Fragmenten in scripties, een goed idee?

Fragmentarisch taalgebruik houdt in dat bepaalde, voor een volzin onmisbare woorden uit een zin worden weggelaten om de zin beknopter te maken.

Zo ontbreekt in fragmenten vaak de persoonsvorm, het onderwerp of lidwoord. Fragmenten behoren tot spreektaal en informeel taalgebruik en zijn niet toegestaan in academische teksten.

Doel is de winst te verhogen of het doel is de winst te verhogen

Soort fout Fout Goed Ook goed
Het onderwerp ontbreekt In dit hoofdstuk worden de modellen kort besproken. En komen uitgebreider aan bod in het volgende hoofdstuk. In dit hoofdstuk worden kort de modellen besproken. De modellen komen uitgebreider aan bod in het volgende hoofdstuk. In dit hoofdstuk worden kort de modellen besproken, die uitgebreider aan bod komen in het volgende hoofdstuk.
De persoonsvorm ontbreekt De onderzoeksvragen worden geformuleerd. Ook de hypothesen. De onderzoeksvragen worden geformuleerd. Ook de hypothesen worden geformuleerd. De onderzoeksvragen worden geformuleerd, evenals de hypothesen.
Het lidwoord ontbreekt Doel is voor het eind van het jaar de omzet te verdubbelen. Het doel is voor het eind van het jaar de omzet te verdubbelen. Het doel is dat voor het eind van het jaar de omzet is verdubbeld.

Verder lezen: Fragmenten in scripties, een goed idee?

Bijvoeglijk naamwoorden: komt er een -e achter of niet?

Een bijvoeglijk naamwoord zegt iets over het zelfstandig naamwoord dat erbij hoort. Er komt standaard een -e achter een bijvoeglijk naamwoord, behalve bij bepaalde het-woorden en vaste constructies.

De financieel directeur of de financiële directeur

Soort fout Fout Goed
Foutieve buigings-e In de concurrentieanalyse is een belangrijke aspect opgenomen. In de concurrentieanalyse is een belangrijk aspect opgenomen.
Vaste constructie Dit wordt besproken in het theoretische kader. Dit wordt besproken in het theoretisch kader.
Bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord Het verwacht concert werd afgelast. Het verwachte concert werd afgelast.

Verder lezen: Bijvoeglijk naamwoorden: komt er een -e achter of niet?

Bezittelijke voornaamwoorden: is het hen of hun scriptie?

Bezittelijke voornaamwoorden zijn woorden als hun, haar, zijn, mijn, jouw en ons. Ze geven een bezitsrelatie aan tussen een persoon en een zelfstandig naamwoord.

Behalve in het voorwoord en in de reflectie, mag je in de meeste gevallen mijn en ons niet gebruiken in je scriptie. Zijn, haar en hun mogen wel vrijwel altijd worden gebruikt.

Jou scriptie of jouw scriptie

Regel Fout Goed
Zijn of haar Het bestuur heeft haar plannen gewijzigd. Het bestuur heeft zijn plannen gewijzigd.
Hun of hen Aan hen mening werd waarde gehecht. Aan hun mening werd waarde gehecht.
Mijn, m’n of me Tot slot wil ik m’n begeleiders bedanken. Tot slot wil ik mijn begeleiders bedanken.
Jou of jouw Jou rechten zijn van belang,” zei de advocaat. Jouw rechten zijn van belang,” zei de advocaat.

Verder lezen: Bezittelijke voornaamwoorden: is het hen of hun scriptie?

Het woordje ‘er’: wanneer mag het worden gebruikt?

In scripties is het woordje ‘er’ soms overbodig. Toch kan het verschillende functies vervullen in een zin.

Als ‘er’ gebruikt wordt als plaatsaanduiding of in combinatie met een voorzetsel, mag je het niet weglaten.

Als onderwerp van een passieve zin, als voorlopig onderwerp en in combinatie met een telwoord mag ‘er’ worden gebruikt, maar het is vaak raadzaam om een andere formulering te kiezen.

In andere gevallen mag ‘er’ worden weggelaten.

Functie van ‘er’ Fout Af te raden Goed
Geen functie In deze scriptie wordt er gekeken naar de vitaliteit van werknemers van Bedrijf X. In deze scriptie wordt gekeken naar de vitaliteit van werknemers van Bedrijf X.
Onderwerp van een passieve zin Er wordt hier aangegeven hoe de interviews zijn uitgevoerd. Hier wordt aangegeven hoe de interviews zijn uitgevoerd.
Voorlopig onderwerp Er zijn dit jaar minder bomen gekapt in de Amazone. In de Amazone zijn dit jaar minder bomen gekapt.
Plaatsaanduiding Het landhuis was lastig te bereiken. Het is niet mogelijk om met het openbaar vervoer te komen. Het landhuis was lastig te bereiken. Het is niet mogelijk om er met het openbaar vervoer te komen.
Combinatie met een voorzetsel Volgens de bijsluiter moet het medicijn tweemaal daags worden toegediend. Dat staat uitgelegd. Volgens de bijsluiter moet het medicijn tweemaal daags worden toegediend. Dat staat erin uitgelegd.
Combinatie met een telwoord Drie onderzoeken zijn uitgevoerd. […] Zij hebben drie uitgevoerd. Drie onderzoeken zijn uitgevoerd. […] Zij hebben er drie uitgevoerd.

Verder lezen: Het woordje ‘er’: wanneer mag het worden gebruikt?

Getallen gebruiken: wanneer schrijf je ze uit?

Er zijn veel regels voor het gebruik van getallen in teksten. Enkele basisregels gelden, maar het belangrijkste is dat je consistent bent in de keuzes die je maakt.

Soort fout Fout Goed
Getal foutief uitgeschreven Alle zevenentwintig respondenten hebben meegewerkt aan het onderzoek. Alle 27 respondenten hebben meegewerkt aan het onderzoek.
Getal foutief in cijfers 4 mensen waren te laat. Vier mensen waren te laat.
Exacte waarden en symbolen Er is zeshonderd kilo vis verloren gegaan. De schade wordt geschat op €18000. Er is 600 kilo vis verloren gegaan. De schade wordt geschat op € 18.000.
Percentages Op de eerste vraag gaf veertien procent een negatief antwoord. Vervolgens gaf vierentwintig procent positief antwoord op de tweede vraag. Op de eerste vraag gaf 14% een negatief antwoord. Vervolgens gaf 24% positief antwoord op de tweede vraag.
Grote getallen De viermiljoenste klant kreeg van de supermarkt 15 000 seconden gratis winkelen aangeboden. De vier miljoenste klant kreeg van de supermarkt 15.000 seconden gratis winkelen aangeboden.
Nummering hoofdstukken, paragrafen en figuren In hoofdstuk twee komt het theoretisch kader aan bod. In paragraaf twee punt drie wordt het literatuuronderzoek besproken. In hoofdstuk 2 komt het theoretisch kader aan bod. In paragraaf 2.3 wordt het literatuuronderzoek besproken.

Verder lezen: Getallen gebruiken: wanneer schrijf je ze uit?

De juiste verwijswoorden gebruiken

Met verwijswoorden duid je een woord of groep woorden aan. Door verwijswoorden te gebruiken voorkom je dat je een onleesbare tekst schrijft waarin steeds dezelfde woorden staan.

Het onderzoek die is uitgevoerd of het onderzoek dat is uitgevoerd

Soort fout Fout Goed
Foutief verwijswoord De deskresearch dat is uitgevoerd is hierin meegenomen. De deskresearch die is uitgevoerd is hierin meegenomen.
Onduidelijke verwijzing Het plan had een duidelijke structuur. Voor de analyses zijn alleen open vragen gesteld. Het plan had een duidelijke structuur. Voor de analyses in het plan zijn alleen open vragen gesteld.
Fout met dat/wat Het onderzoek wat gedaan is… Het onderzoek dat gedaan is…
Fout met aanwijzende voornaamwoorden De docent waarmee is overlegd. De docent met wie is overlegd.

Verder lezen: De juiste verwijswoorden gebruiken

De groep mensen is of zijn? Congruentiefouten herkennen

Het onderwerp van een zin moet altijd corresponderen met de persoonsvorm. Als dat niet gebeurt, maak je een congruentiefout.

De groep mensen is of de groep mensen zijn

Soort fout Fout Goed
Congruentiefout met verzamelnaam De groep die geanalyseerd waren bestond hoofdzakelijk uit kinderen. De groep die geanalyseerd was bestond hoofdzakelijk uit kinderen.
De naam van de organisatie of afdeling congrueert niet met de persoonsvorm De nieuwe afdeling van bedrijf X is innovatief; ze hebben overwogen een nieuwe locatie te openen. De nieuwe afdeling van bedrijf X is innovatief; ze heeft overwogen een nieuwe locatie te openen.
Congruentiefout in een lange zin Het bedrijf heeft veel werknemers al jaren in dienst en investeren daarom in loyaliteitsprogramma’s. Het bedrijf heeft veel werknemers al jaren in dienst en investeert daarom in loyaliteitsprogramma’s.
Congruentiefout waarbij sprake is van inconsistentie Er is een aantal mensen aanwezig […]. Een aantal mensen zijn erbij. Er is een aantal mensen aanwezig […]. Een aantal mensen is erbij.
Congruentiefouten in lastige gevallen De directeur of de burgemeester moesten ontslag nemen. De directeur of de burgemeester moest ontslag nemen.

Verder lezen: De groep mensen is of zijn? Congruentiefouten herkennen