Variatie aanbrengen: hoe schrijf je een tekst zonder herhaling?

Het is niet alleen belangrijk dat het inhoudelijk klopt wat je schrijft, maar ook dat de tekst goed leesbaar is. Door herhaling te voorkomen en door te zorgen voor variatie in je taalgebruik, kun je dit bereiken.

Soort woordherhaling Met herhaling Zonder herhaling
Herhaling in een woordgroep De interne gesprekken en de interne discussies De interne gesprekken en discussies
Stopwoordjes of herhaalde woorden Ook kwam naar voren dat de theorieën ook los van elkaar bekeken konden worden. Verder kwam naar voren dat de theorieën ook los van elkaar bekeken konden worden.
Alles benoemen Er zijn geen controleformulieren die aangeven dat de machines veilig zijn. Het invoeren van controleformulieren die aangeven dat machines veilig zijn, draagt bij aan de vermindering van incidenten. Er zijn geen controleformulieren die aangeven dat de machines veilig zijn. Het invoeren van deze formulieren draagt bij aan de vermindering van incidenten.
Woordherhaling op alineaniveau Vervolgens komt Hoofdstuk 2 aan bod waarin literatuuronderzoek wordt gedaan. Vervolgens komt de methode aan bod. Vervolgens komt Hoofdstuk 2 aan bod waarin literatuuronderzoek wordt gedaan. Dan wordt de methode besproken.

Herhaling in een woordgroep

Voorbeeld: Herhaling in woordgroep
De voordelen van het 7S-model van McKinsey en de voordelen van het Vijfkrachtenmodel van Porter …
Voorbeeld: Zonder herhaling
De voordelen van het 7S-model van McKinsey en het Vijfkrachtenmodel van Porter

Waarom is herhaling niet handig?

Zinnen waarin veel herhaling voorkomt, worden onnodig lang en omslachtig, waardoor ze niet fijn lezen. Vaak kun je deze zinnen eenvoudig inkorten.

Herhaling in een woordgroep herkennen

Met herhaling Zonder herhaling
De ingevulde opdrachten en de ingevulde vragenlijsten De ingevulde opdrachten en vragenlijsten
Het oude model en het nieuwe model Het oude en het nieuwe model
Het hoofdgerecht, het tussengerecht en het nagerecht. Het hoofd, tussen en nagerecht
De beëdiging van de burgemeester en de beëdiging van de wethouder De beëdiging van de burgemeester en van de wethouder

Herhaling in een woordgroep voorkomen

Je voorkomt herhaling in een woordgroep door terugkerende woorden weg te laten. Dit mag je alleen doen als het weggelaten woord dezelfde betekenis of grammaticale functie heeft als het andere woord waar het betrekking op heeft. Anders ontstaat er een foutieve samentrekking.

Bij twijfel over woorden weglaten kun je jezelf afvragen of de herhaalde woorden betrekking hebben op hetzelfde. Zo ja, dan mag je een herhaald woord weglaten, maar alleen de zin dan nog grammaticaal klopt.

Voorbeeld: Woorden verkeerd weglaten
 • De oude theorie en het oude model
 • De oude theorie en model

“Model” en “theorie” krijgen niet hetzelfde lidwoord (het versus de). Daarom mag je “het oude” niet weglaten.

Voorbeeld: Woorden goed weglaten
 • Het interviewen van de respondenten en het interviewen van mijn docent duurde niet lang.
 • Het interviewen van de respondenten en van mijn docent duurde niet lang.

Wie helpt jou met nakijken?

Betrouwbare hulptroepen vinden is niet makkelijk...

 • Familie
 • Vrienden
 • Studiegenoten
 • Scribbr

We staan altijd voor je klaar

Stopwoordjes en herhaalde woorden

Voorbeeld: Stopwoordjes of herhaalde woorden
Verschillende onderzoeken laten verschillende resultaten zien, waardoor ze tot verschillende conclusies komen.
Voorbeeld: Voorkomen stopwoordjes of herhaalde woorden
Onderzoeken laten gevarieerde resultaten zien, waardoor ze tot verschillende conclusies komen.

Waarom is woordherhaling niet handig?

Soms is het verleidelijk steeds dezelfde woorden te gebruiken, vooral als ze op veel plekken passen. Een gebrek aan variatie kan echter ergernis opwekken bij je begeleider of andere lezers van je tekst.

Daarom moet woordherhaling ook op zinsniveau zoveel mogelijk vermeden worden om ervoor te zorgen dat de tekst goed leesbaar blijft.

Stopwoordjes en herhaalde woorden op zinsniveau herkennen

Met herhaling Zonder herhaling
Om dan na te gaan hoe de organisatie is opgebouwd, wordt dan een vragenlijst verstuurd. Om na te gaan hoe de organisatie is opgebouwd, wordt een vragenlijst verstuurd.
Zodra het probleem geanalyseerd is, wordt een analyse uitgevoerd van de resultaten. Zodra het probleem geanalyseerd is, worden de resultaten onderzocht.
De opdracht over belastingafdracht is opgesteld op basis van de wet- en regelgeving over belastingafdracht. De opdracht over belastingafdracht is opgesteld op basis van de wet- en regelgeving over dit onderwerp.
Als nog wordt geanalyseerd hoezeer respondenten nog afhankelijk zijn van nicotine … Als wordt geanalyseerd hoezeer respondenten nog afhankelijk zijn van nicotine …
Om te controleren of het waterpeil op niveau is, wordt de waterstand dagelijks gecontroleerd. Om te na te gaan of het waterpeil op niveau is, wordt de waterstand dagelijks gecontroleerd.

Woordherhaling op zinsniveau voorkomen

Je kunt woordherhaling op zinsniveau op een paar manieren voorkomen:

Stopwoordjes zijn lastig te herkennen, omdat je vaak zelf niet eens in de gaten hebt dat ze in je tekst voorkomen. Als je vermoedt dat je een woordje (te) vaak gebruikt, kun je met Ctrl + F in je tekst nagaan of dit inderdaad het geval is. Veelgebruikte stopwoordjes zijn “dus”, “dan” en “verschillend(e)”.

Deze woorden kun je vaak vervangen door een ander woord of zelfs helemaal weglaten.

Alles benoemen

Voorbeeld: Alles benoemen
De communicatie van het bedrijf moet worden aangepakt. Als de communicatie van het bedrijf verbetert, is het doel behaald.
Voorbeeld: Niet alles benoemen
De communicatie van het bedrijf moet worden aangepakt om het doel te behalen.

Waarom is het niet handig om alles te benoemen?

Zodra alles steeds opnieuw wordt benoemd en geen verwijswoorden worden gebruikt, is de tekst lang en haast onleesbaar. Gebruik daarom waar mogelijk verwijswoorden.

Gebrek aan verwijswoorden herkennen

Voorbeeld: Alles benoemen versus verwijswoorden gebruiken
Voorbeeldparagraaf
Alles benoemen
De maatstaven van de organisatie zijn lang niet meer gecontroleerd. Als gevolg daarvan is een plan opgesteld om de maatstaven van de organisatie te controleren. Het plan dat is opgesteld dient ertoe om het functioneren van de organisatie te monitoren. Het functioneren van de organisatie is op dit moment niet naar wens. De maatstaven dienen hoogstwaarschijnlijk te worden aangepast omdat het functioneren niet naar wens is.Verwijswoorden
Omdat de maatstaven van de organisatie lang niet meer zijn gecontroleerd, is een plan opgesteld. Dit plan dient ertoe het functioneren van de organisatie te monitoren, aangezien dat op dit moment niet naar wens is. De maatstaven dienen daarom hoogstwaarschijnlijk te worden aangepast.

Gebrek aan verwijswoorden voorkomen

Hoewel het belangrijk is om precies te benoemen wat je bedoelt, is het niet verstandig om woorden of termen steeds opnieuw te gebruiken. Het juiste gebruik van verwijswoorden zorgt er namelijk voor dat je tekst niet langdradig wordt en veel fijner leest.

Woordherhaling in een alinea

Op alineaniveau kan woordherhaling ook een probleem zijn. Om dit te voorkomen, kun je synoniemen zoeken voor herhaalde woorden.

Merk je bijvoorbeeld dat je steeds “gebruikmaken” schrijft? Wissel dan eens af met “toepassen” of “hanteren”. In de lijst met voorbeelden vind je veelgebruikte scriptiewoorden en synoniemen. Kijk daarnaast of je woorden of zinsdelen kunt weglaten.

Variatie aanbrengen in je woordgebruik

Voorbeeld: Met herhaling versus zonder herhaling
Voorbeeldparagraaf
Met herhaling
Om de laatste deelvraag te beantwoorden, wordt gebruikgemaakt van deskresearch en diepte-interviews om bij te dragen aan de oplossing van het vraagstuk. De kwalitatieve deskresearch wordt zowel online als offline gedaan. Bij de online deskresearch wordt gebruikgemaakt van eerder uitgevoerde onderzoeken met betrekking tot het vraagstuk. De offline deskresearch heeft betrekking op modellen die duidelijk maken welke strategie geschikt is om het vraagstuk op te lossen. Deze strategie heeft betrekking op het marktaandeel van bedrijf X en draagt daarmee bij aan beantwoording van de laatste deelvraag.Zonder herhaling
Om de laatste deelvraag te beantwoorden, wordt gebruikgemaakt van deskresearch en diepte-interviews. De kwalitatieve deskresearch wordt zowel online als offline gedaan. Bij de online deskresearch worden eerder uitgevoerde onderzoeken over het vraagstuk geanalyseerd. De offline deskresearch betreft modellen die duidelijk maken welke strategie geschikt is om het vraagstuk op te lossen. Deze strategie heeft betrekking op het marktaandeel van bedrijf X en draagt daarmee bij aan beantwoording van de laatste deelvraag.

Wie helpt jou met nakijken?

Betrouwbare hulptroepen vinden is niet makkelijk...

 • Familie
 • Vrienden
 • Studiegenoten
 • Scribbr

We staan altijd voor je klaar

Lijst van veelgebruikte scriptiewoorden en alternatieven

Voorbeeld Synoniemen
Gebruikmaken Hanteren, gebruiken, toepassen
Onderzoeken Bestuderen, behandelen, analyseren
Onderzoek Scriptie, paper, studie (afhankelijk van je opdracht)
Achterhalen Ontdekken, benoemen, nagaan
In kaart brengen Peilen, vaststellen
Focussen Zich richten op, zich concentreren op
Op basis van Aan de hand van, gebaseerd op
Naar aanleiding van Wat betreft, over, ten aanzien van
Beschrijven Behandelen, ingaan op, presenteren, uiteenzetten
Weergeven Schetsen, laten zien
Blijken Naar voren komen, duidelijk worden, resulteren
Stellen Betogen, beweren, verklaren
Waarborgen Garanderen, beschermen, verzekeren

Veelgestelde vragen

Wat is de functie van korte zinnen?

Korte zinnen gebruik je voor:

 • Een pakkende introductie van je onderwerp
 • Hypotheses
 • Nieuwe argumenten ter onderbouwing van een hypothese/ stelling
 • Concluderende of samenvattende statements
 • Passages die de nadruk krijgen
 • Informatie die op moet vallen en onthouden moet worden
Wat is de functie van lange zinnen?

Lange zinnen gebruik je voor:

 • Het uitwerken van een hypothese/ stelling.
 • Het geven van gedetailleerde beschrijvingen en achtergrondinformatie.
 • Zaken die je ‘terzijde’ moet beschrijven.
 • Voor opsommingen van oorzaken, kenmerken, redenen en resultaten.
Wat is een verwijswoord?

Een verwijswoord wordt gebruikt om naar andere woorden, woordgroepen of hele zinnen te verwijzen. Hiermee zorg je voor variatie in de tekst. Hetgeen waarnaar je verwijst, wordt het antecedent genoemd.

 

Waarom moeten verwijzingen duidelijk zijn?

Verwijzingen kunnen om drie redenen onduidelijk zijn:

 • Dubbelzinnig: het verwijswoord kan op twee dingen terugslaan en is daarom onduidelijk.
 • Afwezig antecedent: het verwijswoord kan nergens op terugslaan en daarom moet je een inhoudswoord gebruiken.
 • Afstand: het verwijswoord wordt te ver weg van het antecedent geplaatst, waardoor de lezer niet meer weet waar je het over hebt.

Onduidelijke verwijzingen kunnen een tekst moeilijk leesbaar maken, waardoor lezers je bevindingen verkeerd interpreteren. Ben daarom altijd kritisch op je tekst.

Waar plaats je belangrijke informatie in een zin?

Je presenteert belangrijke (of nieuwe) informatie aan het eind van de zin (niet per se het allerlaatste woord). Het accent ligt op deze plaats in de zin, waardoor informatie opvalt.

Citeer dit Scribbr-artikel

Als je naar deze bron wilt verwijzen, kun je de bronvermelding kopiëren of op “Citeer dit Scribbr-artikel” klikken om de bronvermelding automatisch toe te voegen aan onze gratis Bronnengenerator.

Vleeshouwers, L. (2023, 14 februari). Variatie aanbrengen: hoe schrijf je een tekst zonder herhaling?. Scribbr. Geraadpleegd op 21 mei 2024, van https://www.scribbr.nl/taalregels-schrijftips/variatie-aanbrengen-hoe-schrijf-je-een-tekst-zonder-herhaling/

Wat vind jij van dit artikel?
Lucy Vleeshouwers

Lucy is de Nederlandse Kwaliteitsmanager van Scribbr. Na een paar jaar Scribbr-editor te zijn geweest, was het tijd voor meer. Sindsdien helpt ze studenten en editors met het schrijven en nakijken van academische teksten.