Poissonverdeling (Poisson Distribution) | Formule & Voorbeelden

Een Poissonverdeling (Poisson distribution) is een discrete kansverdeling. De verdeling weergeeft de kans dat een gebeurtenis zich een bepaald aantal keren (k) binnen een bepaald tijds- of ruimte-interval voordoet.

De Poissonverdeling heeft slechts één parameter, λ (lambda), die het gemiddelde aantal gebeurtenissen representeert. De onderstaande grafiek toont voorbeelden van Poissonverdelingen met verschillende waarden van λ.

Grafiek Poissonverdeling

Verder lezen: Poissonverdeling (Poisson Distribution) | Formule & Voorbeelden

Systematische Review | Stappenplan & Voorbeeld

Een systematische review (systematic review) is een soort review waarbij formele, herhaalbare methoden worden gebruikt om al het beschikbare bewijsmateriaal uit de bestaande literatuur te vinden, te selecteren en te synthetiseren.

In de review beantwoord je een duidelijk geformuleerde onderzoeksvraag en vermeld je expliciet de methoden die zijn gebruikt om tot het antwoord te komen.

Voorbeeld: Systematische review (systematic review)
In 2008 publiceerden dr. Robert Boyle en zijn collega’s een systematische review in de Cochrane Database of Systematic Reviews.

Zij beantwoordden de vraag: “Wat is de effectiviteit van probiotica bij het verminderen van eczeemsymptomen en het verbeteren van de kwaliteit van leven bij patiënten met eczeem?”

Een probioticum is in deze context een gezondheidsproduct dat levende micro-organismen bevat en via de mond wordt ingenomen. Eczeem is een veel voorkomende huidaandoening die een rode, jeukende huid veroorzaakt.

De onderzoekers pasten systematische methoden toe om al het beschikbare bewijs uit de literatuur te vinden, te selecteren en the synthetiseren. Vervolgens beschreven ze deze methoden in detail in hun artikel. Op basis van het bewijsmateriaal concludeerden Boyle en zijn collega’s dat probiotica niet kunnen worden aanbevolen voor het verminderen van eczeemsymptomen of het verbeteren van de kwaliteit van leven bij patiënten met eczeem.

Verder lezen: Systematische Review | Stappenplan & Voorbeeld

T-tabel (Gratis Download) | Stappenplan & Voorbeelden

De t-tabel (t table) is een referentietabel met de kritieke waarden van t. De t-tabel wordt ook wel  Student’s t-tabel, t-verdelingstabel, t-score tabel, t-waarde tabel, of t-test tabel genoemd.

Een kritieke waarde van t bepaalt de drempel voor significantie voor statistische toetsen en de boven- en ondergrens van betrouwbaarheidsintervallen voor schattingen. De t-tabel wordt meestal gebruikt:

Download de t-tabel

De kritieke waarden van t worden berekend aan de hand van de Student’s t-verdeling. Dit is de verdeling van teststatistiek t. Het is lastig om de kritieke waarden van t handmatig te berekenen. Daarom gebruiken de meeste mensen in plaats daarvan de t-tabel of computersoftware.

Verder lezen: T-tabel (Gratis Download) | Stappenplan & Voorbeelden

Pearson Correlatiecoëfficiënt (r) Berekenen en Interpreteren

De Pearson correlatiecoëfficiënt (Pearson correlation coefficient), aangeduid met r, is de meest gebruikelijke manier om een lineaire correlatie te meten. Het is een getal tussen de -1 en 1 dat de sterkte en de richting van het verband tussen twee variabelen meet.

Pearson correlatie coëfficiënt (r) Soort correlatie Interpretatie Voorbeeld
Tussen 0 en 1 Positieve correlatie Als één variabele verandert, verandert de andere variabele in dezelfde richting. Lengte en gewicht van baby’s:

Hoe langer de baby, hoe zwaarder hun gewicht.

0 Geen correlatie Er is geen verband tussen de variabelen. Prijs van de auto en de breedte van de ruitenwissers:

De prijs van een auto houdt geen verband met de breedte van de ruitenwissers.

Tussen
0 en –1
Negatieve correlatie Als één variabele verandert, verandert de andere variabele in de tegengestelde richting. Hoogte en luchtdruk:

Hoe hoger je bent, hoe lager de luchtdruk.

Verder lezen: Pearson Correlatiecoëfficiënt (r) Berekenen en Interpreteren

Centrale Limietstelling (Central Limit Theorem) | Formule

De centrale limietstelling (central limit theorem) stelt dat de gemiddelden van steekproeven altijd normaal verdeeld zullen zijn als je steekproeven van voldoende omvang neemt uit een populatie, zelfs als die populatie niet normaal verdeeld is.

Voorbeeld: Centrale limietstelling
Stel je voor dat een populatie een Poissonverdeling volgt (zie linkerplaatje). Je besluit 10.000 steekproeven te nemen uit de populatie. De steekproefgrootte voor elke steekproef is 50.

Op het rechterplaatje zie je dat de steekproefgemiddelden een normale verdeling volgen, zoals wordt voorspeld door de centrale limietstelling.


Centrale limietstelling

Verder lezen: Centrale Limietstelling (Central Limit Theorem) | Formule

Vrijheidsgraden (Degrees of Freedom) | Definitie & Formules

Vrijheidsgraden (degrees of freedom), meestal aangeduid met df of \nu, is het aantal onafhankelijke stukjes informatie dat wordt gebruikt om een statistiek te berekenen. Je berekent de vrijheidsgraden door het aantal beperkingen van de steekproefgrootte af te halen.

Vrijheidsgraden worden normaal gesproken tussen haakjes naast de teststatistiek vermeld, samen met de resultaten van de statistische test.

Voorbeeld: Vrijheidsgraden
Stel dat je een willekeurige steekproef verzamelt van 10 Amerikaanse volwassenen en dat je hun dagelijkse calciuminname meet. Je gebruikt een eenzijdige t-toets (one sample t test) om te bepalen of de gemiddelde dagelijkse inname van Amerikaanse volwassenen gelijk is aan de aanbevolen hoeveelheid van 1000 mg.

De teststatistiek, t, heeft 9 vrijheidsgraden, want:

df = n – 1 (waarbij n = de steekproefgrootte)

df = 10 –  1

df = 9

Je berekent een t-waarde van 1.41 voor de steekproef, wat overeenkomt met een p-waarde van .19. Je rapporteert je resultaten:

“De gemiddelde dagelijkse calciuminname van de deelnemers verschilde niet van de aanbevolen hoeveelheid van 1000 mg, t(9) = 1.41, p = 0.19.”

Verder lezen: Vrijheidsgraden (Degrees of Freedom) | Definitie & Formules

Wat Is Kurtosis (Welving)? | Definitie & Voorbeelden

Kurtosis (welving) is een maat voor de staartvormigheid (tailedness) van een verdeling. De staartvorm geeft aan hoe vaak uitschieters (outliers) voorkomen. Excess kurtosis is de staartvorm van een verdeling ten opzichte van een normale verdeling.

  • Verdelingen met een gemiddelde kurtosis (gemiddelde staarten) zijn mesokurtisch (mesokurtic).
  • Verdelingen met een lage kurtosis (dunne staarten) zijn platykurtisch (platykurtic).
  • Verdelingen met een hoge kurtosis (dikke staarten) zijn leptokurtisch (leptokurtic)

Staarten (tails) zijn de taps toelopende uiteinden aan weerszijden van een verdeling. Staarten vertegenwoordigen de waarschijnlijkheid of frequentie van waarden die extreem hoog of laag zijn in vergelijking met het gemiddelde. De staarten geven dus aan hoe vaak uitschieters voorkomen.

Voorbeeld: Soorten kurtosis

Voorbeeld: Soorten kurtosis

Let op
Kurtosis en skewness (scheefheid) zijn beide belangrijke maten voor de vorm van een verdeling. Skewness zegt iets over de scheefheid (asymmetrie) van de verdeling, terwijl kurtosis iets zegt over de welving (staartdikte) van de verdeling.

Verder lezen: Wat Is Kurtosis (Welving)? | Definitie & Voorbeelden

Nulhypothese & Alternatieve Hypothese | Voorbeelden

De nulhypothese en alternatieve hypothese zijn twee tegengestelde beweringen waarvan onderzoekers met behulp van een statistische test de bewijzen tegen elkaar afwegen:

  • Nulhypothese (H0): Er is geen effect in de populatie.
  • Alternatieve hypothese (Ha of H1): Er is wel een effect in de populatie.

Met het effect wordt meestal het effect van de onafhankelijke variabele op de afhankelijke variabele bedoeld.

Verder lezen: Nulhypothese & Alternatieve Hypothese | Voorbeelden

Chi-kwadraattoets (Chi-square Test) | Soorten & Voorbeelden

Een chi-kwadraattoets is een statistische toets voor categorische data. De toets wordt gebruikt om te bepalen of je nominale of ordinale data significant afwijken van wat je had verwacht. Er zijn twee belangrijke soorten chikwadraattoetsen:

  • De chi-kwadraattoets voor verdelingen (chi-square goodness of fit test) wordt gebruikt om te toetsen of de frequentieverdeling van een categorische variabele afwijkt van je verwachtingen.
  • De chi-kwadraattoets voor samenhang (chi-square test of independence) wordt gebruikt om te toetsen of twee categorische variabelen aan elkaar gerelateerd zijn. Deze toets wordt ook wel de onafhankelijkheidstoets genoemd.

Chi-kwadraat wordt vaak geschreven als Χ² (spreek uit als “gie-kwadraat”). Ook worden vaak de Engelse termen gebruikt. In dat geval spreek je het uit als “kai-square”.

Verder lezen: Chi-kwadraattoets (Chi-square Test) | Soorten & Voorbeelden

Skewness (Scheefheid) | Definities & Voorbeelden

Skewness (scheefheid) is een maat voor de asymmetrie van een verdeling. Een verdeling is asymmetrisch als de linker- en rechterkant geen spiegelbeelden van elkaar zijn.

Een verdeling kan rechtse (positieve), linkse (negatieve) of nul scheefheid hebben. Dit wordt ook wel aangeduid als right skew, left skew en zero skew. Een rechtsscheve verdeling is langer aan de rechterkant van de piek en een linksscheve verdeling is langer aan de linkerkant van de piek:

skewness van een verdeling

Je kunt de skewness van een verdeling berekenen om:

Let op
Skewness en kurtosis (welving) zijn beide belangrijke maten voor de vorm van een verdeling. Skewness zegt iets over de scheefheid (asymmetrie) van de verdeling, terwijl kurtosis iets zegt over de welving (staartdikte) van de verdeling.

Verder lezen: Skewness (Scheefheid) | Definities & Voorbeelden