Validiteit in je scriptie

In een valide onderzoek meet je met je onderzoeksmethode wat je wil meten. Wanneer je de validiteit van je onderzoek test, ga je na in hoeverre de resultaten uit je onderzoek overeenkomen met de werkelijkheid.

Validiteit is niet hetzelfde als betrouwbaarheid. Bij validiteit gaat het om de juistheid van de resultaten, bijvoorbeeld of de meetschaal waarmee je hebt gemeten juist is afgesteld. Bij betrouwbaarheid gaat het om de consistentie van de meting, oftewel of de weegschaal steeds hetzelfde resultaat geeft als een persoon met hetzelfde gewicht er meerdere keren op gaat staan.

Bepalen welke soorten validiteit van toepassing zijn

Voordat je uitspraken kunt doen over de validiteit, moet je bepalen welke van de zeven soorten validiteit op jouw scriptie van toepassing zijn. Bespreek dit met je begeleider. Hierbij geldt dat de indruksvaliditeit, inhoudsvaliditeit, begripsvaliditeit en interne validiteit altijd van toepassing zijn.

Mocht je begeleider je hierbij niet kunnen helpen, dan kun je het soort validiteit bepalen op basis van de eisen die aan de uitkomsten van jouw scriptie gesteld worden.

Type validiteit Uitleg
Indruksvaliditeit Je moet de indruk hebben dat je meting valide is en dit kunnen onderbouwen.
Inhoudsvaliditeit Je moet aangeven in hoeverre je onderzoeksinstrument volledig heeft gemeten wat gemeten moest worden.
Begripsvaliditeit/ constructvaliditeit Je moet kunnen aantonen dat je onderzoeksinstrument daadwerkelijk het begrip of het construct dat je wilde meten, heeft gemeten of mogelijk (gedeeltelijk) iets anders.
Criteriumvaliditeit Je moet je resultaten met externe criteria vergelijken door te kijken naar de concurrentievaliditeit en predictieve validiteit.
Ecologische validiteit Je moet aangeven in hoeverre de testomstandigheden overeenkwamen met de dagelijkse praktijk.
Discriminante validiteit Je moet nagaan of je resultaten mogelijk afhangen van een andere variabele door te kijken naar jouw resultaten en andersoortig onderzoek.
Interne validiteit Je moet aantonen dat je correct geredeneerd hebt en dat je resultaten over de groep/het bedrijf/de specifieke situatie die je hebt onderzocht valide, ofwel waar zijn.
Externe validiteit Je moet de interne validiteit beargumenteren en beschrijven in hoeverre jouw resultaten te generaliseren zijn.

Indruksvaliditeit

Indruksvaliditeit of ‘validiteit op het eerste gezicht’ is de mate waarin een instrument de indruk wekt iets relevants te meten. Als je een scriptie schrijft, krijg je vaak te maken met deze vorm van validiteit.

Het gaat erom dat het instrument waarmee je gaat meten geschikt is voor jouw onderzoeksdoel. Dit is niet iets wat je wetenschappelijk kunt aantonen, maar wat je wel kunt beredeneren.

Voorbeeld van indruksvaliditeit
Om de klanttevredenheid over de service van een energiebedrijf te meten, heb je een enquête ontwikkeld. De vragenlijst heb je gebaseerd op een voorbeeld van een soortgelijk bedrijf en op basis van een inventarisatie van aspecten die klanten belangrijk vinden. Zo zorg je ervoor dat de indruksvaliditeit hoog is.

Lees waarom zo veel studenten Scribbr inschakelen

Ontdek nakijken op taal

Inhoudsvaliditeit

De inhoudsvaliditeit is de mate waarin de aspecten van het te meten begrip volledig gemeten worden met je onderzoeksinstrument. Dit wordt ook wel “dekking” genoemd.

Voorbeeld van inhoudsvaliditeit
Je wilt graag de fitheid van een groep personen meten. Uit bestaande theorie blijkt dat je fitheid kunt aantonen door middel van fysieke metingen, stressmetingen, medische onderzoeken en het afnemen van een vragenlijst.

Deze vier punten moet je daarom gezamenlijk in je onderzoeksinstrument opnemen om alle aspecten van fitheid te kunnen meten. Een vragenlijst alleen is niet voldoende.

Begripsvaliditeit of constructvaliditeit

De begripsvaliditeit, ook wel constructvaliditeit genoemd, geeft aan in hoeverre het instrument datgene meet wat beoogd wordt te meten. Meet het instrument het bedoelde begrip of, gedeeltelijk of meet het (deels) iets anders?

Het is hierbij van belang dat je het begrip of de begrippen operationaliseert door deze af te bakenen en in het geval van abstracte concepten te definiëren, zodat precies duidelijk is wat je onderzoekt. Vervolgens koppel je dit begrip aan andere begrippen. Op deze manier begrijpt de lezer de samenhang.

Statistiek en begripsvaliditeit

Met behulp van statistiek kun je de begripsvaliditeit aantonen:

Voorbeeld begripsvaliditeit waarborgen
Om je begrip te meten stel je hier een of meerdere vragen over in een interview (een meetinstrument). Hierbij is het van belang dat het duidelijk is wat je precies met deze vraag bedoelt.

Vraag daarom niet: “Wat vind je van de uitstraling van de universiteit?” Andere personen kunnen namelijk iets anders verstaan onder uitstraling. Beschrijf daarom wat je met uitstraling bedoelt. Dit doe je door bijvoorbeeld de volgende vragen te stellen in een survey met een 7-punts-Likertschaal.

De wijze waarop de universiteit zich presenteert aan studenten past bij de omgeving.

Eens 1 2 3 4 5 6 7 Oneens

De huisstijl van de universiteit is modern.

Eens 1 2 3 4 5 6 7 Oneens

Criteriumvaliditeit

Criteriumvaliditeit heeft te maken met de samenhang tussen twee testresultaten; het verwijst naar de overeenkomst tussen jouw meting en een andere meting (oftewel het criterium).

Het analyseren van de overeenkomst van een test met een criterium wordt ook wel “validering” genoemd. Hierbij bestaat een onderscheid tussen predictieve en concurrentievaliditeit.

Predictieve validiteit gaat over de mate waarin een eerdere test kan voorspellen wat volgens de theorie voorspeld moet kunnen worden. Concurrentievaliditeit daarentegen gaat in op de correlatie van de resultaten met de resultaten van soortgelijke tests die op hetzelfde moment zijn uitgevoerd.

Voorbeeld van (predictieve) criteriumvaliditeit
Bij een nieuwe brugklas wordt getest of de leerlingen bepaalde kenmerken hebben die van invloed zijn op het uitvallen van leerlingen. Uit eerder onderzoek is namelijk gebleken dat leerlingen uit een gescheiden gezin eerder uitvallen.

Na een jaar worden de daadwerkelijk uitvalpercentages van studenten vergeleken met de resultaten van de intakes. Als de daadwerkelijke uitvalpercentages sterk overeenkomen met de het percentage kinderen van gescheiden ouders zoals bleek uit de test aan het begin van het jaar dan is de criteriumvaliditeit van de test hoog.

Ecologische validiteit

Ecologische validiteit gaat over de mate waarin de meetresultaten representatief zijn voor de alledaagse praktijk en dus niet alleen gelden binnen de testomgeving.

Als je de ecologische validiteit wilt waarborgen, wil je dat je test tot resultaten leidt die ook naar voren zouden zijn gekomen als de test in de alledaagse praktijk zou zijn afgenomen.

Voorbeeld van ecologische validiteit
Je doet een onderzoek naar de houding van werknemers wanneer zij kampen met hoge werkdruk. Je interviewt hen echter in een rustige periode omdat er dan tijd voor is. Dit kan andere resultaten opleveren dan wanneer je hen interviewt tijdens een piek in de werkdrukte.

Discriminante validiteit

Wanneer de discriminante validiteit gewaarborgd is, betekent dit dat je resultaten daadwerkelijk veroorzaakt zijn door de variabelen die jij hebt onderzocht.

Om deze validiteit te testen, ga je na of er geen andere variabelen zijn geweest die hier mogelijk een invloed op hebben gehad. Dit kun je nagaan in de literatuur of met een extra test.

Voorbeeld van discriminante validiteit
Je hebt onderzoek gedaan naar de invloed van veel stilstaan op de ontwikkeling van artrose bij paarden wanneer zij in een stal leven ten opzichte van paarden die vrij bewegen in de wei. Vervolgens kom je tot de conclusie dat paarden in de stal significant vaker artrose ontwikkelen dan paarden die in de wei staan.

Om zeker te zijn dat dit de oorzaak is, ga je na of niet ook het verschillende voer (granen tegenover weidegras) hierop invloed heeft.

Interne validiteit

Een onderzoek is intern valide als je het onderzoek zodanig goed hebt opgezet en uitgevoerd dat je conclusies voor waar kunnen worden aangenomen.

Interne validiteit wordt ook wel methodologische validiteit genoemd. Het zegt dus iets over de kwaliteit van je methode, dataverzameling en analyse.

Is de interne validiteit hoog, dan moet de kwaliteit van de conclusies ook hoog zijn.

Interne validiteit en voorbeelden

Externe validiteit

Als de resultaten van je onderzoek gegeneraliseerd kunnen worden, zijn ze extern valide. Generaliseren betekent dat de conclusies voor een grotere groep of algemenere situatie kunnen gelden in plaats van alleen voor de onderzochte groep of situatie.

Vooral bij kwantitatief onderzoek heb je vaak te maken met externe validiteit. Door de interne validiteit te waarborgen en onder andere een juiste steekproefgrootte, verhoog je de kans dat het onderzoek extern valide is.

Externe validiteit en voorbeelden

Validiteit van je onderzoek beargumenteren

Om de validiteit van je onderzoek in je scriptie te waarborgen en bewijzen, bespreek je de validiteit en hoe je dit getest hebt in je methodologie of in je discussie.

Voorbeeldzinnen validiteit beschrijven

Indruksvaliditeit: Dit onderzoek heeft zoals beoogd specifiek X gemeten. Daarom kan gesteld worden dat dit onderzoek valide is.

Inhoudsvaliditeit: Doordat er een significant verschil bestaat tussen X en Y op basis van de vier testen die zijn uitgevoerd om te garanderen alle informatie over X te verzamelen, kan gesteld worden dat dit onderzoek valide is.

Begripsvaliditeit: Zoals blijkt uit de factoranalyse is dit onderzoek met een score van X valide.

Begripsvaliditeit: De validiteit van dit onderzoek is gewaarborgd door middel van een manipulatiecheck om…

Criteriumvaliditeit: De resultaten van dit onderzoek komen overeen met de resultaten uit studies Z en G. Op basis hiervan kan gesteld worden dat de resultaten valide zijn.

Ecologische validiteit: De resultaten zijn valide doordat de respondenten in een setting zijn ondervraagd die overeenkomt met hun situatie op de werkvloer.

Discriminante validiteit: Zo is met methode Z uitgesloten dat ook V van invloed is op de uitkomst van C. Om deze reden kan gesteld worden dat de resultaten uit dit onderzoek valide zijn.

Interne validiteit: Het onderzoek is valide omdat de veelvuldig bewezen methode G is gebruikt en de resultaten zijn geanalyseerd door F. Uit studies H, K, L en M is gebleken dat dit een succesvolle manier is om fenomeen Z te onderzoeken.

Externe validiteit: Op basis van de grootte van de steekproef kunnen de resultaten van dit onderzoek gegeneraliseerd worden en kan geconcludeerd worden dat…

Waar in je scriptie schrijf je over de validiteit?

Je beschrijft de validiteit van je onderzoek in je methodologie of in je discussie, afhankelijk van jouw studierichtlijnen.

Mocht je erachter komen dat je onderzoeksinstrument niet heeft gemeten wat het moest meten, dan is er sprake van een systematische fout (bias). Als dit zo is, kun je geen harde conclusies trekken over je onderwerp en beschrijf je deze fout in de beperkingen in je discussie.

Validiteit per onderzoeksmethode

Veelgestelde vragen over validiteit

Wat is het verschil tussen validiteit en betrouwbaarheid?

Bij validiteit gaat het om het meten wat je beoogt te meten. Bij betrouwbaarheid daarentegen gaat het om de vraag of je onderzoeksresultaten hetzelfde zouden zijn als je het onderzoek op dezelfde wijze nogmaals uitvoert.

Ik heb kwantitatief onderzoek gedaan: hoe toon ik hierbij de validiteit aan?

Zorg er altijd voor dat de indruksvaliditeit, inhoudsvaliditeit, begripsvaliditeit en interne validiteit gewaarborgd zijn om aan te tonen dat je gemeten hebt wat je wilde meten, dat je conclusies waar zijn en dat je methoden valide zijn. 

Ook is het bij kwantitatief onderzoek vaak van belang dat je de externe validiteit waarborgt om de resultaten te generaliseren. Tot slot heb je nog de optie, afhankelijk van je studierichtlijnen, om de criteriumvaliditeit en ecologische validiteit aan te tonen. Beschrijf of de validiteit is gewaarborgd in je methodologie of je discussie.

Ik heb kwalitatief onderzoek gedaan: hoe toon ik hierbij de validiteit aan?

Bij kwalitatief onderzoek zorg je er sowieso voor dat de indruksvaliditeit, inhoudsvaliditeit, begripsvaliditeit en interne validiteit gewaarborgd zijn om aan te tonen dat je gemeten hebt wat je wilde meten, dat je conclusies waar zijn en dat je methoden valide zijn. 

Je kunt met kwalitatief onderzoek niet de externe validiteit aantonen. Of je de criteriumvaliditeit en ecologische validiteit moet aantonen is afhankelijk van je studierichtlijnen. Beschrijf of de validiteit is gewaarborgd in je methodologie of je discussie.

Wat doe ik als mijn onderzoek niet valide is?

Als je onderzoeksresultaten niet valide zijn en je de validiteit dus niet kunt bewijzen, dan geef je dit aan in de beperkingen in je discussie. Er is dan sprake van systematische fouten (bias) in je studie. 

Als je hierdoor concludeert dat je op basis van je bevindingen geen harde conclusies kunt trekken, dan lever je toch een bijdrage aan de bestaande wetenschappelijke en praktische kennis. Op basis van jouw onderzoek kan in vervolgonderzoek deze systematische fout vermeden worden om wel tot valide resultaten te komen.

Wat vind jij van dit artikel?
Lou Benders

Lou was Scribbrs Product- en Kwaliteitsmanager tot ze naar Italië verhuisde voor de liefde en het lekkere weer. Nu werkt ze op afstand aan Scribbrs diensten en aan handige artikelen over academische teksten.

Geen taalfouten en pijnlijke missers in je scriptie?

Schakel snel een professionele editor van Scribbr in.
Meer info & prijzen »
Trustpilot score van 4.9

27 reacties

Stefanie
28 juni 2020 om 19:17

Hallo Scribbr,
Ik heb een vraag over de validiteit van een artikel en hopelijk kunnen jullie mij helpen, het gaat om het volgende artikel:Assessing the Reliability and Validity of a Shorter Walk Test Compared With the 10-Meter Walk Test for Measurements of Gait Speed in Healthy, Older Adults.
Hierbij wordt aangegeven dat het artikel betrouwbaar is met een ICC van 0.98
Echter bij het stukje validiteit kom ik er niet uit, er wordt namelijk geschetst dat de 10 mwt wordt aangeraden om te gebruiken voor loopsnelheid, echter kan ik dit niet helemaal teruglezen.
Geldt dan dit stukje voor het bepalen van de validiteit:
Standard error of the measurement (SEM) values were small (0.004-0.008 m/s) across measurement methods. While the ICC value for gait speed measurements between the 2 walk tests was 0.93, the Bland-Altman analysis revealed a discrepancy of ±0.15 to ±0.17 m/s between measurement methods.

Ik hoor graag.

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr-team)
29 juni 2020 om 14:13

Hoi Stefanie,

Ik heb geen verstand validiteit binnen bewegingsonderzoek bij ouderen, maar als dit artikel gepubliceerd is in een wetenschappelijk tijdschrift, mag je ervan uitgaan dat het onderzoek valide is uitgevoerd.

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

Arnoud
3 augustus 2017 om 23:04

Beste,
Mijn onderzoeksvraag is: hoe kan het jaarafsluitingsproces een maand versneld worden?
Dit onderzoek zal gericht op het proces. Op dit moment ben ik nog bezig met mijn plan van aanpak.
In dit onderzoek heb ik met een aantal projectleden te maken. Dit zijn o.a.: de manager Accounting, Assistant manager Accounting en de accountant.
Ik zal voornamelijk kwalitatieve interviews afnemen en daarnaast documenten en e-mailcorrespondentie analyseren.
Nu is mijn vraag: Hoe kan ik ervoor zorgen dat het ook een valide onderzoek wordt?

Groet,
Arnoud

Beantwoorden

Wouter Koekoek
Wouter Koekoek (Scribbr-team)
7 augustus 2017 om 17:20

Beste Arnoud,
Ik weet te weinig van jouw studieachtergrond om daar een goed antwoord op te kunnen geven. Wel verwijs ik je graag naar de artikelen op onze website over het vaststellen van validiteit, validiteit van interviews en over interne en externe validiteit.
Ik hoop dat je daar wat aan hebt.
Succes!
Groetjes,
Wouter

Beantwoorden

Jan
23 maart 2017 om 13:08

Beste,

Momenteel ben ik bezig met mijn onderzoek waarbij ik afvraag hoe de validiteit gemeten kan worden. Voor mijn onderzoek is het niet mogelijk om enquetes of interviews af te nemen.

Indien ik zou enquêteren of interviewen kan ik alsnog mijn hoofdvraag of deelvragen niet beantwoorden. Er is hierdoor geen meerwaarde dat oplevert. Mijn vraag is nu, indien ik geen enquete of interview afneem, is mijn onderzoek dan nog wel valide?

Alvast heel erg bedankt,

Jan

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
24 maart 2017 om 10:42

Hoi Jan, een onderzoek kan heel goed valide zijn zonder interviews of enquêtes. In het verzamelartikel over betrouwbaarheid en validiteit hebben we dat nog een keer op een rijtje gezet.

Beantwoorden

Boukje
9 maart 2017 om 13:09

Hallo,

Vanuit mijn opleiding heb ik geleerd dat er een verschil is tussen representativiteit en validiteit. Wij moeten dus ook altijd in het hoofdstuk over de onderzoeksmethode het kopje Validiteit én Representativiteit vermelden. Maar als ik dit artikel lees, krijg ik het idee dat representativiteit eigenlijk hetzelfde is als generaliseerbaarheid en dus een onderdeel is van de externe validiteit. Heb ik dit goed begrepen? Of kan ik iets anders vermelden onder het kopje Representativiteit wat niet hoort bij externe validiteit?

Groet,
Boukje

Beantwoorden

Wouter Koekoek
Wouter Koekoek (Scribbr-team)
12 maart 2017 om 12:37

Beste Boukje,
Als er binnen jouw opleding een onderscheid gemaakt wordt tussen representativiteit en validiteit, raad ik je aan om de richtlijnen van je opleding te volgen.

Behalve wat er geschreven staat in het artikel over observatie heb ik helaas weinig informatie voor je over representativiteit.

Succes!

Beantwoorden

IM
13 december 2016 om 16:54

Hoi Bas,

Ik ben benieuwd wat je kunt doen als blijkt dat het instrument niet valide is. Bijvoorbeeld een instrument dat op basis van stellingen werkt. Een set van stellingen meet een bepaald construct. Is het dan bijvoorbeeld nodig nieuwe stellingen te maken tot dat de set van stellingen wel valide zijn? Ik ben benieuwd naar je reactie.

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
15 december 2016 om 14:54

Hoi Iris, ja, je zal dan aan de stellingen moeten sleutelen. Het kan ook zo zijn dat je een paar stellingen moet weglaten maar de rest wel nog kunt gebruiken.

Beantwoorden

Anna
23 mei 2016 om 22:38

Hi! 
Het artikel maakt veel duidelijk over validiteit, bedankt daarvoor! Misschien kunnen jullie mij ook nog ergens anders mee helpen. Ik ben nu bezig met het opzetten van een observatie. Het doel is om de oriëntatie van winkelbezoekers in kaart te brengen.. ik kan echter niks vinden over hoeveel observaties ik nodig heb om een representatief resultaat te vormen.
Enige tips?

vriendelijke groet,
Anna

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
24 mei 2016 om 16:16

Hoi Anne, we hebben een artikel over observatie. Hierin staat ook iets over representativiteit. Helaas heb ik daar niet meer informatie over.

Beantwoorden

EA
22 februari 2016 om 20:15

Ik ben mijn plan van aanpak aan het maken en heb moeite met de validiteit van mijn onderzoek.

Mijn scriptie gaat over het onderzoeken van de voetbalmarkt in Turkije. N.a.v. het onderzoek wil het bureau waar ik stage loop voor 2018 drie spelers getransfereerd hebben.
Hiervoor ga ik eerst 18 spelers in Nederland interviewen.
Hiermee ga ik proberen een profiel te schetsen van spelers hier. Hierna ga ik 6 Turkse trainers/clubs interviewen om erachter te komen wat de eisen vanuit Turkije zijn. Ook ga ik 6 zaakwaarnemers interviewen om erachter te komen welke stappen er genomen moeten worden voor een stap richting het buitenland. Is dit valide genoeg? Wat raden jullie mij aan?

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
23 februari 2016 om 09:53

Hoi, klinkt als een goede opzet. Wel denk ik dat 18 spelers interviewen wat veel is. Ik ga er nu ook vanuit dat je onderzoek zich richt op de motivatie en beweegredenen van de spelers? Anders mis ik bij jou nu het juridische en fiscale aspect. Want volgens mij speelt dat een enorme rol bij voetbaltransfers. Succes!

Beantwoorden

EA
23 februari 2016 om 12:45

Heel erg bedankt voor je reactie!
Hoeveel interviews zou jij doen? Ik ga namelijk 6 spelers van het bureau zelf en 12 anderen interviewen. Momenteel denk ik aan spelers tussen de 18-28.
6 spelers van eigen clientenbestand, 6 tussen de 18-23 en 6 tussen de 23-28.

Het juridische en fiscale informatie gedeelte wil ik via de zaakwaarnemers verkrijgen dmv diepte interviews.

Ik ga geen enquetes afnemen. Hoe kan ik mij argumenteren om het zo aan te pakken? Met enquetes kan ik het gewenste resultaat niet behalen. Ik zal diepte interviews moeten afnemen.

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
23 februari 2016 om 12:47

Ik zou er een aantal doen en daarna bekijken of ik er meer nodig heb. Kunt beargumenteren dat je alleen kwalitatief onderzoek doet en daarom geen enquêtes gaat afnemen.

Beantwoorden

Celine Clarisse
8 juli 2015 om 11:44

Hoi Marlou,
Mijn opleiding wilt dat ik de validiteit vermeldt in mijn onderzoeksverslag. Waar kan ik dit het beste plaatsen?

Groetjes Celine Clarisse

Beantwoorden

(Scribbr-team)
8 juli 2015 om 12:02

Hi Celine Clarisse,

Ik zou dit verwerken in de lopende tekst in het hoofdstuk 'Methode'. In dit hoofdstuk vertel je namelijk welke keuzes je hebt gemaakt bij het opzetten van je onderzoek, dus je kunt ook meteen uitleggen waarom je deze keuzes hebt gemaakt. Hoe heb je bijvoorbeeld zoveel mogelijk voorkomen dat er sociaal wenselijke antwoorden gegeven worden? Hoe heb je bepaalde begrippen gemeten (constructvaliditeit)? Ga na welke bedreigingen van interne validiteit en welke bedreigingen van externe validiteit op jouw onderzoek van toepassing zijn en stel jezelf aan de hand daarvan dit soort vragen. Kun je hier wat mee? Succes!

Groet,
Marlou

Beantwoorden

Daphne
28 juni 2015 om 22:05

Hoi Marlou,

In mijn scriptie heb ik gebruik gemaakt van vragenlijsten bij collega's en leerlingen. En heb ik observaties in de klas gedaan. Nu moet ik voor mijn afstudeergesprek kritisch reflecteren op de validiteit van mijn onderzoek. Voor mij een erg lastig puntje, omdat ik het begrip al snel in de war haal met betrouwbaarheid. Hoe denk jij dat ik dit het beste kan uitleggen?

Alvast bedankt!
Groetjes,
Daphne

Beantwoorden

(Scribbr-team)
1 juli 2015 om 12:00

Hi Daphne,

Een aantal punten die je bijvoorbeeld kunt bespreken over je vragenlijsten zijn: 1. Zijn er vragen waarop men mogelijk een sociaal wenselijk antwoord heeft gegeven? 2. Zijn je vragen goed geformuleerd (zie begripsvaliditeit)? 3. Heb je voldoende vragen gesteld om een begrip te meten (zie begripsvaliditeit)?

Ik raad je aan om ook de artikelen over interne validiteit en externe validiteit te bekijken. Hier staan een aantal bedreigingen van validiteit beschreven. Aan de hand daarvan kun je beschrijven hoe jij daarmee om bent gegaan in jouw onderzoek. Daarnaast vind je in het artikel over de kwaliteit van een scriptieonderzoek het verschil tussen validiteit en betrouwbaarheid kort beschreven, wellicht heb je daar ook nog wat aan.

Succes!

Groet,
Marlou

Beantwoorden

miranda
6 mei 2015 om 15:45

Beste Marlou,
bedankt voor dit duidelijke artikel. Maar hoe bepaal je dan het exacte aantal dat je gaat interviewen om het betrouwbaar te maken?
Alvast bedankt,
Miranda

Beantwoorden

(Scribbr-team)
8 mei 2015 om 12:24

Hi Miranda,

Er zijn geen richtlijnen voor het aantal interviews dat je afneemt. Het lijkt me dan ook verstandig om dit even te bespreken met je begeleider.

Groet,
Marlou

Beantwoorden

Elise
6 mei 2015 om 14:53

Voor mijn onderzoek moet ik opzoek naar de factoren van de groei van speciaal onderwijs. Ik heb zojuist een onderzoek gevonden die alle factoren benoemd die ik ook zou willen gebruiken en de daarbij behorende literatuur. Hoe verwerk ik dit in mijn onderzoek?

Beantwoorden

(Scribbr-team)
8 mei 2015 om 12:30

Hi Elise,

Ik begrijp niet precies wat je wilt onderzoeken. Als alle factoren al gevonden zijn in een eerder onderzoek, wat ga jij dan nog onderzoeken? Het is de bedoeling dat jouw onderzoek iets toevoegt aan hetgeen dat er al is. Ik raad je aan om eens te kijken bij de aanbevelingen voor vervolgonderzoek bij het onderzoek dat je nu gevonden hebt. Waarschijnlijk hebben de auteurs zelf al voorstellen gedaan voor nieuw onderzoek dat iets kan toevoegen aan het onderzoek dat zij uitgevoerd hebben. In dat geval kun je op hun onderzoek voortbouwen, en de literatuur uit hun onderzoeksartikel gebruiken voor jouw eigen onderzoek. Kun je hier iets mee?

Groet,
Marlou

Beantwoorden

Ibrahim Akhnikh
5 mei 2015 om 15:30

Top artikel! Heeft mijn geholpen met mijn onderzoek!

Beantwoorden

Adriaan
31 maart 2015 om 16:00

Hoi Marlou,

Hoe zit dat met een diepte-interview. Hoe bewaak je daar de validiteit?
Dus bij kwalitatief marktonderzoek.

Enige tips?

Groetjes,

Adriaan

Beantwoorden

(Scribbr-team)
1 april 2015 om 12:11

Hi Adriaan,

Validiteit gaat om de vraag: meet je wat je wilt weten? Een interview biedt je veel inhoudelijke informatie. Door middel van een interview kom je erachter wat er daadwerkelijk speelt. Dit zorgt ervoor dat een interview de validiteit van een onderzoek sowieso al bevordert. Let op: validiteit is niet hetzelfde als betrouwbaarheid (meer over betrouwbaarheid lees je hier: https://www.scribbr.nl/onderzoeksmethoden/hoe-beoordeel-je-de-kwaliteit-van-een-onderzoek/). Een tip om tevens de betrouwbaarheid van het onderzoek te waarborgen is om een combinatie te doen van interview en enquête. Het interview zorgt voor de verdieping (validiteit) en de enquête voor de statistiek (betrouwbaarheid).

Verder raad ik je aan om deze artikelen te bekijken: interne validiteit en externe validiteit. In deze artikelen staan mogelijke bedreigingen van validiteit. Niet alle bedreigingen zijn op elk type onderzoek van toepassing. Je kunt zelf even kijken welke bedreigingen voor jouw onderzoek mogelijk een rol spelen, dan kun je hier rekening mee houden bij de opbouw van het onderzoek.

Succes!

Groeten,
Marlou

Beantwoorden

Stel een vraag of reageer.

Please click the checkbox on the left to verify that you are a not a bot.