Validiteit en betrouwbaarheid in een enquête

Een valide en betrouwbare enquête is een enquête die op consistente wijze heeft gemeten wat gemeten moest worden. Zo kunnen op basis hiervan ware conclusies worden getrokken en zullen bij een herhaling van het onderzoek dezelfde resultaten naar voren komen.

Zorg er daarom voor dat je vragenlijst en wijze van data-analyse valide zijn door begrippen correct te operationaliseren en deze juist te analyseren met SPSS, Excel of een andere analysetool. Garandeer de betrouwbaarheid door de vragenlijst op consistente wijze af te nemen en let op dat je bij de data-analyse geen fouten maakt.

Verder lezen: Validiteit en betrouwbaarheid in een enquête

Valide en betrouwbare interviewvragen formuleren

Voordat je interviews afneemt, moet je een topiclijst of vragenlijst opstellen die je helpt je onderzoeksdoel te bereiken. Voor semigestructureerde en gestructureerde interviews stel je een vragenlijst op en voor een ongestructureerd interview maak je alleen een topiclijst.

Met goed geformuleerde vragen verzamel je op gerichte wijze data en voorkom je dat je vragen suggestief zijn of dat je sociaal-wenselijke antwoorden krijgt. Zo draagt de goede voorbereiding bij aan de validiteit en betrouwbaarheid van je onderzoek.

Bekijk ook ons voorbeeld van een vragenlijst voor een (semi)gestructureerd interview

Verder lezen: Valide en betrouwbare interviewvragen formuleren

DESTEP-analyse van de externe omgeving (met voorbeelden)

Met de DESTEP-analyse kun je de macro-omgeving van een bedrijf in kaart brengen om inzicht te krijgen in belangrijke marktontwikkelingen. Zo kun je kansen en bedreigingen voor je opdrachtgever inzichtelijk maken.

Op welke demografische, economische, sociaal-culturele, technologische, ecologische en politiek-juridische factoren je precies ingaat, is afhankelijk van de omgeving waarbinnen het bedrijf of de organisatie opereert.

Je gebruikt een DESTEP-analyse voor de externe analyse. De informatie die je hieruit verkrijgt kun je verwerken in een SWOT-analyse. Vervolgens kun je de macro-factoren die van invloed zijn op het bedrijf ook uiteenzetten in een confrontatiematrix. Houd er hierbij rekening mee dat de macro-omgeving niet beheersbaar of beïnvloedbaar is.

Verder lezen: DESTEP-analyse van de externe omgeving (met voorbeelden)

Een implementatieplan voor je scriptie of adviesrapport

In een implementatieplan werk je de stappen, ofwel activiteiten, voor de implementatie van je aanbeveling of advies uit je onderzoek in je scriptie of adviesrapport concreet uit. Het doel is om hiermee jouw oplossing voor het probleem dat je eerder hebt onderzocht in de praktijk te kunnen brengen.

Je houdt hierbij rekening met de randvoorwaarden, risico’s, het budget en de tijd die beschikbaar is. Nadat je de aanpak hebt omschreven, neem je de activiteiten op in een duidelijke planning waarin je per activiteit ook aangeeft wie ervoor verantwoordelijk is.

Hierna beschrijf je waaraan het budget besteed moet worden, hoe de organisatie voor de implementatie eruit moet zien en ga je eventueel in op de nazorg.

Verder lezen: Een implementatieplan voor je scriptie of adviesrapport

Een krachtige essay-conclusie schrijven

In de conclusie van je essay toon je aan dat je stelling, jouw standpunt ofwel thesis statement, steekhoudend is. Je doet dit door aan te geven waarom alle argumenten leiden tot de enige conclusie, namelijk jouw standpunt. Je geeft hiermee antwoord op de vraag: ‘En dus?’

Waak ervoor dat je niet simpelweg alle argumenten herhaalt. Je kunt ze wel kort samenvatten en vervolgens aangeven dat ‘daarom’ jouw stelling juist is. Je mag in je conclusie ook geen nieuwe argumenten of anderszins nieuwe informatie aandragen.

Verder lezen: Een krachtige essay-conclusie schrijven

De kern van je essay: de argumentatie

Met een argument verdedig je je standpunt tegen kritiek. De argumentatie is het belangrijkste deel van je essay. Met argumenten voor en weerleggingen van tegenargumenten overtuig je je lezer van jouw standpunt. Je doet dit door een argument naar voren te brengen en dit te bewijzen op basis van feiten, literatuuronderzoek, eigen onderzoek en/of waterdichte redeneringen.

Besteed veel tijd aan de kwaliteit van je redeneringen en maak duidelijk onderscheid tussen meningen, feiten, argumenten, beweringen en redeneringen. Begin hierbij ieder nieuw argument in een nieuwe paragraaf en schrijf per paragraaf of alinea een kernzin. Weid bovendien niet uit over onbelangrijke details.

Verder lezen: De kern van je essay: de argumentatie

Een goed voorwoord voor je scriptie (met voorbeeld)

In je voorwoord kun je ingaan op je persoonlijke achtergrond, ervaringen tijdens het schrijven en de doelgroep van je scriptie. Daarnaast is dit de plek om mensen te bedanken die je met je scriptie hebben geholpen.

Het voorwoord schrijf je pas als je scriptie af is. Vanwege het persoonlijke karakter doe je dit meestal in de ik- of wij-vorm.

Verder lezen: Een goed voorwoord voor je scriptie (met voorbeeld)