Standaardzinnen: Beperkingen eerder onderzoek

Vorig onderzoek was beperkt en daarom schrijf jij jouw scriptie. Hoe maak je dit duidelijk? Veel studies zijn niet volledig en zeker niet studies naar jouw onderwerp. Hoe geef je in het Engels en in het Nederlands aan dat dit het geval is?

 1. Eerder onderzoek naar X heeft… niet behandeld
 2. Onderzoekers zijn niet in detail getreden in hun onderzoek naar X/ hebben geen gedetailleerd onderzoek verricht naar X
 3. Zulke uiteenzettingen zijn niet toereikend omdat ze…
 4. De meeste studies op het gebied van X hebben enkel gefocust op…
 5. Dergelijke benaderingen, echter, hebben nagelaten om…
 6. Eerdere gepubliceerde studies hebben zich beperkt tot lokaal onderzoek
 7. Eerder onderzoek heeft tot nu toe de focus eerder op X gelegd dan op Y.
 8. Eerder gepubliceerd onderzoek naar het effect/de invloed van X zijn niet consistent (gebleken).
 9. Smiths analyse houdt geen rekening met, noch onderzoekt zij…
 10. De bestaande verslagen zijn er niet in geslaagd de tegenstelling tussen X en Y op te lossen.
 11. De meeste studies over X zijn beperkt tot een klein aantal gebieden.
 12. Echter, de meeste studies die tot nu toe hebben een beschrijvend karakter/zijn beschrijvend van aard.
 13. De meeste gepubliceerde studies over dit onderwerp zijn niet generaliseerbaar.
 14. Onderzoek naar dit onderwerp is meestal alleen gedaan naar beperkte vergelijkingen tussen…
 15. Kortetermijnstudies zoals deze geven niet de subtiele veranderingen in de loop der tijd aan…
 16. Hoewel er uitgebreid onderzoek gedaan is naar X, bestaat er geen enkele studie die…
 17. Echter, deze resultaten zijn gebaseerd op data van 30 jaar geleden en het is onduidelijk of…
 1. Previous studies of X have not dealt with …
 2. Researchers have not treated X in much detail.
 3. Such expositions are unsatisfactory because they …
 4. Most studies in the field of X have only focused on …
 5. Such approaches, however, have failed to address …
 6. Previous published studies are limited to local surveys.
 7. The research to date has tended to focus on X rather than Y.
 8. Previously published studies on the effect of X are not consistent.
 9. Smith’s analysis does not take account of …, nor does she examine
 10. The existing accounts fail to resolve the contradiction between X and Y.
 11. Most studies in X have only been carried out in a small number of areas.
 12. However, much of the research up to now has been descriptive in nature …
 13. The generalisability of much published research on this issue is problematic.
 14. Research on the subject has been mostly restricted to limited comparisons of …
 15. Short-term studies such as these do not necessarily show subtle changes over time …
 16. Although extensive research has been carried out on X, no single study exists which …
 17. However, these results were based upon data from over 30 years ago and it is unclear if …

Onder de aandacht brengen dat binnen een bepaald vakgebied ergens nog maar weinig bekend over is

 1. Er is nog maar weinig bekend over X in…
 2. … maar veel minder is bekend over X.
 3. Het is nog steeds onbekend of…
 4. De aard van X blijft onduidelijk.
 5. Wat nog niet duidelijk is, is de impact van X op…
 6. De reactie van X op Y is niet volledig begrepen/bekend/duidelijk.
 7. Het blijft speculatie welke causale factoren leiden tot X.
 8. Tot op heden is er geen betrouwbaar bewijs dat…
 9. Weinig is bekend over X en het is onduidelijk welke factoren…
 10. Er is veel onzekerheid omtrent de relatie tussen…
 11. Het bewijs dat X en Y geassocieerd kunnen worden met/verbonden zijn met Z is zwak en niet overtuigend.
 12. Dit duidt erop dat er een behoefte is om de verschillende percepties van X van… te begrijpen.
 13. Sommige studies hebben de gunstige effecten van… aangetoond, maar andere studies duidden weer op een verslechtering van…
 1. Very little is known about X in …
 2. … much less is known about X
 3. It is still not known whether …
 4. The nature of X remains unclear.
 5. What is not yet clear is the impact of X on …
 6. The response of X to Y is not fully understood.
 7. Causal factors leading to X remain speculative.
 8. To date, there has been no reliable evidence that …
 9. Little is known about X and it is not clear what factors …
 10. Much uncertainty still exists about the relationship between …
 11. The evidence that X and Y are associated with Z is weak and inconclusive.
 12. This indicates a need to understand the various perceptions of X that exist among …
 13. Some studies have shown the beneficial effects of …, but others showed a deterioration in …

* De originele Engelse zinnen komen van de Manchester Phrasebank

Citeer dit Scribbr-artikel

Als je naar deze bron wilt verwijzen, kun je de bronvermelding kopiëren of op “Citeer dit Scribbr-artikel” klikken om de bronvermelding automatisch toe te voegen aan onze gratis Bronnengenerator.

Benders, L. (2023, 01 maart). Standaardzinnen: Beperkingen eerder onderzoek. Scribbr. Geraadpleegd op 18 juni 2024, van https://www.scribbr.nl/standaardzinnen/standaardzinnen-beperkingen-eerder-onderzoek/

Wat vind jij van dit artikel?
Lou Benders

Lou was Scribbrs Product- en Kwaliteitsmanager tot ze naar Italië verhuisde voor de liefde en het lekkere weer. Nu werkt ze op afstand aan Scribbrs diensten en aan handige artikelen over academische teksten.