Engelse verbindingswoorden en signaalwoorden

Met verbindingswoorden en signaalwoorden (‘transitions’) geef je de relatie aan van zinnen in je tekst, maar ook van je ideeën. Zonder verbindingswoorden vormt je tekst geen geheel.

Er zijn verschillende soorten verbindingswoorden en signaalwoorden; van woorden en zinnen die duiden op een tegenstelling tot woorden en zinnen die duiden op een overeenkomst.

Omdat deze verbindingswoorden zo belangrijk zijn, is het van groot belang om ze niet verkeerd te gebruiken. Je wilt immers wel je idee goed overbrengen.

Engelse thesis? Onze native speakers tillen je Engels naar een hoger niveau!

 • Geen taal- en spelfouten meer
 • Dunglish gecorrigeerd
 • Meer academische zinsbouw
 • Gevarieerdere woordkeuze

Klaar voor een perfecte thesis?

Ontdek de Engelse nakijkservice

Dit artikel omschrijft de meest gebruikte Engelse verbindingswoorden en signaalwoorden en wijst je op de valkuilen. Het kan zijn dat je een woord vaker gebruikt in het Engels, maar dat je dit eigenlijk niet correct doet. Je lezer zal een tekst niet begrijpen als de verbindingswoorden niet kloppen.

Verbindingswoorden die vaak gebruikt, dan wel misbruikt worden

 1. Therefore – Dit is een van de meest misbruikte verbindingswoorden. Het duidt een logische relatie aan tussen twee dingen, namelijk dat het eerste het tweede bewijst. Het heeft dezelfde betekenis als as a ‘result’. Oftewel, het betekent hetzelfde als ‘dus’ in het Nederlands, wanneer je dus kunt vervangen door ‘als resultaat daarvan’.
 2. Herewith, therewith, hereby – Dit zijn voorbeelden van verbindingswoorden die niet vaak gebruikt worden. Ze worden meestal gebruikt in technische definities in juridische documenten en klinken ouderwets wanneer ze in een andere context gebruikt worden. Je kunt deze verbindingswoorden het beste maar vermijden.
 3. And/or – Dit betekent hetzelfde als en/of. Sommige schrijvers bedoelen hiermee ‘zowel A als B of A of B’, terwijl andere gewoonweg ‘en’ bedoelen en weer anderen alleen ‘of’. Vermijd het gebruik van and/or in formele teksten. Bijna altijd is uit de context op te maken of je ‘and’ of ‘or’ moet schrijven. Wanneer dit niet zo is, schrijf dan nog een zin waarin je de andere betekenis verduidelijkt. Let erop dat je niet in plaats van ‘or’ ‘of’ schrijft. Dit doen Nederlandse schrijvers, zelfs degenen die het Engels zeer goed beheersen, namelijk heel vaak per ongeluk verkeerd.
 4. As well as – ‘As well as’ wordt vaak gebruikt als substituut voor ‘and’, maar de betekenis is niet hetzelfde. Het gebruik van ‘as well as’ impliceert dat hetgeen na ‘as well as’ komt minder belangrijk is of minder benadrukt hoeft te worden dan hetgeen dat ervoor komt. ‘And’ daarentegen wordt gebruikt wanneer twee dingen even belangrijk zijn.

Hoeveel fouten bevat jouw scriptie?

De taalexperts van Scribbr verbeteren gemiddeld 150 fouten per 1000 woorden. Benieuwd wat er precies wordt verbeterd? Verschuif de cursor van links naar rechts!

Scriptie nakijken op taal

Verschillende voorbeelden van verbindingswoorden

Houd er rekening mee dat sommige woorden alleen in het begin, midden of aan het eind van een zin gebruikt mogen worden. Als je niet weet wanneer je deze verbindingswoorden moet gebruiken, googel dan naar voorbeeldzinnen met deze woorden.

Wij hebben de Engelse verbindingswoorden ingedeeld in vier categorieën:

Verbindingswoorden die informatie toevoegen
Type verbindingswoord Engels verbindingswoord Nederlandse vertaling
Addition (toevoeging) indeed inderdaad, toch
further verder, daarnaast
as well ook
not only x but also y niet alleen x maar ook y
also ook
moreover bovendien
as a matter of fact in feite
and en
furthermore bovendien
additionally bovendien, daarbij, daarnaast, bovenop
besides x naast x, buiten x
or of
in fact in feite, namelijk
too ook
let alone laat staan
nor noch
alternatively als alternatief
on the other hand anderzijds (enerzijds, anderzijds)
not to mention x om nog maar niet te spreken van
Introduction (inleiding) such as zoals
as zoals, net als
particularly  in het bijzonder, met name, vooral
including inclusief
as an illustration ter illustratie
for example bijvoorbeeld
like zoals
in particular namelijk, in het bijzonder
to illustrate om te laten zien
for instance bijvoorbeeld
especially vooral, met name
notably met name
by way of example bij wijze van voorbeeld, als voorbeeld
Reference (referentie) speaking of x over x gesproken
considering x gezien x
regarding x betreffende x
in regard to x met betrekking tot x
as for x zoals voor x
concerning x betreffende x
the fact that het feit dat
on the subject of x betreffende x, wat betreft x
Similarity (gelijkenis) similarly evenzo, op dezelfde manier
in the same way op dezelfde manier
by the same token op dezelfde wijze, op overeenkomstige wijze
in a like manner op soortgelijke wijze
equally evenzeer, even groot
likewise eveneens, overeenkomstig
as zoals, net als
Identification (identificatie) that is (to say) dat wil zeggen
namely namelijk
specifically specifiek
thus dus, zo
more, precisely meer specifiek
Clarification (verduidelijking) that is (to say) dat wil zeggen
I mean ik bedoel
(to) put (it) another way met andere woorden
in other words met andere woorden
Verbindingswoorden die een tegenstelling inleiden
Type verbindingswoord Engels verbindingswoord Nederlandse vertaling
Conflict (tegenstelling) but maar
by way of contrast daarentegen
while terwijl
on the other hand aan de andere kant, anderzijds
however maar, echter, toch
(and) yet (maar) toch
whereas terwijl
though hoewel, echter
in contrast to in tegenstelling tot
when in fact terwijl, … in feite
conversely omgekeerd, andersom
still nog, maar, echter, doch, nochtans
Emphasis (nadruk) even more nog meer
above all maar vooral
indeed immers
more importantly nog belangrijker
besides daarnaast
Concession (consessie) even so desondanks, toch, zelfs dan
nevertheless toch, desalniettemin
even though ondanks, ook al, hoewel
on the other hand anderzijds
admittedly weliswaar,  toegegeven
however niettemin, toch
nonetheless niettemin, toch
despite x ondanks x
notwithstanding ondanks, afgezien van
(and) still en nog, alsnog
although hoewel
in spite of x ondanks
regardless (of x) ongeacht
(and) yet en toch
though echter
be that as it may hoe het ook zij
Dismissal (verwerping) either way hoe dan ook
whichever happens wat er ook mag gebeuren, in ieder geval
whatever the case wat het geval ook mag zijn
in either event in beide gevallen
in any case in ieder geval
at any rate in ieder geval
in either case in beide gevallen
whatever happens wat er ook gebeurt
all the same hoe dan ook
in any event in elk geval
Replacement (vervanging) (or) at least (of) ten minste
(or) rather (of) liever
instead in plaats van
Verbindingswoorden die oorzaak-gevolgrelaties weergeven
Type verbindingswoord Engels verbindingswoord Nederlandse vertaling
Cause or reason (oorzaak of reden) for the (simple) reason that om de (simpele) reden dat
in view of x gezien x, gelet op x
in as much as voor zover
because (of x) omdat, vanwege
seeing that gezien dat, gelet op
as aangezien
owing to (x) door x
due to (the fact that) vanwege (het feit dat)
in that gegeven het feit dat
since aangezien
Condition (voorwaarde) on (the) condition (that) op voorwaarde dat
in the case that, granted (that) in het geval dat
if als
provided that indien, op voorwaarde dat
in case in geval van
in the event that in het geval dat
as/so long as zolang
unless tenzij
given that vermits
granting (that) ervan uitgegaan dat
providing that op voorwaarde dat
even if zelfs als
only if alleen als
Effect or result (effect of resultaat) as a result (of x) als gevolg van (x)
consequently zodoende, bijgevolg, dientengevolge, als gevolg
hence vandaar, daarom, als gevolg daarvan
for this reason om deze reden
thus daardoor, zodoende
because (of x) omdat, vanwege
in consequence zodoende, dientengevolge
so that waardoor
accordingly zodoende, bijgevolg, derhalve
as a consequence bijgevolg, dientengevolge, met als gevolg dat
so much (so) that zodanig zelfs dat
therefore daarom, vandaar, zodoende, derhalve
Purpose (doel) for the purpose of betreffende, ten behoove van
in the hope that in de hoop dat
for fear that in de angst dat
so that opdat, zodat, teneinde
with this intention met de intentie
in order to om
lest opdat
with this in mind met dit in gedachten
in order that zodat
so as to zodat
in the end that zodat, teneinde
Consequence (gevolg) under such circumstances onder dergelijke omstandigheden
then dan
in that case in dat geval
if not indien/als… niet
that being the case gezien dit het geval is, gezien deze achtergrond, dit in ogenschouw genomen
otherwise anders
Verbindingswoorden die een introduceren en samenvatten
Type verbindingswoord Engels verbindingswoord Nederlandse vertaling
Numerical (numerisch) in the first (second, third, etc.) place in de eerste (tweede, derde, etc.) plaats
initially aanvankelijk
to start with om te beginnen
first of all in de eerste plaats, allereerst
firstly (etc.) ten eerste
to begin with om te beginnen
at first in het begin
for a start om te starten, om te beginnen
Continuation (voortzetting) subsequently vervolgens, daarna
previously eerder, vroeger, daarvoor
eventually uiteindelijk
next dan, vervolgens
before x voordat x
afterwards nadien, daarna
after x nadat x
then dan, toen
Conclusion (afsluiting, conclusie) to conclude (with) ter afsluiting
as a final point ten slotte, als laatste punt
eventually uiteindelijk
at last eindelijk, uiteindelijk, ten laatste, ten slotte
last but not least laatst maar niet het minst
finally tot slot, uiteindelijk
lastly ten slotte
Digression (afdwaling) to change the topic om van onderwerp te veranderen
incidentally incidenteel, sporadisch, zelden
Resumption (hervatting) to get back to the point om terug te komen op het vertrekpunt
to resume om te hervatten, om voort te zetten
anyhow hoe dan ook
anyway hoe dan ook
at any rate in ieder geval
to return to the subject om terug te komen op het onderwerp
Summation (samenvatting) as previously stated zoals al gezegd is,
so dus
consequently daarom
in summary samenvattend
all in all al met al
to make a long story short om een lang verhaal kort te maken
thus dus
as I have said zoals ik gezegd heb
to sum up samenvattend, kortom
overall in het algemeen
as has been mentioned zoals gemeld
then dan
to summarize om samen te vatten
to be brief om een lang verhaal kort te maken
briefly kortweg
given these points op basis van deze punten/hiervan
in all in totaal
on the whole in het algemeen, over het geheel
therefore dus, aldus
as has been noted zoals al genoteerd
hence daarom, vandaar
in conclusion tot slot, ter afsluiting
in a word kortom
to put it briefly kortom
in sum samenvattend
altogether in totaal
in short kortom

Veelgestelde vragen

Wat is een verbindingswoord of signaalwoord?

Verbindingswoorden worden ook wel signaalwoorden of indicatoren genoemd. Het zijn woorden of woordgroepen waarmee een verband wordt aangegeven tussen alinea’s of zinnen.

Hierdoor kan de lezer makkelijker afleiden op welke manier verschillende delen van de tekst verbonden zijn. Er zijn onder andere signaalwoorden om een vergelijkend, tegenstellend of opsommend verband aan te geven, zoals:

 • Ten eerste, ten tweede, ten derde, et cetera
 • Bovendien, ook, daarnaast, verder
 • Echter, maar, in tegenstelling tot
Waarom zijn verbindingswoorden en signaalwoorden belangrijk?

Verbindingswoorden of signaalwoorden zijn belangrijk, omdat de lezer hierdoor weet wat het verband is tussen alinea’s of zinnen. Bovendien zorgt het gebruik van deze woorden ervoor dat de tekst fijner en dynamischer leest.

Welke Engelse spelling kies je voor je scriptie?

Er zijn veel soorten Engels, maar de twee meest gebruikelijke opties zijn Amerikaans-Engels (US-spelling) en Brits-Engels (UK-spelling).

De meeste onderwijsinstellingen hebben geen voorkeur, maar het is wel belangrijk dat je consistent bent en de taalregels van één soort gebruikt.

Voorbeeld: Goed
The data were analyzed after categorizing them.

The data were analysed after categorising them.

Voorbeeld: Fout
The data were analyzed after categorising them.

Citeer dit Scribbr-artikel

Als je naar deze bron wilt verwijzen, kun je de bronvermelding kopiëren of op “Citeer dit Scribbr-artikel” klikken om de bronvermelding automatisch toe te voegen aan onze gratis Bronnengenerator.

Benders, L. (2021, 25 oktober). Engelse verbindingswoorden en signaalwoorden. Scribbr. Geraadpleegd op 16 juli 2024, van https://www.scribbr.nl/academische-stijlregels/engelse-verbindingswoorden-en-signaalwoorden/

Wat vind jij van dit artikel?
Lou Benders

Lou was Scribbrs Product- en Kwaliteitsmanager tot ze naar Italië verhuisde voor de liefde en het lekkere weer. Nu werkt ze op afstand aan Scribbrs diensten en aan handige artikelen over academische teksten.