Valide en betrouwbare interviewvragen formuleren

Voordat je interviews afneemt, moet je een topiclijst of vragenlijst opstellen die je helpt je onderzoeksdoel te bereiken. Voor semigestructureerde en gestructureerde interviews stel je een vragenlijst op en voor een ongestructureerd interview maak je alleen een topiclijst.

Met goed geformuleerde vragen verzamel je op gerichte wijze data en voorkom je dat je vragen suggestief zijn of dat je sociaal-wenselijke antwoorden krijgt. Zo draagt de goede voorbereiding bij aan de validiteit en betrouwbaarheid van je onderzoek.

Bekijk ook ons voorbeeld van een vragenlijst voor een (semi)gestructureerd interview

Verder lezen: Valide en betrouwbare interviewvragen formuleren

Hoeveel interviews houd je voor je scriptie?

Hoeveel interviews je moet afnemen, is afhankelijk van het soort onderzoek dat je doet.

Als je een kwalitatief onderzoek doet, moet je eerst nagaan of je onderzoek doet naar een gelijksoortige (homogene) of een ongelijksoortige (heterogene) groep personen. Het is van belang dat er of theoretische saturatie (verzadiging) optreedt of dat je in staat bent de onderzoeksvraag te beantwoorden op basis van de afgenomen interviews.

Als je een kwantitatief onderzoek uitvoert en je de conclusies van je steekproef naar een grotere populatie wilt generaliseren, kun je het beste met een steekproefcalculator berekenen hoeveel personen je moet interviewen.

De richtlijnen in dit artikel zijn gebaseerd op de richtlijnen van onderwijsinstellingen en ervaring met onderzoek. Voor kwalitatief onderzoek zijn er helaas geen strikte regels die een precies aantal interviews voorschrijven, dus overleg altijd met je begeleider hoeveel personen je moet interviewen.

Verder lezen: Hoeveel interviews houd je voor je scriptie?

De Waardeketen van Porter in 4 stappen toepassen in je scriptie

Met de Waardeketen van Porter (Value Chain) kun je identificeren welke primaire en ondersteunende activiteiten van een bedrijf waarde creëren voor klanten.

Op basis hiervan kun je achterhalen hoe deze primaire en ondersteunende activiteiten aan elkaar gelinkt zijn. Zo kun je bepalen wat het effect is van de gecreëerde waarde en welke kosten hieraan verbonden zijn. Hiermee bepaal je de marge van een organisatie. Je past hiervoor de volgende formule toe:

Gecreëerde waarde – de kosten om deze waarde te creëren = de marge.

Vervolgens kun je aangeven welke sterke en zwakke punten een organisatie heeft, waar mogelijk concurrentievoordeel wordt behaald en welke winst- en verliesposten er zijn. Ook kun je je opdrachtgever adviseren over hoeveel producten of diensten kunnen of moeten kosten en waard zijn, en welke activiteiten nog geoptimaliseerd kunnen worden.

Verder lezen: De Waardeketen van Porter in 4 stappen toepassen in je scriptie

Zo maak je een perfecte risicoanalyse

Met een risicoanalyse breng je de interne en/of externe risicofactoren van een bedrijf, organisatie of bepaald project in kaart. Hierbij stel je per bedreiging vast hoe groot de kans is dat het risico werkelijkheid wordt en welke consequenties dat zou hebben voor het bedrijf of project. Tot slot bepaal je de maatregelen om de risico’s te beperken.

Voordat je begint, bepaal je of je een kwantitatieve of kwalitatieve risicoanalyse gaat uitvoeren en op welke beheersaspecten de focus ligt. De risicoanalyse kan een apart rapport zijn of onderdeel van een Plan van Aanpak, adviesrapport, stageverslag of scriptie.

Een goede methode om risico’s te analyseren is om een risicomatrix te gebruiken. Na je analyse schrijf je over je bevindingen een conclusie en aanbevelingen.

Verder lezen: Zo maak je een perfecte risicoanalyse

Het 7S-model van McKinsey toepassen in je scriptie (voorbeelden)

Voor de interne analyse van een bedrijf gebruik je het 7S-model. Je achterhaalt hiermee of de harde elementen (structuur, strategie en systemen) en de zachte elementen (staf, sleutelvaardigheden, stijl en significante waarden) in overeenstemming zijn.

Uiteindelijk staan alle elementen met elkaar in verbinding vanwege de significante waarden (ook wel shared values genoemd). Deze waarden vormen de centrale overtuiging (missie en visie) van de onderneming. Pas als alle S’en in harmonie zijn, kan een organisatie effectief zijn.

Je kunt vervolgens de sterkten en zwakten van het bedrijf inventariseren door de resultaten van dit model te verwerken in een SWOT-analyse of risicoanalyse in je scriptie, plan van Aanpak of stageverslag.

Verder lezen: Het 7S-model van McKinsey toepassen in je scriptie (voorbeelden)

Missie en visie van een organisatie beschrijven in je scriptie

De missie beschrijft de identiteit van een organisatie en wat deze in de huidige situatie wil bereiken. De visie daarentegen gaat in op het ideaalbeeld van de organisatie voor de toekomst; wat de organisatie op de lange termijn wil bereiken.

Door de missie van je opdrachtgever te achterhalen, krijg je meer inzicht in de markt, het product, de competenties, het onderscheidend vermogen en de kernwaarden van het bedrijf. Op basis van de visie begrijp je wat de langetermijndoelstellingen zijn en wat het ideale toekomstbeeld is.

Met deze informatie kun je bepalen hoe jouw scriptie een bijdrage kan leveren en welke interne en/of externe factoren een negatieve of positieve rol spelen bij het wel of niet behalen van de bedrijfsdoelstellingen.

Missie en visie voorbeelden

Verder lezen: Missie en visie van een organisatie beschrijven in je scriptie

Zo schrijf je een pakkende titel voor je scriptie

Een goede titel geeft kort en krachtig de inhoud van je scriptie weer. Je geeft informatie over het onderwerp door sleuteltermen te gebruiken en probeert de lezer enthousiast te maken voor je tekst.

Een pakkende titel voor je scriptie is:

  • informatief
  • enthousiasmerend
  • begrijpelijk voor de lezer

Om je onderwerp verder toe te lichten, kun je ook een ondertitel te schrijven. Hiermee kun je het onderwerp nader specificeren of bijvoorbeeld ingaan op het soort onderzoek, je opdrachtgever of variabelen uit je hoofdvraag. Schrijf je definitieve titel pas nadat je de rest van je scriptie hebt geschreven.

Verder lezen: Zo schrijf je een pakkende titel voor je scriptie

DESTEP-analyse van de externe omgeving (met voorbeelden)

Met de DESTEP-analyse kun je de macro-omgeving van een bedrijf in kaart brengen om inzicht te krijgen in belangrijke marktontwikkelingen. Zo kun je kansen en bedreigingen voor je opdrachtgever inzichtelijk maken.

Op welke demografische, economische, sociaal-culturele, technologische, ecologische en politiek-juridische factoren je precies ingaat, is afhankelijk van de omgeving waarbinnen het bedrijf of de organisatie opereert.

Je gebruikt een DESTEP-analyse voor de externe analyse. De informatie die je hieruit verkrijgt kun je verwerken in een SWOT-analyse. Vervolgens kun je de macro-factoren die van invloed zijn op het bedrijf ook uiteenzetten in een confrontatiematrix. Houd er hierbij rekening mee dat de macro-omgeving niet beheersbaar of beïnvloedbaar is.

Verder lezen: DESTEP-analyse van de externe omgeving (met voorbeelden)

Een goed (afgebakend) scriptieonderwerp kiezen dat direct goedgekeurd wordt

Het is niet eenvoudig om je scriptieonderwerp te kiezen. Soms wordt het onderwerp, oftewel de opdracht, al aangedragen door je opdrachtgever. Zo niet, dan moet je zelf op zoek naar een onderwerp.

Je onderwerp moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  1. interessant genoeg om minimaal 2 maanden te onderzoeken
  2. voldoende primaire en secundaire literatuur beschikbaar
  3. wetenschappelijk of praktisch relevant
  4. voldoende afgebakend
  5. te onderzoeken met jouw favoriete onderzoeksmethoden

Volg ons stappenplan om jouw perfecte onderwerp te kiezen en om het zo te introduceren dat je begeleider het direct goedkeurt. Formuleer daarna je probleemstelling, doelstelling, centrale onderzoeksvraag en deelvragen.

Verder lezen: Een goed (afgebakend) scriptieonderwerp kiezen dat direct goedgekeurd wordt

Een implementatieplan voor je scriptie of adviesrapport

In een implementatieplan werk je de stappen, ofwel activiteiten, voor de implementatie van je aanbeveling of advies uit je onderzoek in je scriptie of adviesrapport concreet uit. Het doel is om hiermee jouw oplossing voor het probleem dat je eerder hebt onderzocht in de praktijk te kunnen brengen.

Je houdt hierbij rekening met de randvoorwaarden, risico’s, het budget en de tijd die beschikbaar is. Nadat je de aanpak hebt omschreven, neem je de activiteiten op in een duidelijke planning waarin je per activiteit ook aangeeft wie ervoor verantwoordelijk is.

Hierna beschrijf je waaraan het budget besteed moet worden, hoe de organisatie voor de implementatie eruit moet zien en ga je eventueel in op de nazorg.

Verder lezen: Een implementatieplan voor je scriptie of adviesrapport