DESTEP-analyse van de externe omgeving

Met de DESTEP-analyse kun je de macro-omgeving van het bedrijf waarvoor je onderzoek doet in kaart brengen om inzicht te krijgen in belangrijke marktontwikkelingen. Zo kun je kansen en bedreigingen voor je opdrachtgever inzichtelijk maken.

Op welke demografische, economische, sociaal-culturele, technologische, ecologische en politiek-juridische factoren je precies ingaat, is afhankelijk van de omgeving waarbinnen het bedrijf of de organisatie opereert.

Je gebruikt een DESTEP-analyse voor de externe analyse. De informatie die je hieruit verkrijgt kun je verwerken in een SWOT-analyse. Vervolgens kun je de macro-factoren die van invloed zijn op het bedrijf ook uiteenzetten in een confrontatiematrix. Houd er hierbij rekening mee dat de macro-omgeving niet beheersbaar of beïnvloedbaar is.

Demografische factoren

Deze factoren gaan over ontwikkelingen in de bevolkingssamenstelling, -groei en -omvang binnen de markt waarin het bedrijf waarvoor jij deze analyse uitvoert zich bevindt. Hiermee krijg je inzicht in de potentie van de markt, de grootte van de potentiële doelgroep en de ontwikkelingen die als kans en bedreiging kunnen worden beschouwd.

Op basis hiervan kan een bedrijf besluiten op welke markt het zich moet richten, welke diensten en goederen het best kunnen worden aangeboden en wie de doelgroep moet zijn.

Voorbeelden van demografische factoren
 • Populatie: omvang, groei, geslacht
 • Leeftijd van de populatie
 • Opleidingsniveau
 • Gemiddeld inkomen
 • Besteedbaar inkomen
 • Etnische samenstelling

Demografische trends om rekening mee te houden

 • Toenemende vergrijzing
 • Toenemend aantal stellen met maar 1 of 0 kinderen
 • Aantal emigranten en immigranten
 • Toenemende/dalende werkloosheid als gevolg van een crisis
 • Inflatie en het effect ervan op het besteedbaar inkomen
 • Achteruitgang of opwaardering van een specifieke buurt of stad
Bronnen om te raadplegen
De website van jouw gemeente
Centraal Bureau voor de Statistiek
Het Ministerie van Volksgezondheid en Zorg
Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken (België)

Economische factoren

Met deze factoren kun je de economische gesteldheid van een land of bepaald gebied in kaart brengen. Hierbij is het belangrijk om te kijken naar trends, oftewel of er op basis van voorgaande maanden of jaren sprake is van groei of niet.

Zo kan bepaald worden in welke mate een onderneming kans heeft op succes. Als de economie aantrekt, dan heeft dit een gunstig effect op de koopkracht van de klanten van een bedrijf en dus de afzetmogelijkheden. Als dit niet zo is, dan kunnen economische factoren juist een bedreiging vormen.

Voorbeelden van economische factoren
 • Conjunctuur
 • Koopkracht
 • Bruto Binnenlands Product (BBP)
 • Economische groei
 • Wisselkoersen
 • Rente
 • Werkloosheid
 • Overheidsschuld
 • Inflatiecijfers

Economische trends om rekening mee te houden

 • Daling in economische groei door een crisis
 • Waarde van de euro ten opzichte van de dollar of yuan naar aanleiding van een crisis
 • Dalende koopkracht naar aanleiding van een crisis
 • Stijging van hypotheekrente door X
 • Toenemende werkloosheid en toegenomen overheidsschuld door een crisis
 • Aankomende of huidige inflatie naar aanleiding van een crisis
Bronnen om te raadplegen
Centraal Bureau voor de Statistiek
Open Data Nederlandse Overheid
Europese Economie (EU)
Algemene Directie Statistiek (België)
Statistieken over Vlaanderen (België)

Daarnaast kun je trends achterhalen door vakbladen, secundaire literatuur, financiële kranten en gegevens van het bedrijf zelf door te kijken.

Lees waarom zo veel studenten Scribbr inschakelen

Ontdek nakijken op taal

Sociaal-culturele factoren

Deze factoren gaan over de sociale en culturele normen en waarden van een gebied of land. Met behulp van deze factoren kunnen de kenmerken van (potentiële) consumenten in kaart worden gebracht. Als je de potentiële klanten in kaart brengt, kun je inschatten hoe groot hun vraag zal zijn naar de producten en diensten van de organisatie.

Het bedrijf moet met deze factoren rekening houden, zodat diensten of producten aansluiten bij de geldende normen en waarden en hiermee niet in strijd zijn.

Voorbeelden van sociaal-culturele factoren
 • Normen en waarden
 • Levensstijl; vrijetijdsbesteding, sport
 • Religie
 • Gedrag
 • Sociale trends
 • Demografische aspecten zoals het opleidingsniveau of gender

Sociaal-culturele trends om rekening mee te houden

 • Afstand houden naar aanleiding van de coronacrisis
 • Spanningen tussen bepaalde religies
 • Gedragsveranderingen naar aanleiding van zelfisolatie door de coronacrisis
 • Thuiswerken als de nieuwe norm
 • Toenemende gendergelijkheid en -awareness
Bronnen om te raadplegen
Centraal Bureau voor de Statistiek
Open Data Nederlandse Overheid
Kennisbank Openbaar Bestuur
Onderwijs in cijfers

Raadpleeg eventueel ook secundaire literatuur, vakbladen, kranten en andere bronnen die relevant zijn om te achterhalen welke sociaal-culturele factoren van invloed kunnen zijn op jouw bedrijf.

Technologische factoren

Technologische ontwikkelingen zijn van groot belang voor:

 • Innovaties
 • De kosten en kwaliteit van producten
 • Diensten en productieprocessen

Door in te spelen op technologische ontwikkelingen kunnen producten continu verbeterd worden.

Een bedrijf moet op de hoogte zijn van technologische ontwikkelingen zodat het hierop kan inspelen voordat concurrenten dit doen. Ook is het van belang hier inzicht in te hebben, om te bepalen of een product of dienst wel gecreëerd kan worden.

Voorbeelden van technologische factoren
 • Aanwezige technologie
 • Automatisering
 • Onderzoek- en ontwikkelingsactiviteiten
  • Ook bekend als Research & Development (R&D)
 • Trends
 • Patenten
 • Vordering van innovatie
 • Technologische veranderingen

Technologische trends om rekening mee te houden

 • Toenemende automatisering door bijvoorbeeld chatbots
 • Veranderend straatbeeld door (deels) zelfrijdende auto’s
 • Nieuwe apps en tools voor management, planning en communicatie
 • Technologie om een taal te leren
 • Toename beschikbare data
Bronnen om te raadplegen
Zoek eerst naar informatie over de technologie die van belang is voor de ontwikkeling van de producten of diensten van het bedrijf waarnaar je onderzoek doet. Vraag ook aan je opdrachtgever of hij of zij je hier meer over kan vertellen.

Open Data Nederlandse Overheid
Kennisbank Openbaar Bestuur
Technologische Ontwikkeling Nederland
Emerce.nl

Ecologische factoren

Deze factoren gaan over de fysieke omgeving van het bedrijf die een kans of bedreiging kunnen vormen. Zo moet een bedrijf rekening houden met geldende milieuvoorschriften, natuurlijke bronnen en weersomstandigheden van een gebied of land bij het aanbieden van producten of diensten en de productieprocessen.

Een bedrijf moet ook bepalen of het gunstig is om op duurzame wijze producten of diensten aan te bieden.

Voorbeelden van ecologische factoren
 • Afvalvoorschriften
 • Klimaat
 • Emissie
 • Duurzaamheid
 • Weersomstandigheden
 • Natuurbronnen

Ecologische trends om rekening mee te houden

 • Eisen voor het ecologisch ontwerpen van producten
 • De noodzaak van recyclebare producten
 • Nieuwe klimaateisen of -voorstellen met betrekking tot vervoer en boerderijen
 • Veranderend klimaat
 • Beëindiging gaswinning in Groningen
Bronnen om te raadplegen
Milieuvoorschriften Nederland
Open Data Nederlandse Overheid
Kennisbank Openbaar Bestuur
Dossier Duurzaamheid Nederland
Klimaat Nederland KNMI

Politiek-juridische factoren

Politieke factoren tonen aan in welke mate de overheid invloed heeft op de economie. De overheid kan grote invloed hebben op prijzen, de inkomstenverdeling, economische groei, arbeidsmarkt, de gezondheidszorg, onderwijs en infrastructuur van een land.

Als een bedrijf op de hoogte is van de (nieuwste) regelgeving en hieraan voldoet, kan het zonder politiek-juridische gevolgen producten of diensten op de markt (blijven) aanbieden.

Voorbeelden van politiek-juridische factoren
 • Wetgeving
 • Licenties
 • Subsidies
 • Stabiliteit politiek klimaat
 • Wetswijzigingen
 • Handelsbelemmeringen en -heffingen

Politiek-juridische trends om rekening mee te houden

 • Nieuwe subsidies naar aanleiding van een crisis
 • Nieuwe handelsbelemmeringen door dichte grenzen
 • De opmars van fact free politiek
 • De populariteit van duurzaamheid
 • Nieuwe belastingen op de import of export van bepaalde goederen
Bronnen om te raadplegen
Wetgeving Nederland
Kennis openbaar bestuur: politieke trends en ontwikkelingen
Centraal Bureau van Statistiek over politieke en juridische factoren
Tijdschrift Ondernemingsrecht
Wetswijzigingen KvK

Zoek specifiek naar de wetgeving die van belang is voor jouw bedrijf; voor de ontwikkeling, het aanbieden en het leveren van producten en diensten.

Welke factoren zijn belangrijk?

Niet alle factoren zijn even belangrijk voor bedrijven of organisaties. Afhankelijk van de industrie en de producten en diensten die het bedrijf aanbiedt, krijgen bepaalde soorten factoren meer of minder aandacht.

De belastingdienst zal zich mogelijk niet zo bezighouden met technologische factoren, maar wel met politieke en sociale factoren. Een bedrijf dat auto’s produceert zal juist wel meer aandacht hebben voor de technologische factoren.

Wat vind jij van dit artikel?
Lou Benders

Lou was Scribbrs Product- en Kwaliteitsmanager tot ze naar Italië verhuisde voor de liefde en het lekkere weer. Nu werkt ze op afstand aan Scribbrs diensten en aan handige artikelen over academische teksten.

2 reacties

Nicky
26 juli 2018 om 02:59

Hallo Bas,

Ik ben bezig met mijn masterscriptie voor de opleiding arbeids-en organisatiesociologie. Hiervoor heb ik marketing gedaan en ben bekend met bovenstaande (DEPEST) methode. Ik vroeg mij alleen af of ik deze methode ook kon gebruiken bij mijn onderzoek naar het gebruik van het concept 'diversitei' in bedrijven op de Amsterdamse beurs. Ik kijk daarbij nl ook naar de invloed van de stakeholders op de manier waarop deze bedrijven 'diversiteit' beschrijven in hun beleid

Beantwoorden

Denise
Denise (Scribbr-team)
29 juli 2018 om 00:51

Hoi Nicky!
Bedankt voor je vraag :).
Het is lastig om hier iets over te zeggen, omdat ik natuurlijk niet precies de inhoud van je onderzoek ken. Mocht je de methode willen gebruiken, dan raad ik aan na te gaan of je voor elke dimensie factoren kan benoemen die invloed hebben gehad op de diversiteit in bedrijven op de Amsterdamse beurs. Hieruit kan je waarschijnlijk beredeneren of deze methode echt relevant zal zijn voor je onderzoek, of niet.

Groetjes,
Denise

Beantwoorden

Stel een vraag of reageer.

Please click the checkbox on the left to verify that you are a not a bot.