Standaardzinnen: Belang van je onderwerp aangeven

Je hebt een heel interessant onderwerp voor je scriptie gevonden, maar het lukt je niet om aan de lezer over te brengen hoe interessant jouw onderwerp wel niet is.  Je kunt hiervoor de standaardzinnen in dit artikel gebruiken.

Aanduiden waarom jouw onderwerp van belang is

 1. Een sleutelaspect van X is…
 2. X is interessant om te onderzoeken omdat…
 3. X vormt een klassiek probleem in…
 4. Op de eerste plaats staat bij X…
 5. X is een hoofdkenmerk van…
 6. X is een belangrijk aspect van…
 7. De concepten van X en Y zijn van belang om…
 8. X ligt ten grondslag aan ons begrip van…
 9. Onderzoek naar X is van aanhoudend belang voor…
 10. X is door veel onderzoekers onderzocht met behulp van…
 11. X is sinds de Jaren ’60 onderwerp van onderzoek.
 1. A key aspect of X is …
 2. X is of interest because …
 3. X is a classic problem in …
 4. A primary concern of X is …
 5. X is a dominant feature of …
 6. X is an important aspect of …
 7. The concepts of X and Y are central to …
 8. X is at the heart of our understanding of …
 9. Investigating X is a continuing concern within …
 10. X has been studied by many researchers using …
 11. X has been an object of research since the 1960s.

Aanduiden waarom jouw onderwerp van belang is voor de maatschappij

 1. X is van essentieel belang voor…
 2. X speelt een centrale rol in…
 3. X is binnen afzienbare tijd een sleutelaspect geworden met betrekking tot…
 4. X speelt een centrale rol in…
 5. X speelt een kritieke rol in het onderhouden van…
 6. X en Y zijn belangrijke platforms gebleken voor…
 7. X is essentieel voor veel…
 8. X kan een belangrijke rol spelen wanneer sprake is van…
 9. Er is bewijs dat X een cruciale rol speelt in het reguleren van…
 10. X is een veelvoorkomende … met een aanzienlijke impact op…
 1. X is fundamental to …
 2. X has a pivotal role in …
 3. X is fast becoming a key instrument in …
 4. X plays a vital role in the …
 5. X plays a critical role in the maintenance of …
 6. Xs have emerged as powerful platforms for …
 7. X is essential for a wide range of …
 8. X can play an important role in addressing the issue of …
 9. There is evidence that X plays a crucial role in regulating …
 10. X is a common … which has considerable impact on …

Aanduiden waarom jouw onderwerp actueel is

 1. Recentelijk is de interesse in X toegenomen…
 2. Een van de meest belangrijke gebeurtenissen van de Jaren ’70 was X.
 3. In de afgelopen jaren is meer aandacht gekomen voor X.
 4. Recente ontwikkelingen in X hebben de noodzaak voor Y doen toenemen.
 5. De laatste twintig jaar is het een trend geworden om X…
 6. De afgelopen tijd hebben onderzoekers meer interesse getoond in X.
 7. In de laatste eeuw was er een aanzienlijke stijging in X.
 8. Recente trends in X hebben geleid tot veel studies die X…
 9. Recente ontwikkelingen op het gebied van X hebben geleid tot een hernieuwde interesse in Y.
 1. Recently, there has been renewed interest in X …
 2. One of the most important events of the 1970s was X.
 3. In recent years, there has been an increasing interest in X.
 4. Recent developments in X have heightened the need for X.
 5. The last two decades have seen a growing trend towards X …
 6. Recently, researchers have shown an increased interest in X.
 7. Over the past century, there has been a dramatic increase in X.
 8. Recent trends in X have led to a proliferation of studies that X …
 9. Recent developments in the field of X have led to a renewed interest in Y.

Relevantie van je onderzoek aanduiden

 1. Dit onderzoek werpt een nieuw licht op…
 2. Deze studie biedt nieuwe inzichten in…
 3. Deze studie biedt een aantal belangrijke inzichten in…
 4. De huidige studie vult een leegte in de literatuur door..
 5. Begrip van de relatie tussen X en Y helpt om…
 6. Dit is de eerste studie die een longitudinale analyse van…verricht/uitvoert/doet.
 7. Het huidige onderzoek verkent, voor de eerste keer, de effecten van…
 8. De resultaten moeten een belangrijke bijdrage leveren op het gebied van…
 9. Deze studie beoogt bij te dragen aan dit onderzoeksveld door… te verkennen.
 10. Dit project bood een belangrijke mogelijkheid om meer inzicht te verkrijgen in…
 11. Deze studie levert dus een belangrijke bijdrage aan het onderzoek naar X door te demonstreren dat…
 1. This research sheds new light on …
 2. This study provides new insights into …
 3. The study offers some important insights into …
 4. The present study fills a gap in the literature by …
 5. Understanding the link between X and Y will help …
 6. This is the first study to undertake a longitudinal analysis of …
 7. The present research explores, for the first time, the effects of …
 8. The findings should make an important contribution to the field of …
 9. This study aims to contribute to this area of research by exploring …
 10. This project provided an important opportunity to advance the understanding of …
 11. Therefore, this study makes a major contribution to research on X by demonstrating …

* De originele Engelse zinnen komen van de Manchester Phrasebank

Citeer dit Scribbr-artikel

Als je naar deze bron wilt verwijzen, kun je de bronvermelding kopiëren of op “Citeer dit Scribbr-artikel” klikken om de bronvermelding automatisch toe te voegen aan onze gratis Bronnengenerator.

Benders, L. (2023, 01 maart). Standaardzinnen: Belang van je onderwerp aangeven. Scribbr. Geraadpleegd op 22 april 2024, van https://www.scribbr.nl/standaardzinnen/standaardzinnen-aangeven-dat-jouw-onderwerp-ertoe-doet/

Wat vind jij van dit artikel?
Lou Benders

Lou was Scribbrs Product- en Kwaliteitsmanager tot ze naar Italië verhuisde voor de liefde en het lekkere weer. Nu werkt ze op afstand aan Scribbrs diensten en aan handige artikelen over academische teksten.