Standaardzinnen: Leeswijzer

Welke structuur hanteer je en welke definitie gebruik je? Vertel het je lezer. De volgende Engelse en Nederlandse zinnen kun je gebruiken voor je leeswijzer. Hierin duid je aan hoe je onderzoek gestructureerd is.

De structuur aanduiden

 1. Dit paper begint met… En gaat daarna in op…
 2. Het eerste deel van dit paper onderzoekt…
 3. Deze scriptie bestaat uit vier hoofdstukken die ieder een verschillend thema behandelen…
 4. Het essay is op de volgende manier ingedeeld…
 5. De rest van het paper is als volgt opgezet…
 6. De belangrijkste punten/zaken/problemen die in dit paper aangehaald/besproken/beschreven worden zijn: a, b, en c…
 7. In dit paper wordt eerst een kort overzicht gegeven van de recente geschiedenis van X.
 8. Dit paper is in vier delen ingedeeld. Het eerste deel behandelt/gaat over/beslaat/bespreekt…
 9. Deze studie bestaat uit zes hoofdstukken inclusief…
 10. Hoofdstuk 2 zet de theoretische dimensies/het theoretische kader van het onderzoek uiteen en kijkt hoe…
 11. Het derde hoofdstuk houdt zich bezig met/gaat over de methodologie die gebruikt is voor deze studie/waar gebruik van gemaakt is voor deze studie.
 12. Het vierde deel presenteert de resultaten/bevindingen van dit onderzoek en focust op drie sleutelaspecten die…
 13. Hoofdstuk 6 analyseert de resultaten van de interviews en focusgroepdiscussies die zijn gehouden tijdens…
 1. This paper begins by … It will then go on to …
 2. The first section of this paper will examine…
 3. My thesis is composed of four themed chapters.
 4. The essay has been organised in the following way.
 5. The remaining part of the paper proceeds as follows: …
 6. The main issues addressed in this paper are: a), b and c).
 7. This paper first gives a brief overview of the recent history of X.
 8. This paper has been divided into four parts. The first part deals with …
 9. The overall structure of the study takes the form of six chapters, including …
 10. Chapter Two begins by laying out the theoretical dimensions of the research, and looks at how …
 11. The third chapter is concerned with the methodology used for this study.
 12. The fourth section presents the findings of the research, focusing on the three key themes that …
 13. Chapter 6 analyses the results of interviews and focus group discussions undertaken during …

Sleutelwoorden uitleggen (termen definiëren)

 1. In deze scriptie wordt deze term (term X) als volgt gedefinieerd:…/verwijst deze term naar…
 2. Volgens Smith (2002) kan X als volgt gedefinieerd worden…
 3. In deze scriptie wordt de afkorting XYZ gebruikt om te verwijzen naar/refereren aan…
 4. De term X is een relatief nieuwe naam voor…, waarnaar gewoonlijk verwezen wordt met…
 5. Hoewel meerdere definities van deze term besproken zijn, wordt in dit paper de definitie van Smith (1968) gebruikt die X definieerde als…
 1. Throughout this paper, the term X will refer to …
 2. According to Smith (2002), X can be defined as follows: ‘ … ’
 3. In this article, the abbreviation XYZ will be used to refer to …
 4. The term X is a relatively new name for …, commonly referred to as …
 5. While a variety of definitions of the term X have been suggested, this paper will use the definition first suggested by Smith (1968) who saw it as …

* De originele Engelse zinnen komen van de Manchester Phrasebank

Citeer dit Scribbr-artikel

Als je naar deze bron wilt verwijzen, kun je de bronvermelding kopiëren of op “Citeer dit Scribbr-artikel” klikken om de bronvermelding automatisch toe te voegen aan onze gratis Bronnengenerator.

Benders, L. (2023, 21 februari). Standaardzinnen: Leeswijzer. Scribbr. Geraadpleegd op 26 mei 2024, van https://www.scribbr.nl/standaardzinnen/standaardzinnen-leeswijzer/

Wat vind jij van dit artikel?
Lou Benders

Lou was Scribbrs Product- en Kwaliteitsmanager tot ze naar Italië verhuisde voor de liefde en het lekkere weer. Nu werkt ze op afstand aan Scribbrs diensten en aan handige artikelen over academische teksten.