Doelen formuleren met de SMART-methode

Met behulp van de SMART-methode kun je concrete, richtinggevende en haalbare (leer)doelen formuleren die Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden zijn. Je gebruikt de SMART-methode voor kortetermijndoelen die binnen een bepaalde termijn behaald moeten worden en die gemeten kunnen worden.

Met SMART-doelstellingen is de kans groter dat je jouw doelen, voor jezelf, je stagebedrijf of je onderzoek, binnen de termijn bereikt. Bovendien is SMART-formuleren vaak een vereiste van hogescholen, universiteiten en (stage)bedrijven.

Formuleer eenvoudig SMART doelen met ons 5-stappenplan met handige vragen en voorbeelden van doelen en leerdoelen.

Stap 1: Specifiek zijn

Het doel is duidelijk en concreet en beschrijft een waarneembare actie, resultaat of waarneembaar gedrag. Iedereen snapt welk resultaat je wilt bereiken.

Wees specifiek door ten eerste te bepalen wat je doel is, oftewel je doel af te bakenen. Geef antwoord op de volgende vragen:

 • Wat wil je bereiken?
 • Wie is/zijn erbij betrokken?
 • Waar vindt het plaats?
 • Wanneer vindt het plaats?
 • Waarom wil je dit bereiken?

Voorbeeld doelen specifiek formuleren

Doelen:
Wat? – Meer omzet
Wie? – De afdeling Keukens van Ikoa
Waar? – Vestiging in Leiden
Wanneer? – 1 juli 2020
Waarom? – Huidige omzet levert onvoldoende rendement op voor het voortbestaan van de afdeling

Leerdoelen:
Wat? – Beter leren presenteren voor een groep mensen
Wie? – Ik
Waar? – Bij de afdeling Operations van stagebedrijf Z
Wanneer? – Tijdens de stageperiode van 1 februari tot en met 1 mei 2020
Waarom? – Om effectiever ideeën over te brengen en medewerkers te enthousiasmeren voor nieuwe werkwijzen

Stap 2: Meetbaar maken

Je kunt meten wanneer het doel is bereikt met behulp van een systeem, methode of procedure of door je doel te vergelijken met bestaande procedures, normen, kwaliteitseisen, gedragingen, handleidingen of systemen.

Hiervoor is het van belang dat in de doelstelling exacte voorwaarden zijn geformuleerd waaraan het resultaat moet voldoen. Maak je doel meetbaar door antwoord te geven op de volgende vragen:

 • Hoeveel ga je doen of moet gedaan worden?
 • Hoe kun je dat meten?
 • Welk resultaat levert dat op?

Voorbeeld doelen meetbaar formuleren

Doelen:
Hoeveel? – Het nieuwe marketingplan moet worden gestart en medewerkers van de afdeling Keukens moeten getraind worden in actievere verkoopmethoden
Hoe meet je het? – Door de omzet op 1 juli 2020 te vergelijken met de cijfers van 1 december 2019
Welk resultaat? – 25% meer omzet

Leerdoelen: 
Hoeveel? – Ik moet 3 test-presentaties houden binnen mijn studiewerkgroep en een echte presentatie over de nieuwe werkwijze aan de medewerkers van bedrijf Z. Hiervoor volg ik twee trainingen om mijn presentatievaardigheden te verbeteren.
Hoe meet je het? – Enquête houden onder de aanwezigheden over de presentaties en nieuwe werkwijze na afloop van de vier presentaties.
Welk resultaat? – Alle 15 Operations-medewerkers overtuigen van de nieuwe werkwijze.

Kijk jij ook zo uit naar afstuderen?

We helpen je graag een handje!

 • Minder stress
 • Hulp binnen handbereik
 • 100% tevredenheidsgarantie

Ontdek hoe we jou kunnen helpen

Stap 3: Acceptabel voor iedereen

Het doel wordt geaccepteerd door jezelf en/of medewerkers binnen een bedrijf, het management of je studiebegeleiders. De doelen komen logischerwijs voort uit je analyse of vooronderzoek.

Voor een acceptabel doel is het dus van belang dat er draagvlak voor is, bij jezelf en/of bij je bedrijf en collega’s. Stel jezelf de volgende vragen:

 • Is het doel voor jezelf aanvaardbaar; sta je achter je doel/persoonlijke leerdoel?
 • Is het doel logisch gebaseerd op huidige of eerdere omstandigheden, gebeurtenissen of gedragingen?
 • Is er voldoende draagvlak om je doel te bereiken; staan de organisatie en medewerkers achter het doel?

Voorbeeld doelen acceptabel formuleren

Doelen: 
Sta jij achter het doel? – Ja, ik vind het belangrijk om de omzet te verbeteren.
Is het doel logisch gezien de huidige omstandigheden? – Ja, want wanneer de omzet niet verhoogd wordt, raken mensen hun banen kwijt.
Is er draagvlak voor het doel? – Ja, want zowel het management van Ikoa als de medewerkers van de afdeling Keukens begrijpen de noodzaak om de prestaties van de afdeling verbeteren.

Leerdoelen: 
Sta jij achter je leerdoel? – Ja, het is van groot belang dat ik beter kan presenteren dan nu, omdat ik dit in toekomstige functies veel zal moeten doen en hiermee mijn beoogde doelen wil bereiken.
Is het doel logisch? – Ja. Ik beschik over alle overige vaardigheden om mijn stagefunctie goed uit te voeren en blijf alleen achter wat betreft mijn presentatievaardigheden.
Zijn je studie- en stagebegeleiders het eens met je leerdoel? – Ja, vanuit zowel mijn opleiding als mijn stagebedrijf wordt verlangd dat ik goed kan presenteren. Mijn studie- en stagebegeleiders hebben aangegeven het eens te zijn met dit leerdoel.

In plaats van Acceptabel kun je ook kiezen voor Actiegericht, Ambitieus en Aanwijsbaar.

Een andere uitleg voor de A in SMART is actiegericht. Je kunt deze uitleg kiezen als het vooral van belang is dat het doel leidt tot een actie om het bepaalde resultaat te behalen. Hier moet dus een actieplan aan gekoppeld moet zijn. Beantwoord hiervoor deze vraag:

 • Is het doel actiegericht door middel van een actieplan wat leidt tot het beoogde resultaat?

Voorbeeld actiegericht doel

Doelen: 
Leidt het doel tot acties en daarmee het beoogde resultaat? – Ja, doordat concreet 25% meer omzet behaald moet worden ten opzichte van 1 december 2019, moet hiervoor een nieuw marketingplan worden geïmplementeerd en moeten de medewerkers worden getraind in actieve verkooptechnieken.Leerdoelen: 
Leidt het leerdoel tot acties en daarmee het beoogde resultaat? – Ja, om alle 15 medewerkers van de nieuwe werkwijze te overtuigen, moet ik mijn presentatievaardigheden sterk verbeteren wat ik zal doen door hiervoor twee trainingen te volgen en drie test-presentaties te houden voor mijn studiewerkgroep.

Als acceptabel of actiegericht niet het belangrijkste zijn voor je doel, kun je Ambitieus als uitleg kiezen. Dit houdt in dat het doel daadwerkelijk een verandering moet bewerkstelligen en dus ambitieus genoeg moet zijn.

 • Wanneer het doel behaald wordt, is er dan iets daadwerkelijk en wezenlijk veranderd?

Voorbeeld ambitieus doel

Doelen: 
Wezenlijke verandering door doel? – Ja, de afdeling Keukens kan hierdoor blijven bestaan en door de implementatie van het nieuwe marketingplan en de training van de medewerkers zal de afdeling hierna in staat zijn om de omzetdoelen ook het volgende jaar te behalen.

Leerdoelen: 
Wezenlijke verandering door doel? – Ja, ik zal hierna in staat zijn om goede presentaties te houden en mijn toehoorders te overtuigen van wat ik zeg. Hierdoor kan ik mezelf ook beter presenteren in toekomstige sollicitatiegesprekken.

Als je Aanwijsbaar kiest, moet het heel duidelijk zijn wie wat dient te doen om het doel te bereiken; wie hiervoor is aangewezen.

 • Wie voert bepaalde acties uit om het resultaat te behalen?

Voorbeeld aanwijsbaar doel

Doelen: 
Wie moet de acties uitvoeren? – De onderzoeker en de afdeling Keukens.

Leerdoelen: 
Wie moet de acties uitvoeren? – Ik

Stap 4: Realistisch, oftewel haalbaar

Het doel moet haalbaar zijn doordat het plan ervoor uitvoerbaar is en de inspanningen aanvaardbaar. De persoon of personen die het doel moeten realiseren moeten in staat zijn en over de middelen kunnen beschikken om het doel te behalen. Het doel is daarnaast niet te moeilijk, maar ook niet te makkelijk te behalen.

Je doel moet haalbaar zijn, omdat een bereikbaar doel jezelf, je medewerkers, medestudenten en/of mede-managers motiveert en enthousiasmeert. Een onbereikbaar doel doet het tegenovergestelde en een té bereikbaar doel ook.

Ook moet je realistische doel Relevant zijn, anders heeft het weinig zin om hiernaar te streven. Stel jezelf bij de formulering van je doel daarom de volgende vragen:

 • Is het doel haalbaar?
 • Is je plan uitvoerbaar; zijn de stappen richting het doel aanvaardbaar en haalbaar voor alle betrokkenen?
 • Zijn de kennis, mogelijkheden en middelen aanwezig om het doel te behalen?
 • Is het doel niet te eenvoudig te behalen (waardoor een verslag, actieplan, rapport, onderzoek en/of brainstormsessie eigenlijk overbodig is)?
 • Is het doel relevant, oftewel zinvol voor jezelf of je (stage)bedrijf?

Voorbeeld realistische doelen formuleren

Doelen:
Haalbaar en uitvoerbaar? – Ja, het nieuwe marketingplan is al opgesteld en de onderzoeker heeft de kennis om dit te implementeren, daarnaast is het tijdsbestek voldoende om dit uit te voeren. De trainingen voor de medewerkers worden verzorgd door externe partij C en zijn al gepland. Hiervoor is ook het benodigde budget uitgetrokken.
Niet te eenvoudig? – Nee, het doel is uitdagend genoeg. Er moet veel voor worden veranderd en dit vraagt om een omschakeling in gedrag en werkzaamheden van meer dan 10 medewerkers.
Relevant? – Ja, zonder de acties naar aanleiding van dit doel zal de afdeling Keukens afgeschaft worden. Het is van groot belang dat het doel behaald wordt.

Leerdoelen: 
Haalbaar en uitvoerbaar? – Ja, ik ben in staat om beter te presenteren en zal hier hard aan werken door de trainingen erover te volgen.
Niet te eenvoudig? – Nee, in het verleden heb ik veel moeite gehad met presentaties. Het is een uitdaging voor mij om deze vaardigheid sterk te verbeteren.
Relevant? – Ja, het is van groot belang voor mijn verdere studieloopbaan en carrière om over sterke presentatievaardigheden te beschikken.

Stap 5: Tijdgebonden met een einddatum

Het is duidelijk wanneer de doelstelling behaald moet zijn. Een SMART-doel heeft een concrete start- en einddatum. Het doel moet dus haalbaar zijn binnen een bepaald tijdsbestek.

SMART-doelen moeten meestal op een korte termijn behaald worden. Als student heb je immers ook geen jaren om een reflectieverslag of scriptie te schrijven.

Geef antwoord op de volgende vragen:

 • Wanneer starten de activiteiten?
 • Wanneer worden deze acties beëindigd?
 • Wanneer is het doel behaald?

Voorbeeld doelen tijdsgebonden formuleren

Doelen: 
Wanneer starten de activiteiten? – 2 februari 2020
Wanneer eindigen ze? – 28 juni 2020
Wanneer is het doel behaald? – 1 juli 2020

Leerdoelen: 
Wanneer starten de activiteiten? – 1 februari 2020
Wanneer eindigen ze? – 29 april 2020
Wanneer is het doel behaald? – 1 mei 2020

SMART leerdoelen formuleren

Wanneer je een leerdoel SMART formuleert voor bijvoorbeeld je stage- of reflectieverslag houd je dan aan de volgende regels:

 1. Begin je doel met ‘ik’
 2. Volg ‘ik’ op met een doe- of meet-woord: maak, kan, ken, heb inzicht in, begrijp, pas toe, weet, etc.
 3. Beschrijf hierna SMART in concrete woorden in meetbare termen wat je doel is om te leren: je doel ofwel vaardigheid.
  1. Niet: Ik ga beter orde houden.
  2. Wel: Ik pas tijdens mijn lessen op 4, 8 en 12 maart succesvol het X-principe toe waarbij ik tijdens iedere les minstens 2 studenten aanspreek wanneer zij door mijn les heen praten.

Ga vervolgens na wat je moet doen om dit doel te bereiken. Schrijf eventueel een stappenplan op en maak een tijdsplanning waar je je aan houdt. Plan daarbij evaluatiemomenten in met je studie- of stagebegeleider om eventueel je planning of je doelen bij te stellen.

Voorbeelden SMART-leerdoelen

Niet SMART Wel SMART
Ik wil beter communiceren Tijdens de Open Dag op 26 mei 2020 wil ik werkzoekenden volgens de Z-methode inlichten over een loopbaan bij G waarmee ik minstens 15% van hen overtuig om zich in te schrijven voor de snuffelstage.
Ik wil ondernemender zijn In de periode van 1 februari tot 1 maart 2020 wil ik drie onlinemarketingcampagnes opzetten op Instagram voor startup H.
Ik wil veerkrachtiger zijn Tijdens mijn les op 5 maart 2020 wil ik wanneer ik tegengesproken of onderbroken wordt door leerlingen effectief blijven lesgeven door de leerlingen hierop aan te spreken volgens de Y-theorie en mijn lesplan te hervatten.
Ik wil mijn computervaardigheden ontwikkelen Tijdens mijn stage bij bedrijf G van 1 mei tot 1 juni 2020 wil ik de html-taal leren gebruiken om hiermee een functionele WordPress-website te creëren waarop ik het portfolio van klant G weergeef.

SMART-doelen voor een onderzoek of (stage)bedrijf

Wanneer je een doel voor een onderzoek of (stage)bedrijf SMART formuleert voor bijvoorbeeld je ontwerpende scriptie, adviesrapport of implementatieplan houd je dan aan de volgende regels:

 1. Begin je leerdoel met de persoon, personen, de groep, afdeling, organisatie, het bedrijf, de stichting of de vereniging waarop het doel betrekking heeft.
 2. Volg dit op met een doe-, status- of meet-woord: zijn, maak, kan, pas toe, heeft inzicht in, weet, worden, etc.
 3. Beschrijf hierna SMART in concrete woorden in meetbare termen wat bereikt moet worden en wanneer dit bereikt moet zijn.
  1. Niet: De klantenserviceafdeling wil beter communiceren met klanten
  2. Wel: De klantenserviceafdeling heeft als doel van 20 januari tot 20 februari 2020 ten minste 50 positieve online reviews in de vorm van een ‘thumbsup’ te ontvangen over de nieuwe chatservice.

Ga vervolgens na wat je moet doen om dit doel te bereiken. Schrijf eventueel een stappenplan op en maak een tijdsplanning waar je je aan houdt. Denk hierbij ook aan het stellen van subdoelen en acties die tot het behalen van de doelstelling leiden. Plan daarnaast evaluatiemomenten in met je studie- of stagebegeleider om eventueel je planning of je doelen bij te stellen.

Voorbeelden SMART-doelen voor onderzoek of (stage)bedrijf

Niet SMART Wel SMART
Ik wil mijn scriptie halen Op 1 januari 2021 heb ik de afstudeeropdracht van de opleiding Verpleegkunde met een ruimvoldoende (7 of hoger) afgerond in overeenstemming met de criteria in de studierichtlijnen.
Criminelen moeten beter gescreend worden door advocaten Met ingang van 1 mei 2020 worden alle cliënten van advocatenbureau Z voor strafrechtelijke zaken volgens protocol G gescand alvorens de opdracht wordt aangenomen.
Er moeten meer bamboe-rietjes worden gemaakt en dit moet goedkoper gebeuren De productie van milieuvriendelijke bamboe-rietjes in G-fabriek in Kroatië is op 1 februari 2021 met 40% toegenomen ten opzichte van 1 februari 2020 en de kosten zijn met 15% afgenomen.
De klantenservice moet efficiënter De callcentermedewerkers van telecombedrijf G hebben als doel op 1 augustus 2020 de wachttijd tot 2 minuten te hebben gereduceerd en de gesprekstijd van de klantgesprekken met klanten met een vraag over de huidige diensten te hebben beperkt tot 5 minuten.

Actieplan: Subdoelen en acties verbonden aan SMART-doelen

Vaak bestaat een doelstelling uit meerdere subdoelen die tot acties leiden die vervolgens het eindresultaat, de doelstelling, moeten behalen.

Als je deze subdoelen ook SMART formuleert en voor jezelf opschrijft in een actieplan of studieplanning, vergroot je de kans om binnen het tijdsbestek de doelstelling te behalen.

Voorbeeld doelstelling, subdoelen en acties

Doelstelling: Het doel van het management is dat het gemiddeld aantal fouten per pagina van de redacties van de Literatuur-editors op 1 juli 2020 met minimaal 5 fouten is afgenomen ten opzichte van 1 februari 2020 gemeten door de kwaliteitscontrole door G.

Subdoelen en acties: 

 1. Op 1 maart is een onderzoeksvraag beschreven om te achterhalen waardoor redacties fouten bevatten.
  1. Actie: Op 15 februari start de onderzoeker het vooronderzoek om een onderzoeksvraag te kunnen formuleren.
 1. Op 1 april zijn 5 Literatuur-editors geïnterviewd.
  1. Actie: Op 3 maart contacteert de onderzoeker vijf Literatuur-editors.
  2. Actie: Van 3 tot 10 maart werkt de onderzoeker aan de vragenlijst voor de semi-gestructureerde interviews met de editors.
  3. Actie: Van 10 tot 15 maart worden interviews gehouden, getranscribeerd en gecodeerd.
  4. Actie: Van 15 tot 30 maart worden deze resultaten vergeleken met informatie uit het vooronderzoek en literatuuronderzoek om een advies uit te brengen aan het management van de Literatuur-editors.
 1. Op 1 mei wordt het advies op basis van het onderzoek naar fouten in redacties geïmplementeerd.
  1. Actie: De onderzoeker houdt op 1 mei een presentatie over het advies en verzorgt van 2 tot 4 mei trainingsdagen om met de voorgestelde methode te werken.
  2. Actie: De onderzoeker monitort de voortgang van de editors en de kwaliteit van de redacties.
 1. Op 1 juni vindt een evaluatie plaats waarbij de methode die is geïntroduceerd aangescherpt wordt.
  1. Actie: De onderzoeker organiseert op 1 juni een discussiegroep om de methode te evalueren.
  2. Actie: De onderzoeker deelt op 2 juni de voorstellen ter verbetering en hoe deze geïmplementeerd kunnen worden in de nieuwe werkwijze.
 1. Op 1 juli voert G een nieuwe kwaliteitscontrole uit om te bepalen of de doelstelling behaald is.

Wanneer gebruik je de SMART-methode?

Als student kun je de SMART-methode in verschillende situaties gebruiken:

 1. Om leerdoelen te formuleren voor je stageverslag of reflectieverslag
 2. Om doelen te beschrijven voor je ontwerpende of adviserende onderzoek dat je bijvoorbeeld verricht om een adviesrapport te schrijven
 3. Wanneer je een groeidoelstelling moet formuleren voor de organisatie waar je jouw scriptie voor schrijft
 4. Om doelen te formuleren voor je stagebedrijf die je kunt bereiken met behulp van jouw werkzaamheden of onderzoek
 5. Om doelen te beschrijven voor je werkgroep waarmee je samenwerkt aan een project
 6. Wanneer je een managementfunctie hebt binnen een bedrijf en naar duidelijke doelen wilt toewerken

Formuleer doelen SMART wanneer dit in jouw studierichtlijnen staat of wanneer je begeleider aangeeft dat je dit moet doen.

Zowel op de hogeschool als op de universiteit krijg je te maken met SMART formuleren, vooral als je een management-, marketing-, pedagogische, psychologische of onderwijskundige opleiding doet.

Wanneer gebruik je de SMART-methode níet?

Je gebruikt de SMART-methode niet:

 • Voor langetermijndoelen zonder einddatum
 • Wanneer concepten heel moeilijk of onmogelijk meetbaar gemaakt kunnen worden
 • Wanneer je geen concreet doel hebt, maar vooral inzicht wilt verkrijgen in een bepaald fenomeen door middel van je onderzoek

Sommige doelen kun je niet SMART formuleren, met name omdat ze niet meetbaar gemaakt kunnen worden. Daarnaast kan het zijn dat je eerst meer (voor)onderzoek moet doen voordat je een doel meetbaar kunt maken.

Mocht dit laatste het geval zijn voor jouw onderzoek, stel dan een voorlopige “SART”-doelstelling op en formuleer deze SMART zodra je een methode, systeem of proces hebt gevonden om de doelstelling meetbaar te maken.

Veelgestelde vragen over SMART formuleren

Waarom moet ik doelen SMART formuleren?

Door (leer)doelen SMART te formuleren, maak je het voor jezelf en eventueel de organisatie waarvoor je werkt of het onderzoek doet, eenvoudiger om deze doelen te behalen.

Een SMART-geformuleerde doelstelling leidt tot een duidelijk en haalbaar actieplan waar voldoende draagvlak voor is, wat niet alleen handig is, maar ook jezelf en medewerkers kan motiveren.

Bovendien weet je op de afgesproken datum ook daadwerkelijk of het doel behaald is, doordat dit meetbaar is. Naar aanleiding hiervan kun je weer nieuwe SMART-(leer)doelen opstellen zodat jezelf of je organisatie door kan ontwikkelen en kan blijven verbeteren.

Moeten alle doelen SMART geformuleerd worden?

Niet alle doelen kunnen SMART geformuleerd worden. Formuleer kortetermijndoelen met een duidelijke einddatum en meetbare resultaten SMART om je te helpen je doelstelling te behalen.

Langetermijndoelen zonder einddatum bij concepten die moeilijk tot onmogelijk meetbaar gemaakt kunnen worden, kunnen niet SMART geformuleerd worden.

Voor welke uitleg van de ‘A’ in SMART moet ik kiezen?

Acceptabel (of Aanvaardbaar) is de meest gangbare uitleg. Als je een leerdoel formuleert, kies dan voor Acceptabel. Ook als het van belang is dat er draagvlak is voor het doel, kies je voor Acceptabel.

Als je doel voornamelijk moet leiden tot acties, kies dan voor Actiegericht. Is het belangrijk dat je doel daadwerkelijk leidt tot een verandering, bijvoorbeeld binnen bedrijf? Kies dan voor Ambitieus. En mocht het belangrijk zijn dat het duidelijk is wie het doel moet bewerkstelligen, kies dan voor Aanwijsbaar.

Hoe maak ik een doel meetbaar?

Een doel is meetbaar met behulp van een bepaald systeem, bepaalde methode of procedure om cijfermatig te bepalen in hoeverre je het doel op een bepaald moment bereikt hebt. Je kunt zonodig een nulmeting doen om de startsituatie te bepalen, zodat duidelijk is met welk percentage of met welk aantal de situatie is verbeterd in vergelijking met deze startsituatie.

Wanneer je een doel met geen mogelijkheid meetbaar kunt maken, kan het zijn dat je jouw doel niet SMART kunt formuleren. Ga dan na of mogelijk een onderdeel van je doel wel meetbaar kan zijn. Zo kun je ‘betere communicatie’ niet meten, maar het aantal likes over de klantenservice op de Facebookpagina wel.

Wat vind jij van dit artikel?
Lou Benders

Lou was Scribbrs Product- en Kwaliteitsmanager tot ze naar Italië verhuisde voor de liefde en het lekkere weer. Nu werkt ze op afstand aan Scribbrs diensten en aan handige artikelen over academische teksten.

4 reacties

Floris
19 juli 2020 om 23:20

Hallo,
Voor een project heb ik een onderzoeksmethode moeten creëren waarmee jongeren onderzoek kunnen doen. Dit heb bij de doelstelling genoteerd.
Dit onderzoek heeft ook als intentie of doel dat het bewustzijn van de jongeren daarmee vergroot wordt, wat zal helpen bij de aanpak van het probleem in de toekomst. Ik vraag me af of ik dit als subdoel moet noteren, of dat het er niet thuishoort. Enige hulp?

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr-team)
20 juli 2020 om 16:36

Hoi Floris,

Ik heb te weinig weet van jouw onderzoek om daar een duidelijk antwoord op te geven, maar zoals je het hier schetst klinkt het alsof dat ook een doel kan zijn.
Ik zou dit even met je begeleider overleggen.

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

Fardou
23 juni 2020 om 15:07

Hoi Lou,

Heb je ook een goed voorbeeld van een implementatieplan? (of ergens via internet).

Groeten

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr-team)
24 juni 2020 om 12:22

Hoi Fardou,

We hebben geen voorbeeld van een volledig implementatieplan, maar wel van de managementsamenvatting hiervan.
Daarnaast zal het artikel over het implementatieplan je ook erg goed kunnen helpen.

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

Is er iets nog niet helemaal duidelijk of ontbreekt er wat? Laat een opmerking achter.

Please click the checkbox on the left to verify that you are a not a bot.