Methodologie in je scriptie duidelijk beschrijven

In de methodologie beschrijf je welke methoden je gebruikt om tot de resultaten (in je scriptie) te komen. Hierbij ga je in op:

 1. Het soort onderzoek – kwalitatief en/of kwantitatief onderzoek
 2. De dataverzamelingsmethoden – deskresearch en/of fieldresearch
 3. De datakenmerken – waaronder de inclusie- en exclusiecriteria en steekproefomvang
 4. Het onderzoeksverloop – de uitvoering van de methoden
 5. De data-analysemethoden – de tools waarmee je de data analyseert
 6. De validiteit en betrouwbaarheid van je onderzoek

De methodologie volgt meestal na je theoretisch kader. In je methodologie kun je grotendeels informatie uit je onderzoeksopzet opnemen.

Doel van de methodologie

Je methodologie onderbouwt de methoden die je hebt toegepast om een hypothese te testen, een casus te onderzoeken of het antwoord op je onderzoeksvraag te vinden.

Het idee is dat als iemand volgens dezelfde methodologie hetzelfde onderzoek uitvoert, dat diegene ongeveer tot dezelfde resultaten zal komen. Zo is je onderzoek reproduceerbaar en kun je garant staan voor de betrouwbaarheid ervan.

In overeenkomst met je begeleider kies je de methoden waarmee je het beste binnen de gestelde tijd antwoord kunt geven op je hoofdvraag.

Het soort onderzoek

Beschrijf ten eerste of je kwalitatief en/of kwantitatief onderzoek hebt gedaan.

 • Kwantitatief: mijn resultaten worden uitgedrukt in cijfers.
 • Kwalitatief: mijn resultaten worden uitgedrukt in woorden.
 • Allebei
Voorbeeld beschrijving soort onderzoek
Om te achterhalen of de bevolking in Bilthoven tevreden is met het ijs van ijssalon X heb ik een kwantitatief onderzoek uitgevoerd.

Ontvang feedback op taal, structuur, lay-out en bronvermelding

Professionele Scribbr-editors kijken je scriptie na op:

 • Academisch taalgebruik
 • Onduidelijke zinnen
 • Grammaticale fouten
 • Interpunctie
 • Verboden woorden

Bekijk het voorbeeld

Dataverzamelingsmethoden

Je kunt data verzamelen door middel van deskresearch (literatuuronderzoek), fieldresearch (veldonderzoek) of allebei.

Welk soort deskresearch of fieldresearch je precies doet, hangt ervan af of je kwantitatief of kwalitatief onderzoek doet. Bekijk daarom de tabellen hieronder om te zien hoe jij het beste data kunt verzamelen.

Dataverzamelingsmethoden bij kwantitatief onderzoek

Deskresearch Fieldresearch
Database-onderzoeken Enquête
Rapporten analyseren Veelvuldig herhaalde tests (om een hypothese te testen)
Cijfers analyseren Observaties (significant aantal)
Interviews (significant aantal – tot verzadiging optreedt)
Voorbeeld beschrijving dataverzameling deskresearch en fieldresearch bij kwantitatief onderzoek
In dit onderzoek heb ik deskresearch en fieldresearch gedaan. Zo heb ik alle rapporten over de ijsverkoop in Bilthoven van 2012 tot 2016 verzameld. Vervolgens heb ik een korte enquête verspreid onder 250 klanten van de ijssalon om inzicht te krijgen waar kansen liggen om de kwaliteit van het ijs te verbeteren.

Dataverzamelingsmethoden bij kwalitatief onderzoek

Deskresearch Fieldresearch
Specifieke literatuur verzamelen met de sneeuwbalmethode Interviews
Specifieke cases bestuderen Observaties
Experimenten (om een hypothese te toetsen)
Voorbeeld beschrijving dataverzameling deskresearch en fieldresearch bij kwalitatief onderzoek
Hiervoor maak ik gebruik van deskresearch door video’s van 2016 waarin Trump en Clinton aan het woord zijn te verzamelen. Vervolgens verricht ik veldonderzoek door een bijeenkomst waar Trump en Clinton aanwezig zijn bij te wonen en de gebaren van beide kandidaten te observeren.

Overzicht van onderzoeksmethoden

Datakenmerken: inclusie- en exclusiecriteria

Beschrijf de kenmerken van je data die je hebt onderzocht. Geef hierbij ook expliciet aan wat je wel hebt meegenomen in je dataset en wat niet. Dit zijn je inclusie- en exclusiecriteria.

Voorbeeld beschrijving inclusie- en exclusiecriteria bij een enquête
Alleen volledig ingevulde enquêtes zijn meegenomen in dit onderzoek. Bovendien zijn de enquêtes enkel afgenomen bij 18-jarigen die in de gemeente Den Haag wonen of in Wassenaar. Incorrect ingevulde enquêtes, waarbij onduidelijk was welk antwoord gegeven is, zijn niet verder onderzocht.

Voorbeeld beschrijvingen van datakenmerken

Hieronder vind je een voorbeeld van de kenmerken die je bespreekt van data verkregen uit deskresearch, een steekproef en een interview:

Als je alleen deskresearch hebt gedaan, ga je in op de:

 • Literatuur
 • Database
 • Andere naslagwerken
Voorbeeld datakenmerken deskresearch
Om inzicht te krijgen in de relatie tussen de maffia en de huidige politiek in Italië, zijn papers verzameld via Google Scholar waarin de invloed van de maffia in Italië besproken wordt.

Eveneens zijn krantenartikelen geraadpleegd waarin de huidige situatie met betrekking tot dit onderwerp nader toegelicht is. Ook is gekeken naar de rapporten van het kabinet van Berlusconi van enkele jaren geleden en is gezocht naar het trefwoord ‘maffia’.

Heb je een steekproef gedaan, dan licht je het volgende toe:

Voorbeeld datakenmerken steekproef
De kwaliteit van de kersen van supermarkt X is met behulp van een selecte gemakssteekproef onderzocht. Ieder uur dat de winkel open was van 1 juli tot 4 juli, is aan 5 willekeurige winkelaars gevraagd om de kersen te testen en een score te geven van 1 tot 10. Hierbij heeft 95% van de winkelaars meegewerkt aan het onderzoek en heeft 5% om verschillende redenen aangegeven niet mee te willen doen.

De winkelaars is tijdens het winkelen gevraagd om 5 kersen te proeven die hun op een dienblad werden aangereikt. Na het proeven van de kersen konden zij anoniem op een tablet een score geven van 1 tot 10 aan alle kersen tegelijk. Deze score werd direct opgeslagen. In totaal zijn 300 scores verzameld.

Mocht je interviews hebben gebruikt dan bespreek je de kenmerken hiervan:

 • Gestructureerd/semigestructureerd/open
 • Plaats en tijd
 • Beschrijving interviews
Voorbeeld datakenmerken interview
Om de tevredenheid van de consumenten in Bilthoven te testen zijn semigestructureerde interviews gehouden met 10 passanten in de leeftijdscategorie 20 tot 50 jaar op 23 augustus 2017 nabij de Kwinkelier. Er is gebruikgemaakt van semigestructureerde interviews om gestructureerd antwoorden op de deelvragen te krijgen en eveneens de ruimte te hebben om dieper op antwoorden in te gaan om nog meer informatie te verzamelen.

De interviews zijn gehouden in een klein lokaal van de oude Julianaschool op de Julianaweg en duurden ongeveer 10 minuten. De geïnterviewden zijn een voor een geïnterviewd. Deze interviews zijn eveneens in overeenstemming met de 10 geïnterviewden gefilmd om hierna de antwoorden beter te kunnen analyseren.

Het onderzoeksverloop

Ga in op het praktisch verloop van het onderzoek naar aanleiding van je onderzoeksopzet. Je kunt hierbij bijvoorbeeld beschrijven of voldoende mensen gereageerd hebben op je enquêteverzoek, hoeveel het er waren, hoeveel mensen je geïnterviewd hebt, wanneer verzadiging optrad en of je alle benodigde literatuur hebt kunnen vinden.

Focus hierbij op de rol van de onderzoeker en de onderzoekssituatie. Mocht de kwaliteit van de diepte-interviews negatief beïnvloed zijn door bijvoorbeeld geluidsoverlast, dan kun je dat hier aangeven. Verval echter niet in een reflectie en blijf bij de feiten terwijl je het praktisch verloop omschrijft. Beschrijf ook nog niet de resultaten.

Voorbeeld onderzoeksverloop

Data-analysemethoden

Welke data-analysemethoden je gebruikt, is afhankelijk van het soort onderzoek dat je hebt gedaan en welke dataverzamelingsmethoden je hebt gebruikt.

Als je kwantitatief onderzoek hebt gedaan, kun je onder andere gebruikmaken van:

Bij kwalitatief onderzoek kun je daarentegen de volgende methoden inzetten:

Voordat je aangeeft hoe je jouw data hebt geanalyseerd, geef je aan hoe je de data hebt verwerkt, bijvoorbeeld in Excel of SPSS. Ook interviews kun je verwerken in een programma.

Je bespreekt hier niet hoe bepaalde modellen precies werken. Dit doe je in je theoretisch kader.

Let op: De data-analyse is niet altijd onderdeel van de methodologie. Je kunt dit ook opnemen in een apart hoofdstuk of in je resultaten, afhankelijk van jouw studierichtlijnen.

Voorbeeld data-analysemethode door statistische toets (kwantitatief onderzoek)
Voor de data-analyse zijn eerst alle rapportcijfers van de gymnasiasten die zijn afgestudeerd in 2012 verwerkt in het programma SPSS. Hierna zijn de data in een statistische toets geanalyseerd om tot de resultaten te komen.
Voorbeeld data-analysemethode bij het kwantitatief coderen van interviews en een regressieanalyse
De interviews met de bewoners van Gebouw X zijn getranscribeerd. Daarna zijn de transcripties open en axiaal gecodeerd om deze data met behulp van SPSS kwantitatief te analyseren. Met behulp van een regressieanalyse zijn de data geanalyseerd om tot een antwoord op de hoofdvraag te komen.
Voorbeeld data-analysemethode bij een vergelijkend kwalitatief onderzoek
Om inzicht te krijgen in de wijze van framing in het nieuws over de terroristische aanslag op de Franse docent die onthoofd is in 2020, is framing in zinnen en woorden in artikelen van Fox News en CNN geselecteerd en gecategoriseerd op basis van model X. Vervolgens zijn deze data met elkaar vergeleken om uitspraken te doen over de politieke oriëntatie van deze nieuwsbronnen.

Validiteit en betrouwbaarheid onderbouwen

Geef aan waarom jouw onderzoek valide en betrouwbaar is. Je kunt de validiteit en betrouwbaarheid van je onderzoek bespreken in je methoden:

 1. In een aparte paragraaf
 2. Wanneer je de data bespreekt en hoe het onderzoek is verlopen

Je kunt dit ook verwerken in je discussie of in je data-analyse. Het is afhankelijk van de richtlijnen en eisen van jouw opleiding en begeleider waar je de validiteit en betrouwbaarheid bespreekt.

Voorbeeld bespreking validiteit en betrouwbaarheid
Het onderzoek is valide omdat steeds dezelfde weegschaal is gebruikt die exact weegt volgens de Europese maatstaven. Bovendien is de betrouwbaarheid van de weegschaal iedere dag gedurende het onderzoek getest door een kilo lood erop te leggen. Iedere dag gaf de weegschaal een kilo aan.

Werkwoordstijden

Je schrijft je methoden doorgaans in de onvoltooid verleden tijd (de doelgroep was) en in de voltooid tegenwoordige tijd (de data is geanalyseerd) tenzij je begeleider aangeeft dat hij de voorkeur geeft aan de onvoltooid tegenwoordige tijd (de doelgroep is).

Als je de betrouwbaarheid en validiteit bespreekt, gebruik je de onvoltooid tegenwoordige tijd (het onderzoek is valide, omdat…). Hierbij gelden de algemene regels voor werkwoordstijden in een scriptie.

Lengte van de methodologie

De methodologie in een scriptie van ongeveer 15.000 woorden is meestal tussen de 400 en 800 woorden lang. De lengte hangt mede van van de vraag of ook de data-analyse en de validiteit en betrouwbaarheid in de methodologie zijn opgenomen. Dit is geen harde regel, maar slechts een richtlijn.

Checklist: Methodologie

0 / 10

Goed bezig!

Je methodologie zit nu in ieder geval goed in elkaar. Gebruik ook de andere checklists om je scriptie nog beter te maken.

Alle checklisten bekijken Terug naar methodologie checklist

Voorbeeld methodologie

We hebben een voorbeeld van een methodologie geschreven, zodat je kunt bekijken hoe dit eruitziet.

Voorbeeld methodologie bekijken

Wat vind jij van dit artikel?
Lou Benders

Lou was Scribbrs Product- en Kwaliteitsmanager tot ze naar Italië verhuisde voor de liefde en het lekkere weer. Nu werkt ze op afstand aan Scribbrs diensten en aan handige artikelen over academische teksten.

2 reacties

Sophie
7 december 2020 om 18:04

Moet je bij de data-analyse ook stap voor stap beschrijven hoe je de data heb ingevuld etc. in SPSS? Of is het voldoende als je aangeeft de data middels SPSS te hebben geanalyseerd?

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr Team)
8 december 2020 om 16:14

Hoi Sophie,

Het is belangrijk dat jouw onderzoek te reproduceren is. Je moet dus genoeg informatie geven over jouw analyseproces zodat iemand anders het kan nabootsen.
Het is dus ook belangrijk dat je beschrijft hoe je de data in SPSS geanalyseerd hebt, bijvoorbeeld over de formules, e.d.

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

Is er iets nog niet helemaal duidelijk of ontbreekt er wat? Laat een opmerking achter.

Please click the checkbox on the left to verify that you are a not a bot.