Een haalbare doelstelling voor je scriptie formuleren | Voorbeelden

In je doelstelling (of onderzoeksdoel) van je scriptie leg je uit wat je met je onderzoek wilt bereiken en waarom je het onderzoek uitvoert. Je bepaalt je doelstelling op basis van je probleemanalyse en probleemstelling.

Het doel van je onderzoek is nooit om het probleem op te lossen, maar om meer inzicht in het probleem te verkrijgen. Zo kan je doelstelling voor je scriptie onder andere gericht zijn op:

 • wat de oorzaken zijn van een probleem
 • wat de gevolgen zijn van een probleem
 • hoe het probleem in verband staat met een ander fenomeen
 • wat een negatieve of positieve invloed heeft op het probleem
 • waarmee het probleem mogelijk voorkomen kan worden
 • hoe het probleem in verband staat met interne en externe factoren

  Je formuleert je doelstelling in je probleemanalyse als deel van je onderzoeksplan en nogmaals in de inleiding en kort in de samenvatting van je scriptie. Vaak vragen hogescholen, universiteiten en opdrachtgevers om je doelstelling volgens de SMART-methode op te stellen.

  Volg het stappenplan voor een SMART doelstelling

  Jouw onderzoeksdoel bepalen

  Voor het formuleren van je doelstelling moet je bepalen je op welke manier jij beter inzicht wil verkrijgen in de probleemstelling die je hebt opgesteld. Een eventuele opdrachtgever kan dan uiteindelijk op basis van de inzichten die uit je onderzoek voortvloeien het probleem proberen op te lossen. Ook kun je op basis van deze inzichten aanbevelingen of een adviesrapport opstellen.

  Geef met je doelstelling duidelijk en concreet aan wat je voor je opdrachtgever (voor praktijkgericht onderzoek) of de bestaande literatuur (voor wetenschappelijk onderzoek) kunt betekenen. Zo kun je onderzoeken welke oorzaken ten grondslag liggen aan een probleem. Jij levert zo de informatie die anderen kunnen gebruiken om het probleem op te lossen.

  Voorbeeld: Onderzoeksdoel dat niet het probleem oplost, maar inzicht biedt
  De doelstelling van dit onderzoek is inzicht krijgen in waarom het aantal likes van Vaya Beauty’s Facebookpagina daalt door, aan de hand van kwantitatief en kwalitatief onderzoek naar de doelgroep van cosmeticabedrijf Vaya Beauty, de oorzaken van de daling op een rijtje te zetten.

  Ontvang feedback op taal, structuur, lay-out en bronvermelding

  Professionele Scribbr-editors kijken je scriptie na op:

  • Academisch taalgebruik
  • Onduidelijke zinnen
  • Grammaticale fouten
  • Interpunctie
  • Verboden woorden

  Bekijk het voorbeeld

  Voorbeeldzinnen doelstelling

  In je onderzoeksplan en je scriptie moet je doelstelling duidelijk naar voren komen door de formulering die je gebruikt. Je kunt de volgende voorbeeldzinnen gebruiken om je doelstelling op duidelijke wijze te formuleren.

  Voorbeeldzinnen voor de doelstelling
  1. Het onderzoek heeft tot doel inzicht te verkrijgen in … bij … om …
  2. De doelstelling van het onderzoek is …  door …
  3. Het doel van dit onderzoek is om te achterhalen waarom …
  4. Door middel van dit onderzoek moet duidelijk worden hoe …in verband staat met …
  5. Dit onderzoek heeft ten doel om de gevolgen van … inzichtelijk te maken zodat …
  6. De onderzoeksdoelstelling is daarom om inzicht te krijgen in de negatieve en positieve … van/op …
  7. Het onderzoeksdoel is dan ook om te bepalen hoe … zich verhoudt tot … om uiteindelijk een advies uit te brengen om …
  8. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen met welke methoden/technieken/middelen het probleem …
  9. De doelstelling is om kennis te verzamelen over de factoren die een invloed hebben op …

  Zeker weten dat je je probleemstelling, doelstelling en onderzoeksvragen juist heb geformuleerd en gestructureerd? Maak gebruik van onze nakijkservice om je scriptie na te laten kijken op taal en structuur.

  Voorwaarden voor een goede doelstelling

  Een goede doelstelling:

  • stelt de reikwijdte en diepgang van je onderzoek vast;
  • draagt bij aan je onderzoeksopzet en welke onderzoeksmethoden je gaat toepassen;
  • geeft aan hoe je onderzoek zal bijdragen aan de doelen van de opdrachtgever en/of de bestaande literatuur.

  Om een goede doelstelling te formuleren waarin deze aspecten terugkomen, is het belangrijk dat je doelstelling aan de onderstaande drie voorwaarden voldoet.

  Voorwaarde 1: Zorg ervoor dat je onderzoeksdoel relevant is

  De doelstelling toont de relevantie van je onderzoek aan. Dit kan een maatschappelijke relevantie zijn of een theoretische relevantie. Zo schep je ook de juiste verwachtingen bij je opdrachtgever.

  Doe je praktijkgericht onderzoek dan is de doelstelling vaak maatschappelijk relevant. Bij theoretisch onderzoek is de doelstelling vaak het uitbreiden van bestaande kennis over een bepaald onderwerp.

  Voorbeeld: Maatschappelijk relevant doel
  Het doel van het onderzoek is erachter te komen hoe de vaardigheden van de leerkrachten verbeterd kunnen worden zodat zij hoogbegaafde leerlingen beter herkennen en kunnen begeleiden.
  Voorbeeld: Theoretisch relevant doel
  Het doel is om door middel van kwantitatief onderzoek inzicht te krijgen in de scheikundige elementen die van invloed zijn op de reactie van X op Z met betrekking tot de fotosynthese van plant C.

  Voorwaarde 2: Verwijs direct of indirect naar het type onderzoek

  Je doelstelling dient als opstap naar het type onderzoek dat je zult uitvoeren en impliceert of verduidelijkt direct dat je een bepaald soort onderzoek gaat doen.

  Je kunt bijvoorbeeld op directe wijze in je doelstelling aangeven dat je kwalitatief onderzoek doet of op indirecte wijze verduidelijken dat je bepaalde informatie gaat verzamelen of analyseren.

  Voorbeeld: Direct verwijzen naar type onderzoek
  Het doel is om door middel van kwalitatief onderzoek inzicht te krijgen in de attitude en percepties van hogeschoolstudenten van de opleiding economie met betrekking tot Z.
  Voorbeeld: Indirect verwijzen naar type onderzoek
  De doelstelling is om door de jurisprudentie en wetboeken te raadplegen inzicht te verschaffen in de rechten van burgers die een burgerarrest uitvoeren.

  Voorwaarde 3: Sluit aan op de doelen van je opdrachtgever (indien mogelijk)

  Als je onderzoek doet in opdracht van een bedrijf of organisatie is een doelstelling extra belangrijk om ervoor te zorgen dat jij en je opdrachtgever dezelfde verwachtingen hebben.

  Stel niet tot doel om een oplossing voor een probleem te vinden, maar wel om hier meer inzicht te verkrijgen. Met deze kennis kan je opdrachtgever zelf het probleem oplossen.

  Voorbeeld: Verwijzen naar doelen en wensen van opdrachtgever na je doelstelling
  Het doel is om door middel van literatuuronderzoek inzicht te krijgen in hoe de vaardigheden van de leerkrachten verbeterd kunnen worden zodat zij de hoogbegaafde leerlingen beter herkennen en kunnen begeleiden.

  Met behulp van de bevindingen van dit onderzoek kan basisschool de Hoensbroek vervolgens studiedagen organiseren om de leerkrachten deze vaardigheden bij te brengen.

  En dan?

  Voordat je de doelstelling hebt opgesteld, heb je als het goed is al een probleemstelling geformuleerd. Zodra je het onderzoeksdoel hebt gedefinieerd en de probleemstelling hebt opgesteld, is het tijd om de hoofdvraag met bijbehorende deelvragen op te stellen. Met de hoofd- en deelvragen heb je de probleemanalyse van je onderzoeksplan voltooid.

  Houd er rekening mee dat er een duidelijk verschil bestaat tussen je doelstelling, hoofdvraag en je probleemstelling.

  Bekijk voorbeelden probleemstelling, doelstelling en hoofdvraag

  Wie helpt jou met nakijken?

  Betrouwbare hulptroepen vinden is niet makkelijk...

  • Familie
  • Vrienden
  • Studiegenoten
  • Scribbr

  We staan altijd voor je klaar

  Veelgestelde vragen over de doelstelling

  Wat is een doelstelling?

  Op basis van je probleemanalyse en probleemstelling formuleer je een doelstelling waarmee je aangeeft wat je met het onderzoek wilt bereiken.

  Zo kan je doelstelling voor je scriptie onder andere gericht zijn op:

  • wat de oorzaken zijn van een probleem;
  • wat de gevolgen zijn van een probleem;
  • hoe het probleem in verband staat met een ander fenomeen;
  • wat een negatieve of positieve invloed heeft op het probleem;
  • waarmee het probleem mogelijk voorkomen kan worden;
  • hoe het probleem in verband staat met interne en externe factoren.
  Hoe maak ik een doel meetbaar?

  Een doel is meetbaar met behulp van een bepaald systeem, bepaalde methode of procedure om cijfermatig te bepalen in hoeverre je het doel op een bepaald moment bereikt hebt. Je kunt zonodig een nulmeting doen om de startsituatie te bepalen, zodat duidelijk is met welk percentage of met welk aantal de situatie is verbeterd in vergelijking met deze startsituatie.

  Wanneer je een doel met geen mogelijkheid meetbaar kunt maken, kan het zijn dat je jouw doel niet SMART kunt formuleren. Ga dan na of mogelijk een onderdeel van je doel wel meetbaar kan zijn. Zo kun je ‘betere communicatie’ niet meten, maar het aantal likes over de klantenservice op de Facebookpagina wel.

  Moeten alle doelen SMART geformuleerd worden?

  Niet alle doelen kunnen SMART geformuleerd worden. Formuleer kortetermijndoelen met een duidelijke einddatum en meetbare resultaten SMART om je te helpen je doelstelling te behalen.

  Langetermijndoelen zonder einddatum bij concepten die moeilijk tot onmogelijk meetbaar gemaakt kunnen worden, kunnen niet SMART geformuleerd worden.

  Waarom moet ik doelen SMART formuleren?

  Door (leer)doelen SMART te formuleren, maak je het voor jezelf en eventueel de organisatie waarvoor je werkt of het onderzoek doet, eenvoudiger om deze doelen te behalen.

  Een SMART-geformuleerde doelstelling leidt tot een duidelijk en haalbaar actieplan waar voldoende draagvlak voor is, wat niet alleen handig is, maar ook jezelf en medewerkers kan motiveren.

  Bovendien weet je op de afgesproken datum ook daadwerkelijk of het doel behaald is, doordat dit meetbaar is. Naar aanleiding hiervan kun je weer nieuwe SMART-(leer)doelen opstellen zodat jezelf of je organisatie door kan ontwikkelen en kan blijven verbeteren.

  Citeer dit Scribbr-artikel

  Als je naar deze bron wilt verwijzen, kun je de bronvermelding kopiëren of op “Citeer dit Scribbr-artikel” klikken om de bronvermelding automatisch toe te voegen aan onze gratis Bronnengenerator.

  Benders, L. & Scharwächter, V. (2023, 24 januari). Een haalbare doelstelling voor je scriptie formuleren | Voorbeelden. Scribbr. Geraadpleegd op 18 juni 2024, van https://www.scribbr.nl/starten-met-je-scriptie/doelstelling/

  Wat vind jij van dit artikel?
  Lou Benders

  Lou was Scribbrs Product- en Kwaliteitsmanager tot ze naar Italië verhuisde voor de liefde en het lekkere weer. Nu werkt ze op afstand aan Scribbrs diensten en aan handige artikelen over academische teksten.