Standaardzinnen: Beschrijven doelstelling

Gebruik deze standaardzinnen om je doelstelling te beschrijven. De tabel hieronder geeft aan op welke manieren jij aan kunt duiden wat het doel is van je onderzoek, zowel in het Nederlands als in het Engels.

Het doel van het onderzoek presenteren

 1. Het specifieke doel van dit onderzoek was om…
 2. Een doel van dit onderzoek is om te onderzoeken…
 3. Deze scriptie onderzoekt de manier waarop…
 4. Deze studie stelt zich ten doel de bruikbaarheid van… te onderzoeken.
 5. Deze dissertatie beoogt de ontwikkeling van… uit te leggen/te verklaren.
 6. Deze casestudie beoogt de veranderende natuur van… te onderzoeken…
 7. De doelstellingen van dit onderzoek waren om te bepalen of…
 8. Deze verkennende studie is ontworpen om het gebruik van… te onderzoeken.
 9. Dit onderzoek gaat in op de nieuwe rol van X binnen de context van…
 10. Deze studie beschrijft systematisch de data voor…, teneinde…/om uiteindelijk een..
 11. Voortbouwend op twee soorten onderzoek naar X, poogt deze studie…
 12. Deze scriptie heeft tot doel de mate te bepalen waarin… en of…
 13. Deze dissertatie streeft ernaar sommige mysteries omtrent… te ontrafelen.
 14. Deze studie stelt daarom tot doel om het effect van X te toetsen, en het effect van…
 15. Het belangrijkste doel van deze studie is om de verschillen tussen X en Y te achterhalen.
 16. Ten dele is het doel van dit project om een software te ontwikkelen die compatible is met…
 17. De twee voornaamste doelen van deze studie zijn als volgt: 1. Te onderzoeken… 2. Vast te stellen dat…
 18. Deze studie beoogt data te verkrijgen om leemtes in het onderzoek te dichten.
 19. Een doelstelling van het onderzoek was om de mate waarin deze factoren… te toetsen.
 20. Het doel van deze studie is om de relatie tussen X en Y te verkennen.
 1. The specific objective of this study was to …
 2. An objective of this study was to investigate …
 3. This thesis examines the way in which the …
 4. This study set out to investigate the usefulness of …
 5. This dissertation seeks to explain the development of …
 6. This case study seeks to examine the changing nature of …
 7. The objectives of this research are to determine whether …
 8. This prospective study was designed to investigate the use of …
 9. This research examines the emerging role of X in the context of …
 10. This study systematically reviews the data for…, aiming to provide …
 11. Drawing upon two stands of research into X, this study attempts to …
 12. This thesis intends to determine the extent to which … and whether …
 13. This dissertation aims to unravel some of the mysteries surrounding …
 14. This study therefore set out to assess the effect of X …, and the effect of …
 15. The main aim of this study is to investigate the differences between X and Y.
 16. Part of the aim of this project is to develop software that is compatible with …
 17. There are two primary aims of this study: 1. To investigate … 2. To ascertain …
 18. This study seeks to obtain data which will help to address these research gaps.
 19. One purpose of this study was to assess the extent to which these factors were …
 20. The purpose of this investigation is to explore the relationship between X and Y.

* De originele Engelse zinnen komen van de Manchester Phrasebank

Citeer dit Scribbr-artikel

Als je naar deze bron wilt verwijzen, kun je de bronvermelding kopiëren of op “Citeer dit Scribbr-artikel” klikken om de bronvermelding automatisch toe te voegen aan onze gratis Bronnengenerator.

Benders, L. (2023, 01 maart). Standaardzinnen: Beschrijven doelstelling. Scribbr. Geraadpleegd op 18 juni 2024, van https://www.scribbr.nl/standaardzinnen/standaardzinnen-beschrijven-doelstelling/

Wat vind jij van dit artikel?
Lou Benders

Lou was Scribbrs Product- en Kwaliteitsmanager tot ze naar Italië verhuisde voor de liefde en het lekkere weer. Nu werkt ze op afstand aan Scribbrs diensten en aan handige artikelen over academische teksten.