Probleemanalyse maken voor je scriptie

De probleemanalyse (ook wel probleemoriëntatie of probleemverkenning genoemd) is een van de belangrijkste stappen in het scriptieschrijfproces. Een goede probleemanalyse leidt tot een goed afgebakende probleemstelling en doelstelling en helpt je op weg om de juiste onderzoeksvragen op te stellen.

De probleemanalyse is afgerond als je weet welk vraagstuk opgelost moet worden en waarom. Uit de probleemoriëntatie kun je vervolgens makkelijk de hoofdvraag met de deelvragen afleiden.

Het vraagstuk

Voordat je met de probleemstelling en doelstelling op de proppen komt, moet je je eerst goed oriënteren. Je onderwerp is namelijk meestal te breed of het is niet helemaal helder wat je precies moet weten over het probleem zodat het uiteindelijk opgelost kan worden.

Je begint daarbij altijd met een globaal vraagstuk. Dit is de aanleiding van je scriptie-onderzoek. Als je een hbo-opleiding volgt ligt er aan je onderzoek vaak een praktijkvraagstuk ten grondslag. Op een universiteit is het meestal een theoretisch vraagstuk.

Voorbeeld praktijkvraagstuk
Een middelbare school in het zuiden van Nederland ziet het leerlingenaantal drastisch teruglopen door demografische factoren. De directeur maakt zich zorgen dat er onrust onder de medewerkers ontstaat omdat de werkgelegenheid voor volgend studiejaar niet zeker is. De directeur verwacht dat als er niets gedaan wordt de beste medewerkers gaan vertrekken en dat de onrust een negatief effect heeft op het imago van de school.

NB: Het probleem lijkt de daling van het aantal leerlingen door demografische factoren. Maar dat kun je niet oplossen!  In de oriëntatie moet je erachter komen wat er allemaal speelt en waar de directeur een oplossing voor wil.

Voorbeeld theoretisch vraagstuk

Je wilt het effect van voeding op sportprestaties onderzoeken. Je voelt wel aan dat het onderwerp erg breed is. Je vragen ter oriëntatie kunnen bijvoorbeeld zijn:

 • Wat is er bekend over sport en voeding?
 • Wat is er bekend over voeding en prestaties?

Stappenplan voor probleemanalyse maken (probleemoriëntatie)

Zodra het globale vraagstuk duidelijk is, zul je op onderzoek moeten gaan om het vraagstuk te specificeren en om op basis hiervan een probleemstelling en doelstelling op te stellen.

Afhankelijk van je vraagstuk betekent dit dat je literatuur moet gaan bestuderen en/of informatie uit de organisatie of de omgeving moet verzamelen. Zo maak je voor jezelf en je (eventuele) opdrachtgever en begeleider duidelijk wat de bedoeling is en wat het resultaat moet zijn van je scriptie.

Volg hierbij het volgende stappenplan.

1) Aanleiding en context van je scriptie

Wie heeft een probleem? Waardoor is het probleem of vraagstuk ontstaan?

Toelichting: De organisatie of het bedrijf als geheel kan met het probleem zitten, maar het kan ook om een bepaalde afdeling of doelgroep gaan. 

Het vraagstuk kan voortkomen uit eerder onderzoek maar kan ook zijn ontstaan omdat er iets in de omgeving is veranderd. Voorbeelden daarvan zijn wijzigingen in demografische factoren, een nieuwe wet of technologische ontwikkelingen die voor bedrijven vele nieuwe uitdagingen bieden.

Er zijn verschillende methodes om omgevingsfactoren in kaart te brengen zoals de DESTEP-methode (demografisch, economisch sociaal, technologisch, ecologisch en politiek).

2) Achtergrond

Wat is er bekend over het vraagstuk of het onderwerp? Wat is er uit de literatuur bekend? Wat geven de betrokkenen aan? Wat is er al gedaan om het vraagstuk op te lossen? Op welke oorzaak of oorzaken heeft het zich gericht? Wat was daarvan het effect? Waarom heeft het wel of niet gewerkt?

Toelichting: Er kan al een heleboel gedaan zijn om het probleem of het vraagstuk op te lossen. Het is belangrijk hierachter te komen om te voorkomen dat je niet hetzelfde gaat onderzoeken. Dit betekent  dat je altijd literatuur moet bestuderen om te kijken wat er al bekend is over het vraagstuk.

Indien je je scriptie schrijft bij een bedrijf is het verstandig de opdrachtgever en een aantal direct betrokkenen te interviewen die al met het vraagstuk bezig zijn geweest of die er ‘last’ van hebben.

Je kunt ook werken met een brainstormsessie en het visgraatmodel. Hiermee kun je de achtergrond van de probleemstelling goed in beeld brengen.

3) Afbakening

Wat ga je exact oplossen en wat niet?

Toelichting: Als je erachter bent gekomen waar het vraagstuk vandaan komt en wat er al aan gedaan is, kan je je gaan focussen op wat jij gaat oplossen én vooral ook wat niet. Het is belangrijk om het vraagstuk in te kaderen zodat voor jou en je opdrachtgever duidelijk is wat de bedoeling is en wat het resultaat moet zijn.

Door je onderzoek goed te afbakenen verhoog je de betrouwbaarheid en validiteit van je onderzoek.

Je scriptie afbakenen in 3 stappen

4) Relevantie

Wat is de maatschappelijke relevantie? Waarom is het voor de maatschappij en/of de beroepsgroep belangrijk het vraagstuk op te lossen? Wat gebeurt er als het vraagstuk niet wordt opgelost? Wat zijn dan de gevolgen? Voor wie?

Toelichting: Schrijf je je scriptie ook om een bijdrage te leveren aan de maatschappij. Het is dus goed om van tevoren na te denken wat het belang is van je onderzoek. Het is belangrijk dat je niet te oppervlakkig blijft.

Lees waarom zo veel studenten Scribbr inschakelen

Ontdek nakijken op taal

Probleemanalyse kan verwarrend zijn

Het woord ‘probleem’ in de begrippen ‘probleemanalyse’ en ‘probleemstelling’ kan mogelijk verwarrend zijn. Het begrip ‘probleem’ wordt vaak gebruikt voor een vraagstuk dat acuut moet worden opgelost. Maar vaak betreft je onderzoek juist een vraagstuk waarmee problemen worden voorkomen of waar de wetenschap nog geen antwoord op heeft. Het is dus niet nodig dat je een acuut probleem oplost met je onderzoek.

Het probleem kan dus ook zijn dat we nog niet weten hoe iets werkt. Bijvoorbeeld: Is er water op mars? Hoe gelukkig zijn studenten psychologie aan de Tilburg University?

Probleemstelling en doelstelling

Je sluit je probleemanalyse af door je bevindingen op te schrijven. Je werkt van breed naar smal; eerst de aanleiding en dan naar de kern. Je eindigt met je probleemstelling en onderzoeksdoelstelling waarin je dus aangeeft welk vraagstuk je op gaat lossen, wat het onderzoek op moet leveren en waarom.

Voorbeeld van een probleemanalyse voor het hbo

Volgende stap: de onderzoeksvraag (hoofdvraag) en deelvragen

Nu je de probleemstelling en doelstelling hebt geformuleerd is het tijd voor het opstellen van de hoofdvraag en deelvragen.

Veelgestelde vragen

Wat is een probleemanalyse?

De probleemanalyse (ook wel probleemoriëntatie of probleemverkenning genoemd) is een van de belangrijkste stappen in het scriptieproces.

Tijdens je probleemanalyse oriënteer je je op het onderwerp en probeer je dit zo goed mogelijk af te bakenen. Je begint hierbij met een globaal vraagstuk dat zowel praktisch als theoretisch kan zijn.

Wat is het doel van een probleemanalyse?

Het doel van een probleemanalyse is om je onderwerp te verkennen en af te bakenen, zodat je vervolgens een specifieke probleemstelling en doelstelling kunt formuleren. Ook helpt de probleemanalyse je op weg om de juiste hoofd- en deelvragen op te stellen.

Hoe maak je een goede probleemstelling?

Een goede probleemstelling is bondig, concreet en:

 • Plaatst het probleem binnen de juiste context
 • Beschrijft precies waar het onderzoek over gaat (bakent af)
 • Toont de relevantie van het probleem aan
 • Stuurt aan naar het doel van het onderzoek

Het is verstandig om je probleemstelling te baseren op een probleemanalyse of oriëntatie tijdens je vooronderzoek.

Wat is een doelstelling?

Op basis van je probleemanalyse en probleemstelling formuleer je een doelstelling waarmee je aangeeft wat je met het onderzoek wilt bereiken.

Zo kan je doelstelling voor je scriptie onder andere gericht zijn op:

 • wat de oorzaken zijn van een probleem;
 • wat de gevolgen zijn van een probleem;
 • hoe het probleem in verband staat met een ander fenomeen;
 • wat een negatieve of positieve invloed heeft op het probleem;
 • waarmee het probleem mogelijk voorkomen kan worden;
 • hoe het probleem in verband staat met interne en externe factoren.

Wat vind jij van dit artikel?
Bas Swaen

Bas is mede-oprichter van Scribbr. Bas komt uit een echt onderwijsgezin en is een ervaren scriptieschrijver. Met heldere uitleg over moeilijke materie probeert Bas studenten op weg te helpen.