Hoe schrijf je een stageverslag? Met template en voorbeeld!

Als mbo- of hbo-student loop je vaak een of meer stages, meewerkstages of onderzoeksstages. Ook op de universiteit is stagelopen van toegevoegde waarde. Voor de universiteit doe je meestal een onderzoeksstage.

Aan het eind van je stage is een van de producten die je moet leveren een stageverslag. Dit stageverslag schrijf je gemakkelijk door:

 1. Te bepalen of je een meewerkstage of onderzoeksstage doet
 2. De richtlijnen vanuit je opleiding goed te bestuderen
 3. Onze stageverslag-schema’s en templates te gebruiken
 4. Of zelf een stageverslag-schema te maken dat je hieronder kunt downloaden

De werkwoordstijden die je in je stageverslag het meeste gebruikt, zijn de voltooid tegenwoordige tijd (ik heb stage gelopen), de onvoltooid tegenwoordige tijd (het bedrijf heeft momenteel…) en de onvoltooid verleden tijd (het was interessant om…).

Bekijk voorbeeld stageverslag van onderzoeksstage

Tip: Kopieer het Google Docs-document zodat je het document zelf kunt gebruiken.

Doel van je stageverslag

Je schrijft een stageverslag om je opleiding over je stage te vertellen. Je docent gebruikt je verslag om je stage te beoordelen. Hij of zij kijkt of je aan de eisen van je opleiding hebt voldaan en hoe je je ontwikkeld hebt.

Direct naar voorbeeld onderzoeksstage

Meewerkstage of onderzoeksstage?

Hbo-studenten en sommige universitaire studenten doen zowel meewerkstages als onderzoeksstages. Als jij een hbo-student bent, stel jezelf dan deze vraag om te bepalen aan welk schema jij je straks kunt houden:

 • Moet ik in mijn stageverslag mijn onderzoek presenteren waarin ik een bepaald probleem voor het bedrijf geanalyseerd heb dat niet direct iets te maken heeft met mijn werkzaamheden bij het bedrijf?

Is het antwoord daarop ‘ja’ dan doe je een onderzoeksstage. Is het antwoord ‘nee’ dan doe je een meewerkstage.

Meewerkstage

Als je alleen meewerkt bij je stagebedrijf en hiervoor geen eigen onderzoek hoeft te doen dat je daarna aan het bedrijf presenteert, doe je een meewerkstage. Je schrijft hiervoor een stageverslag volgens het schema van de meewerkstage, waarin je vooral ingaat op je leerdoelen en de competenties die je hebt verworven tijdens de stage. Dit stageverslag lijkt daardoor een beetje op een reflectieverslag.

Onderzoeksstage

Als je een onderzoeksstages doet, werk je weliswaar een aantal dagen mee bij je stagebedrijf, maar doe je daarnaast ook een eigen onderzoek, meestal naar de oorzaken van een bepaald probleem.

Je hebt dan meestal 1 of 2 dagen de tijd om aan je verslag te werken, al dan niet op locatie. Als je aan de universiteit studeert, doe je bijna altijd een onderzoeksstage. In een onderzoeksstage-verslag ga je in op het onderzoek dat je hebt uitgevoerd.

Reflecteren op competenties

Naast dit stageverslag, schrijf je meestal nog een reflectieverslag, waarin je ingaat op je leerdoelen en de competenties die je verworven hebt tijdens je stage, ofwel op de ‘lessons learned’. Dit is geen onderdeel van het stageverslag, maar een apart verslag dat je moet inleveren bij je opleiding. Of je dit reflectieverslag moet schrijven en hoe je het moet vormgeven, is afhankelijk van je opleiding.

Ontvang feedback op taal, structuur, lay-out en bronvermelding

Professionele Scribbr-editors kijken je scriptie na op:

 • Academisch taalgebruik
 • Onduidelijke zinnen
 • Grammaticale fouten
 • Interpunctie
 • Verboden woorden

Bekijk het voorbeeld

Voorbeeld onderzoeksstage

Het stageverslag dat je voor een onderzoeksstage schrijft, wordt ook wel je analyserapport genoemd.

Let op: Kijk altijd voordat je begint met schrijven welke onderdelen jouw opleiding verplicht stelt in het stageverslag. Het verschilt per stage en per opleiding hoe groot het verslag moet zijn en welke onderdelen verplicht zijn. Jouw richtlijnen kunnen dus zomaar afwijken van de standaard schema’s die wij presenteren.

De omvang is slechts een richtlijn en geeft vooral aan hoe groot een onderdeel moet zijn in verhouding tot de rest van het rapport.

Schema onderzoeksstage

OnderdeelToelichtingOmvang
TitelbladOp het titelblad staan:

 • titel
 • ondertitel
 • naam stagiair
 • studentnummer
 • naam klas
 • naam en voorletters van je begeleiders
 • naam onderwijsinstelling
 • maand en jaar van publicatie
1A4
VoorwoordIn het voorwoord staan:

 1. Een introductie van jezelf.
 2. Je relatie tot het onderwerp, namelijk je persoonlijke aanleiding om het onderzoek te starten.
 3. Een dankwoord voor begeleiders en andere behulpzame personen voor hun ondersteuning en aanbevelingen.

Zie ook onze voorwoord-checklist.

max. 300 woorden
InhoudsopgaveMaak het jezelf gemakkelijk: gebruik de automatische inhoudsopgave en paginanummering.

Vermeld titels van hoofdstukken, paragrafen en subparagrafen.

SamenvattingOok wel managementsamenvatting genoemd. Hierin ga je in op de hoofdzaken van je probleemanalyse.

Beschrijf samenvattend:

 1. Aanleiding voor het onderzoek, het onderwerp en het onderzoeksprobleem
 2. Onderzoeksmethoden
 3. Probleemanalyse en belangrijkste resultaten
 4. Conclusies en aanbevelingen

Deze samenvatting dient los van de rest van je rapport gelezen te kunnen worden.

ca. 400 woorden
InleidingIntroduceer en beschrijf kort:

 • De opdrachtgever (stageorganisatie)
 • De aanleiding voor de probleemanalyse (het probleem van de organisatie)
 • Het achterliggende onderzoeksprobleem
 • Belangrijkste belanghebbenden bij het probleem
 • De opbouw van je rapport met een leeswijzer
ca. 800 woorden
Interne en externe analysePresenteer hier:

 • Onderbouwing van je keuze voor deze interne en/of externe analyse
 • Relevante onderdelen voor het onderzoeksprobleem van de interne analyse
 • Relevante onderdelen voor het onderzoeksprobleem van de externe analyse
 • Relatie tussen het onderzoeksprobleem en beide analyses
ca. 800 woorden
Theoretisch kaderHierin beschrijf je:

 • Het centrale onderwerp van je onderzoek
 • Jouw definitie van het centrale onderwerp aan de hand van de literatuur
 • Sub-begrippen en variabelen van het centrale onderwerp
 • Eventueel hoe jouw theorie terugkomt in je interviewvragen of enquête
 • Operationalisatie van de theorie – geef aan hoe je de theorie hebt toegepast in je analyse
ca. 800 woorden
ResultatenIn je resultaten doe je het volgende:

 1. Geef kort aan wie de belanghebbenden zijn en waarom en licht je analyse toe.
 2. Werk je probleemanalyse uit aan de hand van de onderzoeksmethoden die je hebt gebruikt (interviews, enquêtes, literatuuronderzoek, etc.).
 3. Presenteer je resultaten terwijl je naar je onderzoek verwijst ter onderbouwing ervan (bijvoorbeeld door quotes te gebruiken).
Ca. 1000 woorden
Conclusie en aanbevelingenIn je conclusie en aanbevelingen doe je het volgende:

 • Presenteer je conclusie op basis van de probleemanalyse.
 • Geef aan of je volledig inzicht hebt in het onderzoeksprobleem.
 • Zo niet, geef aan wat het bedrijf zou kunnen doen om hier volledig inzicht in te kunnen krijgen.
 • Ga in op de (bijvoorbeeld financiële) consequenties voor het bedrijf van het door jouw geanalyseerde probleem.
 • Schrijf een advies voor je opdrachtgever, gebaseerd op de informatie die je hebt verkregen uit het onderzoek. Let op: Dit advies is mogelijk beperkt omdat je je hebt gericht op ‘inzicht krijgen in het probleem’. Dat is niet erg.
ca. 800 woorden
ReferentiesGebruik onze gratis APA generator om een kloppende literatuurlijst te maken. Meer informatie over bronvermelding.
BijlagenNeem indien aanwezig in de bijlagen het volgende op:

 1. Interviewguides
 2. Enquêteguide
 3. Uitwerking interviews
 4. Samengevatte resultaten enquêtes
 5. Bijlagen ter ondersteuning van je analyserapport

Geef alle bijlagen een nummer waarnaar je verwijst in je inhoudsopgave. Verwijs in de tekst naar je bijlagen. Als je niet naar een bepaalde bijlage kunt verwijzen, hoef je die waarschijnlijk ook niet op te nemen in je verslag).

Onderzoekstage:

Download templateofBekijk voorbeeld

Voorbeeld meewerkstage

Het verslag dat je schrijft voor een meewerkstage heeft veel weg van een reflectieverslag.

Format meewerkstage

Kijk goed of dit format overeenkomt met de eisen vanuit jouw opleiding. Zo niet, gebruik dan het format voor een afwijkend stageverslag om op de juiste manier structuur aan te brengen aan jouw verslag.

OnderdeelToelichtingOmvang
TitelpaginaOp de titelpagina staan:

 • titel
 • naam stagiair
 • studentnummer, opleiding en onderwijsinstelling
 • naam stageplaats en afdeling
 • namen docentbegeleider en stagebegeleider
 • stageperiode
1 A4
VoorwoordHier kun je personen bedanken en op persoonlijke titel over je ervaringen schrijven. Zie ook onze voorwoord-checklist.1 A4
SamenvattingOok wel managementsamenvatting genoemd. Hierin vat je samen wat je allemaal in je stageverslag hebt geschreven.

Je gaat kort in op de volgende onderdelen:

 • De stageopdracht, de stageperiode, het stagebedrijf en de gestelde leerdoelen en competenties.
 • De uitgevoerde werkzaamheden en problemen die zijn opgelost.
 • Een korte reflectie op de leerdoelen, competenties, het eigen gedrag, de stagebegeleiding, de docentbegeleiding en de stage zelf.
1 A4
InhoudsopgaveMaak het jezelf gemakkelijk: gebruik de automatische inhoudsopgave en paginanummering.
InleidingVermeld hier in ieder geval:

 • stageplaats
 • stageperiode
 • stageopdracht
 • leerdoelen
 • begeleiders
 • leeswijzer voor opzet van het verslag
1 A4
Beschrijving stagebedrijf of organisatieHier beschrijf je wat het bedrijf of de organisatie waar je stage loopt precies doet. Denk dan aan:

 • Wat is de geschiedenis?
 • Wat is het doel en de missie?
 • Wat doet de organisatie en wat zijn de kernactiviteiten?
 • Welke doelgroep heeft de organisatie?
 • In welke sector is de organisatie actief?
 • Wat zijn de recente ontwikkelingen?
 • Hoe groot is de organisatie?
 • Hoe is de organisatie opgebouwd? Tip! Gebruik een organogram om de organisatiestructuur weer te geven.
 • Hoeveel mensen werken er?
 • Welke functies heeft de afdeling waar je stage loopt?
Competenties/leerdoelenWat wil je leren tijdens je stage? Op welke vaardigheden ga je extra letten? Hierbij kun je terugvallen op je stageplan. Vermeld hier:

Optie: beschrijf wie jij bent als stagiair.

Uitvoering werkzaamhedenHier kun je vertellen wat je precies hebt gedaan tijdens je stage. Vaak beschrijf je dit van week tot week of per maand. Daarnaast kun je het hebben over:

 • Wat je functie is.
 • Hoe een typische dag eruitziet.

Beschrijf ook:

 • Eventuele problemen en hoe je die hebt opgelost.
 • De resultaten van je werkzaamheden.
Evaluatie & conclusieReflecteer of je je leerdoelen hebt behaald of niet en hoe dat komt.

 • Reflecteer op je eigen handelen volgens de STARR-methode.
 • Vergelijk je kennis vanuit je studie met je kennis vanuit je stage. Kon je kennis van een vak toepassen? Wat was nieuw voor je?
 • Welke vaardigheden uit je studie kon je gebruiken tijdens je stage? Welke vaardigheden heb je moeten leren?
 • Wat neem je mee in het vervolg van je studie en je loopbaan?

Evalueer naast jezelf ook je begeleiding en je studie:

 • Wat vond je van de begeleiding van je docent?
 • Wat vond je van de begeleiding van je stagebegeleider?
 • Hoe goed sluit je studie aan bij je stage en het werkveld?
 • Heb je suggesties voor verbetering van de stage?
BronnenGebruik onze gratis APA generator om een kloppende literatuurlijst te maken. Meer informatie over bronvermelding.max. 1 A4

Doe je een meeloopstage, dan kun je je werkzaamheden en leermomenten ook in chronologische volgorde opschrijven. Een andere mogelijkheid is om elke competentie apart uit te werken.

Download stageverslag-template voor meewerkstage

Afwijkend stageverslag

Staat in de richtlijnen van jouw studie iets anders beschreven dan hierboven? Dan kun je onderstaand schema invullen om de structuur van je stageverslag te bepalen. Dit schema kun je uitprinten en bij de hand houden als je begint met schrijven. Op deze manier volgt jouw verslag sowieso een heldere structuur.

Als de omvang er duidelijk bij staat, zoals 1A4 bij het voorwoord, dan is het belangrijk dat je je hieraan houdt.

Format afwijkend stageverslag

OnderdeelToelichtingOmvang
OmslagOp de omslag staan:

 1. ..
 2. ..
 3. ..
 4. ..
 5. ..
 6. ..
 7. ..
 8. ..
1 A4
TitelbladOp het titelblad (indien aanwezig) staan:

 1. ..
 2. ..
 3. ..
 4. ..
 5. ..
 6. ..
 7. ..
 8. ..
1A4
VoorwoordIn het voorwoord (indien aanwezig) staan:

 1. ..
 2. ..
 3. ..
 4. Dankwoord

Zie ook onze voorwoord-checklist.

1 A4
InhoudsopgaveMaak het jezelf gemakkelijk: gebruik de automatische inhoudsopgave en paginanummering.

Vermeld titels van hoofdstukken en indien aanwezig paragrafen en subparagrafen.

SamenvattingOok wel managementsamenvatting genoemd.

Beschrijf samenvattend:

 1. Het onderwerp
 2. ..
 3. ..
 4. ..
 5. ..
 6. Conclusies (en eventueel aanbevelingen)

Deze samenvatting dient los van de rest van je rapport gelezen te kunnen worden.

Liefst niet meer dan 400 woorden
InleidingIntroduceer en beschrijf kort:

 1. De aanleiding voor de stage en de opdrachtgever
 2. Het onderwerp van je stage
 3. ..
 4. ..
 5. ..
 6. ..
 7. ..
 8. ..
 9. ..
 10. ..
 11. De opbouw van je rapport met een leeswijzer.
15 – 25% van je verslag
Hoofdstuk 1

Bijvoorbeeld:

Interne en/of externe analyse

of

Competenties en leerdoelen

of

Omschrijving stageorganisatie

of

Anders ..

Presenteer hier:

 1. ..
 2. ..
 3. ..
 4. ..
 5. ..
 6. ..
 7. ..
 8. ..

Schrijf volgens de richtlijnen voor een goede structuur voor een academische tekst en gebruik op de juiste manier paragrafen en alinea’s.

..
Hoofdstuk 2

Bijvoorbeeld:

Theoretisch kader

of

Onderzoeksmethoden

of

Anders

Hierin beschrijf je:

 1. ..
 2. ..
 3. ..
 4. ..
 5. ..
 6. ..
 7. ..
 8. ..
..
Hoofdstuk 3

Bijvoorbeeld:

Resultaten

of

Reflectie

of

Anders..

Ga hier in op:

 1. ..
 2. ..
 3. ..
 4. ..
 5. ..
 6. ..
 7. ..
 8. ..
..
Conclusie

(en eventueel aanbevelingen)

In je conclusie presenteer je:

 1. ..
 2. ..
 3. ..
 4. ..
 5. ..

In je aanbevelingen ga je in op:

 1. ..
 2. ..
 3. ..
 4. ..
15 – 25% van je verslag
BronnenGebruik onze gratis APA generator om een kloppende literatuurlijst te maken. Meer informatie over bronvermelding.
BijlagenIn de bijlagen neem je op:

 1. Bijlagen ter ondersteuning van het analyserapport (zoals interviewguides, enquêteguides, uitwerkingen van interviews, etc.)
 2. ..
 3. ..
 4. ..

Geef alle bijlagen een nummer waarnaar je verwijst in je inhoudsopgave. Verwijs in de tekst naar je bijlagen. Als je niet naar een bepaalde bijlage kunt verwijzen, hoef je die waarschijnlijk ook niet op te nemen in je verslag).

Wat vind jij van dit artikel?
Lou Benders

Lou was Scribbrs Product- en Kwaliteitsmanager tot ze naar Italië verhuisde voor de liefde en het lekkere weer. Nu werkt ze op afstand aan Scribbrs diensten en aan handige artikelen over academische teksten.

2 reacties

Jordy
20 september 2017 om 18:00

Hallo,

Zou iemand misschien kunnen vertellen of een stageverslag in de eerste of in de derde vorm moet worden geschreven? Het betreft een meewerk stage dus ik heb geen onderzoek waar ik in de passieve vorm over moet schrijven. Ik denk dat het moeilijk wordt om in de derde persoon te schrijven maar de eerste persoon is over het algemeen taboe.

Als ik online kijk worden in een aantal verslagen wanhopige pogingen gedaan om voornaamwoorden te vermijden maar deze verslagen lezen niet lekker en zijn vaak een stuk saaier.

Alvast bedankt voor de moeite!

Groetjes,
Jordy

Beantwoorden

Lucy Vleeshouwers
Lucy Vleeshouwers (Scribbr-team)
21 september 2017 om 15:27

Hoi Jordy,
De regels voor het schrijven van een stageverslag verschillen per opleiding: sommige opleidingen het gebruik van de ik-vorm niet storend in een stageverslag, andere wel.
In het algemeen is het inderdaad aan te raden om de ik-vorm te vermijden. Ga nog even na bij je begeleider welke regel in jouw geval de voorkeur heeft.
Groetjes!
Lucy

Beantwoorden

Stel een vraag of reageer.