Standaardzinnen: Discussie van je scriptie

Hoe bespreek je de resultaten van je onderzoek in de discussie van je scriptie? En hoe vertel je vervolgens iets over de gevolgen van deze resultaten?

De volgende Nederlandse en Engelse standaardzinnen kun je gebruiken in de discussie van je onderzoek. Bekijk een voorbeeld van een discussie.

We hebben ook handige standaardzinnen geschreven om je te helpen de beperkingen van je onderzoek te bespreken en suggesties voor vervolgonderzoek te doen.

Opvallende resultaten bespreken

 1. Een opvallende bevinding is…
 2. Uit het huidig onderzoek blijkt dat…
 3. Een ander opvallend resultaat is dat…
 4. De belangrijkste bevinding is dat…
 5. Uit dit onderzoek blijkt dat X de oorzaak is van…
 6. De resultaten van dit onderzoek wijzen uit dat…
 7. Met betrekking tot de vraag over X blijkt uit dit onderzoek dat…
 8. Het experiment is geen bewijs voor…
 9. Het is interessant dat in alle zeven gevallen in dit onderzoek…
 10. De meest duidelijke uitkomst van deze analyse is dat…
 11. De resultaten van dit onderzoek wezen niet uit dat…/wijzen niet op een significante groei van….
 1. One interesting finding is …
 2. The current study found that …
 3. Another important finding was that …
 4. The most interesting finding was that …
 5. In this study, Xs were found to cause …
 6. The results of this study show/indicate that …
 7. On the question of X, this study found that …
 8. This experiment did not detect any evidence for …
 9. It is interesting to note that in all seven cases of this study …
 10. The most obvious finding to emerge from the analysis is that …
 11. The results of this study did not show that …/did not show any significant increase in …

Resultaten linken aan literatuuronderzoek

 1. Deze resultaten bevestigen het standpunt dat…
 2. Deze resultaten bevestigen het verband tussen…
 3. Deze resultaten komen overeen met data verkregen uit…
 4. Deze resultaten komen overeen met eerdere resultaten uit vorig onderzoek.
 5. Deze resultaten komen overeen met de resultaten uit recent onderzoek van …
 6. Deze resultaten hangen samen met eerdere studies die uitwezen dat…
 7. Deze resultaten komen overeen met de resultaten van Smith (2015) die aantoonden dat …
 8. Deze resultaten onderschrijven eerder onderzoek naar dit specifieke hersengebied die X en Y met elkaar verbindt.
 9. Deze resultaten borduren voort op Smith & Jones (2008) die suggereerden dat…
 1. These results further support the idea of …
 2. These results confirm the association between …
 3. These results are consistent with data obtained in …
 4. These results are in line with those of previous studies.
 5. These results are in agreement with those obtained by …
 6. These results are in accord with recent studies indicating that …
 7. These results are in agreement with Smith’s (1999) findings which showed …
 8. These results support previous research into this brain area which links X and Y.
 9. These results corroborate the ideas of Smith and Jones (2008), who suggested that …

Resultaten anders dan verwachtingen

 1. Dit onderzoek kon niet aantonen dat…
 2. Echter, dit resultaat is nog niet eerder beschreven.
 3. Deze uitkomst is in strijd met de uitkomst van Smith et al. (2001) die aangaven dat…
 4. Dit resultaat spreekt eerder onderzoek tegen waaruit naar voren kwam dat…
 5. In tegenstelling tot eerdere uitkomsten is in deze studie geen bewijs voor X gevonden.
 6. In vergelijking met ander onderzoek waren de uitkomsten van X hoger.
 7. Echter, de uitkomsten van het huidige onderzoek onderbouwen eerder onderzoek niet.
 8. Smith et al. (2014) lieten zien dat… Dit komt niet overeen met de resultaten die hier gepresenteerd zijn…
 9. In Smith et al. (2002) is gesuggereerd dat … Dit lijkt niet het geval te zijn.
 10. Deze resultaten verschillen met de schatting X door Y in 2003, maar vertonen wel overeenkomsten met eerder…
 1.  This study has been unable to demonstrate that …
 2. However, this result has not previously been described.
 3. This outcome is contrary to that of Smith et al. (2001) who found …
 4. This finding is contrary to previous studies which have suggested that …
 5. In contrast to earlier findings, however, no evidence of X was detected.
 6. The yields in this investigation were higher compared to those of other studies.
 7. However, the findings of the current study do not support the previous research.
 8. Smith et al. (2014) showed that … This differs from the findings presented here …
 9. It has been suggested that … (Smith et al., 2002). This does not appear to be the case.
 10. These results differ from X’s 2003 estimate of Y, but they are broadly consistent with earlier …

Interpretaties op basis van de resultaten

 1. Daarom is het mogelijk dat …
 2. Er kan dus gesuggereerd worden dat …
 3. In het algemeen lijkt het erop dat …
 4. Het kan dus het geval zijn dat deze variaties …
 5. Het is daarom mogelijk dat verbanden bestaan tussen …
 6. Het kan gesteld worden dat deze omstandigheden minder snel voorkomen als …
 7. Deze resultaten suggereren dat …
 8. Deze observatie ondersteunt de hypothese dat …
 9. De waarde van X suggereren dat er een zwakke relatie bestaat tussen …
 10. Deze resultaten bevestigen de hypothese dat…
 1. It is possible, therefore, that …
 2. It can thus be suggested that …
 3. In general, therefore, it seems that …
 4. It may be the case therefore that these variations …
 5. It is therefore likely that such connections exist between …
 6. It is possible to hypothesise that these conditions are less likely to occur in …
 7. These findings suggest that …
 8. This observation may support the hypothesis that …
 9. The value of X suggests that a weak link may exist between …
 10. These results provide further support for the hypothesis that …

* De originele Engelse zinnen komen van de Manchester Phrasebank

Citeer dit Scribbr-artikel

Als je naar deze bron wilt verwijzen, kun je de bronvermelding kopiëren of op “Citeer dit Scribbr-artikel” klikken om de bronvermelding automatisch toe te voegen aan onze gratis Bronnengenerator.

Hoogterp, A. (2023, 21 februari). Standaardzinnen: Discussie van je scriptie. Scribbr. Geraadpleegd op 21 mei 2024, van https://www.scribbr.nl/standaardzinnen/standaardzinnen-discussie/

Wat vind jij van dit artikel?
Anna Hoogterp

Anna werkt als editor voor Scribbr en schrijft artikelen over taal en scripties. Daarnaast werkt zij aan haar eigen scriptie om de master Schrijven af te ronden.