Voorbeeld probleemanalyse praktijkvraagstuk

Nadat jij je onderwerp hebt gekozen en afgebakend, formuleer je met behulp van een probleemanalyse (probleemoriëntatie) de probleemstelling en doelstelling. Hierna begin je pas met het opstellen van de onderzoeksvragen.

Het voorbeeld hieronder is een praktijkvraagstuk voor het hbo. De oriëntatie is geschreven met behulp van het stappenplan voor de probleemoriëntatie.

Voorbeeld probleemanalyse praktijkvraagstuk

Aanleiding en context
De directeur van een basisschool in Utrecht heeft een vierdejaars student van de pabo gevraagd om onderzoek te doen naar mogelijkheden om de hoogbegaafde leerlingen die in de bovenbouw zitten, meer uit te dagen. Uit een eerder gehouden enquête onder ouders/verzorgers van deze kinderen is namelijk gebleken dat veel van deze kinderen zich vervelen en dat ongeveer de helft niet meer graag naar school gaat.

Achtergrond
Vanuit het ministerie is er de laatste jaren veel aandacht voor deze problematiek [uitleg met bronnen]. De basisschool heeft al verschillende maatregelen genomen zoals het verrijken van de leerstof in de verplichte vakken. Uit een onderzoek, dat in 2014 is uitgevoerd door een student, is gebleken dat de kinderen hierdoor al meer uitgedaagd worden maar dat de leerkrachten van de bassischool handelingsverlegen zijn als het gaat om hoe ze dat moeten aanpakken. Zij vinden het moeilijk om hoogbegaafde leerlingen te herkennen en de juiste leerlingbegeleiding te bieden. Vanuit de literatuur is bekend dat [uitwerken met bronnen].

Afbakening en relevantie
De focus van dit onderzoek ligt op de relatie tussen de leerkracht en de student. Met overige factoren zoals de thuissituatie en medeleerlingen wordt geen rekening gehouden. De uitkomsten zijn maatschappelijk relevant omdat leerkrachten praktische handvatten ontvangen waardoor zij betere begeleiding aan hoogbegaafde leerlingen kunnen bieden. De leerlingen zullen zich beter gaan voelen en beter gaan presteren op school.

Probleemstelling
De leerkrachten van de basisschool beschikken niet over de vaardigheden om de hoogbegaafde kinderen te kunnen herkennen en de juiste begeleiding te bieden.

Doelstelling
Doel van het onderzoek is erachter te komen hoe de vaardigheden van de leerkrachten verbeterd kunnen worden zodat zij de hoogbegaafde leerlingen beter herkennen en kunnen begeleiden.

Veel moeite met de probleemanalyse?

Door gebruik te maken van een visgraatmodel is het makkelijker om tot een goede probleemanalyse te komen.

Wie helpt jou met nakijken?

Betrouwbare hulptroepen vinden is niet makkelijk...

  • Familie
  • Vrienden
  • Studiegenoten
  • Scribbr

We staan altijd voor je klaar

Veelgestelde vragen

Wat is een probleemanalyse?

De probleemanalyse (ook wel probleemoriëntatie of probleemverkenning genoemd) is een van de belangrijkste stappen in het scriptieproces.

Tijdens je probleemanalyse oriënteer je je op het onderwerp en probeer je dit zo goed mogelijk af te bakenen. Je begint hierbij met een globaal vraagstuk dat zowel praktisch als theoretisch kan zijn.

Wat is het doel van een probleemanalyse?

Het doel van een probleemanalyse is om je onderwerp te verkennen en af te bakenen, zodat je vervolgens een specifieke probleemstelling en doelstelling kunt formuleren. Ook helpt de probleemanalyse je op weg om de juiste hoofd- en deelvragen op te stellen.

Wat is een probleemstelling?

In de probleemstelling geef je aan welk probleem of vraagstuk moet worden onderzocht. Dit onderdeel wordt vaak opgenomen in de introductie (inleiding). Eventueel kun je hiervoor een aparte paragraaf gebruiken.

Je baseert je doelstelling en hoofdvraag op basis van je probleemstelling.

Hoe maak je een goede probleemstelling?

Een goede probleemstelling is bondig, concreet en:

  • Plaatst het probleem binnen de juiste context
  • Beschrijft precies waar het onderzoek over gaat (bakent af)
  • Toont de relevantie van het probleem aan
  • Stuurt aan naar het doel van het onderzoek

Het is verstandig om je probleemstelling te baseren op een probleemanalyse of oriëntatie tijdens je vooronderzoek.

Waar presenteer je de probleemstelling?

Je introduceert de probleemstelling in je introductie (inleiding), maar ook kort in de samenvatting. Verder moet je vaak een probleemstelling opnemen in je plan van aanpak, onderzoeksvoorstel, stageverslag of adviesrapport.

Citeer dit Scribbr-artikel

Als je naar deze bron wilt verwijzen, kun je de bronvermelding kopiëren of op “Citeer dit Scribbr-artikel” klikken om de bronvermelding automatisch toe te voegen aan onze gratis Bronnengenerator.

Swaen, B. (2021, 29 oktober). Voorbeeld probleemanalyse praktijkvraagstuk. Scribbr. Geraadpleegd op 26 januari 2023, van https://www.scribbr.nl/starten-met-je-scriptie/voorbeeld-probleemanalyse/

Wat vind jij van dit artikel?
Bas Swaen

Bas is mede-oprichter van Scribbr. Bas komt uit een echt onderwijsgezin en is een ervaren scriptieschrijver. Met heldere uitleg over moeilijke materie probeert Bas studenten op weg te helpen.