DESTEP-analyse van de externe omgeving | Met voorbeelden

Met de DESTEP-analyse kun je de macro-omgeving van een bedrijf in kaart brengen om inzicht te krijgen in belangrijke marktontwikkelingen. Zo kun je kansen en bedreigingen voor je opdrachtgever inzichtelijk maken.

Op welke demografische, economische, sociaal-culturele, technologische, ecologische en politiek-juridische factoren je precies ingaat, is afhankelijk van de omgeving waarbinnen het bedrijf of de organisatie opereert.

Je gebruikt een DESTEP-analyse voor de externe analyse. De informatie die je hieruit verkrijgt kun je verwerken in een SWOT-analyse. Vervolgens kun je de macro-factoren die van invloed zijn op het bedrijf ook uiteenzetten in een confrontatiematrix. Houd er hierbij rekening mee dat de macro-omgeving niet beheersbaar of beïnvloedbaar is.

Demografische factoren

Deze factoren gaan over ontwikkelingen in de bevolkingssamenstelling, -groei en -omvang binnen de markt waarin het bedrijf zich bevindt. Hiermee krijg je inzicht in de potentie van de markt, de grootte van de potentiële doelgroep en de ontwikkelingen die als kans en bedreiging kunnen worden beschouwd.

Op basis hiervan kan een bedrijf besluiten op welke markt het zich moet richten, welke diensten en goederen het best kunnen worden aangeboden en wie de doelgroep moet zijn.

Voorbeelden: Demografische factoren
 • Populatie: omvang, groei, geslacht
 • Leeftijd
 • Opleidingsniveau
 • Gemiddeld inkomen
 • Besteedbaar inkomen
 • Etnische samenstelling
 • Toenemende vergrijzing;
 • Toenemend aantal stellen met 1 of 0 kinderen;
 • Aantal emigranten en immigranten;
 • Toenemende (of dalende) werkloosheid als gevolg van een crisis;
 • Inflatie en het effect ervan op het besteedbaar inkomen;
 • Achteruitgang of opwaardering van een specifieke buurt of stad.
Bronnen om te raadplegen
De website van jouw gemeente
Centraal Bureau voor de Statistiek
Het Ministerie van Volksgezondheid en Zorg
Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken (België)

Ontvang feedback op taal, structuur, lay-out en bronvermelding

Professionele Scribbr-editors kijken je scriptie na op:

 • Academisch taalgebruik
 • Onduidelijke zinnen
 • Grammaticale fouten
 • Interpunctie
 • Verboden woorden

Bekijk het voorbeeld

Economische factoren

Met deze factoren kun je de economische gesteldheid van een land of bepaald gebied in kaart brengen. Hierbij is het belangrijk om te kijken naar trends, oftewel of er op basis van voorgaande maanden of jaren sprake is van groei of niet.

Zo kan worden bepaald in welke mate een onderneming kans heeft op succes. Als de economie aantrekt, dan heeft dit een gunstig effect op de koopkracht van de klanten van een bedrijf en dus de afzetmogelijkheden. Als dit niet zo is, dan kunnen economische factoren juist een bedreiging vormen.

Voorbeelden: Economische factoren
 • Conjunctuur
 • Koopkracht
 • Bruto Binnenlands Product (BBP)
 • Economische groei
 • Wisselkoersen
 • Rente
 • Werkloosheid
 • Overheidsschuld
 • Inflatiecijfers
 • Daling in economische groei door een crisis;
 • Waarde van de euro ten opzichte van de dollar of yuan naar aanleiding van een crisis;
 • Dalende koopkracht naar aanleiding van een crisis;
 • Stijging van hypotheekrente;
 • Toenemende werkloosheid en toegenomen overheidsschuld door een crisis;
 • Aankomende of huidige inflatie naar aanleiding van een crisis.
Bronnen om te raadplegen
Centraal Bureau voor de Statistiek
Open Data Nederlandse Overheid
Europese Economie (EU)
Algemene Directie Statistiek (België)
Statistieken over Vlaanderen (België)

Daarnaast kun je trends achterhalen door vakbladen, secundaire literatuur, financiële kranten en gegevens van het bedrijf zelf door te nemen.

Sociaal-culturele factoren

Deze factoren gaan over de sociale en culturele normen en waarden van een gebied of land. Met behulp van deze factoren kunnen de kenmerken van (potentiële) consumenten worden geïnventariseerd. Als je de potentiële klanten in kaart brengt, kun je inschatten hoe groot hun vraag zal zijn naar de producten en diensten van de organisatie.

Het bedrijf moet rekening houden met deze factoren, zodat diensten of producten aansluiten bij de geldende normen en waarden en hiermee niet in strijd zijn.

Voorbeelden: Sociaal-culturele factoren
 • Normen en waarden
 • Levensstijl: vrijetijdsbesteding, sport
 • Religie
 • Gedrag
 • Sociale trends
 • Demografische aspecten zoals het opleidingsniveau of gender
 • Afstand houden naar aanleiding van de coronacrisis;
 • Spanningen tussen bepaalde religies;
 • Gedragsveranderingen naar aanleiding van zelfisolatie door de coronacrisis;
 • Thuiswerken als de nieuwe norm;
 • Toenemende gendergelijkheid en -awareness.
Bronnen om te raadplegen
Centraal Bureau voor de Statistiek
Open Data Nederlandse Overheid
Kennisbank Openbaar Bestuur
Onderwijs in cijfers

Raadpleeg eventueel ook secundaire literatuur, vakbladen, kranten en andere bronnen die relevant zijn om te achterhalen welke sociaal-culturele factoren van invloed kunnen zijn op jouw bedrijf.

Technologische factoren

Technologische ontwikkelingen zijn van groot belang voor:

 • Innovaties
 • De kosten en kwaliteit van producten
 • Diensten en productieprocessen

Door in te spelen op technologische ontwikkelingen kunnen producten continu worden verbeterd.

Een bedrijf moet op de hoogte zijn van technologische ontwikkelingen, zodat het hierop kan inspelen voordat concurrenten dit doen. Ook is het van belang inzicht te hebben in deze ontwikkelingen, om te bepalen of een product of dienst wel kan worden gecreëerd.

Voorbeelden: Technologische factoren
 • Aanwezige technologie
 • Automatisering
 • Onderzoek- en ontwikkelingsactiviteiten
  • Ook bekend als Research & Development (R&D)
 • Trends
 • Patenten
 • Vordering van innovatie
 • Technologische veranderingen
 • Toenemende automatisering door bijvoorbeeld chatbots;
 • Veranderend straatbeeld door (deels) zelfrijdende auto’s;
 • Nieuwe apps en tools voor management, planning en communicatie;
 • Technologie om een taal te leren;
 • Toename beschikbare data.
Bronnen om te raadplegen
Zoek eerst naar informatie over de technologie die van belang is voor de ontwikkeling van de producten of diensten van het bedrijf waarnaar je onderzoek doet. Vraag je opdrachtgever ook om hier meer over te vertellen.

Open Data Nederlandse Overheid
Kennisbank Openbaar Bestuur
Technologische Ontwikkeling Nederland
Emerce.nl

Hoeveel fouten bevat jouw scriptie?

De taalexperts van Scribbr verbeteren gemiddeld 150 fouten per 1000 woorden. Benieuwd wat er precies wordt verbeterd? Verschuif de cursor van links naar rechts!

Scriptie nakijken op taal

Ecologische factoren

Deze factoren hebben betrekking op de fysieke omgeving van het bedrijf die een kans of bedreiging kunnen vormen. Zo moet een bedrijf rekening houden met geldende milieuvoorschriften, natuurlijke bronnen en weersomstandigheden van een gebied of land bij het aanbieden van producten of diensten en de productieprocessen.

Een bedrijf moet ook bepalen of het gunstig is om op duurzame wijze producten of diensten aan te bieden.

Voorbeelden: Ecologische factoren
 • Afvalvoorschriften
 • Klimaat
 • Emissie
 • Duurzaamheid
 • Weersomstandigheden
 • Natuurbronnen
 • Eisen voor het ecologisch ontwerpen van producten;
 • De noodzaak van recyclebare producten;
 • Nieuwe klimaateisen of -voorstellen met betrekking tot vervoer en boerderijen;
 • Veranderend klimaat;
 • Beëindiging gaswinning in Groningen.
Bronnen om te raadplegen
Open Data Nederlandse Overheid
Kennisbank Openbaar Bestuur
Dossier Duurzaamheid Nederland
Klimaat Nederland KNMI

Politiek-juridische factoren

Politiek-juridische factoren tonen aan in welke mate de overheid invloed heeft op de economie. De overheid kan grote invloed hebben op prijzen, de inkomstenverdeling, economische groei, arbeidsmarkt, de gezondheidszorg, onderwijs en infrastructuur van een land.

Als een bedrijf op de hoogte is van de (nieuwste) regelgeving en hieraan voldoet, kan het zonder politiek-juridische gevolgen producten of diensten op de markt (blijven) aanbieden.

Voorbeelden: Politiek-juridische factoren
 • Wetgeving
 • Licenties
 • Subsidies
 • Stabiliteit politiek klimaat
 • Wetswijzigingen
 • Handelsbelemmeringen en -heffingen
 • Nieuwe subsidies naar aanleiding van een crisis;
 • Nieuwe handelsbelemmeringen door dichte grenzen;
 • De opmars van fact free politiek;
 • De populariteit van duurzaamheid;
 • Nieuwe belastingen op de im- of export van bepaalde goederen.
Bronnen om te raadplegen
Wetgeving Nederland
Kennis openbaar bestuur
Centraal Bureau van Statistiek over politieke en juridische factoren
Tijdschrift Ondernemingsrecht
Wetswijzigingen KvK

Zoek specifiek naar de wetgeving die van belang is voor jouw bedrijf (voor de ontwikkeling, het aanbieden en het leveren van producten en diensten).

Welke factoren zijn belangrijk?

Niet alle factoren zijn even belangrijk voor bedrijven of organisaties. Afhankelijk van de industrie en de producten en diensten die het bedrijf aanbiedt, krijgen bepaalde soorten factoren meer of minder aandacht.

De belastingdienst zal zich mogelijk niet zo bezighouden met technologische factoren, maar wel met politieke en sociale factoren. Een bedrijf dat auto’s produceert zal juist wel meer aandacht hebben voor de technologische factoren.

Andere interessante artikelen over modellen

Ben je op zoek naar informatie over andere modellen in je scriptie? Kijk dan ook eens naar onderstaande artikelen met een uitgebreide uitleg, afbeeldingen en voorbeelden!

Veelgestelde vragen over DESTEP-analyse

Waarvoor gebruik je een DESTEP-analyse?

Met de DESTEP-analyse kun je de macro-omgeving van een bedrijf in kaart brengen om inzicht te krijgen in belangrijke marktontwikkelingen. Zo kun je kansen en bedreigingen voor je opdrachtgever inzichtelijk maken.

Je richt je op demografische, economische, sociaal-culturele, technologische, ecologische en politiek-juridische factoren.

Wat zijn demografische factoren?

Demografische factoren gaan over ontwikkelingen in de bevolkingssamenstelling, -groei en -omvang binnen de markt waarin het bedrijf zich bevindt. Hiermee krijg je inzicht in de potentie van de markt, de grootte van de potentiële doelgroep en de ontwikkelingen die als kans en bedreiging kunnen worden beschouwd.

Wat zijn economische factoren?

Met economische factoren kun je de economische gesteldheid van een land of bepaald gebied in kaart brengen. Hierbij is het belangrijk om te kijken naar trends, oftewel of er op basis van voorgaande maanden of jaren sprake is van groei of niet.

Wat zijn sociaal-culturele factoren?

Sociaal-culturele factoren gaan over de sociale en culturele normen en waarden van een gebied of land. Met behulp van deze factoren kunnen de kenmerken van (potentiële) consumenten worden geïnventariseerd. Als je de potentiële klanten in kaart brengt, kun je inschatten hoe groot hun vraag zal zijn naar de producten en diensten van de organisatie.

Wat zijn technologische factoren?

Een bedrijf moet op de hoogte zijn van technologische factoren, zodat het hierop kan inspelen voordat concurrenten dit doen. Ook is het van belang inzicht te hebben in deze ontwikkelingen, om te bepalen of een product of dienst wel kan worden gecreëerd.

Wat zijn ecologische factoren?

Ecologische factoren hebben betrekking op de fysieke omgeving van het bedrijf die een kans of bedreiging kunnen vormen. Zo moet een bedrijf rekening houden met geldende milieuvoorschriften, natuurlijke bronnen en weersomstandigheden van een gebied of land bij het aanbieden van producten of diensten en de productieprocessen.

Wat zijn politiek-juridische factoren?

Politiek-juridische factoren tonen aan in welke mate de overheid invloed heeft op de economie. De overheid kan grote invloed hebben op prijzen, de inkomstenverdeling, economische groei, arbeidsmarkt, de gezondheidszorg, onderwijs en infrastructuur van een land.

Citeer dit Scribbr-artikel

Als je naar deze bron wilt verwijzen, kun je de bronvermelding kopiëren of op “Citeer dit Scribbr-artikel” klikken om de bronvermelding automatisch toe te voegen aan onze gratis Bronnengenerator.

Benders, L. (2024, 20 maart). DESTEP-analyse van de externe omgeving | Met voorbeelden. Scribbr. Geraadpleegd op 18 juni 2024, van https://www.scribbr.nl/modellen/destep-analyse/

Wat vind jij van dit artikel?
Lou Benders

Lou was Scribbrs Product- en Kwaliteitsmanager tot ze naar Italië verhuisde voor de liefde en het lekkere weer. Nu werkt ze op afstand aan Scribbrs diensten en aan handige artikelen over academische teksten.