Onderdelen van je onderzoeksopzet en research proposal

Voordat je jouw scriptie gaat schrijven, moet eerst je onderzoeksvoorstel of research proposal worden goedgekeurd. Hierin geef je aan wat je wilt gaan onderzoeken en hoe.

Structuur van het onderzoeksvoorstel

 1. Achtergrondinformatie
  • Onderwerp
  • Probleemgebied
  • Bestaande literatuur
  • Academische relevantie
 2. Probleem-, vraag- en doelstelling
  • Definitie van het probleem
  • Doel van je onderzoek
  • Hoofdvraag
  • Deelvragen
 3. Onderzoeksplan en -overzicht
  • Onderzoeksmethoden
  • Hoofdstukken die in je scriptie volgen
  • Tijdschema
 4. Bronnen
  • Die je gaat gebruiken
  • Die je hebt gebruikt

De volgorde hierboven is een richtlijn en geen vaste regel. Je kunt hier dus licht van afwijken als je jouw proposal schrijft, zeker als je studierichtlijnen een andere volgorde van je verlangen.

Doel van je proposal of onderzoeksvoorstel

Je proposal of onderzoeksvoorstel gaat in op de bestaande literatuur over het probleem dat jij wilt onderzoeken, de onderzoeksvragen waar je antwoord op wilt, de methoden die je daarvoor wilt gebruiken, het onderzoeksplan dat je hebt opgesteld, en de belangrijkste bronnen en referenties die je gaat gebruiken voor je scriptie.

Zodra je proposal is goedgekeurd, dient het document als leidraad voor jezelf en je begeleider. Met behulp van jouw proposal verlies je het doel van je scriptie, en als het goed is ook je tijdsplanning, niet uit het oog. Een goed begin is het halve werk.

Kijk jij ook zo uit naar afstuderen?

We helpen je graag een handje!

 • Minder stress
 • Hulp binnen handbereik
 • 100% tevredenheidsgarantie

Ontdek hoe we jou kunnen helpen

Achtergrondinformatie

Introduceer om te beginnen het onderwerp waar je onderzoek naar wilt doen. Zorg ervoor dat dit onderwerp goed afgebakend is. Vervolgens ga je in op het probleem en geef je aan wat in de literatuur behandeld is, maar ook welke vragen nog niet beantwoord zijn.

Om beter te illustreren hoe je dit kunt doen, gebruiken we in dit artikel fictieve voorbeelden.

Voorbeeld onderzoeksvoorstel: onderwerp, probleem & bestaande literatuur
De walvisjacht in gebied D van land X tussen 2017 en 2018 is met 20% geslonken door de Y-maatregelen die het land eind 2016 getroffen heeft. Er is echter een dorp in gebied D, dorp A, dat naar aanleiding van deze maatregelen inmiddels in armoede is vervallen, omdat 70% van de inkomsten bestond uit de verkoop van walvisvlees, zoals bleek uit het onderzoek van auteur B & C. Vervolgens heeft auteur Z een uitvoerig onderzoek gedaan naar de omringende dorpen in gebied D die zich wel hebben kunnen aanpassen. Uit deze literatuur is echter nog niet gebleken hoe dorp A zijn economische situatie zou kunnen verbeteren en hoe daarmee land X dergelijke situaties in de toekomst zou kunnen voorkomen.

Naar aanleiding daarvan kun je de academische relevantie van je onderzoeksvoorstel bepleiten.

Voorbeeld onderzoeksvoorstel: academische relevantie
In het onderzoek van auteur Z wordt gesuggereerd om een vervolgonderzoek te doen naar het verband tussen de Y-maatregelen en de G-factoren binnen het dorp om erachter te komen welke factoren de grootste invloed hebben gehad op de situatie en welke factoren het meeste potentieel hebben om de situatie te verbeteren. Een dergelijk onderzoek is tot op heden nog niet uitgevoerd, waardoor er momenteel onvoldoende kennis is over de gevolgen van de Y-maatregelen. Met een onderzoek naar deze factoren zal de kennis over deze gevolgen worden vergroot, wat kan bijdragen aan een oplossing voor dorp A en Land X om dergelijke situaties te voorkomen.

Probleem-, vraag- en doelstelling

Probleemstelling

Voordat je jouw probleemstelling kunt opstellen, doe je een probleemanalyse. In je probleemstelling beschrijf je wat het probleem of vraagstuk is dat opgelost moet worden met behulp van je onderzoek.

Voorbeeld onderzoeksvoorstel: probleemstelling
De probleemstelling van de scriptie wordt als volgt: Dorp A in gebied D van land X is na de Y-maatregelen van 2016 met betrekking tot de walvisjacht in armoede vervallen. Op dit moment is onduidelijk welke factoren precies hebben geleid tot de huidige situatie. Bovendien hebben dorp A en land X niet de kennis in huis om een dergelijke situatie in de toekomst te voorkomen en om de economische situatie van het dorp te verbeteren zonder terug te keren naar de walvisjacht.

Doelstelling

Na je probleemstelling volgt meestal je doelstelling. Hierin geef je aan waarom je het onderzoek uitvoert en wat je met het onderzoek wilt bereiken. Je doelstelling bestaat nooit uit het oplossen van een probleem. Je doelstelling is om meer inzicht te krijgen in het probleem.

Voorbeeld onderzoeksvoorstel: doelstelling
Het doel van het onderzoek is om te achterhalen welke factoren binnen de economische samenstelling van dorp A en de Y-maatregelen hebben geleid tot de armoede in dorp A. Met deze kennis wordt inzichtelijk gemaakt welke mogelijkheden bestaan om de situatie van dorp A te verbeteren en om de Y-maatregelen aan te passen om soortgelijke situaties in andere gebieden van land X te voorkomen.

Hoofdvraag

De hoofdvraag die je in je onderzoeksvoorstel presenteert, wordt de centrale onderzoeksvraag van je scriptie. Deze hoofdvraag stel je op met behulp van je probleemstelling.

Voorbeeld onderzoeksvoorstel: hoofdvraag
De hoofdvraag van de scriptie luidt als volgt: Welke factoren binnen dorp A en de Y-maatregelen hebben geleid tot de armoede in dorp A?

Deelvragen

Door antwoord te geven op je deelvragen, kun je de hoofdvraag uiteindelijk beantwoorden.

Voorbeeld onderzoeksvoorstel: deelvragen

Om antwoord te geven op mijn hoofdvraag, geef ik in mijn scriptie eerst antwoord op de volgende deelvragen:

 • Hoe is dorp A samengesteld?
 • Welke factoren zijn in het verleden van invloed geweest op de economische situatie?
 • Welke factoren binnen de Y-maatregelen hebben het meest effect gehad?
 • Etc.

Onderzoeksplan en -overzicht

Als je jouw onderzoeksplan beschrijft, ga je in op hoe je onderzoek wilt gaan doen (de onderzoeksopzet). Zo weten jij en je begeleider hoe je onderzoek aangepakt zal worden, en of je plan haalbaar is binnen de gestelde tijd.

Onderzoeksmethoden

Ten eerste moet je voordat je aan je onderzoek begint, weten welke onderzoeksmethoden je gaat gebruiken en hoe je data verzamelt. Zo weet je waar je kunt beginnen. In je onderzoeksvoorstel presenteer je kort welke methoden je beoogt te gebruiken om data te verzamelen en te analyseren. Je hoeft ze hier niet volledig uit te leggen.

Voorbeeld onderzoeksvoorstel: introductie onderzoeksmethoden
Om te inventariseren welke factoren van invloed zijn op de situatie van dorp A zal een kwalitatief onderzoek worden verricht. Om meer informatie te vergaren, wordt allereerst de bestaande literatuur onderzocht en worden de rapporten van 2017 van dorp A vergeleken met rapporten van 2017 van drie nabijgelegen dorpen. Hierna worden de Y-maatregelen nauwkeurig onderzocht. Vervolgens zullen zes individuele diepte-interviews worden afgenomen bij de raadsleden van dorp A en initiatiefnemers van de Y-maatregelen.De interviews worden na afloop getranscribeerd en gecodeerd. Hierna zal de informatie met betrekking tot de factoren die van invloed waren op de armoede van dorp A worden verwerkt in het V-programma en worden geanalyseerd met behulp van het Z-model van auteur B.

Hoofdstukken in je scriptie

Geef kort aan welke hoofdstukken in jouw scriptie zullen volgen.

Voorbeeld onderzoeksvoorstel: introductie hoofdstukken
In de scriptie zullen naast de inleiding aan het begin en de conclusie & discussie op het eind, de volgende hoofdstukken worden opgenomen. Het eerste hoofdstuk zal diep ingaan op de huidige situatie in dorp A op basis van de bestaande literatuur en de verschillende rapporten, Hiermee zullen deelvraag 1 en 2 worden beantwoord. Hoofdstuk 2 behandelt vervolgens de specifieke kenmerken van de Y-maatregelen in antwoord op deelvraag 3. In hoofdstuk 4 volgt een samenvatting van de belangrijkste resultaten van de interviews waarmee een antwoord gegeven wordt op deelvraag 4 en 5. Hierna wordt in hoofdstuk 5 de X-analyse gepresenteerd om antwoord te geven op deelvraag 6. Tot slot volgt de conclusie waarin antwoord gegeven zal worden op de hoofdvraag.

Tijdschema

In je onderzoeksvoorstel presenteer je ook jouw tijdsplanning aan je begeleider. Op basis hiervan weet hij of zij of je planning haalbaar is. Ook kun je met behulp van je planning ervoor zorgen dat je jouw deadline haalt en geen studievertraging oploopt.

Het voorbeeld hieronder is erg basic, maar geeft je een idee welke kant je hiermee op kunt.

Voorbeeld onderzoeksvoorstel: tijdschema
Periode Onderzoek Schrijven en bespreken met begeleider
1-2-2018-2-2-2018 Literatuuronderzoek:

 • Auteur X & Z
 • Rapport Dorp A
Hoofdstuk 1
2-2-2018-27-2-2018 Literatuuronderzoek:

 • Rapporten dorp B, C en D
 • Y-maatregelen
Hoofdstuk 2
27-2-2018 – 20-3-2018 Start diepte-interviews:

 • 3 Raadsleden dorp A
Begin hoofdstuk 4 en aanvulling hoofdstuk 1
Etc.

Bronnen

Ten slotte geef je aan welke bronnen je wilt gebruiken om je scriptie te onderbouwen. Geef aan waar je de benodigde data vandaan gaat halen. En ga je gebruikmaken van toonaangevende journals? Gebruik je voor het zoeken Google Scholar?

Voorbeeld onderzoeksvoorstel: bronnen aanduiden
De benodigde informatie voor de scriptie vind ik in de openbare archieven van de gemeente van Dorp A, de omringende gemeenten en de regering van land X. Daarnaast maak ik gebruik van de volgende journals, F, C en L, om meer informatie te verkrijgen over de walvisjacht en de economische gevolgen ervan in gebied D.

Tot slot volgt je bronvermelding, met de bronnen waarvan je gebruikgemaakt hebt voor je onderzoeksvoorstel, die je kunt opstellen met behulp van de APA Generator.

Voorbeelden van een onderzoeksvoorstel en research proposal

Als je graag een afgerond research proposal wilt zien, bekijk dan de volgende voorbeelden:

Wat vind jij van dit artikel?
Lou Benders

Lou was Scribbrs Product- en Kwaliteitsmanager tot ze naar Italië verhuisde voor de liefde en het lekkere weer. Nu werkt ze op afstand aan Scribbrs diensten en aan handige artikelen over academische teksten.

1