Hoe kun je de modus (mode) bepalen?

De modus (mode) of modale waarde van een dataset is de waarde die het vaakst voorkomt. Het is een centrummaat die laat zien wat de meest populaire antwoordoptie of het meest voorkomende kenmerk is voor de steekproef.

Centrummaten vallen onder beschrijvende (descriptieve) statistiek en helpen je het midden (of centrum) van de dataset te vinden. De drie meest voorkomende centrummaten zijn de modus, mediaan (median) en het gemiddelde (mean).

Verder lezen: Hoe kun je de modus (mode) bepalen?

Hoe kun je de mediaan (median) berekenen?

De mediaan (median) is de waarde die zich precies in het midden van een dataset bevindt als je de waarden van laag naar hoog zet. Het is een centrummaat die de laagste 50% van de waarden scheidt van de hoogste 50%.

De stappen om de mediaan te vinden zijn afhankelijk van het aantal waarden in de dataset. Bij een oneven aantal staat één waarde in het midden, maar bij een even aantal waarden moet je het gemiddelde van de twee middelste waarden berekenen om de mediaan te vinden.

De mediaan wordt meestal gebruikt voor kwantitatieve data (waarbij de waarden numeriek zijn), maar je kunt de mediaan soms ook gebruiken voor ordinale data (waarbij de waarden zijn verdeeld over categorieën).

Verder lezen: Hoe kun je de mediaan (median) berekenen?

Centrummaten: Modus, mediaan en gemiddelde bepalen

Centrummaten (measures of central tendency) helpen je het midden of gemiddelde van een dataset te vinden. De drie meest voorkomende centrummaten zijn de modus (mode), mediaan (median) en het gemiddelde (mean).

 • Modus: de waarde die het vaakst voorkomt.
 • Mediaan: de middelste waarde als je de dataset van kleinste naar grootste waarde rangschikt.
 • Gemiddelde: de som van alle waarden, gedeeld door het totale aantal waarden.

Als je beschrijvende statistieken gebruikt om je data samen te vatten, kijk je niet alleen naar de centrale tendens (central tendency), maar ook naar de verdeling en spreiding of variabiliteit van je dataset.

Verder lezen: Centrummaten: Modus, mediaan en gemiddelde bepalen

Descriptieve of beschrijvende statistiek in je scriptie

Met descriptieve of beschrijvende statistiek orden je de data en vat je de kenmerken van je dataset samen. Een dataset is een verzameling reacties of observaties van een steekproef of een hele populatie.

Bij kwantitatief onderzoek begin je aan je statistische analyse na afronding van de dataverzameling. Bij de eerste stap beschrijf je de kenmerken van de antwoorden, zoals het gemiddelde van een variabele (bijvoorbeeld leeftijd), of de relatie tussen twee variabelen (bijvoorbeeld tussen leeftijd en creativiteit).

Bij de volgende stap kijk je naar toetsende of inferentiële statistieken, die je helpen beslissen of de data je hypothese bevestigen en of het resultaat generaliseerbaar is naar een grotere populatie.

Verder lezen: Descriptieve of beschrijvende statistiek in je scriptie

Een introductie tot getrapte steekproeven (multistage sampling)

Bij getrapte steekproeven (ook wel multistage sampling of een meertrapssteekproef genoemd) trek je een steekproef uit een populatie, waarna je nog één of meerdere steekproeven trekt (met steeds kleinere eenheden in iedere fase).

Voorbeeld: Getrapte steekproef
Je doet onderzoek naar de tevredenheid over gemeentebeleid. Je kunt niet alle inwoners van alle gemeenten een enquête aanbieden. Daarom trek je eerst een aselecte steekproef om enkele provincies te kiezen. Vervolgens trek je nog een steekproef om gemeenten te selecteren. Ten slotte trek je nog een laatste aselecte steekproef om 200 huishoudens uit die gemeenten te selecteren voor de enquête.

Verder lezen: Een introductie tot getrapte steekproeven (multistage sampling)

Wat is externe validiteit en hoe waarborg je deze in je scriptie?

Externe validiteit is de mate waarin je de resultaten van je onderzoek kunt generaliseren naar andere omstandigheden en groepen. In andere woorden: zijn je resultaten te generaliseren naar een bredere context?

Het doel van wetenschappelijk onderzoek is om generaliseerbare kennis over de echte wereld te verzamelen. In kwalitatieve onderzoeken wordt externe validiteit “overdraagbaarheid” genoemd.

Verder lezen: Wat is externe validiteit en hoe waarborg je deze in je scriptie?

Ratio-meetniveau: Hoe verzamel en analyseer je ratiodata?

Een ratioschaal is een kwantitatieve schaal met een betekenisvol of absoluut nulpunt en gelijke intervallen tussen aangrenzende punten. Het betekenisvolle nulpunt betekent dat bij de waarde “0” de variabele daadwerkelijk afwezig is.

Voorbeelden van ratioschalen zijn lengte, oppervlakte en bevolkingsaantallen.

Verder lezen: Ratio-meetniveau: Hoe verzamel en analyseer je ratiodata?

Wat zijn externe variabelen in je onderzoek?

Bij een experimenteel of correlationeel onderzoek krijg je vaak te maken met externe variabelen (extraneous variables). Dit zijn variabelen die je niet specifiek onderzoekt (waarin je niet geïnteresseerd bent), maar die wel de resultaten van je onderzoek kunnen beïnvloeden.

Als je niet controleert voor externe variabelen, kunnen deze variabelen alternatieve verklaringen vormen voor je resultaten, waardoor je niet in staat bent om met zekerheid conclusies te trekken over de relaties tussen de variabelen waarin je wél geïnteresseerd bent.

Onderzoeksvraag Externe variabelen
Is er een verband tussen geheugencapaciteit en leesvaardigheid?
 • Tijdstip waarop de test wordt afgenomen
 • Mate van faalangst
 • Stressniveau
Heeft slaapgebrek invloed op de rijvaardigheid?
 • Kwaliteit van de weg
 • Aantal jaren rijervaring
 • Omgevingsgeluid
Draagt blootstelling aan licht bij aan de verbetering van het leervermogen van muizen?
 • Soort muis
 • Leeromgeving
 • Ervaring met de taak

Verder lezen: Wat zijn externe variabelen in je onderzoek?

Populatie versus steekproef: Het verschil

populatie vs steekproef

Een populatie is de gehele groep waarover je uitspraken wilt doen, bijvoorbeeld “verpleegkundigen tussen de 25 en 34 jaar oud”.

Een steekproef is de specifieke subgroep die je daadwerkelijk onderzoekt en waarvoor je data verzamelt. De steekproef is altijd kleiner dan de populatie zelf, omdat je maar een deel van de populatie onderzoekt.

Bij wetenschappelijk onderzoek bestaat een populatie niet altijd uit mensen. Een populatie kan namelijk ook bestaan uit objecten, gebeurtenissen, organisaties, landen, diersoorten, organismen, et cetera.

Populatie vs steekproef
Populatie Steekproef
Vacatures voor banen in de IT in Nederland Top 50 zoekresultaten voor vacatures voor IT-banen in Nederlands op 1 mei 2021
Liedjes van het Eurovisie Songfestival Winnende, Engelstalige liedjes van het Eurovisie Songfestival
Bachelorstudenten psychologie in Nederland 300 bachelorstudenten Psychologie van drie Nederlandse universiteiten
Alle landen ter wereld Landen die data hebben gepubliceerd over hun geboortecijfers en sterftecijfers sinds 2000

Verder lezen: Populatie versus steekproef: Het verschil