Engelse verbindingswoorden en signaalwoorden

Met verbindingswoorden en signaalwoorden (‘transitions’) geef je de relatie aan van zinnen in je tekst, maar ook van je ideeën. Zonder verbindingswoorden vormt je tekst geen geheel.

Er zijn verschillende soorten verbindingswoorden en signaalwoorden; van woorden en zinnen die duiden op een tegenstelling tot woorden en zinnen die duiden op een overeenkomst.

Omdat deze verbindingswoorden zo belangrijk zijn, is het van groot belang om ze niet verkeerd te gebruiken. Je wilt immers wel je idee goed overbrengen.

Dit artikel omschrijft de meest gebruikte Engelse verbindingswoorden en signaalwoorden en wijst je op de valkuilen. Het kan zijn dat je een woord vaker gebruikt in het Engels, maar dat je dit eigenlijk niet correct doet. Je lezer zal een tekst niet begrijpen als de verbindingswoorden niet kloppen.

Verbindingswoorden die vaak gebruikt, dan wel misbruikt worden

  1. Therefore – Dit is een van de meest misbruikte verbindingswoorden. Het duidt een logische relatie aan tussen twee dingen, namelijk dat het eerste het tweede bewijst. Het heeft dezelfde betekenis als as a ‘result’. Oftewel, het betekent hetzelfde als ‘dus’ in het Nederlands, wanneer je dus kunt vervangen door ‘als resultaat daarvan’.
  2. Herewith, therewith, hereby – Dit zijn voorbeelden van verbindingswoorden die niet vaak gebruikt worden. Ze worden meestal gebruikt in technische definities in juridische documenten en klinken ouderwets wanneer ze in een andere context gebruikt worden. Je kunt deze verbindingswoorden het beste maar vermijden.
  3. And/or – Dit betekent hetzelfde als en/of. Sommige schrijvers bedoelen hiermee ‘zowel A als B of A of B’, terwijl andere gewoonweg ‘en’ bedoelen en weer anderen alleen ‘of’. Vermijd het gebruik van and/or in formele teksten. Bijna altijd is uit de context op te maken of je ‘and’ of ‘or’ moet schrijven. Wanneer dit niet zo is, schrijf dan nog een zin waarin je de andere betekenis verduidelijkt. Let erop dat je niet in plaats van ‘or’ ‘of’ schrijft. Dit doen Nederlandse schrijvers, zelfs degenen die het Engels zeer goed beheersen, namelijk heel vaak per ongeluk verkeerd.
  4. As well as – ‘As well as’ wordt vaak gebruikt als substituut voor ‘and’, maar de betekenis is niet hetzelfde. Het gebruik van ‘as well as’ impliceert dat hetgeen na ‘as well as’ komt minder belangrijk is of minder benadrukt hoeft te worden dan hetgeen dat ervoor komt. ‘And’ daarentegen wordt gebruikt wanneer twee dingen even belangrijk zijn.

Verschillende voorbeelden van verbindingswoorden

Houd er rekening mee dat sommige woorden alleen in het begin, midden of aan het eind van een zin gebruikt mogen worden. Als je niet weet wanneer je deze verbindingswoorden moet gebruiken, googel dan naar voorbeeldzinnen met deze woorden.

Wij hebben de Engelse verbindingswoorden ingedeeld in vier categorieën:

Verbindingswoorden die informatie toevoegen
Type verbindingswoordEngels verbindingswoordNederlandse vertaling
Addition (toevoeging)indeedinderdaad, toch
furtherverder, daarnaast
as wellook
not only x but also yniet alleen x maar ook y
alsoook
moreoverbovendien
as a matter of factin feite
anden
furthermorebovendien
additionallybovendien, daarbij, daarnaast, bovenop
besides xnaast x, buiten x
orof
in factin feite, namelijk
tooook
let alonelaat staan
nornoch
alternativelyals alternatief
on the other handanderzijds (enerzijds, anderzijds)
not to mention xom nog maar niet te spreken van
Introduction (inleiding)such aszoals
aszoals, net als
particularly in het bijzonder, met name, vooral
includinginclusief
as an illustrationter illustratie
for examplebijvoorbeeld
likezoals
in particularnamelijk, in het bijzonder
to illustrateom te laten zien
for instancebijvoorbeeld
especiallyvooral, met name
notablymet name
by way of examplebij wijze van voorbeeld, als voorbeeld
Reference (referentie)speaking of xover x gesproken
considering xgezien x
regarding xbetreffende x
in regard to xmet betrekking tot x
as for xzoals voor x
concerning xbetreffende x
the fact thathet feit dat
on the subject of xbetreffende x, wat betreft x
Similarity (gelijkenis)similarlyevenzo, op dezelfde manier
in the same wayop dezelfde manier
by the same tokenop dezelfde wijze, op overeenkomstige wijze
in a like mannerop soortgelijke wijze
equallyevenzeer, even groot
likewiseeveneens, overeenkomstig
aszoals, net als
Identification (identificatie)that is (to say)dat wil zeggen
namelynamelijk
specificallyspecifiek
thusdus, zo
more, preciselymeer specifiek
Clarification (verduidelijking)that is (to say)dat wil zeggen
I meanik bedoel
(to) put (it) another waymet andere woorden
in other wordsmet andere woorden
Verbindingswoorden die een tegenstelling inleiden
Type verbindingswoordEngels verbindingswoordNederlandse vertaling
Conflict (tegenstelling)butmaar
by way of contrastdaarentegen
whileterwijl
on the other handaan de andere kant, anderzijds
howevermaar, echter, toch
(and) yet(maar) toch
whereasterwijl
thoughhoewel, echter
in contrast toin tegenstelling tot
when in factterwijl, … in feite
converselyomgekeerd, andersom
stillnog, maar, echter, doch, nochtans
Emphasis (nadruk)even morenog meer
above allmaar vooral
indeedimmers
more importantlynog belangrijker
besidesdaarnaast
Concession (consessie)even sodesondanks, toch, zelfs dan
neverthelesstoch, desalniettemin
even thoughondanks, ook al, hoewel
on the other handanderzijds
admittedlyweliswaar,  toegegeven
howeverniettemin, toch
nonethelessniettemin, toch
despite xondanks x
notwithstandingondanks, afgezien van
(and) stillen nog, alsnog
althoughhoewel
in spite of xondanks
regardless (of x)ongeacht
(and) yeten toch
thoughechter
be that as it mayhoe het ook zij
Dismissal (verwerping)either wayhoe dan ook
whichever happenswat er ook mag gebeuren, in ieder geval
whatever the casewat het geval ook mag zijn
in either eventin beide gevallen
in any casein ieder geval
at any ratein ieder geval
in either casein beide gevallen
whatever happenswat er ook gebeurt
all the samehoe dan ook
in any eventin elk geval
Replacement (vervanging)(or) at least(of) ten minste
(or) rather(of) liever
insteadin plaats van
Verbindingswoorden die oorzaak-gevolgrelaties weergeven
Type verbindingswoordEngels verbindingswoordNederlandse vertaling
Cause or reason (oorzaak of reden)for the (simple) reason thatom de (simpele) reden dat
in view of xgezien x, gelet op x
in as much asvoor zover
because (of x)omdat, vanwege
seeing thatgezien dat, gelet op
asaangezien
owing to (x)door x
due to (the fact that)vanwege (het feit dat)
in thatgegeven het feit dat
sinceaangezien
Condition (voorwaarde)on (the) condition (that)op voorwaarde dat
in the case that, granted (that)in het geval dat
ifals
provided thatindien, op voorwaarde dat
in casein geval van
in the event thatin het geval dat
as/so long aszolang
unlesstenzij
given thatvermits
granting (that)ervan uitgegaan dat
providing thatop voorwaarde dat
even ifzelfs als
only ifalleen als
Effect or result (effect of resultaat)as a result (of x)als gevolg van (x)
consequentlyzodoende, bijgevolg, dientengevolge, als gevolg
hencevandaar, daarom, als gevolg daarvan
for this reasonom deze reden
thusdaardoor, zodoende
because (of x)omdat, vanwege
in consequencezodoende, dientengevolge
so thatwaardoor
accordinglyzodoende, bijgevolg, derhalve
as a consequencebijgevolg, dientengevolge, met als gevolg dat
so much (so) thatzodanig zelfs dat
thereforedaarom, vandaar, zodoende, derhalve
Purpose (doel)for the purpose ofbetreffende, ten behoove van
in the hope thatin de hoop dat
for fear thatin de angst dat
so thatopdat, zodat, teneinde
with this intentionmet de intentie
in order toom
lestopdat
with this in mindmet dit in gedachten
in order thatzodat
so as tozodat
in the end thatzodat, teneinde
Consequence (gevolg)under such circumstancesonder dergelijke omstandigheden
thendan
in that casein dat geval
if notindien/als… niet
that being the casegezien dit het geval is, gezien deze achtergrond, dit in ogenschouw genomen
otherwiseanders
Verbindingswoorden die een introduceren en samenvatten
Type verbindingswoordEngels verbindingswoordNederlandse vertaling
Numerical (numerisch)in the first (second, third, etc.) placein de eerste (tweede, derde, etc.) plaats
initiallyaanvankelijk
to start withom te beginnen
first of allin de eerste plaats, allereerst
firstly (etc.)ten eerste
to begin withom te beginnen
at firstin het begin
for a startom te starten, om te beginnen
Continuation (voortzetting)subsequentlyvervolgens, daarna
previouslyeerder, vroeger, daarvoor
eventuallyuiteindelijk
nextdan, vervolgens
before xvoordat x
afterwardsnadien, daarna
after xnadat x
thendan, toen
Conclusion (afsluiting, conclusie)to conclude (with)ter afsluiting
as a final pointten slotte, als laatste punt
eventuallyuiteindelijk
at lasteindelijk, uiteindelijk, ten laatste, ten slotte
last but not leastlaatst maar niet het minst
finallytot slot, uiteindelijk
lastlyten slotte
Digression (afdwaling)to change the topicom van onderwerp te veranderen
incidentallyincidenteel, sporadisch, zelden
Resumption (hervatting)to get back to the pointom terug te komen op het vertrekpunt
to resumeom te hervatten, om voort te zetten
anyhowhoe dan ook
anywayhoe dan ook
at any ratein ieder geval
to return to the subjectom terug te komen op het onderwerp
Summation (samenvatting)as previously statedzoals al gezegd is,
sodus
consequentlydaarom
in summarysamenvattend
all in allal met al
to make a long story shortom een lang verhaal kort te maken
thusdus
as I have saidzoals ik gezegd heb
to sum upsamenvattend, kortom
overallin het algemeen
as has been mentionedzoals gemeld
thendan
to summarizeom samen te vatten
to be briefom een lang verhaal kort te maken
brieflykortweg
given these pointsop basis van deze punten/hiervan
in allin totaal
on the wholein het algemeen, over het geheel
thereforedus, aldus
as has been notedzoals al genoteerd
hencedaarom, vandaar
in conclusiontot slot, ter afsluiting
in a wordkortom
to put it brieflykortom
in sumsamenvattend
altogetherin totaal
in shortkortom
Wat vind jij van dit artikel?
Lou Benders

Lou was Scribbrs Product- en Kwaliteitsmanager tot ze naar Italië verhuisde voor de liefde en het lekkere weer. Nu werkt ze op afstand aan Scribbrs diensten en aan handige artikelen over academische teksten.

Geen taalfouten en pijnlijke missers in je scriptie?

Schakel snel een professionele editor van Scribbr in.
Meer info & prijzen »
Trustpilot score van 9.8

2 reacties

Bert Groen
27 mei 2020 om 22:06

'Lest' betekent 'opdat niet '. Hartelijk dank voor het mooie en handige overzicht!

Beantwoorden

Piet
14 januari 2020 om 15:38

Beste Lou,
Dit zal mijn essay goed doen. Bedankt!

Beantwoorden

Stel een vraag of reageer.

Please click the checkbox on the left to verify that you are a not a bot.