Het 7S-model van McKinsey toepassen in je scriptie | Voorbeelden

Je gebruikt het 7S-model van McKinsey voor de interne analyse van een bedrijf. Je achterhaalt hiermee of de zachte elementen en de harde elementen in overeenstemming zijn.

De zachte en harde elementen zijn:

Zachte elementen Harde elementen
staf structuur
sleutelvaardigheden strategie
stijl systemen
significante waarden .

Uiteindelijk staan alle elementen met elkaar in verbinding vanwege de significante waarden (ook wel shared values genoemd). Deze waarden vormen de centrale overtuiging (missie en visie) van de onderneming. Pas als alle S’en in harmonie zijn, kan een organisatie effectief zijn.

Je kunt vervolgens de sterkten en zwakten van het bedrijf inventariseren door de resultaten van dit model te verwerken in een SWOT-analyse of risicoanalyse in je scriptie, plan van Aanpak of stageverslag.

Verder lezen: Het 7S-model van McKinsey toepassen in je scriptie | Voorbeelden

Verschil probleemstelling, doelstelling & hoofdvraag in je scriptie

In je scriptie is het belangrijk om het verschil tussen de probleemstelling, doelstelling en hoofdvraag duidelijk te maken.

De begrippen probleemstelling, hoofdvraag, centrale onderzoeksvraag en doelstelling worden vaak door elkaar gehaald. Dit komt doordat hogescholen en universiteiten niet eenduidig zijn over de definities van de begrippen:

 • Je probleemstelling beschrijft het probleem dat onderzocht wordt.
 • De doelstelling geeft kort aan waar het onderzoek inzicht in gaat verkrijgen.
 • De hoofdvraag (of centrale onderzoeksvraag) is de vraag met betrekking tot het probleem waarop je scriptie een antwoord geeft.

De probleemstelling en doelstelling vloeien voort uit je probleemanalyse. Vanuit de probleemstelling en doelstelling kun je vervolgens de hoofd- en deelvragen formuleren.

Je presenteert je probleemstelling, doelstelling en onderzoeksvragen eerst in je onderzoeksplan (i.e., plan van aanpak (hbo) of onderzoeksvoorstel (wo)) en vervolgens opnieuw in de inleiding en kort in de samenvatting van je scriptie.

Bekijk voorbeelden

Verder lezen: Verschil probleemstelling, doelstelling & hoofdvraag in je scriptie

De Waardeketen van Porter in 4 stappen toepassen in je scriptie

Met de Waardeketen van Porter (Value Chain) kun je identificeren welke primaire en ondersteunende activiteiten van een bedrijf waarde creëren voor klanten.

Op basis hiervan kun je achterhalen hoe deze primaire en ondersteunende activiteiten aan elkaar gelinkt zijn. Zo kun je bepalen wat het effect is van de gecreëerde waarde en welke kosten hieraan verbonden zijn. Hiermee bepaal je de marge van een organisatie. Je past hiervoor de volgende formule toe:

 • Gecreëerde waarde – de kosten om deze waarde te creëren = de marge.

Vervolgens kun je aangeven welke sterke en zwakke punten een organisatie heeft, waar mogelijk concurrentievoordeel wordt behaald en welke winst- en verliesposten er zijn. Ook kun je je opdrachtgever adviseren over hoeveel producten of diensten kunnen of moeten kosten en waard zijn, en welke activiteiten nog geoptimaliseerd kunnen worden.

Verder lezen: De Waardeketen van Porter in 4 stappen toepassen in je scriptie

Waardestrategieën Treacy en Wiersema | Uitleg & voorbeelden

De waardestrategieën van Treacy en Wiersema zijn product leadership, customer intimacy, operational excellence. Het model van Treacy en Wiersema kan helpen met het formuleren en kiezen van de waardestrategieën voor je bedrijf of organisatie.

Met het model van Treacy en Wiersema kun je vervolgens een marketingplan opstellen om een bedrijf te helpen zich te onderscheiden op de markt, bijvoorbeeld als je stage loopt bij een bedrijf of dit de opdrachtgever is voor jouw scriptie.

 1. Product leadership
 2. Customer intimacy
 3. Operational excellence

Verder lezen: Waardestrategieën Treacy en Wiersema | Uitleg & voorbeelden

Een haalbare doelstelling voor je scriptie formuleren | Voorbeelden

In je doelstelling (of onderzoeksdoel) van je scriptie leg je uit wat je met je onderzoek wilt bereiken en waarom je het onderzoek uitvoert. Je bepaalt je doelstelling op basis van je probleemanalyse en probleemstelling.

Het doel van je onderzoek is nooit om het probleem op te lossen, maar om meer inzicht in het probleem te verkrijgen. Zo kan je doelstelling voor je scriptie onder andere gericht zijn op:

 • wat de oorzaken zijn van een probleem
 • wat de gevolgen zijn van een probleem
 • hoe het probleem in verband staat met een ander fenomeen
 • wat een negatieve of positieve invloed heeft op het probleem
 • waarmee het probleem mogelijk voorkomen kan worden
 • hoe het probleem in verband staat met interne en externe factoren

  Je formuleert je doelstelling in je probleemanalyse als deel van je onderzoeksplan en nogmaals in de inleiding en kort in de samenvatting van je scriptie. Vaak vragen hogescholen, universiteiten en opdrachtgevers om je doelstelling volgens de SMART-methode op te stellen.

  Volg het stappenplan voor een SMART doelstelling

  Verder lezen: Een haalbare doelstelling voor je scriptie formuleren | Voorbeelden

  Formuleer een goede probleemstelling voor je scriptie | Voorbeelden

  Een probleemstelling is een beknopte en concrete omschrijving van het onderzoeksprobleem dat je wilt aanpakken in je scriptie.

  Nadat je jouw onderzoeksprobleem hebt bepaald door je te verdiepen in je onderwerp en door middel van vooronderzoek, moet je de probleemstelling schrijven waarin je aangeeft welk probleem of vraagstuk onderzocht moet worden.

  Een effectieve probleemstelling is bondig, concreet en:

  • Plaatst het probleem binnen de juiste context;
  • Beschrijft precies waar het onderzoek over gaat;
  • Toont de relevantie van het probleem aan;
  • Stuurt aan naar het doel van het onderzoek.

   Met behulp van de probleemstelling stel je uiteindelijk je doelstelling en hoofdvraag op.

   Let op
   Er is een duidelijk verschil tussen de probleemstelling, doelstelling en hoofdvraag.

   Verder lezen: Formuleer een goede probleemstelling voor je scriptie | Voorbeelden

   DESTEP-analyse van de externe omgeving | Met voorbeelden

   Met de DESTEP-analyse kun je de macro-omgeving van een bedrijf in kaart brengen om inzicht te krijgen in belangrijke marktontwikkelingen. Zo kun je kansen en bedreigingen voor je opdrachtgever inzichtelijk maken.

   Op welke demografische, economische, sociaal-culturele, technologische, ecologische en politiek-juridische factoren je precies ingaat, is afhankelijk van de omgeving waarbinnen het bedrijf of de organisatie opereert.

   Je gebruikt een DESTEP-analyse voor de externe analyse. De informatie die je hieruit verkrijgt kun je verwerken in een SWOT-analyse. Vervolgens kun je de macro-factoren die van invloed zijn op het bedrijf ook uiteenzetten in een confrontatiematrix. Houd er hierbij rekening mee dat de macro-omgeving niet beheersbaar of beïnvloedbaar is.

   Verder lezen: DESTEP-analyse van de externe omgeving | Met voorbeelden

   (Leer)doelen formuleren met de SMART-methode (met voorbeelden)

   Met behulp van de SMART-methode kun je concrete, richtinggevende en haalbare (leer)doelen formuleren die Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden zijn. Je gebruikt de SMART-methode voor kortetermijndoelen die binnen een bepaalde termijn behaald moeten worden en die meetbaar zijn.

   Met SMART-doelstellingen is de kans groter dat je jouw doelen, voor jezelf, je stagebedrijf of je onderzoek, binnen de termijn bereikt. Bovendien is SMART-formuleren vaak een vereiste van hogescholen, universiteiten en (stage)bedrijven.

   Formuleer eenvoudig SMART-leerdoelen met ons 5-stappenplan met handige vragen en voorbeelden van doelen en leerdoelen.

   Verder lezen: (Leer)doelen formuleren met de SMART-methode (met voorbeelden)

   Het COSO-ERM-model toepassen voor je risicoanalyse

   Het COSO-ERM-model uit 2004 is een risicomanagementmodel waarmee je de relaties tussen risicocategorieën kunt identificeren om te bepalen in hoeverre een organisatie controle heeft over de situatie, oftewel in control is. Op basis van dit model kun je aanbevelingen doen om het risicomanagement te verbeteren.

   De focus ligt hierbij op interne controle en beheersing. De vraag die in dit model centraal staat, luidt dan ook: Is het bedrijf met het huidige risicomanagementsysteem in control, en zo niet, waaraan ligt dat?

   Om deze vraag te beantwoorden, bestudeer je met het COSO-model de relaties tussen organisatiedoelstellingen, beheerscomponenten en de eenheden waarvoor interne beheersing nodig is. Je gebruikt dit model voor je risicoanalyse.

   Verder lezen: Het COSO-ERM-model toepassen voor je risicoanalyse

   Een goed scriptieonderwerp vinden dat meteen goedgekeurd wordt

   Je scriptieonderwerp kiezen is de eerste stap van het onderzoeksproces. Soms wordt het onderwerp, oftewel de opdracht, al aangedragen door je opdrachtgever. Zo niet, dan moet je zelf op zoek naar een onderwerp. Dit kan best lastig zijn!

   Bij je keuze voor een scriptieonderwerp moet je rekening houden met de volgende aspecten:

   • de eisen van je opleiding
   • je kennis- en interessegebieden
   • wetenschappelijke of praktische relevantie
   • beschikbaarheid van voldoende primaire en/of secundaire literatuur
   • haalbaarheid binnen het tijdsbestek voor je onderzoek
   • mogelijkheden tot afbakening
   • je ervaring met de meest geschikte onderzoeksmethoden

    Volg ons stappenplan om jouw perfecte onderwerp te kiezen en om het zo te introduceren dat je begeleider het direct goedkeurt.

    Op basis van je gekozen onderwerp kun je vervolgens je probleemstellingdoelstelling, centrale onderzoeksvraag en deelvragen formuleren.

    Verder lezen: Een goed scriptieonderwerp vinden dat meteen goedgekeurd wordt