Standaardzinnen voor je scriptie: soort onderzoek aanduiden

Als je een onderzoek hebt gedaan, moet je aanduiden wat voor soort onderzoek dit is en welke methode je hiervoor hebt gebruikt. Hoe je dit aan kunt geven, lees je in de standaardzinnen in het Engels en Nederlands, hieronder.

Samenvatten van het onderzoeksontwerp, de methode en bronnen van de data

 1. De data voor dit onderzoek zijn verzameld door…
 2. Vijf stukken worden onderzocht, die allemaal…
 3. Dit onderzoek neemt de vorm aan van een casestudie van de…
 4. Het onderzoek was verkennend en interpretatief van aard.
 5. Deze studie maakt gebruik van een kwalitatieve casestudiebenadering om te onderzoeken…
 6. De onderzoeksgegevens in deze scriptie zijn afkomstig uit vier belangrijke bronnen, namelijk…
 7. Deze dissertatie is een casestudie met een diepteanalyse van…
 8. Door kwalitatieve methoden te gebruiken probeer ik… uiteen te zetten/uit te lichten.
 9. Kwalitatief en kwantitatief onderzoek is gebruikt om inzicht te kunnen bieden in…
 10. Er is zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek verricht.
 11. Een holistische aanpak is gebruikt om te bewerkstelligen dat…
 12. De studie is uitgevoerd in de vorm van een enquête, waarbij data zijn verzameld via…
 13. De methode die gebruikt is in deze studie is een gemengde aanpak gebaseerd op…
 14. Een combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve methoden is gebruikt voor de data-analyse.
 1. Data for this study were collected using …
 2. Five works will be examined, all of which …
 3. This investigation takes the form of a case study of the …
 4. This study was exploratory and interpretative in nature.
 5. This study uses a qualitative case study approach to investigate …
 6. The research data in this thesis were drawn from four main sources: …
 7. This dissertation follows a case-study design, with in-depth analysis of …
 8. By employing qualitative modes of enquiry, I attempt to illuminate the …
 9. Qualitative and quantitative research designs were adopted to provide insight into…
 10. Both qualitative and quantitative methods were used in this investigation.
 11. A holistic approach is utilised to establish …
 12. The study was conducted in the form of a survey, with data being gathered via …
 13. The methodological approach taken in this study is a mixed methodology based on …
 14. A combination of quantitative and qualitative approaches was used in the data analysis.

* De originele Engelse zinnen komen van de Manchester Phrasebank

Citeer dit Scribbr-artikel

Als je naar deze bron wilt verwijzen, kun je de bronvermelding kopiëren of op “Citeer dit Scribbr-artikel” klikken om de bronvermelding automatisch toe te voegen aan onze gratis Bronnengenerator.

Benders, L. (2023, 21 februari). Standaardzinnen voor je scriptie: soort onderzoek aanduiden. Scribbr. Geraadpleegd op 18 juni 2024, van https://www.scribbr.nl/standaardzinnen/standaardzinnen-soort-onderzoek-aanduiden/

Wat vind jij van dit artikel?
Lou Benders

Lou was Scribbrs Product- en Kwaliteitsmanager tot ze naar Italië verhuisde voor de liefde en het lekkere weer. Nu werkt ze op afstand aan Scribbrs diensten en aan handige artikelen over academische teksten.