Getallen gebruiken: wanneer schrijf je ze uit?

Er zijn veel regels voor het gebruik van getallen in teksten. Enkele basisregels gelden, maar het belangrijkste is dat je consistent bent in de keuzes die je maakt.

Soort fout Fout Goed
Getal foutief uitgeschreven Alle zevenentwintig respondenten hebben meegewerkt aan het onderzoek. Alle 27 respondenten hebben meegewerkt aan het onderzoek.
Getal foutief in cijfers 4 mensen waren te laat. Vier mensen waren te laat.
Exacte waarden en symbolen Er is zeshonderd kilo vis verloren gegaan. De schade wordt geschat op €18000. Er is 600 kilo vis verloren gegaan. De schade wordt geschat op € 18.000.
Percentages Op de eerste vraag gaf veertien procent een negatief antwoord. Vervolgens gaf vierentwintig procent positief antwoord op de tweede vraag. Op de eerste vraag gaf 14% een negatief antwoord. Vervolgens gaf 24% positief antwoord op de tweede vraag.
Grote getallen De viermiljoenste klant kreeg van de supermarkt 15 000 seconden gratis winkelen aangeboden. De vier miljoenste klant kreeg van de supermarkt 15.000 seconden gratis winkelen aangeboden.
Nummering hoofdstukken, paragrafen en figuren In hoofdstuk twee komt het theoretisch kader aan bod. In paragraaf twee punt drie wordt het literatuuronderzoek besproken. In hoofdstuk 2 komt het theoretisch kader aan bod. In paragraaf 2.3 wordt het literatuuronderzoek besproken.

Getal foutief uitgeschreven

De student had alle vijfendertig vragen goed beantwoord = fout.

Waarom is dit fout?

Getallen onder de twintig, tientallen tot honderd, honderdtallen tot duizend en duizendtallen tot en met twaalfduizend worden in de meeste gevallen uitgeschreven. Hetzelfde geldt voor de woorden ‘miljoen’, ‘miljard’ en de bijbehorende rangtelwoorden (miljoenste, miljardste).

Andere getallen worden in principe in cijfers weergegeven.

Fouten met uitgeschreven getallen herkennen

Fout Goed
De tweeënveertig deelnemers behaalden betere resultaten dan vorig jaar. De 42 deelnemers behaalden betere resultaten dan vorig jaar.
Van de vijfenvijftig respondenten gaven zesentwintig het antwoord ‘ja’ en negenentwintig het antwoord ‘nee’. Van de 55 respondenten gaven 26 het antwoord ‘ja’ en 29 het antwoord ‘nee’.
De jongen van zestien is geobserveerd tijdens dit onderzoek. De jongen van 16 is geobserveerd tijdens dit onderzoek.

Fouten met uitgeschreven getallen voorkomen

De basisregel van getallen onder de twintig en ronde getallen uitschrijven, geldt in enkele gevallen niet:

 • Als in dezelfde zin of alinea ook getallen als cijfers worden weergegeven
 • Als het gaat om exacte waarden en symbolen, zoals maten, temperaturen, jaartallen en eurotekens
 • Bij leeftijden
 • Bij de nummering van hoofdstukken, paragrafen, figuren, tabellen, paginanummers en onderdelen van een groter geheel

Als je volgens de basisregel wilt bepalen of een getal uitgeschreven moet worden of niet, kijk dan of het om een rond getal of een getal onder de twintig gaat. Stel jezelf ook de vraag of er meerdere getallen in de zin staan.

Als dat zo is, kun je de getallen beter in cijfers weergeven. Tot slot geven wij er bij Scribbr de voorkeur aan om leeftijden van personen in cijfers te tonen.

Lastig te bepalen Mix van cijfers en letters? Leeftijd? Dus…
Deze drie studenten leverden een beter resultaat dan de 24 die hen voorgingen. Mix van cijfers en letters => cijfers gebruiken Deze 3 studenten leverden een beter resultaat dan de 24 die hen voorgingen.
Vervolgens is de enquête verstuurd naar 1600 personen, waarna 700 respondenten de enquête hebben ingevuld. Basisregel: ronde getallen uitschrijven Vervolgens is de enquête verstuurd naar zestienhonderd personen, waarna zevenhonderd respondenten de enquête hebben ingevuld.
Toen tweeënzeventig respondenten niet gereageerd hadden, konden antwoorden van slechts 95 respondenten gebruikt worden. Basisregel: niet-ronde getallen boven de twintig in cijfers weergeven Toen 72 respondenten niet gereageerd hadden, konden antwoorden van slechts 95 respondenten gebruikt worden.
De geïnterviewden zijn een man van vijfendertig en een vrouw van veertig. Leeftijd => cijfers gebruiken De geïnterviewden zijn een man van 35 en een  vrouw van 40.

Getal foutief in cijfers weergegeven

28 personen reageerden op het verzoek = fout.

Waarom is dit fout?

Zinnen mogen niet beginnen met een cijfer. Als je een zin met een getal wil of moet beginnen, schrijf het dan uit. Verder geldt de basisregel dat getallen onder de twintig en ronde getallen worden uitgeschreven.

Fouten met cijfers herkennen

Fout Goed
56 dieren waren vrijgelaten door de organisatie. De organisatie liet 56 dieren vrij.
Er zijn 10 toetsmomenten gedurende het jaar. Er zijn tien toetsmomenten gedurende het jaar.
29 tempels werden afgebroken. Er werden 29 tempels afgebroken.
De universiteit wil 50 extra uitwisselingsstudenten toelaten. De universiteit wil vijftig extra uitwisselingsstudenten toelaten.
5 leerlingen hebben een Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Vijf leerlingen hebben een Autisme Spectrum Stoornis (ASS).

Ezelsbrug – foutieve getallen in cijfers voorkomen

Is het getal aan het begin van de zin onder de twintig of een rond getal? Schrijf het dan gewoon uit.

Begint de zin met een ander getal? Dan kun je verschillende dingen doen.

 1. De woordvolgorde te veranderen
 2. Een passieve zin actief te maken
 3. Een actieve zin passief te maken
 4. Verbindingswoorden toe te voegen
 5. Twee zinnen aan elkaar te plakken
Voorbeeld Zin veranderen Dus…
6 keer zijn ze te laat gekomen. Andere woordvolgorde Ze zijn zes keer te laat gekomen.
40 leden waren door de organisatie geworven. Passieve zin actief maken De organisatie had veertig leden geworven.
25 docenten beoordelen de scripties. Actieve zin passief maken De scripties zijn beoordeeld door 25 docenten.
Het literatuuronderzoek is uitgevoerd. 12 definities zijn hieruit naar voren gekomen. Verbindingswoorden toevoegen Het literatuuronderzoek is uitgevoerd. Hier zijn vervolgens twaalf definities uit naar voren gekomen.
14 respondenten reageerden binnen 24 uur. 33 respondenten reageerden binnen twee dagen. Twee zinnen aan elkaar plakken Van de respondenten reageerden er 14 binnen 24 uur en 33 reageerden binnen twee dagen.

Ontvang feedback op taal, structuur, lay-out en bronvermelding

Professionele Scribbr-editors kijken je scriptie na op:

 • Academisch taalgebruik
 • Onduidelijke zinnen
 • Grammaticale fouten
 • Interpunctie
 • Verboden woorden

Bekijk het voorbeeld

Exacte waarden en symbolen

Dit project heeft achttien duizend euro gekost = fout.

Waarom is dit fout?

In scripties mogen eenheden en exacte waarden, zoals euro’s, liters, meters en kilo’s niet worden uitgeschreven. Ook zijn er vaste regels voor spatie- en interpunctiegebruik.

Fouten met exacte waarden en symbolen herkennen

Fout Goed
De groep wandelt iedere avond vijf kilometer. De groep wandelt iedere avond 5 kilometer.
Van dit medicijn moet veertien milligram worden toegediend. Van dit medicijn moet 14 milligram worden toegediend.
Hieruit blijkt dat zeven seconden trager werd gereageerd dan gemiddeld. Hieruit blijkt dat 7 seconden trager werd gereageerd dan gemiddeld.
In 2016 was de omzet € 1200000 en in 2017 was dit € 3,500,000 euro. Dit is een verschil van €2.300.000. In 2016 was de omzet € 1.200.000 en in 2017 was dit € 3.500.000. Dit is een verschil van € 2.300.000.
De prijs voor beste scriptie was €10000 euro. De prijs voor beste scriptie was € 10.000.
Zodra de temperatuur daalt tot 0°C, verandert de samenstelling van de stof. Zodra de temperatuur daalt tot 0 °C verandert de samenstelling van de stof.
Het is van belang rekening te houden met de 4 °C-grens. Het is van belang rekening te houden met de 4°C-grens.
Bekende breedtegraden zijn de keerkringen (23 ° 27’). Bekende breedtegraden zijn de keerkringen (23° 27’).

Mocht je een bedrag weergeven in euro’s, dan kun je het getal opschrijven en ‘euro’ erachter plaatsen. Kies je ervoor het euroteken te gebruiken, dan komt er een spatie tussen het euroteken en het getal. Achter het getal mag je een komma en koppelteken plaatsen, maar dit hoeft niet. Vooral van belang is dat je consequent bent in je keuze.

Plaats altijd een spatie tussen het getal en het gradenteken. In samenstellingen waarin een temperatuur wordt genoemd, komt het spatieteken te vervallen.

Daarnaast kan het gradenteken voorkomen zonder een ander symbool erachter. Het duidt dan een hoek aan of een geografische lengte of breedte. In die gevallen komt er geen spatie tussen het bijbehorende getal en het gradenteken.

Percentages

86% van de respondenten voltooide de vragenlijst = fout.

Waarom is dit fout?

Percentages worden uitgeschreven als het percentage aan het begin van de zin staat en wanneer weinig percentages in een tekst voorkomen.

Fouten met percentages herkennen

Fout Goed
De managers hebben de plannen goedgekeurd. Ook de directieleden hebben hun akkoord gegeven. Van de medewerkers is 70% het eens met de plannen. De managers hebben de plannen goedgekeurd. Ook de directieleden hebben hun akkoord gegeven. Van de medewerkers is zeventig procent het eens met de plannen.
Van de leraren heeft veertig procent een hbo-diploma en dertig procent een universitair diploma. Opvallend is dat slechts zes procent een masterdiploma heeft. Van de leraren heeft 40% een hbo-diploma en 30% een universitair diploma. Opvallend is dat slechts 6% een masterdiploma heeft.
10% van de ondervraagden gaf aan het eens te zijn met de stelling. Tien procent van de ondervraagden gaf aan het eens te zijn met de stelling.

Fouten met percentages voorkomen

‘Weinig percentages’ wil zeggen dat er maximaal één percentage in een alinea wordt genoemd. Zodra er meerdere percentages voorkomen, geef je ze in cijfers weer om de leesbaarheid van de tekst te bevorderen.

Grote getallen

Zodra alle 24 000 gedupeerden geïnformeerd zijn… = fout.

Waarom is dit fout?

Bij getallen van vijf of meer cijfers worden de duizendtallen met een punt gemarkeerd.

Bij duizendtallen en miljoenen mag je ook een combinatie gebruiken van een getal en het woord ‘duizend’ of ‘miljoen’. Dan zet je een spatie tussen het cijfer en ‘duizend’. In alle andere gevallen zijn spaties niet toegestaan.

Fouten met grote getallen herkennen

Fout Goed Ook goed
Van de ongeveer 17000000 inwoners van Nederland wonen er 7,1-miljoen in de Randstad. Van de ongeveer 17.000.000 inwoners van Nederland wonen er 7,1 miljoen in de Randstad. Van de ongeveer 17 miljoen inwoners van Nederland wonen er 7,1 miljoen in de Randstad.
In het Australische regenwoud zijn vorig jaar 176100 bomen gekapt. In het Australische regenwoud zijn vorig jaar 176.100 bomen gekapt.
De afstand naar de maan is 384 400 km. De afstand naar de maan is 384.400 km.
De hackers hebben 125-duizend keer een klein bedrag overgemaakt naar een anonieme rekening. De hackers hebben 125.000 keer een klein bedrag overgemaakt naar een anonieme rekening. De hackers hebben 125 duizend keer een klein bedrag overgemaakt naar een anonieme rekening.

Fouten met grote getallen voorkomen

Zorg dat je altijd punten gebruikt om de duizendtallen te markeren en kies ervoor om het getal uit te schrijven als het gaat om ronde duizendtallen of miljoenen.

Nummering hoofdstukken, paragrafen en figuren

Op pagina zestien is Figuur vier weergegeven = fout.

Waarom is dit fout?

Voor de nummering van hoofdstukken en paragrafen kun je het beste cijfers gebruiken. Hetzelfde geldt voor deelvragen, paginanummers en de nummering van figuren en tabellen.

Wil je hoofdstuknummers toch uitschrijven, of beveelt je opleiding dit aan, dan mag dat. Het belangrijkste is dat je dan consistent bent in je keuze.

Fout Goed
Hoofdstuk twee betreft het theoretisch kader. In hoofdstuk drie wordt de onderzoeksmethode besproken. Hoofdstuk 2 betreft het theoretisch kader. In hoofdstuk 3 wordt de onderzoeksmethode besproken.
Zoals in paragraaf vijf punt vier is besproken, kan het beste het 7S-model worden gebruikt. Zoals in paragraaf 5.4 is besproken, kan het beste het 7S-model worden gebruikt.
In Figuur vijf zijn de resultaten weergegeven. In Figuur 5 zijn de resultaten weergegeven.
In deze paragraaf wordt deelvraag twee beantwoord. In deze paragraaf wordt deelvraag 2 beantwoord.
Deze theorie wordt nader uitgelegd op pagina zes. Deze theorie wordt nader uitgelegd op pagina 6.
Wat vind jij van dit artikel?
Bo van Alst

Bo werkt als senior editor voor Scribbr. Als echte digital nomad reist ze met haar laptop de wereld rond. Tijdens haar reizen helpt ze studenten en editors met hun scripties en nakijkwerk.

40 reacties

Martijn
29 oktober 2020 om 21:23

Hoi,

In het geval van een percentage met komma er tussen, schrijf je het dan alsnog uit?

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr-team)
30 oktober 2020 om 16:57

Hoi Martijn,

Kommagetallen kun je inderdaad beter in cijfers laten staan.

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

Gijs
22 oktober 2020 om 15:42

Is het beter om 200.000 te schrijven of 200k (het gaat om euro's)?

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr-team)
26 oktober 2020 om 15:43

Hoi Gijs,

Je kunt beter 200.000 schrijven.

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

Gina Kohnen
6 oktober 2020 om 16:23

Hoi,

Mag ik in de titel van mijn bachelorscriptie getallen gebruiken? Zo ja, moeten deze dan uitgeschreven worden?
Het gaat hierbij om de getallen 1 en 2.

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr-team)
20 oktober 2020 om 16:34

Hoi Gina,

Ja, dat mag. Hierbij gelden eigenlijk dezelfde regels zoals in dit artikel beschreven.
Het hangt dus af van wat de getallen beschrijven.

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

Angelique
12 juli 2020 om 16:58

Hi,
Als ik zeg dat iets 4 jaar duurt, of dat iemand 18 jaar is. Mag ik die beide als cijfers laten of moet ik ze uitschrijven?

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr-team)
13 juli 2020 om 14:55

Hoi Angelique,

Leeftijden schrijf je in getallen, maar als iets vier jaar duurt schrijf je het uit, hiervoor geldt de normale regel.

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

Emely
23 mei 2020 om 14:01

"Uit onderzoek is gebleken dat de ideale lengte voor een vragenlijst maximaal 20 minuten bedraagt."

Moet 20 voluit geschreven worden?

&

In dit onderzoek was er een drop out van 3 op 10. Mag dit zo geschreven worden of moet dit voluit?

Mvg
Emely

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr-team)
25 mei 2020 om 13:25

Hoi Emely,

In beide voorbeelden schrijf je de getallen gewoon als cijfers, zoals je nu gedaan hebt.

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

Emely
23 mei 2020 om 13:56

"In een 7 jarige follow-up studie bleek matig alcoholgebruik geassocieerd te zijn met een lager risico op het voorkomen van depressie."

Moet ik hier 7 jarige follow-up studie schrijven of zevenjarige volluit?

Mvg
Emely

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr-team)
25 mei 2020 om 13:23

Hoi Emely,

Je schrijft zevenjarige voluit!

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

Anniek
3 april 2020 om 19:17

Hoi,

Hoe zit het met komma getallen onder de 20? Schrijf je deze ook gewoon uit?

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr-team)
3 april 2020 om 19:26

Hoi Anniek,

Goede vraag! Om wat voor kommagetallen gaat het? Als je een exacte waarde wil aangeven dan moet het sowieso in getallen worden geschreven.

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

Chiel
7 februari 2020 om 14:30

Vraagje. In het eerste kopje zeggen jullie het volgende: "Zinnen mogen niet beginnen met een cijfer. Als je een zin met een getal wil of moet beginnen, schrijf het dan uit. Verder geldt de basisregel dat getallen onder de twintig en ronde getallen worden uitgeschreven."

Maar vervolgens verbeteren jullie in het voorbeeld kopje: Fouten met cijfers herkennen

"De jongen van zestien is geobserveerd tijdens dit onderzoek." naar "De jongen van 16 is geobserveerd tijdens dit onderzoek." Moet dit niet juist andersom zijn? Het is hier een getal onder de 20. Dus die moet dan juist wel uitgeschreven worden toch?

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr-team)
10 februari 2020 om 10:16

Hoi Chiel,

Goed opgelet inderdaad! Normaal gesproken geldt de "onder-20-regel". Echter, in dit geval gaat het om een leeftijd, leeftijden schrijf je wel in getallen!

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

Marieke
1 december 2019 om 16:21

Hallo,
Ik wil de volgende zin gebruiken:
Dit soort sites zijn in de laatste jaren populair geworden: 1 op de 3 vrijgezellen in Nederland gebruikt online dating sites.

Hoe moet 1 op de 3 dan? In cijfers of in woorden?

Beantwoorden

Raimo Streefkerk
Raimo Streefkerk (Scribbr-team)
3 december 2019 om 13:21

Hi Marieke,

Je schrijft de getallen uit, dus "een op de drie vrijgezellen in Nederland".

Cheers,
Raimo

Beantwoorden

Liesbeth
29 november 2019 om 12:38

Hoe schrijf je "eind jaren '90"?

Beantwoorden

Raimo Streefkerk
Raimo Streefkerk (Scribbr-team)
3 december 2019 om 13:11

Hoi Liesbeth,

Je kunt inderdaad "eind jaren '90" schrijven, maar in combinatie met een van-bepaling, bijvoorbeeld "de jaren 90 van de vorige eeuw", mag er nooit een apostrof staan.

Cheers,
Raimo

Beantwoorden

Mabel
13 mei 2019 om 12:41

Hi,

Hoe schrijf je een periode/datum uit, zoals van 30.01.2018 tot en met 30.01.2019? Moet dit cursief, punten of streepjes, cijfers of voluit?

Mvg,
Mabel

Beantwoorden

Lucy Vleeshouwers
Lucy Vleeshouwers (Scribbr-team)
15 mei 2019 om 13:52

Hoi Mabel,
In de lopende tekst kun je data het best als volgt opschrijven: van 30 januari 2018 tot en met 30 januari 2019.
Het is ook toegestaan om koppeltekens of punten te gebruiken: 30-01-2019 of 30.01.2019.

Je kunt zelf kiezen dus. :)

Beantwoorden

Marjolein
26 mei 2017 om 22:08

Hallo,

Hoe zit het dan als je verwijst naar vragen en het aantal gegeven antwoorden?
Zoals: 'Deze terugval is te zien in de vragen 2 en 4 ... werd respectievelijk 15 en 20 keer ‘ja’ geantwoord'

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
30 mei 2017 om 16:16

Hoi Marjolein, dat lijkt me prima zo.

Beantwoorden

Anne
17 april 2017 om 18:29

moet het één of een zijn

Beantwoorden

Anna Hoogterp
Anna Hoogterp (Scribbr-team)
17 april 2017 om 21:10

Hallo Anne,

Je zet accenten op één als uit de context niet duidelijk wordt dat je het cijfer bedoelt en niet 'een' als gewoon lidwoord. Je schrijft dus 'een van de drie geïnterviewden', zonder accenttekens. Zie ook dit artikel.

Groetjes, Anna

Beantwoorden

Nor
16 juli 2016 om 00:30

Jullie geven aan dat belangrijke cijfermatige resultaten niet uitgeschreven hoeven te worden. Welke bron hebben jullie hiervoor geraadpleegd? :-)

Beantwoorden

Lou Benders
Lou Benders (Scribbr-team)
18 juli 2016 om 14:52

Hoi Nor,

Hiervoor hebben we de APA-stijlgids en de schrijfwijzer van Renkema geraadpleegd.

Groetjes,

Lou

Beantwoorden

Tessa
17 juni 2016 om 11:12

"De ondervraagden gaven gemiddeld een 7 aan de online communicatie."

De 7 is hier een cijfer, wel of niet voluit schrijven?

Beantwoorden

Lou Benders
Lou Benders (Scribbr-team)
21 juni 2016 om 14:19

Hoi Tessa,

Hier schrijf je 7 niet uit. Het is namelijk een resultaat.

Groetjes,

Lou

Beantwoorden

Pinar
31 mei 2016 om 01:29

Hallo,

Ik schrijf bijvoorbeeld:
"De holding heeft voorgeschreven dat het afschrijvingspercentage voor bedrijfsgebouwen tussen de 3 en 5 gehanteerd moet worden en dat is gelijk aan respectievelijk 33 en 20 jaar."
ik kreeg de opmerking dat ik dit voluit moet schrijven, maar volgens mij klopt dit niet.. 

En ik schrijf in een aantal hoofdstukken erna dat XYZ in 40 jaar afgeschreven kan worden. en XXY weer in 15 jaar..

Hierbij kreeg ik dezelfde opmerking. Hoe moet het volgens jullie?

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
31 mei 2016 om 11:59

Hoi Pinar, als je maar weinig gebruikmaakt van percentages dan schrijf je de getallen uit. Voor de andere voorbeelden is het meest belangrijk dat je consistent blijft. Als je begeleider aangeeft dat je het moet uitschrijven zou ik zijn/haar advies opvolgen.

Beantwoorden

Anne
14 mei 2016 om 21:27

Hoi,
ik verwijs in mijn scriptie naar pagina nummers. Moet ik deze nummers voluit schrijven, of mag ik gewoon pagina 3, 4 en 5 zeggen? 

Alvast bedankt! 

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
15 mei 2016 om 19:44

Hoi Anne, je schrijft dan pagina 3, 4 en 5.

Beantwoorden

Astrid
7 januari 2016 om 12:35

Hi,

Ik heb het in mijn tekst over dat de organisatie 90 jaar bestaat en vervolgens heb ik het over haar 90-jarig bestaan:

'In 2015 bestaat [organisatie] 90 jaar. De vereniging gebruikt het jubileumjaar om naar de toekomst van het management te kijken. [Organisatie] heeft in haar 90-jarig bestaan grote successen gekend.'

Moet ik de 90 uitschrijven of kan ik het zo laten staan? En schrijf ik 90-jarig of negentigjarig?

Alvast bedankt!

Groet, Astrid

Beantwoorden

Lou Benders
Lou Benders (Scribbr-team)
7 januari 2016 om 14:09

Hoi Astrid,

Je hoeft 90 niet uit te schrijven. Het getal valt beter op als je het getal niet uitschrijft, dus moet je even nagaan wat je wilt. In een reclametekst zou je het getal niet uitschrijven, maar in een academische tekst schrijf je eerder negentig en negentigjarig.
Daarnaast is je keuze ook afhankelijk van de andere getallen die je in de alinea eventueel nog gebruikt. Mochten hier veel andere getallen in voorkomen, dan is het beter om 90 met cijfers te schrijven.
Ik raad aan om het getal uit te schrijven en hierin consistent te zijn, maar de keuze is dus aan jou!

Groetjes,

Lou

Beantwoorden

Wilmar
4 juni 2015 om 16:34

Wat te doen met bijvoorbeeld 4 t/m 12?

Beantwoorden

(Scribbr-team)
5 juni 2015 om 12:08

Hi Wilmar,

Als het om een exacte mededeling gaat zoals ´zie vraag 4 t/m 12' wordt aangeraden om de getallen niet uit te schrijven.

Groet, Marlou

Beantwoorden

Martine
12 maart 2015 om 17:21

Wat te doen met het getal 110? Is wel een rond getal, maar erg lang.

Beantwoorden

Michelle Mertens
Michelle Mertens (Scribbr-team)
17 maart 2015 om 13:19

Beste Martine,

110 is inderdaad een rond getal, maar schrijf je niet uit. Je geeft het zelf al aan, het wordt erg lang en dat is niet overzichtelijk.

Beantwoorden

Is er iets nog niet helemaal duidelijk of ontbreekt er wat? Laat een opmerking achter.

Please click the checkbox on the left to verify that you are a not a bot.