Bron met meerdere auteurs in APA

Zodra een bron meerdere auteurs heeft moet je werken met het &-teken. Bij meer dan twee auteurs gebruik je ook het woord et al. In de literatuurlijst vermeld je alle auteurs op een rij waarbij je altijd gebruikmaakt van een ‘serial comma’.

Bij de verwijzing van de bron in de tekst werk je altijd met de achternamen van de auteurs en de publicatiedatum.

Bij de vermelding van de bron in de literatuurlijst schrijf je de achternamen en intialen op. Je laat titels weg.

Verder lezen: Bron met meerdere auteurs in APA

Focusgroep – wat is het precies?

Een focusgroep (ook wel focusgroep-interview genoemd) is een kwalitatieve onderzoeksmethode waarbij een groep mensen wordt samengebracht om te discussiëren over een vooraf bepaald onderwerp.

Een focusgroep is dus een soort interview waaraan meerdere respondenten tegelijkertijd deelnemen. De onderzoeker (soms ook onderzoeksassistent) stelt vragen aan de groep en faciliteert discussie.

Het doel van een focusgroep is om data te verzamelen.

Verder lezen: Focusgroep – wat is het precies?

5w’s of 6w’s? Kies het juiste model voor je afnemersanalyse

Het 5w- of 6w-model van Ferrell is een methode om meer inzicht te krijgen in het gedrag en de wensen van klanten.

Door de 5 w’s – wie, wat, waar, wanneer en waarom – mee te nemen in je marktonderzoek, voer je een gedegen afnemersanalyse uit. De uitkomsten kunnen eventueel ook dienen als input van je SWOT-analyse.

Verder lezen: 5w’s of 6w’s? Kies het juiste model voor je afnemersanalyse

Validiteit en betrouwbaarheid in een enquête

De validiteit wordt bepaald door de operationalisatie van de begrippen (betreft de inhoudsvaliditeit, begripsvaliditeit en ecologische validiteit) en de wijze waarop je de data-analyse (interne validiteit) uitvoert.

De betrouwbaarheid wordt bepaald door de samenhang tussen je items (interne consistentie), de grootte en representativiteit van je steekproef en de omstandigheden waaronder je de enquête hebt afgenomen en of je in de data-analyse geen toevallige fouten maakt (inter- en intrabeoordelaarsbetrouwbaarheid en herhaalbaarheid).

Verder lezen: Validiteit en betrouwbaarheid in een enquête

Validiteit en betrouwbaarheid in literatuuronderzoek

De validiteit wordt bepaald door de relevantie van de bron voor het beantwoorden van de hoofdvraag en deelvraag (inhouds– en begripsvaliditeit) en de wijze waarop je zoekt (interne en externe validiteit).

Voor de betrouwbaarheid is de mate van wetenschappelijkheid van je bronnen bepalend maar ook of je geen toevallige fouten maakt tijdens het zoeken, het waarderen en het combineren van de bevindingen uit de relevante en gewaardeerde literatuur.

Verder lezen: Validiteit en betrouwbaarheid in literatuuronderzoek