Een (a)selecte steekproef in je scriptie | Uitleg & voorbeelden

Een steekproef is een selectie uit een totale groep of populatie. In een kwantitatief onderzoek gebruik je een steekproef om data te verzamelen over een populatie, zonder de hele populatie te hoeven onderzoeken.

Bepaal bij een steekproef of je alleen uitspraken wilt doen over de selectie in je onderzoek met een selecte steekproef of dat je representatieve uitspraken wilt doen over de gehele populatie door middel van een aselecte steekproef.

Als je niet over voldoende tijd of middelen beschikt voor een aselecte steekproef, kun je een selecte steekproef gebruiken. In beide gevallen is het van belang dat de steekproefgrootte omvangrijk genoeg is voor een valide en betrouwbaar onderzoek.

Verder lezen: Een (a)selecte steekproef in je scriptie | Uitleg & voorbeelden

De regels voor opsommingen

Opsommingen in een (academische) tekst helpen je om informatie beknopt en op een overzichtelijke manier weer te geven. Zorg er bij iedere opsomming voor dat:

Dit kun je eenvoudig doen door onze vijf correcte soorten opsommingen voor in een scriptie aan te houden of je te wenden tot de opsommingsregels uit het Groene Boekje die we voor je opgesomd hebben. Zorg er ook voor dat je de opsommingen correct opmaakt.

Verder lezen: De regels voor opsommingen

Valide en betrouwbare interviewvragen formuleren

Voordat je interviews afneemt, moet je een topiclijst of vragenlijst opstellen die je helpt je onderzoeksdoel te bereiken. Voor semigestructureerde en gestructureerde interviews stel je een vragenlijst op en voor een ongestructureerd interview maak je alleen een topiclijst.

Met goed geformuleerde vragen verzamel je op gerichte wijze data en voorkom je dat je vragen suggestief zijn of dat je sociaal-wenselijke antwoorden krijgt. Zo draagt de goede voorbereiding bij aan de validiteit en betrouwbaarheid van je onderzoek.

Bekijk ook ons voorbeeld van een vragenlijst voor een (semi)gestructureerd interview

Verder lezen: Valide en betrouwbare interviewvragen formuleren

Hoeveel interviews houd je voor je scriptie?

Hoeveel interviews je moet afnemen, is afhankelijk van het soort onderzoek dat je doet.

Als je een kwalitatief onderzoek doet, moet je eerst nagaan of je onderzoek doet naar een gelijksoortige (homogene) of een ongelijksoortige (heterogene) groep personen. Het is van belang dat er of theoretische saturatie (verzadiging) optreedt of dat je in staat bent de onderzoeksvraag te beantwoorden op basis van de afgenomen interviews.

Als je een kwantitatief onderzoek uitvoert en je de conclusies van je steekproef naar een grotere populatie wilt generaliseren, kun je het beste met een steekproefcalculator berekenen hoeveel personen je moet interviewen.

De richtlijnen in dit artikel zijn gebaseerd op de richtlijnen van onderwijsinstellingen en ervaring met onderzoek. Voor kwalitatief onderzoek zijn er helaas geen strikte regels die een precies aantal interviews voorschrijven, dus overleg altijd met je begeleider hoeveel personen je moet interviewen.

Verder lezen: Hoeveel interviews houd je voor je scriptie?

Missie en visie van een organisatie beschrijven in je scriptie

In je scriptie is het belangrijk dat je de missie en visie van je organisatie beschrijft.

De missie beschrijft de identiteit van een organisatie en wat deze in de huidige situatie wil bereiken. De visie daarentegen gaat in op het ideaalbeeld van de organisatie voor de toekomst; wat de organisatie op de lange termijn wil bereiken.

Door de missie van je opdrachtgever te achterhalen, krijg je meer inzicht in de markt, het product, de competenties, het onderscheidend vermogen en de kernwaarden van het bedrijf. Op basis van de visie begrijp je wat de langetermijndoelstellingen zijn en wat het ideale toekomstbeeld is.

Met deze informatie kun je bepalen hoe jouw scriptie een bijdrage kan leveren en welke interne en/of externe factoren een negatieve of positieve rol spelen bij het wel of niet behalen van de bedrijfsdoelstellingen.

Missie en visie voorbeelden

Verder lezen: Missie en visie van een organisatie beschrijven in je scriptie

Hoe voer je een case study uit?

Een case study is een gedetailleerd onderzoek naar een specifiek onderwerp, zoals een persoon, groep, plaats, gebeurtenis, organisatie of fenomeen. Case studies worden veelal gebruikt in sociaal, onderwijskundig, medisch, klinisch of business-gerelateerd onderzoek.

Voor het onderzoeksontwerp van een case study worden vaak kwalitatieve, maar soms ook kwantitatieve dataverzamelingsmethoden gebruikt. Met een case study kun je verschillende aspecten van een probleem beschrijven, vergelijken, evalueren of begrijpen.

Verder lezen: Hoe voer je een case study uit?

Schrijf een perfect adviesrapport

Met een adviesrapport overtuig je jouw opdrachtgever van het advies of de adviezen die je aandraagt op basis van je onderzoek. Je gaat hierin kort in op dit onderzoek en presenteert daarna de alternatieven, ook wel maatregelen, oplossingen of scenario’s genoemd, die de opdrachtgever heeft om zijn probleem op te lossen.

Tot slot presenteer je in jouw conclusie je uiteindelijke advies en onderbouw je dit advies. Met een kort actieplan, planning en (inschatting van) het benodigde budget maak je jouw advies compleet.

Verder lezen: Schrijf een perfect adviesrapport

Schrijfstijl in je essay

Een essay is minder formeel dan andere wetenschappelijke genres zoals een scriptie, maar is nog steeds serieus. Met een originele verwoording scoor je vaak punten, maar ga niet de lolbroek uithangen.

In hoeverre een informele of persoonlijke stijl gewaardeerd wordt, is afhankelijk van je docent. Wees vooral duidelijk. Een ingewikkelde en geleerde schrijfstijl kan interessant lijken, maar je kunt er beter voor zorgen dat alle lezers je essay zonder moeite begrijpen.

Je essay kun je extra duidelijk maken met een boeiende titel, en in een lang essay (meer dan 5 pagina’s) eventueel paragraaftitels. Zorg er ook altijd voor dat je de juiste werkwoordstijden gebruikt.

Verder lezen: Schrijfstijl in je essay

Een krachtige essay-conclusie schrijven

In de conclusie van je essay toon je aan dat je stelling, jouw standpunt ofwel thesis statement, steekhoudend is. Je doet dit door aan te geven waarom alle argumenten leiden tot de enige conclusie, namelijk jouw standpunt. Je geeft hiermee antwoord op de vraag: ‘En dus?’

Waak ervoor dat je niet simpelweg alle argumenten herhaalt. Je kunt ze wel kort samenvatten en vervolgens aangeven dat ‘daarom’ jouw stelling juist is. Je mag in je conclusie ook geen nieuwe argumenten of anderszins nieuwe informatie aandragen.

Verder lezen: Een krachtige essay-conclusie schrijven

De kern van je essay: de argumentatie

Met een argument verdedig je je standpunt tegen kritiek. De argumentatie is het belangrijkste deel van je essay. Met argumenten voor en weerleggingen van tegenargumenten overtuig je je lezer van jouw standpunt. Je doet dit door een argument naar voren te brengen en dit te bewijzen op basis van feiten, literatuuronderzoek, eigen onderzoek en/of waterdichte redeneringen.

Besteed veel tijd aan de kwaliteit van je redeneringen en maak duidelijk onderscheid tussen meningen, feiten, argumenten, beweringen en redeneringen. Begin hierbij ieder nieuw argument in een nieuwe paragraaf en schrijf per paragraaf of alinea een kernzin. Weid bovendien niet uit over onbelangrijke details.

Verder lezen: De kern van je essay: de argumentatie