Onderzoeksvoorstel (research proposal) | Uitleg & Voorbeelden

Je onderzoeksvoorstel (research proposal) schrijf je voordat je aan je scriptie begint. Hier ga je in op welk probleem je wilt onderzoeken, wat de relevantie van dit probleem is, welke onderzoeksvragen je wilt behandelen, welke methoden je daarvoor gebruikt en wat de bestaande literatuur over het onderwerp is. Ook voeg je een voorlopige literatuurlijst toe.

Een research proposal is bedoeld als leidraad voor het schrijven van je scriptie. Vaak verwacht je begeleider een proposal om zo het doel van je scriptie en je tijdsplanning in te kunnen zien. De lengte van je onderzoeksvoorstel verschilt per onderzoek, maar is meestal niet langer dan een aantal pagina’s.

Structuur van je onderzoeksvoorstel

Een onderzoeksvoorstel kan de volgende structuur hebben:

 1. Achtergrondinformatie
  Hier bespreek je je onderwerp, probleemgebied, bestaande literatuur en academische relevantie.
 2. Probleem-, vraag- en doelstelling
  Je gaat in dit deel dieper in op de definitie van je probleem, het doel van je onderzoek, de hoofdvraag en de deelvragen.
 3. Onderzoeksplan en -overzicht
  In dit onderdeel ga je in op de onderzoeksmethoden, de hoofdstukken die je gaat schrijven en het tijdschema van je scriptie.
 4. Bronvermelding
  Dit is de plek voor je voorlopige literatuurlijst.
Let op
De volgorde hierboven is een richtlijn en geen vaste regel. Je kunt hier dus van afwijken als je jouw proposal schrijft, zeker als je studierichtlijnen een andere volgorde van je verlangen.

Lees waarom zo veel studenten Scribbr inschakelen

Ontdek nakijken op taal

Stap 1: Achtergrondinformatie

Introduceer om te beginnen het onderwerp waar je onderzoek naar wilt doen. Zorg ervoor dat dit onderwerp goed afgebakend is. Vervolgens ga je in op het probleem en geef je aan wat in de literatuur behandeld is, maar ook welke vragen nog niet beantwoord zijn.

Voorbeeld: Achtergrondinformatie
De walvisjacht in de Lofoten in Noorwegen is tussen 2017 en 2018 met 20% geslonken door de beperkende maatregelen die het land eind 2016 getroffen heeft. Er is echter een dorp in de Lofoten, Reine, dat naar aanleiding van deze maatregelen inmiddels in armoede is vervallen, omdat 70% van de inkomsten bestond uit de verkoop van walvisvlees, zoals bleek uit het onderzoek van Sciascia en Corrieri (2019). Vervolgens heeft Gonzalez (2020) een uitvoerig onderzoek gedaan naar de omringende dorpen in de Lofoten die zich wel hebben kunnen aanpassen. Uit deze literatuur is echter nog niet gebleken hoe Reine zijn economische situatie zou kunnen verbeteren en hoe daarmee Noorwegen dergelijke situaties in de toekomst zou kunnen voorkomen.

Naar aanleiding daarvan kun je de academische relevantie van je onderzoeksvoorstel bepleiten.

Voorbeeld: Academische relevantie
In het onderzoek van Gonzalez (2020) wordt gesuggereerd om een vervolgonderzoek te doen naar het verband tussen de beperkende maatregelen en de demografische factoren binnen het dorp om erachter te komen welke factoren de grootste invloed hebben gehad op de situatie en welke factoren het meeste potentieel hebben om de situatie te verbeteren. Een dergelijk onderzoek is tot op heden nog niet uitgevoerd, waardoor er momenteel onvoldoende kennis is over de gevolgen van de beperkende maatregelen. Met een onderzoek naar deze factoren zal de kennis over deze gevolgen worden vergroot, wat kan bijdragen aan een oplossing voor Reine en Noorwegen om dergelijke situaties te voorkomen.

Stap 2: Probleem-, vraag- en doelstelling

Probleemstelling

Voordat je jouw probleemstelling kunt opstellen, doe je een probleemanalyse. In je probleemstelling beschrijf je wat het probleem of vraagstuk is dat opgelost moet worden met behulp van je onderzoek.

Voorbeeld: Probleemstelling
De probleemstelling van de scriptie wordt als volgt: Reine, gelegen in de Lofoten in Noorwegen, is na de beperkende maatregelen van 2016 met betrekking tot de walvisjacht in armoede vervallen. Op dit moment is onduidelijk welke factoren precies hebben geleid tot de huidige situatie. Bovendien hebben Reine en Noorwegen niet de kennis in huis om een dergelijke situatie in de toekomst te voorkomen en om de economische situatie van het dorp te verbeteren zonder terug te keren naar de walvisjacht.

Doelstelling

Na je probleemstelling volgt meestal je doelstelling. Hierin geef je aan waarom je het onderzoek uitvoert en wat je met het onderzoek wilt bereiken. Je doelstelling bestaat nooit uit het oplossen van een probleem. Je doelstelling is om meer inzicht te krijgen in het probleem.

Voorbeeld: Doelstelling
Het doel van het onderzoek is om te achterhalen welke factoren binnen de economische samenstelling van Reine en de beperkende maatregelen hebben geleid tot de armoede in Reine. Met deze kennis wordt inzichtelijk gemaakt welke mogelijkheden bestaan om de situatie van Reine te verbeteren en om de beperkende maatregelen aan te passen om soortgelijke situaties in andere gebieden van Noorwegen te voorkomen.

Hoofdvraag

De hoofdvraag die je in je onderzoeksvoorstel presenteert wordt de centrale onderzoeksvraag van je scriptie. Deze hoofdvraag stel je op met behulp van je probleemstelling.

Voorbeeld: Hoofdvraag
De hoofdvraag van de scriptie luidt als volgt: Welke factoren binnen Reine en de beperkende maatregelen hebben geleid tot de armoede in Reine?

Deelvragen

Door antwoord te geven op je deelvragen, kun je de hoofdvraag uiteindelijk beantwoorden.

Voorbeeld: Deelvragen
Om antwoord te geven op de hoofdvraag worden eerst de volgende deelvragen beantwoord:

 • Hoe is Reine samengesteld?
 • Welke factoren zijn in het verleden van invloed geweest op de economische situatie?
 • Welke beperkende maatregelen hebben het meest effect gehad?

   Stap 3: Onderzoeksplan en -overzicht

   Als je jouw onderzoeksplan beschrijft, ga je in op hoe je onderzoek wilt gaan doen (de onderzoeksopzet). Zo weten jij en je begeleider hoe je onderzoek aangepakt zal worden, en of je plan haalbaar is binnen de gestelde tijd.

   Onderzoeksmethoden

   Ten eerste moet je voordat je aan je onderzoek begint, weten welke onderzoeksmethoden je gaat gebruiken en hoe je data verzamelt. Zo weet je waar je kunt beginnen. In je onderzoeksvoorstel presenteer je kort welke methoden je beoogt te gebruiken om data te verzamelen en te analyseren. Je hoeft ze hier niet volledig uit te leggen.

   Voorbeeld: Onderzoeksmethoden
   Om te inventariseren welke factoren van invloed zijn op de situatie van Reine zal een kwalitatief onderzoek worden verricht. Om meer informatie te vergaren, wordt allereerst de bestaande literatuur onderzocht en worden de rapporten van 2017 van Reine vergeleken met rapporten van 2017 van drie nabijgelegen dorpen. Hierna worden de beperkende maatregelen nauwkeurig onderzocht.

   Vervolgens zullen zes individuele diepte-interviews worden afgenomen bij de raadsleden van Reine en initiatiefnemers van de beperkende maatregelen. De interviews worden na afloop getranscribeerd en gecodeerd. Hierna zal de informatie met betrekking tot de factoren die van invloed waren op de armoede van Reine worden geanalyseerd met behulp van het model van Wurtz (2021).

   Hoofdstukken in je scriptie

   Geef kort aan welke hoofdstukken in jouw scriptie zullen volgen.

   Voorbeeld: Hoofdstukken
   In de scriptie worden naast de inleiding aan het begin en de conclusie en discussie op het eind de volgende hoofdstukken opgenomen. Het eerste hoofdstuk geeft een verdieping van de huidige situatie in Reine op basis van de bestaande literatuur en de verschillende rapporten. Hiermee worden deelvraag 1 en 2 beantwoord.

   In Hoofdstuk 2 worden vervolgens de specifieke kenmerken van de beperkende maatregelen behandeld om antwoord te geven op deelvraag 3. In Hoofdstuk 3 volgt een samenvatting van de belangrijkste resultaten van de interviews waarmee een antwoord gegeven wordt op deelvraag 4 en 5. Hierna wordt in Hoofdstuk 4 de analyse gepresenteerd om antwoord te geven op deelvraag 6. Tot slot volgt de conclusie waarin de hoofdvraag wordt beantwoord.

   Tijdschema

   In je onderzoeksvoorstel presenteer je ook jouw tijdsplanning aan je begeleider(s). Op basis hiervan weten ze of je planning haalbaar is. Ook kun je met behulp van je planning ervoor zorgen dat je jouw deadline haalt en geen studievertraging oploopt.

   Hieronder kun je een tijdschema (werkplanning) template downloaden in het door jou gewenste format en zelf gemakkelijk invullen:

   Download Excel templateDownload Google Sheets template

   Voorbeeld tijdschema

   Voorbeeld werkplanning

   Ontvang feedback op taal, structuur, lay-out en bronvermelding

   Professionele Scribbr-editors kijken je scriptie na op:

   • Academisch taalgebruik
   • Onduidelijke zinnen
   • Grammaticale fouten
   • Interpunctie
   • Verboden woorden

   Bekijk het voorbeeld

   Stap 4: Bronvermelding

   Ten slotte geef je aan welke bronnen je wilt gebruiken om je scriptie te onderbouwen in een voorlopige literatuurlijst. Geef aan waar je de benodigde data vandaan gaat halen. En ga je gebruikmaken van toonaangevende journals? Gebruik je voor het zoeken Google Scholar?

   Tip
   Zorg ervoor dat je je bronvermelding correct en in alfabetische volgorde noteert. Je kunt gebruikmaken van onze gratis Bronnengenerator om automatisch foutloze bronvermeldingen te genereren in verschillende referentiestijlen.

   Zeker weten dat je bronvermeldingen kloppen? Maak dan gebruik van onze Bronvermeldingservice en laat één van onze bronvermeldingexperts ernaar kijken!

   Voorbeelden onderzoeksvoorstel

   Als je graag een afgerond research proposal wilt zien, bekijk dan de volgende voorbeelden:

   Veelgestelde vragen over een onderzoeksvoorstel

   Wat is het verschil tussen een onderzoeksvoorstel en onderzoeksplan?

   Een onderzoeksvoorstel is, net als een plan van aanpak, een onderzoeksplan dat je voor je scriptie opstelt. Je onderzoeksplan bestaat uit een probleemoriëntatie en een onderzoeksopzet:

   Wat is het verschil tussen een onderzoeksvoorstel en een plan van aanpak?

   Een onderzoeksvoorstel en een plan van aanpak zijn beide een onderzoeksplan dat je voor je begint met het schrijven van je scriptie opstelt.

   Het verschil tussen een onderzoeksvoorstel en een plan van aanpak is dat een plan van aanpak meestal wordt geschreven op het hbo voor een onderzoek bij een organisatie of opdrachtgever, terwijl een onderzoeksvoorstel voor een empirisch of theoretisch onderzoek bij de universiteit wordt opgesteld.

   Wat is het doel van een onderzoeksplan of onderzoeksopzet?

   Met een goed opgesteld onderzoeksplan, bestaande uit je onderzoeksopzet en probleemanalyse, kun je ervoor zorgen dat je onderzoeks- en analysemethoden passen bij je onderzoeksdoelen. Zo kan een begeleider beoordelen of je onderzoek goed in elkaar zit voordat je begint met het daadwerkelijke onderzoek.

   Ook vormt het plan een leidraad tijdens je onderzoek.

   Een onderzoeksplan kan een onderzoeksvoorstel (research proposal) of plan van aanpak (PvA) zijn.

   Citeer dit Scribbr-artikel

   Als je naar deze bron wilt verwijzen, kun je de bronvermelding kopiëren of op “Citeer dit Scribbr-artikel” klikken om de bronvermelding automatisch toe te voegen aan onze gratis Bronnengenerator.

   Scharwächter, V. & Benders, L. (2022, 15 december). Onderzoeksvoorstel (research proposal) | Uitleg & Voorbeelden. Scribbr. Geraadpleegd op 22 april 2024, van https://www.scribbr.nl/starten-met-je-scriptie/onderzoeksvoorstel-research-proposal-scriptie/

   Wat vind jij van dit artikel?
   Veronique Scharwächter

   Veronique heeft twee bachelors: één in Taal- en Cultuurstudies en één in Philosophy, Politics and Economics. Daarnaast heeft zij een boek geschreven over hoe filosofie je kan helpen in je studentenleven. Ze hoopt haar brede, interdisciplinaire kennis in te kunnen zetten om zo veel mogelijk studenten te helpen met het schrijven van hun scriptie.