Methodologie in je scriptie – compleet stappenplan

In de methodologie bepaal je welke methoden je gebruikt om tot de resultaten (in je scriptie) te komen.

Daarbij is belangrijk:

 • Welk soort onderzoek je hebt gedaan.
 • Hoe je data hebt verzameld.
 • Welke kenmerken je data hebben.
 • Hoe je het onderzoek hebt gedaan.
 • Hoe je de data hebt geanalyseerd.

Tot slot beargumenteer je de validiteit en betrouwbaarheid van je onderzoek, indien in jouw studierichtlijnen is aangegeven dat je dit in je methodologie moet bespreken.

De methodologie volgt meestal na je theoretisch kader.

Doel van de methodologie

In de methodologie leg je uit hoe je onderzoek is verlopen en hoe je tot je resultaten bent gekomen. Je methodologie onderbouwt de methoden die je hebt toegepast om een hypothese te testen, een casus te onderzoeken of het antwoord op je onderzoeksvraag te vinden.

Het idee is dat als iemand volgens dezelfde methodologie hetzelfde onderzoek uitvoert, hij of zij ongeveer tot dezelfde resultaten zal komen. Zo is je onderzoek reproduceerbaar en kun je garant staan voor de validiteit en betrouwbaarheid ervan.

In overeenkomst met je begeleider kies je de methoden uit waarmee je het beste binnen de gestelde tijd antwoord kunt geven op je hoofdvraag.

6 vragen om je methoden te schrijven

Hoe je methodologie in je scriptie eruitziet hangt af van het soort onderzoek dat je hebt gedaan: kwantitatief, kwalitatief of allebei. Dit heb je in je onderzoeksopzet al bepaald. Je kunt dan ook grotendeels informatie uit je onderzoeksopzet opnemen in dit hoofdstuk.

Als je antwoord geeft op de volgende 6 vragen, beschrijf je gemakkelijk en duidelijk je methodologie.

Wie helpt jou met nakijken?

Betrouwbare hulptroepen vinden is niet makkelijk...

 • Familie
 • Vrienden
 • Studiegenoten
 • Scribbr

We staan altijd voor je klaar

1. Welk soort onderzoek heb je gedaan?

Antwoorden:

 • Kwantitatief: mijn resultaten worden uitgedrukt in cijfers.
 • Kwalitatief: mijn resultaten worden uitgedrukt in woorden.
 • Allebei
Voorbeeld beschrijving kwantitatief onderzoek

Om te achterhalen of de bevolking in Bilthoven tevreden is met het ijs van ijssalon X heb ik een kwantitatief onderzoek uitgevoerd.

Voorbeeld beschrijving kwalitatief onderzoek

Om te onderzoeken of de gebaren van Donald Trump en Hillary Clinton overeenkomen is kwalitatief onderzoek uitgevoerd.

Voorbeeld beschrijving kwantitatief en kwalitatief onderzoek

Om de vergelijking te kunnen maken tussen de invloed van het nazisme in 1943 op de beeldende kunst in Italië en die in Nederland is zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek gedaan.

2. Hoe heb je data verzameld?

Antwoorden:

 • Deskresearch/literatuuronderzoek
 • Fieldresearch/veldonderzoek
 • Allebei

Welk soort deskresearch of fieldresearch je precies doet, hangt af of je kwantitatief of kwalitatief onderzoek doet. Bekijk daarom de tabellen hieronder om te zien hoe jij het beste data kunt verzamelen.

Bij kwantitatief onderzoek

Deskresearch/literatuuronderzoek Fieldresearch/veldonderzoek
Database onderzoeken Enquête
Rapporten analyseren Tests
Cijfers analyseren Observaties (significant aantal)
Interviews (significant aantal – tot verzadiging optreedt)
Voorbeeld beschrijving dataverzameling deskresearch en fieldresearch bij kwantitatief onderzoek

In dit onderzoek heb ik gebruikgemaakt van deskresearch en fieldresearch. Zo heb ik alle rapporten over de ijsverkoop in Bilthoven van 2012 tot 2016 verzameld. Vervolgens heb ik de twee eigenaren van de ijssalon geïnterviewd om inzicht te krijgen waar kansen liggen om de kwaliteit van het ijs te verbeteren.

Bij kwalitatief onderzoek

Deskresearch/literatuuronderzoek Fieldresearch/veldonderzoek
Specifieke literatuur verzamelen met sneeuwbalmethode Interviews
Specifieke cases bestuderen Observaties
Experimenten
Voorbeeld beschrijving dataverzameling deskresearch en fieldresearch bij kwalitatief onderzoek

Hiervoor maak ik gebruik van deskresearch door video’s van 2016 waarin Trump en Clinton aan het woord zijn te verzamelen. Vervolgens verricht ik veldonderzoek door een bijeenkomst waar Trump en Clinton aanwezig zijn bij te wonen en de gebaren van beide kandidaten te observeren.

Overzicht van onderzoeksmethoden

3. Welke kenmerken hebben de data?

Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van het soort onderzoek dat je gedaan hebt en hoe je data hebt verzameld. Hieronder vind je een voorbeeld van de kenmerken die je bespreekt van data verkregen uit deskresearch, een steekproef en een interview:

Deskresearch

Als je alleen deskresearch hebt gedaan, ga je in op de:

 • Literatuur
 • Database
 • Andere naslagwerken
Voorbeeld data-kenmerken deskresearch

Om inzicht te krijgen in de relatie tussen de maffia en de huidige politiek in Italië, zijn papers verzameld via Google Scholar waarin de invloed van de maffia in Italië besproken wordt.

Eveneens zijn krantenartikelen geraadpleegd waarin de huidige situatie met betrekking tot dit onderwerp nader toegelicht is. Ook is gekeken naar de rapporten van het kabinet van Berlusconi van enkele jaren geleden en is gezocht naar het trefwoord ‘maffia’.

Steekproef

Heb je een steekproef gedaan, dan licht je het volgende toe:

 • Methode van steekproeftrekking
 • Verloop van de steekproef
 • Beschrijving steekproef
Voorbeeld data-kenmerken steekproef

De kwaliteit van de kersen van supermarkt X is met behulp van een steekproef onderzocht. Ieder uur dat de winkel open was van 1 juli tot 4 juli, is aan 5 willekeurige winkelaars gevraagd om de kersen te testen en een score te geven van 1 tot 10. Hierbij heeft 95% van de winkelaars meegewerkt aan het onderzoek en heeft 5% om verschillende redenen aangegeven niet mee te willen doen.

De winkelaars is tijdens het winkelen gevraagd om 5 kersen te proeven die hen op een dienblad werden aangereikt. Na het proeven van de kersen konden zij anoniem op een tablet een score geven van 1 tot 10 aan alle kersen tegelijk. Deze score werd direct opgeslagen. In totaal zijn 300 scores verzameld.

Interview

Mocht je interviews hebben gebruikt dan bespreek je de kenmerken hiervan:

 • Gestructureerd/semi-gestructureerd/open
 • Plaats en tijd
 • Beschrijving interviews
Voorbeeld data-kenmerken interview

Om de tevredenheid van de consumenten in Bilthoven te testen zijn semi-gestructureerde interviews gehouden met 10 passanten in de leeftijdscategorie 20 tot 50 op 23 augustus 2017 nabij de Kwinkelier. Er is gebruikgemaakt van semi-gestructureerde interviews om gestructureerd antwoorden op de deelvragen te krijgen en eveneens de ruimte te hebben om dieper op antwoorden in te gaan om nog meer informatie te verzamelen.

De interviews zijn gehouden in een klein lokaaltje van de oude Julianaschool op de Julianaweg en duurden ongeveer 10 minuten. De geïnterviewden zijn een voor een geïnterviewd. Deze interviews zijn eveneens in overeenstemming met de 10 geïnterviewden gefilmd om hierna de antwoorden beter te kunnen analyseren.

Inclusie- en exclusiecriteria

Je bespreekt altijd de inclusie- en exclusiecriteria:

 • Inclusiecriteria: Wat je juist wel mee hebt genomen in de data.
 • Exclusiecriteria: Wanneer je data niet hebt meegenomen in je analyse
Voorbeeld bespreking inclusie- en exclusiecriteria bij een enquête

Alleen volledig ingevulde enquêtes zijn meegenomen in dit onderzoek. Bovendien zijn de enquêtes enkel afgenomen bij 18-jarigen die in de gemeente Den Haag wonen of in Wassenaar. Wanneer de participanten geen 18 waren of buiten de gemeente Den Haag en Wassenaar woonden, zijn hun cijfers niet meegenomen in de analyse omdat dit buiten de scope van de opdracht valt.

Ook incorrect ingevulde enquêtes, waarbij onduidelijk was welk antwoord gegeven is, zijn niet verder onderzocht, tenzij daarna inzicht verkregen is in het juiste antwoord door de participanten hierna vragen over te stellen.

4. Hoe is het onderzoek verlopen?

In antwoord op deze vraag maak je een korte terugkoppeling naar de onderzoeksopzet, namelijk naar:

 1. Het soort onderzoek dat je doet
 2. Hoe je data hebt verzameld
 3. Welke data je hebt geanalyseerd

Ga in op het praktisch verloop van het onderzoek, bijvoorbeeld of voldoende mensen gereageerd hebben op je enquêteverzoek, hoeveel het er waren, hoeveel mensen je geïnterviewd hebt, wanneer verzadiging optrad en/of je alle benodigde literatuur hebt kunnen vinden.

Focus hierbij op de rol van de onderzoeker en de onderzoekssituatie. Mocht bijvoorbeeld de kwaliteit van de diepte-interviews negatief beïnvloed zijn doordat in de kamer ernaast een djembé-sessie bezig was, dan kun je dat hier aangeven. Verval echter niet in een reflectie en blijf bij de feiten terwijl je het praktisch verloop omschrijft.

Voorbeeld onderzoeksverloop

Voordat je dit voorbeeld leest, gaan we kort in op de onderzoeksopzet die van tevoren is opgesteld en waarnaar wordt teruggekoppeld in de bespreking van het onderzoeksverloop.

Onderzoeksopzet

Om antwoord te geven op de hoofdvraag is het onderzoek als volgt opgezet:

 1. Soort onderzoek: kwantitatief & kwalitatief onderzoek
 2. Dataverzameling: literatuuronderzoek, een enquête onder 400 klanten en 10 semigestructureerde interviews met terugkerende klanten
 3. Data-analyse: enquêteresultaten en transcripties
Voorbeeld onderzoeksverloop

De opzet was om bij 350 klanten van Bedrijf X een enquête af te nemen door deze in het Bedrijf zelf, in Den Haag, uit te delen van 4 tot 8 juli 2017 tussen 11:00 en 15:00. De klanten kregen 5 minuten de tijd om de enquête in te vullen en konden hiervoor aan een gezamenlijke tafel plaatsnemen, waarbij het voor de deelnemers niet mogelijk was elkaars antwoorden te zien. De enquête is uiteindelijk beantwoord door 408 klanten. Doordat niet alle enquêtes volledig waren ingevuld, konden 371 enquêteresultaten, ofwel voldoende, worden meegenomen in de analyse.

Om beter inzicht te krijgen in de verbeteringsmogelijkheden van het productassortiment was de insteek om bij 10 terugkerende klanten uit de voornaamste doelgroep van Bedrijf X een semigestructureerd interview af te nemen. Tijdens het onderzoek bleek echter dat na 8 interviews al verzadiging optrad. Hierna zijn geen interviews meer afgenomen. De interviews zijn afgenomen als tijdens het uitdelen van de enquêtes bleek dat een klant tot de doelgroep behoorde en vaker dan twee keer in de week producten kocht bij Bedrijf X. Dit gebeurde in een klein kantoor naast de kassa, waar naast de onderzoeker en de klant, ook een medewerker van Bedrijf X aanwezig was om zijn werkzaamheden te verrichten. Hierdoor moet met de mogelijkheid rekening gehouden worden dat sommige geïnterviewden sociaal-wenselijke antwoorden hebben gegeven. Hier wordt dieper op ingegaan wanneer de validiteit en betrouwbaarheid van het onderzoek wordt besproken.

Tijdens de interviews zijn notities gemaakt om de antwoorden te registreren. Zeven interviews zijn tevens gefilmd met toestemming van de geïnterviewden om de interviews te beschrijven en transcriberen. Een geïnterviewde wilde liever niet gefilmd of opgenomen worden, waardoor dit interview enkel samengevat kon worden met behulp van de notities.

5. Hoe zijn de data geanalyseerd?

Kwantitatief onderzoek voorbeelden van antwoorden:

 • Statistische toetsen
 • Regressieanalyses
 • Allebei

Kwalitatief onderzoek voorbeelden van antwoorden:

In je methoden geef je aan hoe je de data-analyse hebt aangepakt. Je maakt hierbij een terugkoppeling naar onderdeel 4: Hoe je je data gaat analyseren van je onderzoeksopzet.

Voordat je dit doet, geef je aan hoe je jouw data hebt verwerkt, bijvoorbeeld in Excel of SPSS. Ook interviews kun je verwerken in een programma.

Hierna geef je aan welke data-analysemethoden je hebt gebruikt afhankelijk van het soort onderzoek dat je hebt gedaan. Je geeft aan welk soort analyse je hebt gedaan om tot je resultaten te komen.

Je bespreekt hier niet hoe bepaalde modellen precies werken. Dit doe je in je theoretisch kader.

Let op: De volledige data-analyse kun je opnemen in een apart hoofdstuk. Het kan ook zijn dat je de data-analyse volgens jouw studierichtlijnen in je resultaten moet opnemen.

Voorbeeld data-analysemethode door statistische toets (kwantitatief onderzoek)

Voor de data-analyse zijn eerst alle rapportcijfers van de gymnasiasten die zijn afgestudeerd in 2012 verwerkt in het programma SPSS. Hierna is door middel van een statistische toets de data geanalyseerd om tot de resultaten te komen.

Voorbeeld data-analysemethode bij het kwantitatief coderen van interviews en een regressieanalyse

De interviews met de bewoners van Gebouw X zijn getranscribeerd. Daarna zijn de transcripties open en axiaal gecodeerd om deze data met behulp van SPSS kwantitatief te analyseren. Met behulp van een regressieanalyse zijn de data geanalyseerd om tot een antwoord op de hoofdvraag te komen.

6. Waarom is het onderzoek valide en betrouwbaar?

Geef aan waarom jouw onderzoek valide en betrouwbaar is.

Je kunt de validiteit en betrouwbaarheid van je onderzoek bespreken in je methoden:

 1. In een aparte paragraaf
 2. Wanneer je de data bespreekt en hoe het onderzoek is verlopen

Maar je kunt dit ook verwerken in je discussie of in je data-analyse.

Het is afhankelijk van de richtlijnen en eisen van jouw opleiding en begeleider waar je de validiteit en betrouwbaarheid naar voren laat komen.

Voorbeeld bespreking validiteit en betrouwbaarheid

Het onderzoek is valide omdat steeds dezelfde weegschaal is gebruikt die exact weegt volgens de Europese maatstaven. Bovendien is de betrouwbaarheid van de weegschaal iedere dag gedurende het onderzoek getest door een kilo lood erop te leggen. Iedere dag gaf de weegschaal een kilo aan.

Werkwoordstijden

Je schrijft je methoden doorgaans in de onvoltooid verleden tijd (de doelgroep was) en in de voltooid tegenwoordige tijd (de data is geanalyseerd) tenzij je begeleider aangeeft dat hij de onvoltooid tegenwoordige tijd (de doelgroep is) prefereert over de onvoltooid verleden tijd.

Als je de betrouwbaarheid en validiteit bespreekt, gebruik je de onvoltooid tegenwoordige tijd (het onderzoek is valide, omdat…). Hierbij gelden de algemene regels omtrent werkwoordstijden in een scriptie.

Hoeveel woorden is de methodologie?

De methodologie in een scriptie van ca. 15.000 woorden is meestal tussen de 400 en 800 woorden lang, afhankelijk ervan of ook de data-analyse en validiteit en betrouwbaarheid in de methodologie is opgenomen. Dit is echter geen harde regel, slechts een richtlijn.

Checklist: Methodologie

0 / 10

Goed bezig!

Je methodologie zit nu in ieder geval goed in elkaar. Gebruik ook de andere checklists om je scriptie nog beter te maken.

Alle checklisten bekijken Terug naar methodologie checklist

Voorbeeld methodologie

We hebben een voorbeeld van een methodologie geschreven, zodat je kunt bekijken hoe dit eruit ziet.

Voorbeeld methodologie bekijken

Wat vind jij van dit artikel?
Lou Benders

Lou was Scribbrs Product- en Kwaliteitsmanager tot ze naar Italië verhuisde voor de liefde en het lekkere weer. Nu werkt ze op afstand aan Scribbrs diensten en aan handige artikelen over academische teksten.

Geen taalfouten en pijnlijke missers in je scriptie?

Schakel snel een professionele editor van Scribbr in.
Meer info & prijzen »
Trustpilot score van 4.9

4 reacties

Shanice
19 september 2019 om 13:40

Mijn scriptie gaat over het implementeren van strategische personeelsplanning. Mijn onderzoek gaat over:
- kwantitatieve- en kwalitatieve analyse (in gespreksvorm en middels het invullen van een format).
- workshops (3 over interne en externe ontwikkelingen inventariseren, Gapanalyse en personele knelpunten, Oplossingsrichtingen en actieplan).

Waar vallen deze workshops onder?

Groetjes,
Shanice

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr-team)
20 september 2019 om 14:15

Hoi Shanice,
Dank voor je vraag. Als ik het goed begrijp zijn dit workshops die je zelf gevolgd hebt om meer over het onderwerp te weten te komen?
In dit geval valt dit eerder onder je achtergrondonderzoek en kun je naar de workshops verwijzen als bron van informatie.
Als ik je verkeerd heb begrepen, stuur dan vooral even een mailtje naar info@scribbr.nl of neem contact op via de chat. We helpen je graag verder.
Groetjes,
Leon

Beantwoorden

Elaine
26 oktober 2018 om 14:02

je hebt het over statische toets en regressieanalyse. hoe noem je de analyse van een panelgesprek als hierin eerdere resultaten worden getest onder de doelgroep op waarheidsgetrouw?

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr-team)
27 oktober 2018 om 18:21

Hoi Elaine,

Een panelgesprek is kwalitatief onderzoek. Je kunt het dan hebben over een waarheidstoets op basis van panelgesprekken.

Ik hoop je vraag hiermee beantwoord te hebben. :)

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

Stel een vraag of reageer.

Please click the checkbox on the left to verify that you are a not a bot.