Een introductie tot within-subjects designs

Voor experimenten worden condities gecreëerd waarbij de onafhankelijke variabele steeds op een andere manier gemanipuleerd wordt. Op die manier kan worden onderzocht of er een causale relatie bestaat tussen de onafhankelijke variabele en de afhankelijke variabele.

Bij een within-subjects design, ook wel within-groups design genoemd, krijgen alle participanten alle condities aangeboden. Dit design is de tegenhanger van een between-subjects design (waarbij iedere participant slechts één conditie aangeboden krijgt).

Een within-subjects design wordt ook wel een dependent groups of repeated measures design genoemd, omdat onderzoekers gerelateerde metingen van dezelfde participanten in verschillende condities vergelijken.

Bij longitudinale onderzoeken wordt altijd een within-subjects design gebruikt om dezelfde participanten op meerdere momenten te kunnen testen.

Verder lezen: Een introductie tot within-subjects designs

Een introductie tot between-subjects designs

Bij experimenten toets je het effect van een of meerdere onafhankelijke variabelen op een of meerdere afhankelijke variabelen door experimentele condities te creëren (zoals de invloed van verschillende soorten muziek op iemands stemming).

Als je kiest voor een between-subjects design (ook between-groups design genoemd), krijgt iedere participant slechts één conditie aangeboden. Je vergelijkt de groepsgemiddelden van participanten uit de verschillende categorieën. Een between-subjects design is de tegenhanger van een within-subjects design (waarbij iedere participant alle condities ervaart).

Een between-subjects design wordt ook een independent measures of independent-groups design genoemd, omdat onderzoekers onafhankelijke metingen uit aparte groepen met elkaar vergelijken.

Verder lezen: Een introductie tot between-subjects designs

Een introductie tot meetniveaus: nominaal, ordinaal, interval en ratio

Meetniveaus, ook wel meetschalen genoemd, zeggen iets over hoe nauwkeurig de variabelen (in een experiment) zijn gemeten. In wetenschappelijk onderzoek worden variabelen gedefinieerd als de elementen uit je dataset die verschillende waarden kunnen aannemen (zoals lengte, moedertaal, of proefwerkcijfers).

Er zijn vier meetniveaus:

 • Nominaal: de data kunnen alleen worden gecategoriseerd, zonder duidelijke rangorde.
 • Ordinaal: de data kunnen worden gecategoriseerd en er is sprake van een duidelijke rangorde.
 • Interval: de data kunnen worden gecategoriseerd, er is sprake van een rangorde en de intervallen tussen de categorieën zijn gelijk (bijvoorbeeld steeds een stap van 10).
 • Ratio: de data kunnen worden gecategoriseerd, er is sprake van een rangorde, de intervallen tussen de categorieën zijn gelijk en er is een betekenisvol nulpunt.

De manieren waarop je je data kunt analyseren zijn afhankelijk van het meetniveau van je variabele(n). Hoe lager het meetniveau, hoe minder complex en nauwkeurig de analyse is. Een nominaal meetniveau is het laagst, gevolgd door ordinaal, interval en ten slotte ratio. De meetniveaus interval en ratio worden samen scale genoemd.

Verder lezen: Een introductie tot meetniveaus: nominaal, ordinaal, interval en ratio

Een introductie tot kwalitatief onderzoek

Bij kwalitatief onderzoek verzamel en analyseer je niet-numerieke data (zoals tekst, video of audio) om concepten, meningen of ervaringen (beter) te begrijpen. Je kunt dit type onderzoek gebruiken om inzicht te krijgen in een al vastgesteld probleem of om ideeën op te doen voor nieuw onderzoek.

Kwalitatief onderzoek is de tegenhanger van kwantitatief onderzoek (waarbij je numerieke data verzamelt en statistische analyses gebruikt). Kwalitatief onderzoek wordt over het algemeen gebruikt in de geesteswetenschappen of sociale wetenschappen.

Voorbeeld: Onderzoeksvragen voor kwalitatief onderzoek
 • Op welke manier beïnvloeden sociale media het zelfbeeld van tieners?
 • Welke factoren beïnvloeden het personeelsverloop bij grote organisaties?
 • Op welke manieren kunnen docenten sociale dilemma’s integreren in wetenschappelijk onderwijs?
 • Hoe waarderen ouderen de overheidscampagne over gezond eten?

Verder lezen: Een introductie tot kwalitatief onderzoek

Een introductie tot kwantitatief onderzoek

Bij kwantitatief onderzoek verzamel en analyseer je numerieke data. Je kunt dit type onderzoek gebruiken om patronen en gemiddelden te vinden, voorspellingen te doen, causale relaties te achterhalen en om resultaten te generaliseren naar grotere populaties.

Kwantitatief onderzoek is de tegenhanger van kwalitatief onderzoek (waarbij je niet-numerieke data, zoals tekst, video of audio, verzamelt). Waar kwalitatief onderzoek vaak wordt gebruikt in de geesteswetenschappen, wordt kwantitatief onderzoek voornamelijk gebruikt bij natuurwetenschappen en sociale wetenschappen.

Voorbeeld: Kwantitatieve onderzoeksvragen
 • Wat is de demografische samenstelling van Singapore in 2020?
 • Hoe is de gemiddelde temperatuur in Nederland veranderd in de laatste 50 jaar?
 • In hoeverre draagt milieuvervuiling bij aan de verdwijning van honingbijen?
 • In hoeverre draagt werken vanuit huis bij aan de productiviteit van werknemers met een lange reistijd?

Verder lezen: Een introductie tot kwantitatief onderzoek

Mediërende en modererende variabelen: Het verschil

Een mediërende variabele (ook mediatievariabele of mediatorvariabele genoemd) verklaart op welke manier twee variabelen gerelateerd zijn, terwijl een modererende variabele (ook moderatievariabele of moderatorvariabele genoemd) de sterkte en richting van die relatie beïnvloedt.

Door deze extra variabelen op te nemen in je onderzoek, kijk je verder dan de simpele relatie tussen twee variabelen, zodat je een vollediger beeld krijgt van de werkelijke situatie. Het is vooral van belang om deze variabelen te bestuderen als je complexe correlaties of causale verbanden onderzoekt.

Verder lezen: Mediërende en modererende variabelen: Het verschil