Engelse woorden en samenstellingen in Nederlandse scripties

Tijdens het schrijven kun je merken dat er veel Engelse woorden in je Nederlandse tekst voorkomen. Je mag Engelse woorden gebruiken zonder ze te cursiveren of tussen aanhalingstekens te zetten, behalve als de kans groot is dat de lezer ze niet kent.

Engelse woorden in combinatie met een Nederlands woord worden vaak aan elkaar geschreven.

Soort fout Fout Goed
Engelse term verkeerd geïntroduceerd De strategie is “customer intimacy”. De strategie is customer intimacy / ‘customer intimacy’* / customer intimacy*.
Onnodig Engels De interest is gestegen. De rente is gestegen.
Foutieve tweedelige samenstelling De business case is opgesteld. De businesscase is opgesteld.
Samenstellingsfout met Engelse en Nederlandse woorden Het bedrijf gebruikt een content management systeem Het bedrijf gebruikt een contentmanagementsysteem / contentmanagement-systeem / content-managementsysteem
Fout in woordgroep met Engelse woorden De jointventure was een succes. De joint venture was een succes.
* Dit is alleen juist als je de term voor het eerst gebruikt.

Tip: Heb je moeite met spellingsregels? Met onze gratis Spellingscontrole worden alle spelfouten automatisch verbeterd.

Engelse thesis? Onze native speakers tillen je Engels naar een hoger niveau!

 • Geen taal- en spelfouten meer
 • Dunglish gecorrigeerd
 • Meer academische zinsbouw
 • Gevarieerdere woordkeuze

Klaar voor een perfecte thesis?

Ontdek de Engelse nakijkservice

Engelse term verkeerd geïntroduceerd

Voorbeeld: Engelse term verkeerd geïntroduceerd
“Operational excellence” en ‘product leadership’.

Waarom zijn “operational excellence” en ‘product leadership’ fout?

Als je Engelse woorden gebruikt, hoef je deze niet schuin te drukken of tussen aanhalingstekens te plaatsen, behalve als de lezer ze waarschijnlijk niet kent. Dat is vaak het geval bij vaktermen. Dit doe je alleen de eerste keer dat je de term gebruikt.

De hoofdregel voor het introduceren van Engelse termen is dat we deze in het Nederlands in het geheel overnemen. Engelse woorden behouden hun Engelse schrijfwijze. In de loop van de jaren zijn er van veel Engelse woorden nieuwe Nederlandse vormen ontstaan.

Herkennen van verkeerd geïntroduceerde Engelse termen

Fout Goed – als de lezer de term kent Ook goed Ook goed
Er zijn ‘counter insurgency operations’ uitgevoerd. Er zijn counter insurgency operations uitgevoerd. Er zijn ‘counter insurgency operations’ uitgevoerd. Er zijn counter insurgency operations uitgevoerd.
De “return on investment” is hoog. De return on investment is hoog. De ‘return on investment’ is hoog. De return on investment is hoog.
Om “reconviction” te voorkomen … Om reconviction te voorkomen … Om ‘reconviction’ te voorkomen … Om reconviction te voorkomen …

Ezelsbrug: Verkeerd geïntroduceerde Engelse termen voorkomen

Belangrijk om te onthouden is dat je nooit een term schuin moet drukken én tussen aanhalingstekens moet zetten. Ook gebruik je nooit dubbele aanhalingstekens, want dat doe je alleen bij citaten.

Fout Goed – schuingedrukt Goed – enkele aanhalingstekens Goed – als de lezer de term kent
‘Counter insurgency operations’ Counter insurgency operations ‘Counter insurgency operations’ Counter insurgency operations
“Return on investment” Return on investment ‘Return on investment’ Return on investment
“reconviction” Reconviction ‘Reconviction’ Reconviction

Uitleg verkeerd geïntroduceerde Engelse termen

Het heeft de voorkeur om termen niet te introduceren en ze direct over te nemen uit het Engels.

Als je het wel wil doen, mag dat op twee manieren:

 • Cursiveren
 • Tussen enkele aanhalingstekens zetten

Belangrijk: wees altijd consequent in je keuze voor cursiveren of enkele aanhalingstekens.

Hoe weet je of de lezer de term kent?

Het uitgangspunt is dat je scriptie ook begrijpelijk moet zijn voor lezers zonder achtergrondkennis van jouw vakgebied. Als je je afvraagt of een term bekend is bij je lezer, stel je dan voor dat je je verhaal aan iemand zonder relatie tot je vakgebied (bijvoorbeeld je vader of moeder) zou moeten vertellen.

Zou je dan de term waar je over twijfelt uitleggen of niet? Zo kun je bepalen of het nodig is de term te cursiveren of tussen aanhalingstekens te zetten.

Ontvang feedback op taal, structuur, lay-out en bronvermelding

Professionele Scribbr-editors kijken je scriptie na op:

 • Academisch taalgebruik
 • Onduidelijke zinnen
 • Grammaticale fouten
 • Interpunctie
 • Verboden woorden

Bekijk het voorbeeld

Onnodig Engels

Voorbeeld: Onnodig Engels
Het risk voor de business was dat er niet genoeg medewerkers met de juiste skills aanwezig waren.

Waarom zijn “risk”, “business” en “skills” hier fout?

De regel is dat je alleen Engelse woorden mag gebruiken als er geen Nederlands alternatief is dat dezelfde betekenis heeft. In de zin hierboven kun je beter “risico”, “bedrijf” en “vaardigheden” gebruiken.

Voorbeeld: Geen onnodig Engels
Het risico voor het bedrijf was dat er niet genoeg medewerkers met de juiste vaardigheden aanwezig waren.

Herkennen van onnodig Engels

Fout Goed
De aanbeveling is om de focus te leggen op efficiency. De aanbeveling is om de focus te leggen op efficiëntie.
De research question van dit onderzoek is … De hoofdvraag van dit onderzoek is …
Om de needs van klanten te onderzoeken … Om de klantbehoeften te onderzoeken …
De business breidt zich uit. Het bedrijf breidt zich uit.

Ezelsbrug: Onnodig Engels voorkomen

Als je twijfelt of een woord onnodig Engels is, stel je dan voor dat iemand die geen Engels kan de zin moet lezen. Zou deze persoon je tekst begrijpen?

Je kunt kijken of er een Nederlandse vertaling bestaat die dezelfde betekenis heeft. Ook kun je in onze lijst met veelgebruikte Engelse scriptiewoorden controleren of er een Nederlandse vertaling in staat.

Lastig te bepalen Passend alternatief? Dus …
De research question van dit onderzoek is … Ja. De hoofdvraag van dit onderzoek is …
Om de needs van klanten te onderzoeken … Ja. Om de klantbehoeften te onderzoeken …
De key performance indicators zijn … Nee. De key performance indicators zijn …
De business breidt zich uit. Ja. Het bedrijf breidt zich uit.
Het werkproces is agile ingericht. Nee. Het werkproces is agile ingericht.

Uitleg onnodig Engels

Je gebruikt onnodig Engels wanneer je Engelse woorden gebruikt die geen vaktermen zijn en waar ook een Nederlands woord voor is. Veel mensen, onder wie scriptiebeoordelaars, beschouwen onnodig Engels als storend, dus gebruik alleen Engelse woorden als je geen andere mogelijkheid hebt.

Als het gaat om specifieke vaktermen, hoef je deze niet te vertalen.

Foutieve tweedelige samenstelling

Voorbeeld: Foutieve tweedelige samenstelling
Business plan en case study.

Waarom zijn “business plan” en “case study” fout?

Samenstellingen met Engelse woorden erin schrijf je in het Nederlands aan elkaar. Je mag streepjes toevoegen om de leesbaarheid te verbeteren, maar dit is bij tweedelige samenstellingen zelden nodig.

Het toevoegen van koppeltekens maakt het woord namelijk duidelijker, maar te veel streepjes kunnen storend zijn voor de lezer.

Herkennen van samenstellingsfouten met Engelse woorden

Fout Goed Goed met streepje(s)
Shortstay huisvesting Shortstayhuisvesting Shortstay-huisvesting
Business plan Businessplan
Case study Casestudy

Ezelsbrug: Foutieve tweedelige samenstellingen voorkomen

Je schrijft samenstellingen met Engelse woorden aan elkaar als ze ingeburgerd zijn en los als het om zuiver Engelse woorden gaat. Maar hoe bepaal je dat?

Als het woord of onderdelen van het woord in het Groene Boekje staan, kun je ervan uitgaan dat ze ingeburgerd zijn.

Lastig te bepalen Groene boekje? Dus …
Customer journey of Customerjourney Customer? Nee.

Journey? Nee.

Customer journey
Business plan of Businessplan Business? Ja.

Plan? Ja.

Businessplan
Case study of Casestudy Case? Ja.

Study? Ja.

Casestudy

Uitleg samenstellingsfouten met Engelse woorden

Als een Engels woord een samenstelling vormt met een Nederlands woord, schrijf je deze twee aan elkaar.

Mochten beide onderdelen niet in het Groene boekje voorkomen, dan schrijf je de termen los.

Samenstellingen met Engelse woorden

Voorbeeld: Foutieve samenstelling met Engelse woorden
Corporate governance gedachte
Voorbeeld: Correcte samenstelling met Engelse woorden
Corporategovernance-gedachte

Waarom is “corporate governance gedachte” fout?

Samenstellingen met Engelse woorden schrijf je in het Nederlands aan elkaar. Wel mag je koppeltekens toevoegen, zodat de samenstelling beter leesbaar is.

Herkennen van fouten in samenstellingen met Engelse woorden

Fout Goed Goed met streepje
Customer service afdeling Customerserviceafdeling Customerservice-afdeling
Social media account Socialmedia-account Social-media-account
Corporate governance gedachte Corporategovernancegedachte Corporategovernance-gedachte

Uitleg samenstellingen met Engelse woorden

Samenstellingen die een combinatie vormen van Engelse en Nederlandse woorden, schrijf je aan elkaar.

Als het gaat om alleen Engelse woorden, kan het zijn dat je de term los moet schrijven. Sommige woorden zijn nog aan het inburgeren in de Nederlandse taal. Als je twijfelt of een woord al ingeburgerd is in het Nederlands, kun je een trucje toepassen om te bepalen hoe je het woord schrijft.

Wie helpt jou met nakijken?

Betrouwbare hulptroepen vinden is niet makkelijk...

 • Familie
 • Vrienden
 • Studiegenoten
 • Scribbr

We staan altijd voor je klaar

Fouten met woordgroepen met Engelse woorden

Voorbeeld: Fout in woordgroep met Engelse woorden
Secondopinion en electronicdataprocessing.
Voorbeeld: Correcte woordgroep met Engelse woorden
Second opinion en electronic data processing.

Waarom zijn “secondopinion” en “electronicdataprocessing” fout?

Sommige combinaties zijn geen samenstelling, maar een woordgroep. Dan schrijf je de delen los.

Een woordgroep is een opeenvolging van woorden die bij elkaar horen. Vaak herken je deze, omdat ze een combinatie zijn van een bijvoeglijk naamwoord en een zelfstandig naamwoord.

Herkennen van fouten met woordgroepen met Engelse woorden

Fout Goed
Jointventure Joint venture
Disruptiveinnovation Disruptive innovation
Secondopinion Second opinion
Collectorsitem Collector’s item

Ezelsbrug: Fouten in woordgroepen met Engelse woorden voorkomen

Je schrijft in een paar gevallen Engelse woorden in Nederlandse teksten los:

 • Je neemt uitdrukkelijk een Engelse term over die in het Engels los geschreven wordt.
 • Je gebruikt een combinatie met een bezitsvorm.
 • Je gebruikt een combinatie met een rangtelwoord.
 • Je gebruikt een combinatie met een bijvoeglijk naamwoord en een zelfstandig naamwoord.
Soort woordgroep Schrijfwijze
Uitdrukkelijk overgenomen Engelse term Electronic data processing
Uitdrukkelijk overgenomen Engelse term Disruptive innovation
Bezitsvorm Runner’s high
Bezitsvorm Collector’s item
Combinatie met rangtelwoord Second opinion
Combinatie met rangtelwoord Third class
Bijvoeglijk naamwoord en zelfstandig naamwoord Low budget
Bijvoeglijk naamwoord en zelfstandig naamwoord Social media

Uitleg fouten met woordgroepen met Engelse woorden

Als je Engelse woorden expliciet overneemt, hoef je ze niet aan elkaar te schrijven. Dit hoeft alleen als ze een combinatie vormen met een Nederlands woord.

Lijst met Engelse scriptiewoorden met een Nederlands alternatief

Engels Nederlands
Attachment Bijlage
Back-up Reserve- of reservekopie
Bottom-up Van onderop
Briefing Instructiebijeenkomst of -gesprek
Businessplan Ondernemingsplan
Cancelen Annuleren of afzeggen
Checklist Controlelijst of afvinklijst
Commitment Betrokkenheid of toezegging
Consultant Adviseur
Corebusiness Kernactiviteiten
Deadline Aanlevertijd of tijdslimiet
Deleten Wissen of verwijderen
Design Vormgeving of ontwerp
Display Scherm
E-commerce Onlinehandel of e-handel
Efficiency Doelmatigheid of efficiëntie
Employability Inzetbaarheid
Follow-up Vervolg
Fulltime Voltijd(s)
Helpdesk Hulpbalie of hulplijn
Impact Invloed, uitwerking of draagwijdte
Item Onderwerp of punt
Knowhow Deskundigheid
Live Rechtstreeks of direct
Management Bestuur
Native speaker Moedertaalspreker
Needs Behoeften of wensen
Output Productie, opbrengst, resultaat
Outsourcen Uitbesteden (werk) of detacheren (persoon)
Parttime Deeltijd
Performance Voorstelling of prestatievermogen
Policy Beleid
Provider Aanbieder
Quoten Citeren
Research Onderzoek
Sales Omzet of verkoop
Service Dienstverlening, bediening, -dienst
Shop Winkel
Stand Kraam
Stand-by Oproepbaar of paraat
Statement Bewering of verklaring
Stock Voorraad of aandelenkapitaal
Switchen Omschakelen of overstappen
Time-out Onderbreking
Tool Gereedschap, instrument, werktuig of hulpmiddel
Top-down Van bovenaf
Up-to-date Bijgewerkt
Updaten Actualiseren, bijwerken of herzien
Voucher Boekings- of reserveringsbewijs

Lijst van veelgebruikte Engelse termen en hun schrijfwijze

Termen
Best practices
Operational excellence
Customer intimacy
Product leadership
Analysis

Veelgestelde vragen

Hoe introduceer je Engelse woorden in Nederlandse scripties?

Je mag Engelse woorden gebruiken zonder ze te cursiveren of tussen aanhalingstekens te zetten, behalve als de kans groot is dat de lezer ze niet kent. In dat geval kun je de Engelse termen introduceren door ze te cursiveren.

Wat is een samenstelling?

Een samenstelling is een combinatie van woorden die samen weer een nieuw woord vormen. Voorbeelden hiervan zijn:

 • fietstas (fiets + tas)
 • kaasschaaf (kaas + schaaf)
 • kipburger (kip + burger)

In het Nederlands schrijf je samenstellingen aan elkaar, terwijl je in het Engels een spatie gebruikt.

Hoe schrijf je een samenstelling met een afkorting?

In het Nederlands schrijf je samenstellingen aan elkaar, ook als deze een afkorting bevatten.

 • SWOT-analyse
 • ERP-systeem
 • IT-team

Citeer dit Scribbr-artikel

Als je naar deze bron wilt verwijzen, kun je de bronvermelding kopiëren of op “Citeer dit Scribbr-artikel” klikken om de bronvermelding automatisch toe te voegen aan onze gratis Bronnengenerator.

Vleeshouwers, L. (2024, 24 juni). Engelse woorden en samenstellingen in Nederlandse scripties. Scribbr. Geraadpleegd op 22 juli 2024, van https://www.scribbr.nl/academische-stijlregels/engelse-woorden-in-nederlandse-scriptie/

Wat vind jij van dit artikel?
Lucy Vleeshouwers

Lucy is de Nederlandse Kwaliteitsmanager van Scribbr. Na een paar jaar Scribbr-editor te zijn geweest, was het tijd voor meer. Sindsdien helpt ze studenten en editors met het schrijven en nakijken van academische teksten.