Aanbevelingen in je scriptie schrijven | Met voorbeelden

In de aanbevelingen (recommendations) van je onderzoek geef je je opdrachtgever adviezen over het vraagstuk dat je hebt onderzocht. Je beschrijft welke concrete oplossingen mogelijk zijn op de korte en/of lange termijn en van welke maatregelen jij denkt dat ze genomen moeten worden op basis van je onderzoek.

Zorg ervoor dat je de aanbevelingen onderbouwt op basis van je onderzoek en houd rekening met eventuele randvoorwaarden, zoals het budget dat beschikbaar is en de termijn waarbinnen een oplossing gevonden moet worden.

Je aanbevelingen worden meestal in een apart hoofdstuk opgenomen, na je conclusie en discussie. Je kunt ze ook opnemen in een apart adviesrapport als je opdrachtgever daarom vraagt.

Wanneer doe je aanbevelingen?

Als een van je onderzoeksvragen de vorm heeft van een ontwerpende vraag moet je sowieso aanbevelingen doen, omdat je opdrachtgever wil weten welke concrete acties ondernomen moeten worden.

Verklarende of beschrijvende onderzoeksvragen zijn niet direct gericht op een verandering van de huidige situatie, maar kunnen ook leiden tot aanbevelingen voor de praktijk.

Tip
Check altijd goed bij je opleiding en opdrachtgever of zij aanbevelingen vereisen.

Wie helpt jou met nakijken?

Betrouwbare hulptroepen vinden is niet makkelijk...

 • Familie
 • Vrienden
 • Studiegenoten
 • Scribbr

We staan altijd voor je klaar

Aanbevelingen beschrijven en onderbouwen

Een aanbeveling is concreet en specifiek: het bevat een advies waarin je aangeeft wat een bepaalde persoon, instantie, afdeling of bepaald bedrijf kan ondernemen om een probleem (gedeeltelijk) op te lossen.

Hierbij gebruik je vaak werkwoorden als:

 • zorgen voor
 • maken
 • organiseren
 • ontwikkelen

Een aanbeveling wordt ondersteund door een duidelijke onderbouwing (motivatie) en houdt rechtstreeks verband met het uitgevoerde onderzoek.

Onderbouwing

Je kunt eerst je aanbeveling onderbouwen en daarna je advies geven, of eerst je aanbeveling opschrijven om deze daarna te onderbouwen. Kies een stijl die jij het prettigst vindt, maar gebruik geen stijlen door elkaar.

Onderbouw elke aanbeveling op basis van je onderzoek. Hierbij staan de volgende vragen centraal:

 1. Wat gaat de maatregel opleveren of welke bijdrage levert de maatregel aan de oplossing van het probleem of vraagstuk?
 2. Waarom vind je dat?
Let op
In je aanbevelingen geef je direct advies aan je opdrachtgever en baseer je je op het theoretisch kader en de resultaten van je onderzoek. Je introduceert dus geen nieuwe literatuur om je aanbevelingen te onderbouwen.

Je kunt je eventueel baseren op literatuur uit je theoretisch kader, maar houd er rekening mee dat je aanbevelingen bedoeld zijn om de opdrachtgever concreet op weg te helpen. Je bronnen heb je al uitvoerig besproken in je onderzoek. Als je toch literatuur gebruikt, vergeet dan niet correct naar je bronnen te verwijzen.

Voorbeelden aanbevelingen bij verschillende soorten vragen

Onderzoeksvraag (ontwerpend)
Op welke manier kunnen leerkrachten van basisschool De Regenboog ervoor zorgen dat de sociale vaardigheden die bijdragen aan het onderhouden van relaties met leeftijdsgenoten op de basisschool bij kinderen tussen de 1 en 4 jaar bevorderd worden?

Conclusie
Een belangrijke voorwaarde om een aantal sociale vaardigheden te ontwikkelen, is het beheersen van de taal. Als de kinderen de taal beter beheersen, kunnen ze zich beter uiten en vertonen ze minder vaak gedrag dat door anderen niet geaccepteerd wordt. Bovendien kunnen ze zo hun leeftijdsgenoten beter begrijpen. Daardoor ontstaan weer meer mogelijkheden om te oefenen met sociale vaardigheden en om de taalvaardigheid verder te ontwikkelen.

Aanbeveling
Uit het onderzoek is gebleken dat taalbeheersing een belangrijke voorwaarde is om sociale vaardigheden te ontwikkelen. Daarom wordt aanbevolen aan de leerkrachten van basisschool De Regenboog om samen met de peuterspeelzalen en kinderdagverblijven taalontwikkelingsprogramma’s te ontwikkelen met als doel de taalvaardigheden van kinderen in de leeftijd van 1 tot 4 uit te breiden en een doorlopende leerlijn aan te bieden. Wanneer kinderen de taal beter beheersen, zullen ze zich beter kunnen uiten en gedragen ten opzichte van leeftijdsgenoten en de leerkrachten.

Onderzoeksvraag (beschrijvend)
Hoe ziet het sociale isolement van de Amsterdamse burger er in de praktijk uit?

Conclusie
Op basis van de onderzoeksresultaten kan worden geconcludeerd dat toegang tot het internet, de mate waarin Amsterdams burgers zich verbonden voelen met de eigen buurt en de leeftijd van een individu een sterke invloed hebben op het ervaren isolement.

Aanbeveling
Het onderzoek wees uit dat ouderen (met name 65-plussers) het grootste risico lopen op een sociaal isolement. Bij de preventie of bestrijding van sociaal isolement wordt om deze reden aanbevolen specifiek aandacht te besteden aan deze doelgroep zodat ouderen zich weer betrokken zullen voelen bij hun buurt en leeftijdsgenoten om hun ervaren isolement te verminderen.

Onderzoeksvraag (adviserend)
Hoe kan agressief gedrag van jongeren in de leeftijd van 10-12 jaar in de wijk Kerkelanden voorkomen worden?

Conclusie
Buitenschoolse activiteiten helpen gedragsproblemen bij jongeren van 10 tot 12 te voorkomen.

Aanbeveling
Om te voorkomen dat kinderen uit de hoogste klassen van het basisonderwijs zich aansluiten bij rondhangende jongeren uit het voortgezet onderwijs, dienen buiten de schooltijden activiteiten voor kinderen in de leeftijd van 10-12 jaar georganiseerd te worden. Zo wordt aan deze kinderen in hun vrije tijd ook de benodigde structuur aangeboden. De gemeente kan hierin een proactieve rol spelen door hiervoor opgerichte verenigingen te adviseren en budget beschikbaar te stellen. Daarnaast wordt aanbevolen om deze verenigingen door jongerenwerkers te laten ondersteunen.

Hoeveel aanbevelingen moet je geven?

Je kunt meerdere aanbevelingen per conclusie hebben. Het kan ook zijn dat je aanbeveling aansluit op meer dan één conclusie. Zorg dat je niet meer dan rond de zeven aanbevelingen opschrijft.

Mocht je toch meer aanbevelingen willen doen, groepeer ze dan als onderdeel van maximaal zeven onderwerpen.

Randvoorwaarden

Je aanbevelingen moeten daadwerkelijk uitgevoerd kunnen worden. Daarom moet je rekening houden met randvoorwaarden waaraan ze moeten voldoen.

Voorbeelden hiervan zijn specifieke wensen en/of beperkingen wat betreft:

 • het beoogde resultaat;
 • het budget;
 • de termijn waarbinnen het advies uitgevoerd moet worden;
 • specifieke regels (wetten, reglementen, etc.).

  In je scriptie neem je de randvoorwaarden als apart onderdeel in je inleiding op. Het kan ook voorkomen dat je opdrachtgever geen randvoorwaarden stelt. In dat geval hoef je daar geen rekening mee te houden, hoewel je natuurlijk wel realistische aanbevelingen dient te formuleren.

  Wie helpt jou met nakijken?

  Betrouwbare hulptroepen vinden is niet makkelijk...

  • Familie
  • Vrienden
  • Studiegenoten
  • Scribbr

  We staan altijd voor je klaar

  Conclusie vs aanbevelingen

  In de conclusie beantwoord je de onderzoeksvraag en baseer je je op je onderzoeksresultaten. In je aanbevelingen daarentegen baseer je concrete oplossingen voor het onderzochte probleem op je conclusie, zodat je opdrachtgever nieuwe doelen kan stellen. Deze aanbevelingen sluiten daarmee aan op je onderzoek.

  Suggesties voor vervolgonderzoek in je discussie vs aanbevelingen

  Suggesties voor vervolgonderzoek beschrijf je altijd in de discussie van je scriptie. Deze suggesties zijn bedoeld ter inspiratie of richtlijn voor eventueel onderzoek in de toekomst. Dit kan gaan over een verdere uitwerking van het probleem dat je hebt onderzocht maar ook over het verkennen van een nieuwe probleem dat tijdens je onderzoek omhoog is gekomen. Deze horen niet in je aanbevelingen of adviesrapport te staan.

  Aanbevelingen zijn veel concreter en bedoeld om je opdrachtgever specifiek advies te geven over hoe de oplossingen uit je onderzoek toegepast kunnen worden.

  Een apart adviesrapport

  Het komt soms voor dat je opdrachtgever graag een apart adviesrapport ontvangt waarin je de aanbevelingen op een structurele manier uitwerkt.

  Hoe ziet een adviesrapport eruit?

  Checklist: Aanbevelingen

  0 / 11

  Goed bezig!

  Je aanbevelingen zitten nu in ieder geval goed in elkaar. Gebruik ook de andere checklists om je scriptie nog beter te maken.

  Alle checklisten bekijken Terug naar aanbevelingen checklist

  * Het gebruik van de ik-vorm wordt vaak afgeraden. Het is bij veel opleidingen verboden, maar wordt door sommige opleidingen geaccepteerd. Ga na hoe jouw opleiding hierin staat voordat je de ik-vorm gebruikt. Wij raden het in ieder geval af om de ik-vorm op andere plekken dan in het voorwoord te gebruiken.

  Veelgestelde vragen

  Welke informatie neem je op in het hoofdstuk met aanbevelingen?

  In de aanbevelingen geef je je opdrachtgever adviezen over het vraagstuk dat je hebt onderzocht. Je beschrijft welke concrete oplossingen mogelijk zijn op de korte en/of lange termijn en welke maatregelen jij aanraadt op basis van je onderzoek.

  Waar komen de aanbevelingen te staan?

  Je aanbevelingen worden meestal in een apart hoofdstuk opgenomen, na je conclusie en discussie. Je kunt ze ook opnemen in een apart adviesrapport als je opdrachtgever daarom vraagt.

  Wat is het verschil tussen een adviesrapport en een implementatieplan?

  In een adviesrapport beargumenteer je waarom je opdrachtgever moet kiezen voor een bepaalde oplossing voor het probleem dat je hebt onderzocht.

  In je implementatieplan is deze oplossing al gekozen en beschrijf je hoe de oplossing moet worden doorgevoerd.

  Wat is het verschil tussen een adviesrapport en een verantwoordingsdocument, implementatieplan, marketingplan en communicatieplan?

  Deze verschillende documenten worden in verschillende stadia geschreven:

  1. In je adviesrapport breng je een advies uit voor je opdrachtgever op basis van je uitwerking van verschillende alternatieven.
  2. In een implementatieplan wordt vervolgens stap voor stap uitgelegd aan een opdrachtgever hoe het advies geïmplementeerd kan worden; wat het actieplan precies is en wat de planning exact kan zijn. In dit implementatieplan neem je ook een kosten- en batenanalyse op.
   • Een marketingplan is een implementatieplan dat specifiek bedoeld is voor marketingdoeleinden. Vaak maakt het onderdeel uit van het totale implementatieplan.
   • Een communicatieplan is een implementatieplan dat specifiek bedoeld is voor communicatiedoeleinden. Vaak maakt het onderdeel uit van het totale implementatieplan.
  3. Een verantwoordingsdocument daarentegen onderbouwt en verantwoordt een bepaalde keuze die al gemaakt is, bijvoorbeeld een training of plan dat geïmplementeerd wordt.

  Citeer dit Scribbr-artikel

  Als je naar deze bron wilt verwijzen, kun je de bronvermelding kopiëren of op “Citeer dit Scribbr-artikel” klikken om de bronvermelding automatisch toe te voegen aan onze gratis Bronnengenerator.

  Scharwächter, V. & Swaen, B. (2022, 22 december). Aanbevelingen in je scriptie schrijven | Met voorbeelden. Scribbr. Geraadpleegd op 17 juli 2024, van https://www.scribbr.nl/scriptie-structuur/aanbevelingen-in-je-scriptie/

  Wat vind jij van dit artikel?
  Veronique Scharwächter

  Veronique heeft twee bachelors: één in Taal- en Cultuurstudies en één in Philosophy, Politics and Economics. Daarnaast heeft zij een boek geschreven over hoe filosofie je kan helpen in je studentenleven. Ze hoopt haar brede, interdisciplinaire kennis in te kunnen zetten om zo veel mogelijk studenten te helpen met het schrijven van hun scriptie.