Getallen gebruiken: wanneer schrijf je ze uit?

Er zijn veel regels voor het gebruik van getallen in teksten. Enkele basisregels gelden, maar het belangrijkste is dat je consistent bent in de keuzes die je maakt.

Soort fout Fout Goed
Getal foutief uitgeschreven Alle zevenentwintig respondenten hebben meegewerkt aan het onderzoek. Alle 27 respondenten hebben meegewerkt aan het onderzoek.
Getal foutief in cijfers 4 mensen waren te laat. Vier mensen waren te laat.
Exacte waarden en symbolen Er is zeshonderd kilo vis verloren gegaan. De schade wordt geschat op €18000. Er is 600 kilo vis verloren gegaan. De schade wordt geschat op € 18.000.
Percentages Op de eerste vraag gaf veertien procent een negatief antwoord. Vervolgens gaf vierentwintig procent positief antwoord op de tweede vraag. Op de eerste vraag gaf 14% een negatief antwoord. Vervolgens gaf 24% positief antwoord op de tweede vraag.
Grote getallen De viermiljoenste klant kreeg van de supermarkt 15 000 seconden gratis winkelen aangeboden. De vier miljoenste klant kreeg van de supermarkt 15.000 seconden gratis winkelen aangeboden.
Nummering hoofdstukken, paragrafen en figuren In hoofdstuk twee komt het theoretisch kader aan bod. In paragraaf twee punt drie wordt het literatuuronderzoek besproken. In hoofdstuk 2 komt het theoretisch kader aan bod. In paragraaf 2.3 wordt het literatuuronderzoek besproken.

Getal foutief uitgeschreven

De student had alle vijfendertig vragen goed beantwoord = fout.

Waarom is dit fout?

Getallen onder de twintig, tientallen tot honderd, honderdtallen tot duizend en duizendtallen tot en met twaalfduizend worden in de meeste gevallen uitgeschreven. Hetzelfde geldt voor de woorden ‘miljoen’, ‘miljard’ en de bijbehorende rangtelwoorden (miljoenste, miljardste).

Andere getallen worden in principe in cijfers weergegeven.

Fouten met uitgeschreven getallen herkennen

Fout Goed
De tweeënveertig deelnemers behaalden betere resultaten dan vorig jaar. De 42 deelnemers behaalden betere resultaten dan vorig jaar.
Van de vijfenvijftig respondenten gaven zesentwintig het antwoord ‘ja’ en negenentwintig het antwoord ‘nee’. Van de 55 respondenten gaven 26 het antwoord ‘ja’ en 29 het antwoord ‘nee’.
De jongen van zestien is geobserveerd tijdens dit onderzoek. De jongen van 16 is geobserveerd tijdens dit onderzoek.

Fouten met uitgeschreven getallen voorkomen

De basisregel van getallen onder de twintig en ronde getallen uitschrijven, geldt in enkele gevallen niet:

 • Als in dezelfde zin of alinea ook getallen als cijfers worden weergegeven
 • Als het gaat om exacte waarden en symbolen, zoals maten, temperaturen, jaartallen en bedragen
 • Bij leeftijden
 • Bij de nummering van hoofdstukken, paragrafen, figuren, tabellen, paginanummers en onderdelen van een groter geheel

Als je volgens de basisregel wilt bepalen of een getal uitgeschreven moet worden of niet, kijk dan of het om een rond getal of een getal onder de twintig gaat. Stel jezelf ook de vraag of er meerdere getallen in de zin staan.

Als dat zo is, kun je de getallen beter in cijfers weergeven. Tot slot geven wij er bij Scribbr de voorkeur aan om leeftijden van personen in cijfers te tonen.

Lastig te bepalen Mix van cijfers en letters? Leeftijd? Dus…
Deze drie studenten leverden een beter resultaat dan de 24 die hen voorgingen. Mix van cijfers en letters => cijfers gebruiken Deze 3 studenten leverden een beter resultaat dan de 24 die hen voorgingen.
Vervolgens is de enquête verstuurd naar 1600 personen, waarna 700 respondenten de enquête hebben ingevuld. Basisregel: ronde getallen uitschrijven Vervolgens is de enquête verstuurd naar zestienhonderd personen, waarna zevenhonderd respondenten de enquête hebben ingevuld.
Toen tweeënzeventig respondenten niet gereageerd hadden, konden antwoorden van slechts 95 respondenten gebruikt worden. Basisregel: niet-ronde getallen boven de twintig in cijfers weergeven Toen 72 respondenten niet gereageerd hadden, konden antwoorden van slechts 95 respondenten gebruikt worden.
De geïnterviewden zijn een man van vijfendertig en een vrouw van veertig. Leeftijd => cijfers gebruiken De geïnterviewden zijn een man van 35 en een  vrouw van 40.

Getal foutief in cijfers weergegeven

28 personen reageerden op het verzoek = fout.

Waarom is dit fout?

Zinnen mogen niet beginnen met een cijfer. Als je een zin met een getal wil of moet beginnen, schrijf het dan uit. Verder geldt de basisregel dat getallen onder de twintig en ronde getallen worden uitgeschreven.

Fouten met cijfers herkennen

Fout Goed
56 dieren waren vrijgelaten door de organisatie. De organisatie liet 56 dieren vrij.
Ik lees graag boeken uit de 19de eeuw, omdat ik van naturalistische romans houd. Ik lees graag boeken uit de negentiende eeuw, omdat ik van naturalistische romans houd.
29 tempels werden afgebroken. Er werden 29 tempels afgebroken.
De universiteit wil 50 extra uitwisselingsstudenten toelaten. De universiteit wil vijftig extra uitwisselingsstudenten toelaten.
5 leerlingen hebben een Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Vijf leerlingen hebben een Autisme Spectrum Stoornis (ASS).

Ezelsbrug – foutieve getallen in cijfers voorkomen

Is het getal aan het begin van de zin onder de twintig of een rond getal? Schrijf het dan gewoon uit.

Begint de zin met een ander getal? Dan kun je verschillende dingen doen.

 1. De woordvolgorde veranderen
 2. Een passieve zin actief maken
 3. Een actieve zin passief maken
 4. Verbindingswoorden toevoegen
 5. Twee zinnen aan elkaar plakken
Voorbeeld Zin veranderen Dus…
6 keer zijn ze te laat gekomen. Andere woordvolgorde Ze zijn zes keer te laat gekomen.
40 leden waren door de organisatie geworven. Passieve zin actief maken De organisatie had veertig leden geworven.
25 docenten beoordelen de scripties. Actieve zin passief maken De scripties zijn beoordeeld door 25 docenten.
Het literatuuronderzoek is uitgevoerd. 12 definities zijn hieruit naar voren gekomen. Verbindingswoorden toevoegen Het literatuuronderzoek is uitgevoerd. Hier zijn vervolgens twaalf definities uit naar voren gekomen.
14 respondenten reageerden binnen 24 uur. 33 respondenten reageerden binnen twee dagen. Twee zinnen aan elkaar plakken Van de respondenten reageerden er 14 binnen 24 uur en 33 reageerden binnen twee dagen.

Lees waarom zo veel studenten Scribbr inschakelen

Ontdek nakijken op taal

Exacte waarden en symbolen

Dit project heeft achttien duizend euro gekost = fout.

Waarom is dit fout?

In scripties mogen eenheden en exacte waarden, zoals euro’s, liters, meters en kilo’s niet worden uitgeschreven. Ook zijn er vaste regels voor spatie- en interpunctiegebruik.

Fouten met exacte waarden en symbolen herkennen

Fout Goed
De groep wandelt iedere avond vijf kilometer. De groep wandelt iedere avond 5 kilometer.
Van dit medicijn moet veertien milligram worden toegediend. Van dit medicijn moet 14 milligram worden toegediend.
Hieruit blijkt dat zeven seconden trager werd gereageerd dan gemiddeld. Hieruit blijkt dat 7 seconden trager werd gereageerd dan gemiddeld.
In 2016 was de omzet € 1200000 en in 2017 was dit € 3,500,000 euro. Dit is een verschil van €2.300.000. In 2016 was de omzet € 1.200.000 en in 2017 was dit € 3.500.000. Dit is een verschil van € 2.300.000.
De prijs voor beste scriptie was €10000 euro. De prijs voor beste scriptie was € 10.000.
Zodra de temperatuur daalt tot 0°C, verandert de samenstelling van de stof. Zodra de temperatuur daalt tot 0 °C verandert de samenstelling van de stof.
Het is van belang rekening te houden met de 4 °C-grens. Het is van belang rekening te houden met de 4°C-grens.
Bekende breedtegraden zijn de keerkringen (23 ° 27’). Bekende breedtegraden zijn de keerkringen (23° 27’).

Mocht je een bedrag weergeven in euro’s, dan kun je het getal opschrijven en ‘euro’ erachter plaatsen. Kies je ervoor het euroteken te gebruiken, dan komt er een spatie tussen het euroteken en het getal. Achter het getal mag je een komma en koppelteken plaatsen, maar dit hoeft niet. Vooral van belang is dat je consequent bent in je keuze.

Plaats altijd een spatie tussen het getal en het gradenteken. In samenstellingen waarin een temperatuur wordt genoemd, komt het spatieteken te vervallen.

Daarnaast kan het gradenteken voorkomen zonder een ander symbool erachter. Het duidt dan een hoek aan of een geografische lengte of breedte. In die gevallen komt er geen spatie tussen het bijbehorende getal en het gradenteken.

Percentages

86% van de respondenten voltooide de vragenlijst = fout.

Waarom is dit fout?

Percentages worden uitgeschreven als het percentage aan het begin van de zin staat en wanneer weinig percentages in een tekst voorkomen.

Fouten met percentages herkennen

Fout Goed
De managers hebben de plannen goedgekeurd. Ook de directieleden hebben hun akkoord gegeven. Van de medewerkers is 70% het eens met de plannen. De managers hebben de plannen goedgekeurd. Ook de directieleden hebben hun akkoord gegeven. Van de medewerkers is zeventig procent het eens met de plannen.
Van de leraren heeft veertig procent een hbo-diploma en dertig procent een universitair diploma. Opvallend is dat slechts zes procent een masterdiploma heeft. Van de leraren heeft 40% een hbo-diploma en 30% een universitair diploma. Opvallend is dat slechts 6% een masterdiploma heeft.
10% van de ondervraagden gaf aan het eens te zijn met de stelling. Tien procent van de ondervraagden gaf aan het eens te zijn met de stelling.

Fouten met percentages voorkomen

‘Weinig percentages’ wil zeggen dat er maximaal één percentage in een alinea wordt genoemd. Zodra er meerdere percentages voorkomen, geef je ze in cijfers weer om de leesbaarheid van de tekst te bevorderen.

Grote getallen

Zodra alle 24 000 gedupeerden geïnformeerd zijn… = fout.

Waarom is dit fout?

Bij getallen van vijf of meer cijfers worden de duizendtallen met een punt gemarkeerd.

Bij duizendtallen en miljoenen mag je ook een combinatie gebruiken van een getal en het woord ‘duizend’ of ‘miljoen’. Dan zet je een spatie tussen het cijfer en ‘duizend’. In alle andere gevallen zijn spaties niet toegestaan.

Fouten met grote getallen herkennen

Fout Goed Ook goed
Van de ongeveer 17000000 inwoners van Nederland wonen er 7,1-miljoen in de Randstad. Van de ongeveer 17.000.000 inwoners van Nederland wonen er 7,1 miljoen in de Randstad. Van de ongeveer 17 miljoen inwoners van Nederland wonen er 7,1 miljoen in de Randstad.
In het Australische regenwoud zijn vorig jaar 176100 bomen gekapt. In het Australische regenwoud zijn vorig jaar 176.100 bomen gekapt.
De afstand naar de maan is 384 400 km. De afstand naar de maan is 384.400 km.
De hackers hebben 125-duizend keer een klein bedrag overgemaakt naar een anonieme rekening. De hackers hebben 125.000 keer een klein bedrag overgemaakt naar een anonieme rekening. De hackers hebben 125 duizend keer een klein bedrag overgemaakt naar een anonieme rekening.

Fouten met grote getallen voorkomen

Zorg dat je altijd punten gebruikt om de duizendtallen te markeren en kies ervoor om het getal uit te schrijven als het gaat om ronde duizendtallen of miljoenen.

Nummering hoofdstukken, paragrafen en figuren

Op pagina zestien is Figuur vier weergegeven = fout.

Waarom is dit fout?

Voor de nummering van hoofdstukken en paragrafen kun je het beste cijfers gebruiken. Hetzelfde geldt voor deelvragen, paginanummers en de nummering van figuren en tabellen.

Wil je hoofdstuknummers toch uitschrijven, of beveelt je opleiding dit aan, dan mag dat. Het belangrijkste is dat je dan consistent bent in je keuze.

Fout Goed
Hoofdstuk twee betreft het theoretisch kader. In hoofdstuk drie wordt de onderzoeksmethode besproken. Hoofdstuk 2 betreft het theoretisch kader. In hoofdstuk 3 wordt de onderzoeksmethode besproken.
Zoals in paragraaf vijf punt vier is besproken, kan het beste het 7S-model worden gebruikt. Zoals in paragraaf 5.4 is besproken, kan het beste het 7S-model worden gebruikt.
In Figuur vijf zijn de resultaten weergegeven. In Figuur 5 zijn de resultaten weergegeven.
In deze paragraaf wordt deelvraag twee beantwoord. In deze paragraaf wordt deelvraag 2 beantwoord.
Deze theorie wordt nader uitgelegd op pagina zes. Deze theorie wordt nader uitgelegd op pagina 6.

Veelgestelde vragen

Moet je getallen uitschrijven?

Er zijn veel regels voor het uitschrijven van getallen. Het belangrijkste is dat je consistent bent.

Getallen onder de twintig, tientallen tot honderd, honderdtallen tot duizend en duizendtallen tot en met twaalfduizend worden in de meeste gevallen uitgeschreven. Hetzelfde geldt voor de woorden ‘miljoen’, ‘miljard’ en de bijbehorende rangtelwoorden (miljoenste, miljardste).

Andere getallen worden in principe in cijfers weergegeven.

Exacte waarden en symbolen, percentages en de nummers van hoofdstukken, paragrafen en figuren worden ook in cijfers weergegeven.

Wanneer schrijf je getallen onder de twintig niet uit?

De basisregel van getallen onder de twintig en ronde getallen uitschrijven, geldt in enkele gevallen niet:

 • Als in dezelfde zin of alinea ook getallen als cijfers worden weergegeven.
 • Als het gaat om exacte waarden en symbolen, zoals maten, temperaturen, jaartallen en eurotekens.
 • Bij leeftijden.
 • Bij de nummering van hoofdstukken, paragrafen, figuren, tabellen, paginanummers en onderdelen van een groter geheel.
Hoe voorkom je dat een zin met een getal begint?

Is het getal aan het begin van de zin onder de twintig of een rond getal? Schrijf het dan gewoon uit.

Begint de zin met een ander getal? Dan kun je verschillende dingen doen.

 1. De woordvolgorde veranderen
 2. Een passieve zin actief maken
 3. Een actieve zin passief maken
 4. Verbindingswoorden toevoegen
 5. Twee zinnen aan elkaar plakken
Bekijk ons uitgebreide artikel over getallen uitschrijven om voorbeelden te zien.

Citeer dit Scribbr-artikel

Als je naar deze bron wilt verwijzen, kun je de bronvermelding kopiëren of op “Citeer dit Scribbr-artikel” klikken om de bronvermelding automatisch toe te voegen aan onze gratis Bronnengenerator.

van Alst, B. (2022, 28 januari). Getallen gebruiken: wanneer schrijf je ze uit?. Scribbr. Geraadpleegd op 23 mei 2023, van https://www.scribbr.nl/academische-stijlregels/getallen-wel-of-niet-uitschrijven/

Wat vind jij van dit artikel?
Bo van Alst

Bo werkt als senior editor voor Scribbr. Als echte digital nomad reist ze met haar laptop de wereld rond. Tijdens haar reizen helpt ze studenten en editors met hun scripties en nakijkwerk.

24 reacties

Mees
22 mei 2023 om 15:11

Hi, hoe zit met vijftigplusser, 50-plusser, of 50+'er? en geldt dat dan ook van 21?

Beantwoorden

Veronique Scharwächter
Veronique Scharwächter (Scribbr Team)
23 mei 2023 om 11:49

Hoi Mees,

In principe zijn vijftigplusser, 50-plusser en 50+'er alle drie toegestane spellingen. Dit geldt ook voor andere leeftijden, zoals 21. Ik zou aanraden om in een academische tekst wellicht voor 50-plusser te gaan, omdat het goed leesbaar is en minder informeel dan 50+'er.

APA raadt tegenwoordig aan om, indien mogelijk, categorieën zo specifiek mogelijk te benoemen om inclusief taalgebruik te bevorderen. Een categorie zoals "50- tot 60-jarigen" heeft daarom de voorkeur boven "50-plussers", tenzij daadwerkelijk alle 50-plussers worden bedoeld.

Beantwoorden

Lotte
27 mei 2021 om 13:06

DE ROL VAN OUDERS EN LEERKRACHTEN OP HET SLAAPGEDRAG VAN KINDEREN
TUSSEN ZES EN TWAALF JAAR.

Moeten hierbij zes en twaalf als getal of voluit geschreven worden?

Beantwoorden

Julia Merkus
Julia Merkus (Scribbr Team)
27 mei 2021 om 14:47

Hoi Lotte,

In dit geval schrijf je "6" en "12", omdat leeftijden tot de exacte waarden behoren! :)

Beantwoorden

Carmen
9 maart 2021 om 10:45

Hoi,
Ik zit met de volgende zin. Ik heb namelijk een hoop getallen in een stuk staan, maar ik vind het bijna onoverzichtelijk. Helaas kan ik het niet aanpassen.
Het gaat om onderstaande zin. Daarin staan 5 en 4 nu als getal, moet dat ook?

'De verdeling jongens-meiden was dat jaar 9-18, waarbij er 5 jongens in groep 7 zaten en 4 in groep 8.'

Groet,
Carmen

Beantwoorden

Julia Merkus
Julia Merkus (Scribbr Team)
9 maart 2021 om 17:13

Hoi Carmen,

Dank je wel voor je vraag. Hier is het inderdaad correct om ook 5 en 4 als getal te schrijven, omdat 9, 18, 7 en 8 ook als getal moeten worden geschreven. Een combinatie ziet er vaak onrustig uit, dus dan is dit de beste oplossing.

Beantwoorden

Lei
11 december 2020 om 12:01

Hi!
Ik vroeg mij af of dit APA 6 of APA 7 betreft. In mijn boek over APA 6 staat bijv dit: "as a general rule, you should use words to express numbers from one to nine, but use generals or figures for numbers 10 and above".

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr Team)
14 december 2020 om 13:36

Hoi Lei,

Deze regels zijn gebaseerd op de standaard in de Nederlandse taal, niet op APA. Als jij de stijl van APA wilt aanhouden kun je deze regels dus negeren.

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

Martijn
29 oktober 2020 om 21:23

Hoi,

In het geval van een percentage met komma er tussen, schrijf je het dan alsnog uit?

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr Team)
30 oktober 2020 om 16:57

Hoi Martijn,

Kommagetallen kun je inderdaad beter in cijfers laten staan.

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

Gijs
22 oktober 2020 om 15:42

Is het beter om 200.000 te schrijven of 200k (het gaat om euro's)?

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr Team)
26 oktober 2020 om 15:43

Hoi Gijs,

Je kunt beter 200.000 schrijven.

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

Gina Kohnen
6 oktober 2020 om 16:23

Hoi,

Mag ik in de titel van mijn bachelorscriptie getallen gebruiken? Zo ja, moeten deze dan uitgeschreven worden?
Het gaat hierbij om de getallen 1 en 2.

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr Team)
20 oktober 2020 om 16:34

Hoi Gina,

Ja, dat mag. Hierbij gelden eigenlijk dezelfde regels zoals in dit artikel beschreven.
Het hangt dus af van wat de getallen beschrijven.

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

Angelique
12 juli 2020 om 16:58

Hi,
Als ik zeg dat iets 4 jaar duurt, of dat iemand 18 jaar is. Mag ik die beide als cijfers laten of moet ik ze uitschrijven?

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr Team)
13 juli 2020 om 14:55

Hoi Angelique,

Leeftijden schrijf je in getallen, maar als iets vier jaar duurt schrijf je het uit, hiervoor geldt de normale regel.

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

Emely
23 mei 2020 om 14:01

"Uit onderzoek is gebleken dat de ideale lengte voor een vragenlijst maximaal 20 minuten bedraagt."

Moet 20 voluit geschreven worden?

&

In dit onderzoek was er een drop out van 3 op 10. Mag dit zo geschreven worden of moet dit voluit?

Mvg
Emely

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr Team)
25 mei 2020 om 13:25

Hoi Emely,

In beide voorbeelden schrijf je de getallen gewoon als cijfers, zoals je nu gedaan hebt.

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

Emely
23 mei 2020 om 13:56

"In een 7 jarige follow-up studie bleek matig alcoholgebruik geassocieerd te zijn met een lager risico op het voorkomen van depressie."

Moet ik hier 7 jarige follow-up studie schrijven of zevenjarige volluit?

Mvg
Emely

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr Team)
25 mei 2020 om 13:23

Hoi Emely,

Je schrijft zevenjarige voluit!

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

Anniek
3 april 2020 om 19:17

Hoi,

Hoe zit het met komma getallen onder de 20? Schrijf je deze ook gewoon uit?

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr Team)
3 april 2020 om 19:26

Hoi Anniek,

Goede vraag! Om wat voor kommagetallen gaat het? Als je een exacte waarde wil aangeven dan moet het sowieso in getallen worden geschreven.

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

Chiel
7 februari 2020 om 14:30

Vraagje. In het eerste kopje zeggen jullie het volgende: "Zinnen mogen niet beginnen met een cijfer. Als je een zin met een getal wil of moet beginnen, schrijf het dan uit. Verder geldt de basisregel dat getallen onder de twintig en ronde getallen worden uitgeschreven."

Maar vervolgens verbeteren jullie in het voorbeeld kopje: Fouten met cijfers herkennen

"De jongen van zestien is geobserveerd tijdens dit onderzoek." naar "De jongen van 16 is geobserveerd tijdens dit onderzoek." Moet dit niet juist andersom zijn? Het is hier een getal onder de 20. Dus die moet dan juist wel uitgeschreven worden toch?

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr Team)
10 februari 2020 om 10:16

Hoi Chiel,

Goed opgelet inderdaad! Normaal gesproken geldt de "onder-20-regel". Echter, in dit geval gaat het om een leeftijd, leeftijden schrijf je wel in getallen!

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

Is er iets nog niet helemaal duidelijk of ontbreekt er wat? Laat een opmerking achter.

Please click the checkbox on the left to verify that you are a not a bot.