korte samenvatting van de onderzoeksvragen?

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
20 juni 2016 om 19:21

Hoi Linda, je moet zeker ook een antwoord geven op je hoofdvraag. Dit zou je kunnen opschrijven als een korte samenvatting. Je mag daarin best to the point zijn.

Beantwoorden

Mark
14 juni 2016 om 13:17

Hallo!

Ik heb een vraagje over mijn conclusie. Ik heb drie deelvragen waarover ik wat ga zeggen in mijn conclusie. Tijdens mijn onderzoek heb ik deze drie vragen verdeeld over vier onderwerpen die lijdend zijn in mijn onderzoek. Binnen bijna iedere deelvraag komen deze vier onderwerpen aan bod.
Kan ik in mijn conclusies het beste weergeven per deelvraag of per onderwerp?

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
16 juni 2016 om 12:51

Hoi Mark, dat is lastig om te zeggen. Ik zou datgene doen dat het makkelijkst leest en voor de lezer het duidelijkst is.

Beantwoorden

martijn
4 juni 2016 om 13:39

Hoe schrijf je conclusies als probleemstelling luidt: Hoe kan risicomanagement binnen de organisatie verbeterd worden? Door mijn onderzoek ( literatuur en interviews) concludeer is dat er op een aantal punten verbeteringen mogelijk zijn. Ik ben bang dat mijn conclusies en aanbevelingen door elkaar gaan lopen. Hoe pak ik dit aan?

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
4 juni 2016 om 15:33

Hoi Martijn, dit voorkom je bijna niet omdat je probleemstelling erg adviseren van aard is. Kun je misschien een splitsing maken in conclusies die theoretisch van aard zijn en conclusies die praktisch van aard zijn? In het artikel over aanbevelingen staat hierover meer.

Beantwoorden

martijn
4 juni 2016 om 16:06

Bedankt voor de tip. Die splitsing kan ik wel maken. De aanbevelingen zijn dan meer praktisch van aard. Conclusie is dat er geen strategie is en de conclusie vanuit de literatuur is dat deze wel van belang is, zet ik dan de oplossing om tot de strategie te komen in de aanbevelingen? ( risicosessies met managementteam)

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
7 juni 2016 om 14:14

Hoi Martijn, ja dat klopt. Dat is een praktische aanbeveling voor het managementteam die je in de aanbevelingen kunt zetten.

Beantwoorden

Stefan
18 mei 2016 om 11:53

Mag je in je aanbevelingen afbeeldingen gebruiken? Ik wil namelijk een layout voorstel doen (betere route).

Beantwoorden

Koen Driessen
Koen Driessen (Scribbr-team)
18 mei 2016 om 12:25

Hoi Stefan,

Er is zeker geen regel dat je in je aanbevelingen geen afbeeldingen mag gebruiken. In jouw geval (een lay-out-voorstel) is het juist van meerwaarde, dus zeker een afbeelding toevoegen :-)

Succes!

Beantwoorden

yna
12 mei 2016 om 23:35

Mijn hoofdvraag is: op welke wijze project ... ingevuld dient te worden (binnen organisatie X). In de conclusie geef ik aan waar meer aandacht voor dient te komen. Echter lijkt dit naar mijn idee meer op de aanbeveling. is het erg als in de conclusie en aanbeveling veel overeenkomsten in zitten?

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
15 mei 2016 om 19:49

Hoi Yna, nee dat is niet per se erg. Soms hebben de conclusies en aanbevelingen veel raakvlakken.

Beantwoorden

Linda
2 mei 2016 om 19:16

Mag je in de discussie nieuwe literatuur gebruiken?

Alvast bedankt!

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
2 mei 2016 om 19:21

Hoi Linda, ja dat kan. Het is misschien dan wel een goede vraag waarom je deze literatuur niet eerder al hebt benoemd in je scriptie. Maar als je daar goede redenen voor hebt dan kan dat prima. Succes!

Beantwoorden

Gerben
26 april 2016 om 20:15

Hoi,
Ik heb een vraag naar aanleiding van de hoofdstuknummering van een scriptie. Op dit moment heb ik als hoofdstuk 1 de inleiding, als hoofdstuk 2 de uitwerking van alle deelvragen en als hoofdstuk 3 de conclusies en aanbevelingen.
Een taaldocent geeft nu echter aan dat ik beter elke deelvraag een apart hoofdstuk kan geven. Hoofdstuk 2 is dan voor deelvraag 1 enzovoorts. Omdat ik in totaal 7 deelvragen heb zouden de conclusies en aanbevelingen dan in hoofdstuk 9 komen. Ik kan nergens op internet vinden wat hier nu standaard in is, en of deze docent gelijk heeft of niet. Hier twijfel ik namelijk aan. In alle scripties die ik ooit eerder heb gezien van anderen worden meestal maar 3 à 4 hoofdstukken toegepast. Ik ben benieuwd naar wat jullie hier als standaard in adviseren. Het gaat overigens over een HBO werktuigbouwkunde scriptie. Alvast bedankt.
Mvg

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
28 april 2016 om 15:14

Hoi Gerben, hier zijn geen standaard regels voor. Als je docent aangeeft dat hij/zij het graag zo ziet zou ik dat advies gewoon opvolgen. Succes ermee!

Beantwoorden

Chaneequa
14 april 2016 om 12:52

Hoi,

Mag je in de discussie nieuwe resultaten naar voren brengen in de vorm van een citaat (kwalitatief onderzoek) van een respondent?
alvast bedankt!

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
14 april 2016 om 16:11

Hoi Chaneequa, het is niet verboden maar de vraag ontstaat dan wel waarom je dit citaat niet hebt gebruikt in de rest van je scriptie. Als het een citaat is die je uitdrukkelijk alleen kunt en wilt gebruiken voor je discussie dan kan het prima!

Beantwoorden

Luuk
29 maart 2016 om 15:48

Hallo,

ik vroeg me af of alle subvragen beantwoord moeten zijn voordat de conclusie/discussie geschreven wordt? Een van mijn subvragen kan ik namelijk (naar mijn mening), het beste beantwoorden met conclusies die ik trek uit de resultaten van de voorgaande subvragen. Alvast bedankt!

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
29 maart 2016 om 15:58

Hoi Luuk, je mag normaal gesproken geen nieuwe informatie vermelden in je conclusie. Je kunt dan dus ook niet pas in je conclusie bepaalde vragen beantwoorden die je nog niet eerder hebt beantwoord.

Beantwoorden

Lisa
16 februari 2016 om 12:02

Zit er altijd een discussie in een conclusie van een scriptie? Ik heb hier namelijk nooit over gehoord op school maar het klinkt wel heel interessant.

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
16 februari 2016 om 12:08

Hoi Lisa, niet altijd maar bij scripties komt het wel heel vaak voor. Je kunt er ook voor kiezen om de discussie klein te houden.

Beantwoorden

Tom
10 februari 2016 om 10:12

Hallo,

Mag ik in de conclusie van mijn stageverslag verwijzen naar bijlagen. Zo ja, maakt het dan wat uit als deze bijlagen nog niet eerder zijn gebruikt in het verslag?

groet Tom

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
10 februari 2016 om 11:11

Hoi Tom, je mag in je conclusie naar je bijlagen verwijzen. Wel mag je in de conclusie niet met nieuwe informatie komen. Het verwijzen naar bijlagen die je nog niet eerder in je verslag hebt gebruikt is dan een beetje gek.

Beantwoorden

Tom
8 januari 2016 om 10:01

Hallo,

Wat is de juiste volgorde in je scriptie, eerst discussie dan conclusie of andersom. Ik kom namelijk beide tegen.

gr. Tom

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
8 januari 2016 om 10:04

Hoi Tom, eerst je Conclusie en dan de Discussie. Succes

Beantwoorden

Femke
6 januari 2016 om 17:55

Hoi,

Mag je in de discussie verwijzen naar een figuur uit de resultaten?

Alvast Bedankt!

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
6 januari 2016 om 18:03

Hoi Femke, ja zonder problemen!

Beantwoorden

Cynthia
5 januari 2016 om 21:07

Hoi,
Moeten de aanbevelingen perse gekoppeld zijn aan de hoofdvraag? Mijn aanbevelingen linken niet met mijn hoofdvraag, maar komen voort uit de enqueteresultaten. Het heeft dus meer te maken met mijn deelvragen dan met mijn hoofdvraag. Kan dit?
Bedankt.

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
5 januari 2016 om 21:15

Hoi Cynthia, goede vraag! Klopt inderdaad dat de aanbevelingen gekoppeld kan zijn aan een enkele deelvraag en niet aan de hoofdvraag.

Beantwoorden

Martine
7 oktober 2015 om 21:34

Hoi,
Ik heb in mijn scriptie alle subvragen per hoofdstuk beantwoord. Is het raadzaam om alle vragen aan het eind nog weer op een rij te zetten, met daarbij de antwoorden, en daarna de eindconclusie te vermelden. Of is het dan dubbelop en onoverzichtelijk?

Bedankt voor je antwoord!
Martine

Beantwoorden

Michelle Mertens
Michelle Mertens (Scribbr-team)
9 oktober 2015 om 19:16

Hoi Martine,

Je zou ook per hoofdstuk al een conclusie kunnen schrijven, zodat je van elke deelvraag per hoofdstuk een conclusie hebt en zo je hoofdstuk afsluit. In het hoofdstuk Conclusie komt dan alleen het antwoord/de conclusie op je hoofdvraag. Is dat een idee?

Beantwoorden

Dominique
3 september 2015 om 17:29

Hi Marlou,

Mijn scriptie is onderverdeeld in drie subvragen die elk in een ander hoofdstuk worden behandeld. Moet ik mijn subvragen per hoofdstuk beantwoorden of allemaal pas in de eindconclusie?

Alvast bedankt!

Dominique

Beantwoorden

Michelle Mertens
Michelle Mertens (Scribbr-team)
3 september 2015 om 19:03

Hoi Dominique,

Er zijn verschillende manieren op je scriptie op te bouwen. Je kunt de opbouw van een scriptie redelijk standaard houden en alle vragen per hoofdstuk beantwoorden; hoofdstuk Resultaten, hoofdstuk Conclusie, hoofdstuk Discussie. Maar je kunt er ook voor kiezen om per subvraag deze delen te behandelen. Dan zou je dus per hoofdstuk een deelvraag kunnen beantwoorden. Je zou dan nog wel een hoofdstuk 'Eindconclusie' kunnen schrijven waar je bijvoorbeeld je hoofdvraag in beantwoord.

Het is lastig om aan te geven wat de juiste manier van structuuropbouw is. Mocht je twijfelen zou ik dit altijd even navragen bij jouw begeleider. Succes!

Beantwoorden

chantal
10 augustus 2015 om 20:33

hallo
hoeveel woorden mag de discussie bevatten ?
bedankt

Beantwoorden

Michelle Mertens
Michelle Mertens (Scribbr-team)
11 augustus 2015 om 16:07

Hallo Chantal,

Er is niet een bepaald aantal woorden bekend wat je mag besteden aan je discussie. Het is ook lastig om aan te geven hoe lang een discussie mag zijn, ligt echt aan de grootte van je onderzoek en van je document.
De discussie is wel een belangrijk deel van je scriptie, dus ik zou een - maar max twee pagina's hieraan besteden. Zorg ervoor dat je boodschap duidelijk is en dat je snel to-the-point komt. Dat leest het fijnst.

Beantwoorden

Kelly
5 augustus 2015 om 20:46

Wanneer je gebruik maakt van deelvragen om het antwoord op de onderzoeksvraag te vinden moet je dan deze deelvragen ieder apart behandelen in je conclusie of is antwoord op de onderzoeksvraag voldoende?

Beantwoorden

Michelle Mertens
Michelle Mertens (Scribbr-team)
6 augustus 2015 om 15:36

Hoi Kelly,

Meestal beantwoord je als eerste je deelvragen in de conclusie en met al die antwoorden kun je uiteindelijk de onderzoeksvraag beantwoorden. Ik raad je aan om eerst de deelvragen te beantwoorden, omdat je verschillende deelvragen gebruikt tijdens je onderzoek om verschillende aspecten binnen je onderzoek te bekijken. En deze aspecten kun je het beste apart beantwoorden. Daarna kun je de onderzoeksvraag beantwoorden.

Succes!

Beantwoorden

Ilse
23 juli 2015 om 21:24

Hallo,

Klopt het dat ik in het resultaten hoofdstuk alleen de bevindingen van mijn enquête moet omschrijven? En dat ik in de conclusie en discussie pas antwoord geef op de deelvragen en onderzoeksvraag? Of worden de deelvragen al wel in het resultaten hoofdstuk beantwoord?

Bedankt!

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
24 juli 2015 om 12:54

Hoi Ilse, het klopt inderdaad dat je vaak pas in de conclusie de echte conclusies maakt en dat je in het resultatengedeelte enkel de bevindingen opschrijft. In sommige gevallen kan het wel voor de hand liggen om direct enkele conclusies te verbinden aan de resultaten. Als je hier heel veel over twijfelt kun je hierover het beste met je begeleider praten. Veel succes!

Beantwoorden

Ilse
24 juli 2015 om 14:49

Dankjewel!
Nog één vraagje; moet of mag je in de conclusie ook niet significante resultaten noemen? Of moet je die weg laten?

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
24 juli 2015 om 15:05

Hoi Ilse, Ik zou het wel doen. Een kenmerk van niet-significante resultaten is namelijk dat je geen conclusies kan trekken over datgene dat je hebt gemeten. En dan is op zich ook een conclusie. Vaak heb je bijvoorbeeld geen significant resultaat omdat de dataset niet goed was of omdat je bijvoorbeeld te weinig respondenten hebt gehad. Succes!

Beantwoorden

Zoe
7 juli 2015 om 23:01

Hallo,

In mijn scriptie heb ik onder andere het bezoekersprofiel onderzocht van de bezoekers van een bepaalde attractie, aan de hand van een enquete die ik de bezoekers heb laten invullen. In mijn resultaten praat ik over de resultaten van de respondenten (60% van de respondenten was vrouw etc.). Hoe doe ik dit in mijn conclusie? Generaliseer ik dan de resultaten naar alle bezoekers of niet? Dus zeg ik: het grootste deel van de mensen die de attractie bezoekt is vrouw. Of zeg ik, net zoals in mn resultaten: het grootste deel van de respondenten van vrouw.

Alvast bedankt!

Groet,

Zoë

Beantwoorden

(Scribbr-team)
8 juli 2015 om 12:27

Hi Zoë,

Ik denk dat je dat het beste even met je begeleider kunt overleggen. Het hangt er namelijk vanaf of de steekproef die je genomen hebt representatief is. Over representativiteit van een steekproef en generaliseerbaarheid lees je meer in 'Hoe beoordeel je de kwaliteit van een scriptieonderzoek?'. Succes!

Groet,
Marlou

Beantwoorden

Eva
2 juli 2015 om 15:29

In mijn scriptie bekijk ik of een bepaald model wel of niet wordt ondersteund. Nu zijn de resultaten inconsistent. Ik vroeg mij af hoe je dit op een juiste manier in de conclusie kan zetten. 'De resultaten zijn inconsistent' lijkt me een beetje te breed. Ik vind het lastig om een duidelijke slotconclusie te formuleren. Alvast bedankt!

Beantwoorden

(Scribbr-team)
3 juli 2015 om 12:09

Hi Eva,

Het is de bedoeling dat je niet alleen de conclusie geeft, maar ook uitlegt hoe je aan dat antwoord bent gekomen. Waarom zijn de resultaten inconsistent? Daarnaast kun je waarschijnlijk concluderen dat jouw onderzoek geen eenduidig antwoord geeft op jouw onderzoeksvraag, en dat er dus nog meer onderzoek nodig is. Het is misschien ook goed om je begeleider om hulp te vragen als je er niet uit komt. Het is voor mij namelijk een beetje lastig om iets over jouw conclusie te zeggen omdat ik jouw onderzoek verder niet ken. Hopelijk heb je hier wat aan!

Groet,
Marlou

Beantwoorden

Madeloes
1 juni 2015 om 13:25

Hallo,

Ik heb ik mijn onderzoek gebruik gemaakt van een hoofdvraag en hypothesen. Hoe moet ik dan mijn conclusie schrijven?

Groetjes

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
1 juni 2015 om 19:31

Hoi Madeloes, je begint dan met het kort weergeven van de resultaten van de hypothesen. Hierna leg je uit waarom de hypothese wel of niet verworpen is. Het verschilt in dat opzicht niet veel van de punten die we in het artikel noemen. Veel succes!

Beantwoorden

Marie
18 mei 2015 om 16:44

Hey Marlou,

Een vraagje, indien je een conclusie schrijft waarbij literatuur en onderzoek gekoppeld worden, moet je dan nog refereren naar de auteurs van de literatuur in de conclusie? Of mag je gewoon theorie en onderzoek aan elkaar koppelen zonder deze referentie?

Groeten,

Marie

Beantwoorden

(Scribbr-team)
20 mei 2015 om 11:35

Hi Marie,

De link tussen literatuur en onderzoek maak je vooral in de discussie, omdat je hierin de resultaten gaat interpreteren. Je moet hierbij ook nog refereren.

Groeten,
Marlou

Beantwoorden

Kelly
21 april 2015 om 15:16

Een van mijn deelvragen is hoe het bedrijf op de markt kan inspelen. Dit wil naar voren laten komen in de aanbevelingen. Maar dat komt na de discussie/conclusie en daar wordt geacht alle deelvragen al beantwoord te zijn. Hoe kan ik dit het beste vormgeven?

Beantwoorden

(Scribbr-team)
22 april 2015 om 11:53

Hi Kelly,

Ik snap dat je het lastig vindt, het antwoord op jouw deelvraag is eigenlijk al een aanbeveling. In principe zou ik adviseren het antwoord te verwerken in de discussie, zonder een aparte paragraaf met aanbevelingen. Aanbevelingen zijn namelijk een onderdeel van de discussie. Echter kan ik me voorstellen dat jouw opleiding om een aparte aanbevelingenparagraaf vraagt. In dit geval is een andere optie om in de discussie een abstract antwoord te geven en in de aanbevelingen een meer concreet antwoord. Misschien kun je even aan jouw begeleider vragen wat voor jou de beste optie is.

Groet,
Marlou

Beantwoorden

Roy van G.
18 november 2015 om 11:06

De vraag 'hoe kan het bedrijf op de markt inspelen' is een conclusievraag en hoort niet thuis tussen de deelvragen. Dan hoef je hem ook niet te beantwoorden in het hoofdstuk conclusies en wordt het automatisch een aanbeveling.

De deelvragen zouden bijvoorbeeld kunnen zijn wat zijn de trends en ontwikkelingen op de markt etc, dan wordt een aanbeveling van jou hoe het bedrijf daar op in kan spelen

Beantwoorden

Anoniem
21 april 2015 om 00:43

Mag je in je discussie verleden tijd gebruiken?

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
21 april 2015 om 13:27

Er zijn geen vaste eisen voor de werkwoordstijden maar ik raad je aan om of de onvoltooid tegenwoordige tijd of de voltooid tegenwoordige tijd te gebruiken. We hebben hier in het artikel over werkwoordstijden per scriptieonderdeel een stuk over geschreven met daarbij een aantal voorbeelden. Succes!

Beantwoorden

Emma
3 april 2015 om 22:27

Wat wordt er in de discussie verstaan onder relevantie onderzoeksuitkomsten en de reflectie validiteit/betrouwbaarheid? Wat moet ik hierin beschrijven?

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
4 april 2015 om 14:36

Hoi Emma, bij relevante onderzoeksuitkomsten moet je denken aan uitkomsten van je onderzoek die praktische relevant kunnen zijn voor het bedrijfsleven of die theoretisch relevant zijn voor het wetenschappelijke werkveld. Je somt dus een aantal conclusies op en je legt uit wat deze conclusies voor 'nut' hebben. Bij de reflectie over de validiteit ga je reflecteren of achteraf is gebleken dat de uitkomsten van je onderzoek betrouwbaar zijn en dat je dus generale conclusies kunt trekken. Leg kort uit waarom wel of waarom niet je onderzoek betrouwbaar is.

Veel succes!

Beantwoorden

Mimi
25 maart 2015 om 03:16

Ik maak een literatuurrapport en daarbij horen natuurlijk allerlei wetenschappelijke termen, zoals zelfdeterminatietheorie en billijkheid. Moet ik in de conclusie deze termen wanneer ik ze opnoem, nogmaals uitleggen of hoeft dat niet? Dus dat ik alleen de term benoem met bron.

Alvast bedankt,

Mimi

Beantwoorden

(Scribbr-team)
25 maart 2015 om 03:19

Hi Mimi,

Begrippen leg je uit in het theoretisch kader. Als je in de conclusie het begrip noemt met de bron dan is dit dus voldoende!

Groeten,
Marlou

Beantwoorden

Cindy
21 januari 2015 om 02:23

Hallo,

Ik ben nu bezig met het schrijven van de discussie voor in mij stageverslag. Ik begrijp nou niet helemaal of ik alleen mij resultaten moet bespreken en in hoeverre ze overeenkomen met mijn verwachtingen, of dat ik mijn resultaten moet vergelijken met resultaten in artikelen. Ik vind dit heel lastig namelijk :(

Gr. Cindy

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
21 januari 2015 om 11:20

Hoi Cindy,

Eigenlijk allebei. Je kunt het beste dit combineren met elkaar. Bijvoorbeeld: De groei van het aantal kinderen dat graag meer wil sporten lag in de verwachting met wat al eerder is beschreven door ..... , daarnaast bleek ook uit de observaties dat de kinderen heel enthousiast waren van de nieuwe spelvormen. Wat wel opvallend was dat ...... , dit staat haaks op de literatuur van .... etc.

Veel succes!

Beantwoorden

Wieke
17 december 2014 om 15:13

Moet je de discussie juist abstract omschrijven of moet je er heel diep op in gaan ?

alvast bedankt

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
17 december 2014 om 16:35

Hoi Wieke,

Allebei eigenlijk niet. Het is belangrijk dat je discussie to-the-point en goed leesbaar is. Denk eraan dat de lezer al je gehele scriptie heeft gelezen voordat hij/zij bij de discussie aankomt. Je kunt beter kiezen om een paar punten te beschrijven en deze punten beknopt en duidelijk uit te leggen dan dat je vaag blijft en veel verschillende punten gaat toelichten.

Succes!

Beantwoorden

Femke
21 augustus 2014 om 19:25

Mag je in de discussie de 'ik vorm' gebruiken? Bv. "vervolgens zal ingegaan worden op de mate waarmee de resultaten overeenkomen met de verwachtingen die ik had voordat ik aan het onderzoek begon." ?

Beantwoorden

Koen Driessen
Koen Driessen (Scribbr-team)
22 augustus 2014 om 11:27

Normaal gesproken gebruik je in de discussie niet de ik-vorm. Maar het kan zijn dat jouw opleiding hier anders over denkt. De ik-vorm was een taboe, maar wordt steeds vaker geaccepteerd in de wetenschap. Voor meer info kun je dit artikel lezen: http://www.scribbr.nl/scriptie-tips/gebruik-van-de-ik-vorm-scripties/

Succes!

Beantwoorden

Stel een vraag of reageer.

Please click the checkbox on the left to verify that you are a not a bot.