Wat zijn de beperkingen van ChatGPT?

ChatGPT is een populaire chatbot die eind 2022 werd uitgebracht door OpenAI. Chatbots, of computerprogramma’s die menselijke interacties simuleren via kunstmatige intelligentie (KI/AI) en natuurlijke taalverwerking (NLP), kunnen helpen bij het beantwoorden van veel academische vragen.

Hoewel het gebruik van ChatGPT tijdens je studie handig kan zijn, met name voor hulp bij examenvoorbereiding, huiswerkopdrachten of academisch schrijven, heeft de tool momenteel nog beperkingen. De huidige beperkingen zijn onder meer:

Let op
Universiteiten en andere instellingen moeten nog steeds standpunten formuleren over hoe ChatGPT en soortgelijke tools mogen worden gebruikt. Volg altijd de richtlijnen van je instelling in plaats als deze afwijken van online suggesties. Bekijk ook ons overzicht van AI-richtlijnen per onderwijsinstelling.

Verder lezen: Wat zijn de beperkingen van ChatGPT?

Wat is root cause analysis? | Template & Voorbeelden

Root Cause Analysis

Root cause analysis (oorzaakanalyse) is een probleemoplossende aanpak die de analogie van “roots” (wortels) en “blooms” (bloemen) gebruikt om oorzaak-en-gevolgrelaties te modelleren. In plaats van zich te richten op wat zich op de oppervlakte bevindt, zoekt root cause analysis naar oplossingen voor dieperliggende problemen.

Let op
Net als bij exploratief onderzoek is het belangrijk te onthouden dat een oorzaakanalyse geen oplossingen biedt voor problemen. Root cause analysis is eerder één methode binnen een groter onderzoek.

Root cause analysis richt zich op het identificeren van de vele potentiële oorzaken van een probleem, net zoals een plant vele vertakkende wortels (roots) onder de oppervlakte kan hebben. Zo kunnen meerdere potentiële oplossingen worden verkend.

Root cause analysis is een vorm van kwaliteitsmanagement (probleemanalyse) en wordt vaak gebruikt in organisatiemanagement, kwaliteitscontrole en de gezondheidszorg, zoals verpleging. Een root cause analysis kan ook een handig hulpmiddel zijn voor studenten en kan worden ingezet om te brainstormen over een probleemstelling of om stof te onthouden.

Verder lezen: Wat is root cause analysis? | Template & Voorbeelden

All right vs alright | Verschil & Voorbeeldzinnen

All right en alright zijn twee manieren om het bijvoeglijk naamwoord, bijwoord of tussenwerpsel “okay” (oké) te schrijven.

  • All right (met spatie) is de meest gebruikelijke vorm die in het Engels meestal in formele of zakelijke teksten wordt gebruikt.
  • Alright is een erg gebruikelijke spelling in de dagelijkse spreektaal, maar deze vorm wordt in woordenboeken niet altijd erkend (hoewel de vorm is opgenomen in Merriam-Webster en de OED). Alright is een ongebruikelijke spelling in formele teksten.
Voorbeelden: All right of alright in een zin
Thankfully, Rhonda is doing all right after her cataracts surgery.

It’s the flu all right!

College is going alright so far.

Let op
Hoe je het ook spelt, all right/alright wordt als te informeel beschouwd om in een academische tekst te gebruiken. Je kunt beter een zakelijker woord, zoals “adequate” (adequaat), gebruiken.

Verder lezen: All right vs alright | Verschil & Voorbeeldzinnen

When to use a or an | Verschil, Voorbeelden & Quiz

A en an zijn verschillende vormen van het onbepaald lidwoord in het Engels. Op deze lidwoorden volgt vaak een zelfstandig naamwoord.

  • A wordt gebruikt voor zelfstandig naamwoorden die qua uitspraak beginnen met een medeklinker (e.g., “s,” “t,” “v”).
  • An wordt gebruikt voor zelfstandig naamwoorden die qua uitspraak beginnen met een klinker (e.g., “a,” “o,” “i”).

Om te bepalen of je “a” of “an” moet gebruiken let je dus op de uitspraak en niet op de spelling van het woord.

Voorbeelden: A or an Examples: A or an
He had a dog when he was a child.

Oranges are a good source of Vitamin C.

She had an aneurysm when she was a child.

Many employees of the company owned an iPhone.

A usurper to the throne was imminent. Following an SOP is a good way to ensure everything goes smoothly.

Verder lezen: When to use a or an | Verschil, Voorbeelden & Quiz

Wat Is een Peer Review? | Betekenis & Voorbeelden

Peer review (ook wel onderlinge of collegiale toetsing genoemd) is het proces waarbij inzendingen voor een wetenschappelijk tijdschrift worden beoordeeld. Op basis van strikte criteria beslist een panel van reviewers (beoordelaars) die werkzaam zijn in hetzelfde vakgebied of een inzending kan worden gepubliceerd.

Gepubliceerde artikelen die peer-reviewed zijn worden beschouwd als betrouwbare bronnen vanwege de strenge procedure die ze hebben moeten doorlopen om gepubliceerd te worden.

Er zijn verschillende soorten peer review. Het grootste verschil is de mate waarin auteurs, reviewers en redacteuren elkaars identiteit kennen. De belangrijkste soorten zijn:

Peer assessment
Peer review kan ook plaatsvinden tussen studenten, waarbij jij en je medestudenten (je peers) onderling constructieve feedback op een opdracht uitwisselen. In dit geval heet het peer assessment. Vaak levert de docent hiervoor criteria aan. De feedback kan je helpen je opdracht te verbeteren.

Verder lezen: Wat Is een Peer Review? | Betekenis & Voorbeelden

Mixed-methods onderzoek | Uitleg met voorbeelden

Mixed methods onderzoek (mixed methods research) combineert elementen van kwantitatief en kwalitatief onderzoek om zo je onderzoeksvraag te beantwoorden. Mixed methods onderzoek kan soms een beter en vollediger beeld geven dan enkel kwantitatief of kwalitatief onderzoek, omdat de voordelen van beide methoden worden gecombineerd.

Mixed methods onderzoek wordt vaak gebruikt bij multidisciplinair onderzoek, medisch onderzoek en onderzoek in de sociale of gedragswetenschappen.

Voorbeeld: Onderzoeksvragen voor mixed methods onderzoek
  • Op welke manier hangt de mening van studenten over de leeromgeving (kwalitatief) samen met verschillen in tentamencijfers (kwantitatief)?
  • Hoe kunnen interviews over baantevredenheid bij supermarkt Xando (kwalitatief) het ziekteverzuim onder vakkenvullers verklaren (kwantitatief)?

Verder lezen: Mixed-methods onderzoek | Uitleg met voorbeelden